Linggo, Hunyo 23, 2024

June 23, 2024

Dakilang Kapistahan ng Pagsilang ni San Juan Bautista

Pagmimisa sa Bisperas

Jeremias 1, 4-10
Salmo 70, 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab at 17

Sapul pa sa pagkasilang
ikaw na ang inasahan.

1 Pedro 1, 8-12
Lucas 1, 5-17


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Vigil of the Nativity of St. John the Baptist (White)

UNANG PAGBASA
Jeremias 1, 4-10

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Jeremias

Noong mga araw ni Josias, sinabi sa akin ng Panginoon, “Pinili na kita bago ka ipaglihi upang maging propeta sa lahat ng bansa.”

Sinabi ko naman, “Panginoon, hindi po ako marunong magsalita; bata pa po ako.”

Subalit sinabi niya sa akin, “Huwag mong sabihing bata ka. Sinusugo kita kaya’t humayo ka. Ipahayag mo sa lahat ang aking iuutos sa iyo. Huwag mo silang katatakutan pagkat ako’y sasaiyo at iingatan kita. Akong Panginoon ang nagsasabi nito.”

Pagkatapos, iniunat ng Panginoon ang kanyang bisig, hinipo ang mga labi ko, at sinabi, “Hayan, ibinibigay ko sa iyo ang dapat mong sabihin. Ibinibigay ko rin ngayon sa iyo ang kapangyarihan sa mga bansa’t mga kaharian, sila’y bunutin at ibagsak, lipulin at iwasak, ibangon at itatag.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 70, 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab at 17

Sapul pa sa pagkasilang
ikaw na ang inasahan.

Sa iyo lang, Panginoon, lubos akong nananalig,
h’wag mo akong pabayaang mapahiya at malupig;
tulungan mo ako ngayon yamang ikaw ay matuwid.
Ako sana ay sagipin, sa daing ko ay makinig.

Sapul pa sa pagkasilang
ikaw na ang inasahan.

Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kakanlungan,
matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang.
Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako’y ipaglaban,
sa kuko ng mababagsik, huwag mo akong pabayaan.

Sapul pa sa pagkasilang
ikaw na ang inasahan.

Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa,
maliit pang bata ako, sa iyo’y may tiwala na;
sa simula at mula pa wala akong inasahang
mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang;
kaya naman ikaw, Poon, pupurihin araw-araw.

Sapul pa sa pagkasilang
ikaw na ang inasahan.

Pagkat ikaw ay dakila, patuloy kong isasaysay,
maghapon kong ihahayag ang dulot mong kaligtasan:
Sapul pa sa pagkabata ako’y iyong tinuruan,
hanggang ngayo’y sinasambit ang gawa mong hinangaan.

IKALAWANG PAGBASA
1 Pedro 1, 8-12

Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro

Mga pinakamamahal, hindi ninyo nakita si Hesukristo, ngunit siya’y inibig na ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita magpahanggang ngayon, ngunit nananalig na kayo sa kanya. Dahil dito’y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita. Sapagkat inaani na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya – ang inyong kaligtasan.

Tungkol sa kaligtasang ito, masusing nagsiyasat at nagsuri ang mga propetang humula sa kaloob na itong nakalaan sa inyo. Sinuri nila kung kailan at paano ito mangyayari. Ang panahong ito ang tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na sumasakanila nang paunang ipahayag sa kanila ang hirap na titiisin ni Kristo at ang parangal na tatamuhin niya. Nang kanilang ipahayag ang mga katotohanang ito, ipinaunawa sa kanila ng Diyos na ang ginagawa nila’y sa kapakinabangan ninyo – at hindi sa kanila. Ang mga katotohanang ito’y narinig ninyo ngayon sa mga tagapangaral ng Mabuting Balita ng Diyos. Nagsalita sila sa inyo sa kapangyarihan ng Espiritu Santong sinugo sa kanila buhat sa langit. Ang mga katotohanang ito’y pinananabikang maunawaan maging ng mga anghel sa langit.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Juan 1, 7; Lucas 1, 17

Aleluya! Aleluya!
Naparito si San Juan,
saksi kay Hesus na Ilaw,
upang ihanda ang bayan.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 1, 5-17

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Nang si Herodes ang hari ng Judea, may isang saserdote na ang ngala’y Zacarias, sa pangkat ni Abias. At mula rin sa lipi ni Aaron ang kanyang asawang si Elisabet. Kapwa sila kalugud-lugod sa paningin ng Diyos, namumuhay nang ayon sa mga utos at tuntuning mula sa Panginoon. Wala silang anak sapagkat baog si Elisabet, at sila’y matanda na.

Ang pangkat ni Zacariaas ang nanunungkulan noon, at siya’y naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang saserdote. Nang sila’y magsapalaran, ayon sa kaugalian ng mga saserdote, siya ang nahirang na maghandog ng kamanyang. Kaya’t pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng kamanyang, samantalang nagkakatipon sa labas ang mga tao at nananalangin. Walang anu-ano’y napakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon, nakatayo sa gawing kanan ng dambanang sunugan ng kamanyang. Nagulat si Zacarias at sinidlan ng matinding takot nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa kanya, “Huwag kang matakot, Zacarias! Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elisabet ay magkakaanak ng isang lalaki, at Juan ang ipapangalan mo sa kanya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya, at marami ang magagalak sa kanyang pagsilang sapagkat siya’y magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak o anumang inuming nakalalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ng Israel ang panunumbalikin niya sa kanilang Panginoong Diyos. Mauuna siya sa Panginoon, taglay ang espiritu at kapangyarihan ni Elias, upang pagkasunduin ang mga ama at ang mga anak, at panumbalikin sa daan ng matuwid ang mga suwail. Sa gayun, ipaghahanda niya ng isang bayan ang Panginoon.”

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 1 comment… read it below or add one }

Reynald Perez June 21, 2022 at 1:20 am

PAGNINILAY: Ngayong hapon at gabi ay ang Pagbubukang-liwayway sa dakilang pagpipista sa Pagsilang ni San Juan Bautista, na nagaganap anim na buwan bago ang Dakilang Kapistahan ng Pasko ng Pagsilang ng Panginoon (Disyembre 25). Tatlong kaarawan ang ipinagdiriwang ng Simbahan sa Kalendaryong Pangliturhiya: (1) Hesus, (2) Maria [Setyembre 8], at (3) Juan Bautista. Alam natin na mahalaga ang pagsilang ni Kristo dahil siya ang Anak ng Diyos na Tagapagligtas natin laban sa kasalanan. Kaya nangyari ito dahil sa pagsilang sa Mahal na Birhen, na itinakdang maging Ina ng Tagapagligtas. At upang ipaghanda ang tao sa pagdating ng Mesiyas, isinilang rin ang pinsan ng Panginoong si San Juan Bautista.

Narinig natin sa Unang Pagbasa ang pagkatawag ng Diyos kay Jeremias upang maging propeta. At ipinahayag ni Jeremias na tinawag siya ng Diyos na sapul pa siya sa loob ng sinapupunan ng kanyang ina, na inawit naman ngayon sa Salmo. At itong pagtawag kay Jeremias mula pa sa sinapupunan ng ina ay parang katulad ng pagtalon ni San Juan Bautista sa sinapupunan ni Elisabet nang dumalaw si Birheng Mariang dala ang Panginoong Hesukrito sa sinapupunan nito. Pero bago man ito nangyari, narinig natin sa Ebanghelyo kung paanong ibinalita ni San Gabriel Arkanghel kay Zacarias sa Dakong Kabanal-banalan ang pagtugon ng mga panalangin ng asawa nito, at ang kanyang anak ay tatawaging “Juan,” isang pangalang nangangahulugang, “Ang Panginoon ay mapagbiyaya.” At sinabi rin ng anghel ang misyon na itinakda ng Diyos kay Juan, na magiging isang tinig na magpapahayag ng pagsisisi at pagbabalik-loob upang ang tao ay tunay na maghahanda para sa pagdating ng Anak ng Diyos na Mesiyas. Bagamat nag-alinlangan noong una si Zacarias dahil sa tagal ng panahon ng pagiging baog ni Elisabet, natupad pa rin ang plano ng Diyos, na ating masasaksihan sa Ebanghelyo para sa Araw mismo ng Dakilang Kapistahan.

Ang pangako ng Diyos ay matutupad kahit sa mga oras na parang hindi kapani-paniwala o kaya kay tagal dumating. Ang paanyaya sa atin ay makita nawa ang kanyang pagpapala higit pa sa ating pamantayan bilang mga tao.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: