Sabado, Hunyo 22, 2024

June 22, 2024

Sabado ng Ika-11 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

o kaya Paggunita kay San Paulino ng Nola, obispo
o kaya Paggunita kay San Juan Fisher, obispo at Santo Tomas More, mga martir
o kaya Paggunita sa Mahal na Birheng Maria tuwing Sabado

2 Cronica 24, 17-25
Salmo 88, 4-5. 29-30. 31-32. 33-34

Sa kanya mananatili
ang aking pag-ibig lagi
.

Mateo 6, 24-34


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Saturday of the Eleventh Week in Ordinary Time (Green)

or Optional Memorial of St. Paulinus, Bishop (White)
or Optional Memorial of St. John Fisher and Thomas Moore, Martyrs (Red)
or Optional Memorial of the Blessed Virgin Mary on Saturday (White)

UNANG PAGBASA
2 Cronica 24, 17-25

Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga Cronica

Pagkamatay ni Joiada, ang mga pinuno ng Juda ay nagbigay-galang sa hari at nagharap ng mga kahilingan. Pinagbigyan naman niya ang mga ito kaya’t itinakwil nila ang bahay ng Panginoon at ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Nagbalik sila sa paglilingkod sa mga Asheras at pagsamba sa mga diyus-diyusan. Bunga nito, nagalit ang Diyos at pinarusahan ang taga-Juda at ang taga-Jerusalem. Ngunit nagsugo ang Panginoon ng mga propeta upang ang mga tao’y magbalik-loob sa kanya. Gayunma’y hindi sila nakinig. Dahil dito, ang Espiritu ng Diyos ay bumaba kay Zacarias na anak ng Saserdote Joiada. Tumayo siya sa gitna ng mga tao. Sinabi niya, “Ito ang sabi ng Diyos: ‘Bakit ninyo nilabag ang mga utos ng Panginoon? Gusto ba ninyong mapahamak? Sapagkat itinakwil ninyo siya, itatakwil din niya kayo!’ “Ngunit nagkaisa ang mga tao. At sa utos ng hari, binato nila si Zacarias hanggang sa mamatay. Naganap ito sa looban ng bahay ng Panginoon. Hindi man lamang naalaala ng Haring Joas ang tapat na paglilingkod sa kanya ni Joiada na ama ni Zacarias. Bago namatay si Zacarias, ganito ang kanyang sinabi, “Parusahan nawa kayo ng Panginoon sa ginawa ninyong ito.”

Nang matapos na ang taon, si Joas ay sinalakay ng hukbo ng mga Siro. Pinasok nila ang Juda at Jerusalem at pinatay ang mga pinuno ng hukbo. Lahat ng sinamsam nila’y ipinadala sa hari sa Damasco. Maliit man ang hukbo ng mga Siro ay matagumpay rin laban sa malaking hukbo ng Juda sapagkat itinakwil nito ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Sila ang nagparusa kay Joas dahil sa pagtataksil nito.

Iniwan ng mga Siro si Joas na may sugat na malubha. Ngunit pagkaalis nila, nagkaisa ang mga lingkod ng hari na ipaghiganti ang pagkamatay ni Zacarias. Kaya pinatay nila si Joas sa kanyang higaan. Inilibing nila ito sa Lungsod ni David ngunit hindi sa libingan ng mga hari.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 88, 4-5. 29-30. 31-32. 33-34

Sa kanya mananatili
ang aking pag-ibig lagi.

Sabi mo, O Poon, ikaw ay may tipan
na iyong ginawa kay David mong hirang
at ito ang iyong pangakong iniwan:
“Isa sa lahi mo’y laging maghahari,
ang kaharian mo ay mamamalagi.”

Sa kanya mananatili
ang aking pag-ibig lagi.

Ang aking pangako sa kanya’y iiral
At mananatili sa kanya ang tipan.
Laging maghahari ang isa n’yang angkan,
sintatag ng langit yaong kaharian.

Sa kanya mananatili
ang aking pag-ibig lagi.

“Kung ang mga anak niya ay susuway,
at ang aking utos ay di igagalang,
kung ang aking aral ay di pakikinggan
at ang Kautusa’y hindi iingatan,

Sa kanya mananatili
ang aking pag-ibig lagi.

Kung gayun, daranas sila ng parusa
sa ginawa nilang mga kasamaan,
sila’y hahampasin sa ginawang sala.
Ngunit ang tipan ko’t pag-ibig kay David,
ay di magbabago’t hindi mapapatid.”

Sa kanya mananatili
ang aking pag-ibig lagi.

ALELUYA
2 Corinto 8, 9

Aleluya! Aleluya!
Si Kristo ay naging dukha
upang tayo’y managana
sa bigay n’yang pagpapala.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 6, 24-34

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad: “Walang makapaglilingkod nang sabay sa dalawang panginoon sapagkat kapopootan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, paglilingkuran nang tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod nang sabay sa Diyos at sa kayamanan.

“Kaya’t sinasabi ko sa inyo: huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain at inumin na kailangan ninyo upang mabuhay, o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan. Hindi ba’t ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain, at ang katawan kaysa pananamit? Masdan ninyo ang mga ibon: hindi sila naghahasik ni nag-aani o kaya’y nagtitipon sa banga. Gayunman, pinakakain sila ng inyong Amang nasa langit. Hindi ba’t higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay nang kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa?

“At bakit kayo nababagabag tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano sumisibol ang mga bulaklak sa parang; hindi sila nagpapagal ni humahabi man. Ngunit ito ang sasabihin ko sa inyo: maging si Solomon ay hindi nakapagsuot ng kasingganda ng isa sa mga bulaklak na ito, bagamat napakariringal ang mga damit niya. Kung ang mga damo sa kabukiran, na buhay ngayon at kinabukasa’y iginagatong sa kalan, ay dinaramtan ng Diyos, kayo pa kaya? Kay liit ng pananalig ninyo sa kanya! Kaya’t huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, iinumin, o daramtin. Sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahuhumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong Amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit pagsumakitan ninyo nang higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay nang ayon sa kanyang kalooban, at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Kaya, huwag ninyong ikababahala ang para sa araw ng bukas; saka na ninyo harapin kapag ito’y dumating. Sapat na sa bawat araw ang kanyang mga suliranin.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 3 comments… read them below or add one }

Reynald Perez June 18, 2022 at 4:41 am

PAGNINILAY: Sa gitna ng maraming bagay na nagiging bahagi sa buhay ng tao, hindi nating maiwasang maranas ang paghihirap. Halos lahat ng tao’y gustong yumaman at umunlad para sa kinabukasan ng isa at ng mga malalapit sa kanya. Araw-araw tayong nag-aaral at nagtratrabaho, at parang walang pahinga ang ating pinagdadaanan. Kaya humahanap tayo ng mga solusyon upang tayo’y guminhawa laban sa mga abala ng buhay.

Sa ating pagtutok sa Ebanghelyo ni San Mateo tungkol sa Pangangaral sa Bundok, ipinahayag ni Hesus sa atin tungkol sa buhay ng tao na hindi lang nagtitiwala at nakasalalay sa mga bagay na makalupa lamang, kundi pati na rin sa mga biyayang mula sa Amang Diyos. Alam niya kung ano ang pangangailangan ng tao bawat sandali, pero ipinapaalala niya sa atin na huwag maging masyadong balisa at abala. Dalawa ang paalala ni Kristo sa atin:

(1) Hindi maaring paglingkuran mo ang Diyos at ang pera. Ito’y hinding nangunguhulugan na masama ang maging mayaman, sapagkat ang pera ay nagbibigay-halaga sa pagdadalos ng bayad para sa ating pangagailangan sa buhay (bahay, damit, pagkain, inumin, edukasyon, trabaho, atbp.). Pero kapag masyado tayong gipit sa kayamanan, ginagamit ito para sa pansariling interes, at wala tayong tiwala sa Diyos, diyan masasabing sinasamba na natin ang bagay na ito.

(2) Hangarin ang Kaharian ng Diyos at ang mga mabubuti niyang gawa. Ang Kaharian ng Diyos ay ang Mabuting Balita, at ito’y nagpapatuloy na ipahayag sa ating lahat upang tayo’y maging saksi nito sa pamamagitan ng ating mga ordinaryong buhay. Kapag tayo’y gumagawa ng mabubuti sa ating kapwa nang may kababang-loob, inaalala at nakikibahagi tayo sa mga dakilang gawain ng Panginoon. Kaya kung gusto nating umunlad, huwag nating kalimutang tulungan ang ibang tao, lalung-lalo na yung mga mahihirap, niyuyurakan, pinagbabalewalahan, at mga nasa laylayan ng lipunan.

Mga kapatid, hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Alam niya kung ano ang pinagdadaanan natin at yung mga makakapuno sa ating mga pangangailangan. Pero dapat mabatid natin ang kanyang presensya sa ating mga buhay. At sinasabi niya sa atin na manalig at magtiwala sa kanya nang may pagtitiyaga sa bawat karaniwang gawain araw-araw mula umaga hanggang gabi. Higit sa lahat, ang pagtitiwala sa kanya ay isinasabuhay sa pamamagitan ng pagtutulong, paghahangad, at paggagawa ng mabuti sa ating mga kapwa.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño June 18, 2022 at 9:43 am

Huwag kang mabalisa.

Ang pagkabalisa ay pagkawala ng tiwala sa Diyos. Kqpag ikaw ay nanalangin ay tanggalin mo na ang pangamba sapagkat kapag ikaw ay nabalisa pa ay mahin ang iyong pananalig sa Diyos.

Alam ng Diyos ang iyong panganga-ilangan para mabuhay, ang kailangan mo na lamang gawin ay sundin ang kalooban nya. Gumawa ka ng kabutihan at iwaksi ang masama at ang Diyos sa langit na ang bahala sa iyo.

Don’t worry about anything but instead, pray about everything.

Reply

Malou Castaneda June 22, 2024 at 4:36 pm

PAGNINILAY
Ang puso ay nasa gitna ng ating mga katawan. Hinihiling sa atin na tingnan kung ano ang nasa gitna ng ating buhay. Maaalala natin ang isang bahagi ng isang Christian Life Program ay ipinaliwanag ang buhay bilang isang gulong na may iba’t ibang rayos na nagmumula sa sentrong ehe. Ang pinakamahalaga ay kung ano ang nasa sentrong ehe. Kung mayroon tayong pera sa gitna, makakaapekto ito kung paano magkasya ang natitirang mga rayos sa sentro. Madalas itong magiging sanhi ng pagkawala ng balanse ng gulong at hindi tumatakbo ng maayos. Ang natutunan natin ay kailangan nating nasa gitnang ang ating Panginoong Hesus. Kailangan nating matutong bumaling kay Hesus para sa patnubay at tulong. Ang lahat ng iba pa ay umikot sa ehe at mayroong balanse sa ating buhay at mas maayos ang ating paglalakbay. Ito rin ang sagot sa mga alalahanin sa buhay, Kapag bumaling muna tayo sa Diyos para sa patnubay at tulong, kapag pinili nating bigyan ang Diyos ng unang lugar sa bawat lugar ng ating buhay, ang mga alalahanin ay magbibigay daan sa pagtitiwala.

Panginoong Hesus, nawa’y mahanap Ka namin sa gitna ng aming puso at magtiwala sa Iyo sa lahat ng aming mga alalahanin. Amen.
***

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: