Biyernes, Hunyo 21, 2024

June 21, 2024

Paggunita kay San Luis Gonzaga, namanata sa Diyos

2 Hari 11, 1-4. 9-18. 20
Salmo 131, 11. 12. 13-14. 17-18

Pinili ng Panginoong
maging tahanan ang Sion.

Mateo 6, 19-23


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Memorial of St. Aloysius Gonzaga, Religious (White)

Mga Pagbasa mula sa
Biyernes sa Ika-11 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

UNANG PAGBASA
2 Hari 11, 1-4. 9-18. 20

Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga Hari

Noong mga araw na iyon, nang malaman ni Atalia na patay na ang anak niyang si Ocozias, sinikap niyang patayin ang lahat ng kamag-anak ng hari. Ngunit si Joas na anak ni Ocozias ay naitakas ng tiya niyang si Josaba na anak ni Haring Joram at kapatid ni Ocozias. Itinago niya ito pati ang tagapag-alaga sa isang silid kaya hindi napatay ni Atalia. Pagtapos, dinala niya ito sa bahay ng Panginoon at doon itinago ng anim na taon habang si Atalia ang naghahari sa lupain.

Nang ikapitong taon ng pamamahala ni Atalia, ipinatawag ni Joiada ang mga pinuno ng mga Criteo at ng mga bantay sa templo at isinama sa loob ng Templo. Pinagtibay nila roon ang isang kasunduan sa pangalan ng Panginoon. Pagkatapos, iniharap sila sa anak ng hari.

Sinunod ng mga pinuno ang lahat ng iniutos sa kanila ng saserdoteng si Joiada. Isinama nila kay Joiada ang kani-kanilang tauhan, pati yaong hindi nakatalagang manungkulan kung Araw ng Pamamahinga. At ibinigay ni Joiada sa mga kapitan ang mga kagamitan ni Haring David: ang mga sandata at pananggalang na nasa bahay ng Panginoon. At bawat kawal ay tumalaga sa kanya-kanyang lugar, nakahanda sa anumang mangyayari. Ang iba’y sa gawing timog, ang iba’y sa hilaga, sa paligid ng altar at ng tirahan ng hari. Inilabas ni Joiada ang prinsipe. Kinoronahan niya ito, iniabot ang aklat ng Kautusan, binusan ng langis, at itinalagang hari. Pagkatapos, nagpalakpakan sila at nagsigawan: “Mabuhay ang hari!”

Nang marinig ni Atalia ang pagkakaingay ng mga bantay at ng mga tao, pinuntahan niya ang mga ito sa bahay ng Panginoon. Pagdating doon, nakita niyang nakatindig ang hari sa isang mataas na lugar tulad ng kinaugalian. Ang mga kapitan at ang mga taga-ihip ng trumpeta ay nakatayo sa tabi nito. Ang buong bayan naman ay di magkamayaw sa galak at walang malamang gawin sa pag-ihip ng kanilang trumpeta. Nang makita ito ni Atalia, sinira niya ang kanyang kasuutan at malakas na sinabi, “Ito’y isang malaking kataksilan!”

Iniutos ni Joiada sa mga kapitan, “Ilabas ang babaing iyan at patayin pati ang sinumang susunod sa kanya; ngunit huwag silang papatayin sa bahay ng Panginoon.” Siya’y sinunggaban nila, inilabas sa daanan ng mga kabayo ng hari, papasok sa palasyo at doon pinatay.

Pagkaraan noon, sinariwa ni Joiada ang Tipan ng Diyos at ng mga tao. Muli niyang pinanumpa ang hari at ang mga tao na sila’y papailalim sa Tipan. Ang mga tao’y nagtuloy sa templo ni Baal. Giniba nila ito at winasak pati rebulto ni Baal. Pinatay nila sa harap ng altar si Matan na saserdote ni Baal. At si Joiada ay nagtalaga ng mga bantay sa bahay ng Panginoon. Nagdiwang ang bayan. At naging mapayapa sila muli nang patayin si Atalia sa tirahan ng hari.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 131, 11. 12. 13-14. 17-18

Pinili ng Panginoong
maging tahanan ang Sion.

Ang iyong pangako,
sa lingkod mong David, huwag mong babawiin,
ganito ang iyong pangakong habilin:
“Isa sa anak mo ang gagawing hari upang mamahala,
matapos na ika’y pumanaw sa lupa.

Pinili ng Panginoong
maging tahanan ang Sion.

Kung maging tapat
ang mga anak mo sa bigay kong tipan,
at ang mga utos ko ay igagalang,
ang mga anak mo’y
Pawang maghaharing walang katapusan.”

Pinili ng Panginoong
maging tahanan ang Sion.

Pinili ng Poon,
na maging tahanan ang Lungsod ng Sion,
ito ang wika niya:
“Doon ako titira panghabang-panahon,
ang paghahari ko’y magmumula roon.

Pinili ng Panginoong
maging tahanan ang Sion.

Sa lipi ni David,
ako ay kukuha ng haring dakila,
upang maingatan
Ang pagpapatuloy ng pamamahala.
Yaong kaharian niya
ay uunlad at mananagana,
Ang kaaway niya’y mangapapahiya.”

Pinili ng Panginoong
maging tahanan ang Sion.

ALELUYA
Mateo 5, 3

Aleluya! Aleluya!
Mapalad ang mga dukha
na tanging D’yos na lumikha
ang pag-asa at adhika.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 6, 19-23

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa; dito’y may naninirang tanga at kalawang, at may nakapapasok na magnanakaw. Sa halip, impukin ninyo ay mga kayamanan sa langit; doo’y walang naninirang tanga at kalawang, at walang nakapapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon din naman ang inyong puso.

“Ang mata ang pinakailaw ng katawan. Kaya’t kung malinaw ang iyong mata, maliliwanagan ang buo mong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata, madirimlan ang buo mong katawan. Kaya’t kung ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman pala, napakadilim niyan!”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 7 comments… read them below or add one }

ruel arcega June 14, 2022 at 2:07 pm

Sa araw na ito ang ebanghelyo ay nagpapalala sa atin tungkol sa pagiimpok at ang mata ang ilaw ng katawan. Sa unang bahagi ay ang pagiimpok ng kayamanan at huwag dito sa lupa itago ang kayamanan dahil lahat ng nagiimpok sa lupa ay mawawala. Ngunit ang magimpok ng kayamanan dapat ilahay sa langit. Anu ang kayamanan na dapat iimpok na ilagay natin natin sa langit. Walang iba ang mabuti. kahil ang paggawa ng kabutihan ay ilalagay mo sa lupa , madaling masira at manakaw? di ba marami sa atin gumawa ng mabuti at iniimpok dito sa lupa. gagawa ng kabutihan para maging sikat, matanyag . Ang kasikatan dito sa lupa ay nawawala. Ang karangalan mo ng paggawa ay nanakawa ng ibang tao dahil gumawa ka ng kabutihan sa dahilan na maging sikat at tangyag sa mundo ito. Pero kung ang kabutihan mo ay iimpok sa langit na gagawa ka ng kabutihan para Diyos at Siya ang nakakaalaam nag lahat. Dahil sabi nga kung gagawa ka ng kabutihan huwag mo na ito ipagpaalam sa ibang tao dahil ang “Diyos na nakakaalam ang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Kaya’t inaayayahan tau na gagawa tayo ng kabutihan na Diyos lamang ang nakakalam. ikawala ang mata ang ilaw ng katawan at ang mabubuhay sa liwanag ay nabubuhay nang maayos. Dapat maging maliwag ang iyong mata na laging nakatoon sa tunay na liwanag at ito ay sa Diyos. Dahil kung itutuon ang iyong mata sa makamundo magdadala lang ito ng kadiliman.

Reply

Reynald David Perez June 17, 2022 at 2:49 am

PAGNINILAY: Patuloy nating pinagninilayan ang Pangangaral ni Hesus sa Kabundukan, sa harap ng kanyang mga alagad at ng napakaraming tao. Nais ipakita ni San Mateo na si Hesus na totoong Diyos ay may kakayahang intindihan ang sitwasyon natin bilang totoong tao. Subalit para kay Hesus, ang pagkaintindi sa sitwasyon ng karaniwang tao ay mahintulad nawa sa kabanalan ng Diyos na nagbibigay ng pagpapala at naghahangad ng kagandahang-loob sa kabila ng paghihirap, kasamaan, at pagnanasa. Kaya ang paanyaya ngayon ni Kristo sa Ebanghelyo ay mag-imbak hindi ng mga kayamanang lilipas, mabubulok, at mananakawan ng tulisan, kundi mga tunay na espirituwal na pagkakaloob na mula sa langit. Sapagkat sabi ng Panginoon na kung saan ang kayamanan natin ay matutunghayan din natin ang ating puso. Kaya ang pinakapuso ng ating kayamanan ay yung pagkakaroon ng tunay na kababang-loob na tanggapin ang Diyos at ang kanyang mga biyaya sa atin. Wala namang masama kung tao ay nais yumaman, lalung-lalo na kung ito ang makakaahon sa kanya & sa pamilya, kaibigan, o mahal sa buhay mula sa kahirapan. Ang nais ipahiwatig ni Hesus sa atin na ang lahat ng bagay na ating tinatanggap, maging materyal man o espirituwal, ay binibigay ng Diyos ayon sa kanyang oras at kalooban.

Sa panahon natin ngayon, patuloy na nagsisikap ang tao upang makapaghanap-buhay para sa pamilya o kaya sa kapwa tao, ekonomiya, o sarili. Subalit huwag nawa nating kalimutan na hindi lang tayo naghahanap-buhay, kundi nabubuhay rin tayo bilang mga Kristiyano. Mahalaga nga ang hanap-buhay, ngunit mas mahalaga ang buhay na kaloob sa ating ng Panginoon. Ito ang pinakamagandang yaman na pwede nating sabihin na tunay na pinagpala, at hindi naman sinuwerte lamang. Mula pagkagising hanggang pagkatulog, magandang biyaya sa atin ang buhay sapagkat mayroong halaga ito upang patuloy nating tuparin ang misyon na iniatas sa atin ng Panginoon.

Reply

Ferdy Baetiong Parino June 17, 2022 at 9:47 am

Usang kumpanya ang may tagline na “Mag impok sa Banko”. Upang pagdating ng panahon ay mayroon kang magagamit sa iyong pangangailangan.

Ganyan din ang mensahe sa atin ni Hesus sa ebanghelyo. Mag-impok ka ng kabutihang asal, ng gawang mabuti, ng pagtulong ng pagiging mahabagin, ng pagpapatawad sa nagkasala sa iyo, ng pag-ibig sa kapwa, ng pagmamahal sa mga aba. Sapagkat katulad ng banko, kung wala kang deposito ay wala ka din mawiwidraw. Kung paano ka humusga ay ganun ka din huhusgahan.

Ang pangungusap naman ni Hesus tungkol sa malinaw na mata ay ang umalis ka sa kadiliman, iwanan mo ang masamang gawu, ang pandaraya, kamunduhan, pakiki-apid, pangangalunya, katakawan sa pag aari, yaman at laman. Pagiging mapagmataas, hambog at ganid.

Reply

Rosalinda M. Jubilado June 17, 2022 at 11:54 am

Sa unang pagbasa ipinapakita sa atin ng Panginoon na na sa bawat ating ginagawa mabuti man o masama ay may kalakip na kabayaran.

Kung buhay ang inutang mo buhay din ang kabayaran. What you planted is what you get. Kaya nga inuutos sa atin ng Panginoon na pag-isipan ng mabuti bago ito gagawin o sasabihin dahil anumang nagawa mo na at nasabi mabuti o masama ang balik nito ay saiyo.

Sa ating ebanghelyo naman mahalaga na dapat alam natin ang higit na papahalagahan o dapat alam natin ang Banal na Kalooban ng ating Diyos.
At ito ang ating isasabuhay sa araw araw. Kaya nga napakahalaga ang patuloy nating pagbabasa at pagninilay ng Kanyang Banal na Salita upang ito ang maging gabay natin sa araw araw sa tulong ng Banal na Espiritu.

Una dapat tayo ay mabiyayaan ng grasya ng pag ibig ng Diyos. Ang ibig ng Diyos sa atin sa bawat ating ginagawa sa ating kapwa ang nag-uugat dito pag ibig . Hindi mo madarama ang kapaguran sa paggawa kung ito ay nag ugat sa Pag ibig ng Diyos. At ginagawa natin ito dahil mahal natin ang Diyos.

Pangalawa, Dapat alam natin na ang buhay natin dito sa mundo ay may hangganan at meron tayong eternal destination. Kung ang paglalakbay dito sa mundo ay nakaugat sa Pag ibig ng Diyos sa langit ang punta mo ngunit kung hindi sa impierno ang punta natin.

Pangatlo, habang nabubuhay ka sa mundo dapat sa araw araw ay may panahon ka sa pakikipagniig sa Kanya. Ikanga God first before anyting else. Kaya nga sa sampung utos una ang Diyos. Pangalawa ang kapwa. Mahalin natin ang ating kapwa tulad ng ating sarili. Lahat tayo hindi pasado dito at tunay na hindi natin mahal ang Diyos. Kung ano ang trato natin sa ating kapwa ay iyon ang relasyon meron din tayo sa Diyos.

Ang lahat ng ito ay hindi natin magagawa kung wala ang grasya ng ating Panginoon. At ito naman ay nahihingi natin sa ating Panginoon. Kung paano ibinuhos sa ating Inang Maria ang mga grasya ng Panginoon maari din niya ito ibuhos sa atin. Napakahalaga ang kababaang loob at masunuring puso sa ating Panginoon upang makamit natin ang grasya Niya. .
Sa ganitong pang-unawa meron tayo tiyak kayamanang hindi nagdudulot ng kapahamkan ang iimpukin natin dito sa mundo kundi mga KABUTIHANG gawain patungo sa langit na nasisira ng tanga at kalawang. Good deeds rooted in Love of God.
Patuloy nawa tayo pagpalain ng Diyos

Reply

Joshua S. Valdoz June 21, 2024 at 8:23 am

REFLECTION: Isang kumpanya ang may tagline na “Mag impok sa Banko”. Upang pagdating ng panahon ay mayroon kang magagamit sa iyong pangangailangan ng Mahal na Ina Ng Laging Saklolo.

Ganyan din ang mensahe sa atin ni Hesus sa ebanghelyo. Mag-impok ka ng kabutihang asal, ng gawang mabuti, ng pagtulong ng pagiging mahabagin, ng pagpapatawad sa nagkasala sa iyo, ng pag-ibig sa kapwa, ng pagmamahal sa mga aba. Sapagkat katulad ng banko, kung wala kang deposito ay wala ka din mawiwidraw. Kung paano ka humusga ay ganun ka din huhusgahan.

Ang pangungusap naman ni Hesus tungkol sa malinaw na mata ay ang umalis ka sa kadiliman, iwanan mo ang masamang gawu,aang pandaraya, kamunduhan, pakiki-api, pangangaluyan, katawan sa pag aari, yaman at laman. Pagiging mapagmataas, hambog at ganid.

Reply

RJ Cornelia June 21, 2024 at 11:13 am

Magandang araw.

Sa anong bersyon ng Biblia nakabatay ang teksto ng mga pagbasa sa Misa na inyong inilalathala sa website na ito? Salamat po.

Reply

Awit at Papuri Communications June 21, 2024 at 2:00 pm

Isang magpagpalang araw! Ang mga teksto ng Bibliya ay hango sa Ang Pagpapahayag ng Salita ng Diyos, Volume I & II. Karapatang-sipi © Panayam ng mga Katolikong Obispo sa Pilipinas 2014, Lupon Rehiyonal Ukol sa Tagalog sa Liturhiya, Archdiocesan Liturgical Commission, Manila. Ito ang tinatawag na “Tagalog lectionary” at ginagamit sa pagpapahayag ng Salita ng Diyos sa mga panliturhiyang pagdiriwang. Sa aming pagkakaalam, ito ay “out of print” sa kasalukuyan.

Ang pinakamalapit na translation dito ay ang Magandang Balita Biblia (Catholic Edition / “May Deutero-canonico”) na inilimbag ng Philippine Bible Society.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: