Miyerkules, Hunyo 19, 2024

June 19, 2024

Miyerkules ng Ika-11 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

o kaya Paggunita kay San Romualdo, abad

2 Hari 2, 1. 6-14
Salmo 30, 20, 21. 24

Magpakatatag ang tanang
may tiwala sa Maykapal.

Mateo 6, 1-6. 16-18


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Wednesday of the Eleventh Week in Ordinary Time (Green)

or Optional Memorial of St. Romuald, Abbot (White)

UNANG PAGBASA
2 Hari 2, 1. 6-14

Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga Hari

Dumating ang oras na si Elias ay kailangan nang kunin ng Panginoon. Noon ay naglalakad sila ni Eliseo buhat sa Gilgal.

Pagdating nila sa Jerico, sinabi ni Elias kay Eliseo, “Maiwan ka na rito pagkat pinatutuloy ako ng Panginoon sa Jordan.”

Ngunit sinabi niya, “Naririnig ako ng Panginoon. Hanggang buhay ka, hindi ako hihiwalay sa iyo.” At nagpatuloy sila ng paglakad. Sinundan sila ng pangkat ng mga propeta at pinanood sa di kalayuan nang sila’y tumigil sa tabi ng Ilog Jordan. Hinubad ni Elias ang kanyang balabal at inihampas sa tubig. Nahawi ang tubig ay sila’y tumawid.

Pagkatawid nila, sinabi ni Elias, “Sabihin mo sa akin kung ano ang ibig mong gawin ko para sa iyo bago ako kunin.”

Sumagot si Eliseo, “Ipinakikiusap kong ipamana ninyo sa akin ang dalawang bahagi ng inyong kapangyarihan.”

Sinabi ni Elias, “Mabigat ang hinihingi mo. Gayunman, pag nakita mo akong kinuha, mangyayari ang kahilingan mo. Kapag hindi, hindi mo makakamit ang hinihingi mo.” Patuloy silang nag-uusap habang naglalakad. Walang anu-ano’y pumagitna sa kanila ang isang karwaheng apoy na hila ng mga kabayong apoy. Nagkahiwalay sila at si Elias ay iniakyat sa langit sa pamamagitan ng ipu-ipo.

Ito’y kitang-kita ni Eliseo, kaya’t napasigaw siya: “Ama ko! Ama ko! Lakas at pag-asa ng Israel!” At nawala sa paningin niya si Elias.

Sa tindi ng kalungkutan, pinunit ni Eliseo ang kanyang damit mula itaas hanggang sa laylayan. Dinampot niya ang nalaglag na balabal ni Elias at nagbalik sa gilid ng Ilog Jordan. Hinawakan niya sa isang dulo ang balabal at inihampas sa tubig sabay sabi, “Nasaan ang Panginoon, ang Diyos ni Elias?” Nahawi ang tubig at siya’y tumawid.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 30, 20, 21. 24

Magpakatatag ang tanang
may tiwala sa Maykapal.

Poon, ang pagpapala mo’y ‘yong ilaan
sa mga anak mong may takot na taglay;
kagila-gilas malasin ninuman,
ang pagkalinga mo sa mga hinirang
na nangagtiwala sa iyong pagmamahal.

Magpakatatag ang tanang
may tiwala sa Maykapal.

Iyong kinalinga at iningatan mo
laban sa adhika ng masamang tao;
dinala sa ligtas na dakong kublihan,
upang di hamakin ng mga kaaway.

Magpakatatag ang tanang
may tiwala sa Maykapal.

Mahalin ang Poon ng mga hinirang;
ng lahat ng tapat na mga nilalang,
ang tapat sa kanya ay iniingatan,
ngunit ang palalo’y pinarurusahan.

Magpakatatag ang tanang
may tiwala sa Maykapal.

ALELUYA
Juan 14, 23

Aleluya! Aleluya!
Ang sa aki’y nagmamahal
tutupad sa aking aral.
Ama’t ako’y mananahan.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 6, 1-6. 16-18

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad: “Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang-tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Amang nasa langit.

“Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmakaingay ito, katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo: tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos. At gagantihin ka ng iyong Amang nakakikita ng kabutihang ginagawa mo nang lihim.

“At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin nang patayo sa mga sinagoga at sa mga panukalang-daan, upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo: tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong Amang hindi mo nakikita, at gagantihin ka ng iyong Amang nakakikita ng kabutihang ginagawa mo nang lihim.

“Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot, tulad ng mga mapagimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila’y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo: tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong Amang hindi mo nakikita ang siya lamang makaaalam nito. Siya, na nakakikita ng kabutihang ginagawa mo nang lihim, ang gaganti sa iyo.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 6 comments… read them below or add one }

Reynald David Perez June 15, 2022 at 5:53 am

PAGNINILAY: Kung papansinin natin ang ating Ebanghelyo ngayon, ito yung Ebanghelyong binabasa tuwing Miyerkules ng Abo, ang siyang hudyat ng Panahon ng Kuwaresma. Ngayon ay naririnig natin na kahit hindi Kuwaresma o mga Mahal na Araw, ang mga aral nito ay maisabuhay natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Tatlong gawain ang mahalaga sa mga Hudyo, na kadalasa’y ginagawa rin natin kahit Kuwaresma o hindi: ang paglimos, panalangin, at pag-ayuno. Sa kabuuan ng Ebanghelyo, nagbigay ng babala si Hesus na ang paggawa natin ng mga ito ay hindi dapat magsilbing paraan upang ipagmalaki natin ang ating mga sarili. Ito yung problema na nakita ni Hesus sa mga Pariseo at eskriba na inaakala na sila na ang banal at mas matuwid kaysa sa kapwa nilang Hudyo, subalit sa loob ay mayroong pagbaba sa dignidad at katauhan ng iba. Kaya ang paalala ng Panginoon ay kapag gumagawa tayo ng kabutihan, lalung-lalo na kapag tayo’y nagbibigay, nagdadasal, at nag-aayuno, gawin natin ito nang may buong kababaan ng puso. Ang hangarin natin sa paggawa ng mabuti ay dapat ikaluwalhati ng iba ang Diyos, at hindi ang ating mga sarili. Tayo ay tinatawag na maging ehemplo ng kagandahang-loob at ang maging katulad ng kanyang kaanyuan at katauhan sa pagpapahalaga ng tunay na kabanalan.

Reply

ruel arcega June 15, 2022 at 6:58 am

Ang pakitang tao ay gawa ng mga ilang pariseo na ang tingin sa kanilang saliri ‘y mataas sila at hangad ay papurihan ng tao sa kanilang ginagawa . Kaya’t ang pagiging mapangibabaw, ay isang gawa ng mga pariseo kaya’t sila ay naihahatulad sa mga dakilang payaso. Ngunit nais ni Hesus na ang kanyang mga alagad ay huwag maging katulad ng mga mapang ibabaw na tao, dahil ang hangarin ng pagtulong sa kapwa ,panalangin at pag aayuno ay paraan upang mapalalim ang pakikipagunayan sa Diyos, kaya ginagawa ito sa dahilang ay makilala ang Diyos , ipakita ang Diyos at mahalin ang Diyos. Kaya’y kung nais natin magawa ito huwag sa sarili ang matuon , ituon ang lahat sa Diyos ay hindi magiging katulad ng mga pareseo mga mapang-ibabaw

Reply

Ferdy Baetiong Parino June 15, 2022 at 9:18 am

Ano ang aral at hamon ng ebanghelyo ngayon?

Sa kasalukuyang panahon at pag unlad ng teknolohiya, marami tayong nappaanuod at nababasa sa social media. Mga tumutulong sa mga pulubi na nakavideo, mga nagbibigay ng pagkain, pera o damit na dokumentado ng camera, mga nagpopost ng maka-Diyos na mga pangungusap, mga larawang na sila ay nagsimba o mga deboto, mga taong nagpopost ng kanilang sakripisyo. Ito ay mga halimbawa ng gawain ng mg pariseo na mga mapag imbabaw. Na ang nais ay purihin ng tao, sumikat, kahangaan at magyabang.

Hindi ito ang aral ni Hesus, ang hamon sa atin ay gumawa ka ng mabuti ng hindi ipinagsisigawan o ipinagyayabang upang makamit ang papuri, dahil sa ganoong gawain ay kinuha mo na ang iyong gantimpala. Gantimpala na hindi mula sa Diyos sa langit.

Kaya’t kung nais natin ay gantimpala mula kay Hesus ay sundin natin ang aral ng ebanghelyo, ang gumawa ng kabutihan na hindi pakitang tao lamang, ang paggawa ng kabutihan dahil yun ang inuutos sa atin ng Diyos. Palihim na pagpapakabuti.

Reply

June de Guzman June 19, 2024 at 7:07 am

God bless you all

Reply

Joshua S. Valdoz June 19, 2024 at 7:24 am

REFLECTION: Ano ang aral at hamon ng ebanghelyo ngayon?

Sa kasalukuyang panahon at pag unlad ng teknolohiya, marami tayong nappaanuod at nababasa sa social media. Mga tumutulong sa mga pulubi na nakavideo, mga nagbibigay ng pagkain, pera o damit na dokumentado ng camera, mga nagpopost ng maka-Diyos na mga pangungusap, mga larawang na sila ay nagsimba o mga deboto, mga taong nagpopost ng kanilang sakripisyo. Ito ay mga halimbawa ng gawain ng mg pariseo na mga mapag imbabaw. Na ang nais ay purihin ng tao, sumikat, kahangaan at magyabang.

Hindi ito ang aral ni Hesus, ang hamon sa atin ay gumawa ka ng mabuti ng hindi ipinagsisigawan o ipinagyayabang upang makamit ang papuri, dahil sa ganoong gawain ay kinuha mo na ang iyong gantimpala. Gantimpala na hindi mula sa Diyos sa langit.

Kaya’t kung nais natin ay gantimpala mula kay Hesus ay sundin natin ang aral ng ebanghelyo, ang gumawa ng kabutihan na hindi pakitang tao lamang, ang paggawa ng kabutihan dahil yun ang inuutos sa atin ng Diyos. Palihim na pagpapakabuti.

Reply

Joshua S. Valdoz June 19, 2024 at 10:30 am

REFLECTION: Ano ang aral at hamon ng ebanghelyo ngayon?

Sa kasalukuyang panahon at pag unlad ng teknolohiya, marami tayong napapanuod at nababasa sa social media. Mga tumutulong sa mga pulubi na nakavideo, mga nagbibigay ng pagkain, pera o damit na dokumentado ng camera, mga nagpopost ng maka-Diyos na mga pangungusap, mga larawang na sila ay nagsimba o mga deboto, mga taong nagpopost ng kanilang sakripisyo. Ito ay mga halimbawa ng gawain ng mg pariseo na mga mapag imbabaw. Na ang nais ay purihin ng tao, sumikat, kahangaan at magyabang.

Hindi ito ang aral ni Hesus, ang hamon sa atin ay gumawa ka ng mabuti ng hindi ipinagsisigawan o ipinagyayabang upang makamit ang papuri, dahil sa ganoong gawain ay kinuha mo na ang iyong gantimpala. Gantimpala na hindi mula sa Diyos sa langit.

Kaya’t kung nais natin ay gantimpala mula kay Hesus ay sundin natin ang aral ng ebanghelyo, ang gumawa ng kabutihan na hindi pakitang tao lamang, ang paggawa ng kabutihan dahil yun ang inuutos sa atin ng Diyos. Palihim na pagpapakabuti.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: