Huwebes, Hunyo 20, 2024

June 20, 2024

Huwebes ng Ika-11 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Sirak 48, 1-15
Salmo 96, 1-2. 3-4. 5-6. 7

Sa Panginoo’y magalak
ang masunuri’t matapat.

Mateo 6, 7-15


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Thursday of the Eleventh Week in Ordinary Time (Green)

UNANG PAGBASA
Sirak 48, 1-15

Pagbasa mula sa aklat ni Sirak

Sumunod na lumitaw si Elias na parang apoy,
parang sulong nagliliyab ang kanyang mga salita.
Dahil sa alab ng kanyang galit sa kanilang kasamaan,
pinadalhan niya sila ng taggutom, at marami sa kanila ang nangamatay.
Sa ngalan ng Diyos, pinigil niya ang ulan,
at tatlong ulit siyang nagpaulan ng apoy.
Kagila-gilalas ang iyong mga kababalaghan, Elias!
Sino ang makatutulad sa mga ginawa mo?
Binuhay mong muli ang isang patay;
inagaw mo siya sa kamatayan sa ngalan ng Kataas-taasan.
Ibinagsak mo ang mga hari at pinukaw sa pagtulog ang mga maharlika,
at pinapunta mo sila sa kanilang kamatayan.
Ikaw ang nakarinig ng mga babala ng Diyos doon sa Sinai
at ng mga parusang inihayag niya sa bundok ng Horeb.
Ikaw din ang nagtalaga sa mga haring pinili para maghiganti,
at sa propetang hahalili sa iyo.
Sa wakas, iniakyat ka sa langit ng isang ipu-ipo,
lulan ng isang karwaheng hila ng mga kabayong nag-aapoy.
Nasusulat na ikaw ay babalik sa takdang panahon,
upang paglubagin ang galit ng Diyos bago sumapit ang takdang araw;
para pagsunduin ang mga magulang at mga anak,
at muling tipunin ang mga lipi ng Israel.
Mapapalad ang mga makakakita sa iyo
at yaong mga namatay na umiibig sa Diyos,
sapagkat kami rin ay mabubuhay.
Nang si Elias ay madala ng ipu-ipo,
ang diwa niya’y minana ni Eliseo.
Hindi siya natakot kailanman sa sinumang hari,
at walang sinumang nakapagpasuko sa kanya.
Walang gawaing hindi niya makayang gawin,
at nang mamatay, pati bangkay niya’y nagpakita ng himala.
Nang nabubuhay, gumawa siya ng maraming himala;
ngunit nang mamatay, kapangyarihan niya’y kahanga-hanga.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 96, 1-2. 3-4. 5-6. 7

Sa Panginoo’y magalak
ang masunuri’t matapat.

Ang Poon ay maghahari, magalak ang kalupaan!
Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang!
Ang paligid niya’y ulap na lipos ng kadiliman,
kaharian niya’y tapat at salig sa katarungan.

Sa Panginoo’y magalak
ang masunuri’t matapat.

Sa unahan niya’y apoy, patuloy na nag-aalab,
sinusunog ang kaaway sa matindi nitong ningas.
Yaong mga kidlat niyang tumatanglaw sa daigdig,
kapag iyon ay namasdan, ang lahat ay nanginginig.

Sa Panginoo’y magalak
ang masunuri’t matapat.

Yaong mga kabunduka’y natutunaw, parang pagkit,
sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig.
Sa langit ay nahahayag yaong kanyang katuwiran,
sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan.

Sa Panginoo’y magalak
ang masunuri’t matapat.

Lahat silang sumasamba sa kanilang diyus-diyusan,
mahihiya sa kanilang paghahambog na mainam.
Mga diyos nilang ito ay yuyuko sa Maykapal.

Sa Panginoo’y magalak
ang masunuri’t matapat.

ALELUYA
Roma 8, 15bk

Aleluya! Aleluya!
Espiritu ng D’yos Anak
ay siyang ating tinanggap
nang D’yos Ama ay matawag.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 6, 7-15

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Sa pananalangin ninyo’y huwag kayong gagamit ng napakaraming salita gaya ng ginagawa ng mga Hentil. Ang akala nila’y pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyo silang tutularan. Sapagkat alam na ng iyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa kanya.

Ganito kayo mananalangin:
‘Ama naming nasa langit,
sambahin nawa ang pangalan mo.
Ikaw nawa ang maghari sa amin,
sundin nawa ang iyong kalooban
dito sa lupa tulad ng sa langit.
Bigyan mo kami ng pagkaing kailangan namin sa araw na ito;
at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan,
tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin.
At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok,
kundi ilayo mo kami sa Masama!
Sapagkat iyo ang kaharian at ang
kapangyarihan at ang kapurihan,
magpakailanman! Amen.’

Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi kayo patatawarin ng inyong Ama.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 4 comments… read them below or add one }

Reynald Perez June 16, 2022 at 4:48 am

PAGNINILAY: Ang panalangin ay ang ating personal na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Maraming paraan tayong nagdadasal, kahit mula sa mga “prayer book” o kaya personal. Minsan nagdadasal tayong nag-iisa lamang o kasama ang grupo ng mga tao/buong komunidad. Subalit ang nais ipaalala sa atin ngayong Kuwaresma at sa lahat ng mga pagkakataon ang isang epektibong paraan ng panalangin.

At makikita natin dito sa Ebanghelyo nang ituro sa atin ng ating Panginoong Hesukristo ang Pater Noster, o mas kilala bilang “Ama Namin”. Dati sa kultura ng mga Hudyo, dapat igalang ang pangalan ng Panginoong Diyos ayon sa nasasaad sa Ika-2 Utos. Ngayon nang dumating si Hesus, itinuro niya sa atin na tawagin natin ang Diyos bilang “Ama” sapagkat katulad ng isang tatay na nagsisikap sa isang pamilya, ang ating Panginoon ay tunay na nagbibigay sa atin ng ating mga kahilingan ayon sa kanyang kagustuhan at kalooban. Ang Ama Namin ay isang magandang panalangin upang gawin natin sa ating personal na dasal ang ACTS: Adoration, Contrition, Thanksgiving, and Supplication. Pinupuri natin ang Diyos dahil sa kanyang dakilang presensiya sa atin, at nagpapasalamat din tayo sa mga biyayang ipinagkalooob niya sa atin at sa ibang tao. Kahit tayo ay nagkasala, tayo ay patuloy na humihingi ng kapatawaran sa kanya at ang grasyang matutong patawarin ang pagkakasala ng ibang tao laban sa atin. At sa huli ay humihiling tayo sa Panginoon ng patuloy na patnubay sa atin at ang ibang tao rin.

Ganito ang isang epektibong paraan ng panalangin sa Diyos. Kaya matindi ng babala ni Hesus na huwag nating tularan ang mga pagano na kapag nagdadasal, marami tayong sinasabi at paulit-ulit. Ang tunay na panalangin ay dapat magmula sa ating mga puso. Nawa’y manahan ang kanyang salita sa ating buhay.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño June 16, 2022 at 9:24 am

Ano ang aral ng ebanghelyo ngayon?

Ang pagdarasal ay hindi pahabaan upang maging epektibo. Ang kailangan ay taimtim ang iyong pakikipag-usap sa Diyos. Ang lahat lahat ay nalalaman ng Diyos maging ang hindi pa nangyayari at kung ano ang iyong kahilingan. Kaya’t itinuro ni Hesus ang “Ama Namin”. Ang kumpleto at pinakmabisang dasal. Subalit dapat mong unawain ang mga nakapaloob dito. Sinasambit natin na “sundin ang loob mo”, baka nman ikaw ay hiling ng hiling pero hindi mo naman sinusunod nag kalooban ng Diyos. “Mapasaamin ang kaharian mo”. Dito ay hinihiling mo na Diyos amg maghari sa iyo pero baka nman sa mga iniisip, sinasalita at ginagawa mo ay ang demonyo ang naghahari. “Patawarin mo kami sa aming mga sala gaya ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin”. Dito ay humihingi tayo ng kapatawaran mula sa Diyos pero baka nman ang nakasakit sa iyong kapatid o kapwa ay hindi pa rin maalis ang iyong galit, may poot ka pa din sa dibdib at minsay gusto mo pang maghiganti.

Ang dasal na “Ama Namin” ay epektibo kung ang nilalaman ay isinasapuso mo.

Reply

Malou Castaneda June 20, 2024 at 6:22 am

PAGNINILAY
Ang pinakamalaking sagabal sa panalangin ay ang pusong hindi nagpapatawad. Ang ating tunay na hamon! Kung sasabihin natin na hinding-hindi natin mapapatawad ang iba sa kanilang ginawa, huwag ipanalangin ang Ama Namin. Naririnig natin ang Panginoon. Hindi natin kailangan ng maraming salita – alam ng Panginoon kung ano ang kailangan natin. Ngunit kung magsasalita tayo sa Panginoon, kailangan natin ng kapayapaan sa ating puso, ng pagnanais na magkaroon ng kapayapaan sa lahat ng kilala natin, at magpatawad. Idinadalangin natin ang Panalangin ng Panginoon hindi lamang para sa ating sarili kundi para sa iba rin ng may pananampalataya at pagtitiwala sa mapagmahal na pangangalaga ng Diyos.

Panginoong Hesus, tulungan Mo kaming sumunod sa Iyo araw-araw. Amen.
***

Reply

Joshua S. Valdoz June 20, 2024 at 10:17 am

REFLECTION: Ano ang aral at hamon ng ebanghelyo ngayon?

Sa kasalukuyang panahon at pag unlad ng teknolohiya, marami tayong napapanuod at nababasa sa social media. Mga tumutulong sa mga pulubi na nakavideo, mga nagbibigay ng pagkain, pera o damit na dokumentado ng camera, mga nagpopost ng maka-Diyos na mga pangungusap, mga larawang na sila ay nagsimba o mga deboto, mga taong nagpopost ng kanilang sakripisyo. Ito ay mga halimbawa ng gawain ng mg pariseo na mga mapag ibabaw. Na ang nais ay purihin ng tao, sumikat, kahangaan at magyabang.

Hindi ito ang aral ni Hesus, ang hamon sa atin ay gumawa ka ng mabuti ng hindi ipinagsisigawan o ipinagyayabang upang makamit ang papuri, dahil sa ganoong gawain ay kinuha mo na ang iyong gantimpala. Gantimpala na hindi mula sa Diyos sa langit.

Kaya’t kung nais natin ay gantimpala mula kay Hesus ay sundin natin ang aral ng ebanghelyo, ang gumawa ng kabutihan na hindi pakitang tao lamang, ang paggawa ng kabutihan dahil yun ang inuutos sa atin ng Diyos. Palihim na pagpapakabuti.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: