Linggo, Hunyo 23, 2024

June 23, 2024

Ika-12 Linggo sa Karaniwang Panahon (B)

Job 38, 1. 8-11
Salmo 106, 23-24. 25-26. 28-29. 30-31

Panginoo’y papurihan
sa pag-ibig n’ya kailanman.

2 Corinto 5, 14-17
Marcos 4, 35-41


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Twelfth Sunday in Ordinary Time (Green)

UNANG PAGBASA
Job 38, 1. 8-11

Pagbasa mula sa aklat ni Job

Sa gitna ng nag-aalimpuyong bagyo, ganito ang sinabi ng Diyos kay Job:

“Sino ang humarang sa agos ng dagat,
nang mula sa kalaliman ito’y sumambulat?
Ang dagat ay tinakpan ko ng makapal na ulap
kaya ang karimlan doo’y lumaganap.
Ang tubig ay aking nilagyan ng hangganan,
upang ito’y manatili sa likod ng mga harang.
Sinabi kong sila’y hanggang doon na lang,
huwag nang lalampas ang along naglalakihan.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 106, 23-24. 25-26. 28-29. 30-31

Panginoo’y papurihan
sa pag-ibig n’ya kailanman.

o kaya: Aleluya!

Mayroong naglayag
na lulan ng barko sa hangad maglakbay,
Ang tanging layunin
kaya naglalayag, upang mangalakal.
Nasaksihan nila
ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos,
ang kahanga-hangang
ginawa ng Poon na hindi matarok.

Panginoo’y papurihan
sa pag-ibig n’ya kailanman.

Nang siya’y mag-utos,
nagngalit ang dagat, hangin ay lumakas,
lumaki ang alon
na kung pagmamasdan, ay pagkatataas.
Ang sasakyan nila
halos ay ipukol mula sa ibaba,
kapag naitaas
Ang sasakyang ito’y babagsak na bigla;
dahil sa panganib,
ang pag-asa nila ay halos mawala.

Panginoo’y papurihan
sa pag-ibig n’ya kailanman.

Nang nababagabag,
sa Panginoong Diyos sila ay tumawag,
dininig nga sila
at sa kahirapan, sila’y iniligtas.
Ang bagyong malakas,
pinayapa niya’t kanyang pinatigil, pati mga alon,
na naglalakihan ay tumahimik din.

Panginoo’y papurihan
sa pag-ibig n’ya kailanman.

Nang tumahimik na,
sila ay natuwa, naghari ang galak,
at sinapit nila
yaong pakay nila sa ibayong dagat.
Kaya’t dapat namang
sa Panginoong Diyos ay magpasalamat,
dahil sa pag-ibig
at kahanga-hangang niyang pagliligtas.

Panginoo’y papurihan
sa pag-ibig n’ya kailanman.

IKALAWANG PAGBASA
2 Corinto 5, 14-17

Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto

Mga kapatid:
Ang pag-ibig ni Kristo ang nag-uudyok sa akin, ngayong malaman kong siya’y namatay para sa lahat at dahil diyan, ang lahat ay maibibilang nang patay. Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila.

Kaya ngayon, ang pagtingin namin kaninuman ay hindi na batay sa sukatan ng tao. Noong una’y gayon ang aming pagkakilala kay Kristo, ngunit ngayo’y hindi na. Kaya’t ang sinumang nakipag-isa kay Kristo ay isa nang bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao; siya’y bago na.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Lucas 7, 16

Aleluya! Aleluya!
Narito at dumating na
isang dakilang propeta
sugo ng D’yos sa bayan n’ya.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 4, 35-41

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong araw na yaon, habang gumagabi’y sinabi ni Hesus sa mga alagad niya, “Tumawid tayo sa ibayo.” Kaya’t iniwan nila ang mga tao, at sumakay sa bangkang kinalululanan ni Hesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang mga bangka. Dumating ang malakas na unos. Hinampas ng malalaking alon ang bangka, anupat halos mapuno ito ng tubig. Si Hesus nama’y nakahilig sa unan sa may hulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad. “Guro,” anila, “di ba ninyo alintana? Lulubog na tayo!” Bumangon si Hesus at iniutos sa hangin, “Tigil!” At sinabi sa dagat, “Tumahimik ka!” Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos, sinabi niya sa mga alagad, “Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig?” Sinidlan sila ng matinding takot at panggigilalas, at nagsabi sa isa’t isa, “Sino nga kaya ito, at sinusunod maging ng hangit at ng dagat?”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 10 comments… read them below or add one }

Reynald Perez June 12, 2021 at 11:35 pm

PAGNINILAY: Sinasabing 365 beses binaggit sa Banal na Kasulatan ang katagang “Huwag kang matakot”. At alam natin na mayroong 365 araw sa isang taon. Parang sinasabi ng Panginoon araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan, at taon-taon na huwag tayong masindak sa takot, sapagkat kapiling niya tayo palagi. Ang mga pagsubok, problema, at paghihirap ay inilalarawan katulad ng unos o bagyo. Tayo ay natatakot, naguguluhan, nabibigatan, at madalas nagwawala kapag dumating ang mga ganitong sakuna sa ating buhay.

At ito ang bagyong naranasan ng mga 12 Apostol sa Ebanghelyo ngayon, matapos ang pangngaral ni Hesus sa napakaraming tao sa dalampasigan tungkol sa Kaharian ng Diyos. Si Hesus ang nag-anyaya sa kanila na tumawid sa kabilang ibayo, na alam nila ito ang utos na sumakay sa bangka at tumawid sa dalampasigan patungong Capernaum. Ngunit ang paanyayang iyon ay pagtatawid din ng kanilang mga buhay mula sa pagkatakot patungo sa pananampalataya. Habang sila’y nahihirapan na pagpapanatili ang agos ng bangka sa dagat sa kabila ng mga malalakas na alon at hangin, ginigising nila si Hesus na natutulog. Nang bumangon ang Panginoon, mahinahon niyang pinatigil ang mga alon at hangin, at tuluyang humupa ang bagyo. Dahil sila’y nagsabi na parang hindi niya napapansin sila’y lulubog, tinanong naman sila ni Kristo kung bakit ganoong kaliit ang kanilang pananampalataya. Kahit kwinestyon ni Hesus ang kaliitan ng kanilang pananampalataya, tinanong pa rin nila sa isa’t isa kung sino siyang napapasunod ang dagat at hangin.

Ang pangyayaring ito ay madalas ilarawan sa ating Inang Simbahan, na dumaan na sa maraming pagsubok, ngunit patuloy pa rin na hindi matitinag dahil sa pangako ni Hesus, na walang mananaig laban sa kanya. Kaya siguro ito ang minungkahing Ebanghelyo ng ating Santo Papa noong kanyang ‘Urbi et Orbi’ ukol sa ating hinaharap ngayong krisis. Sa kabila ng ating mga paghihirap sa buhay, lalung-lalo na ang pandemyang ito, inaanyayahan tayo na tularan si Hesus na maging mahinahon sa kabila ng mga bagyo, upang matagupan natin sa kanya ang lakas, proteksyon, at kapayapaan. Tularan nawa natin si Job sa Unang Pagbasa, na naging matuwid at matapat sa Panginoon sa kabila ng kanyang mga pagdurusa na parang mga malalakas na hampas ng alon at pag-ihip ng hangin. Dahil alam ni Job na ang Diyos ang may kontrol sa lahat ng nangyayari sa atin, pati na rin sa ating mga paligid.

Mahirap man ito unawain ngayon lalung-lalo na kung gusto mo nang sumuko, mahalaga pa rin na tayo’y buhay na buhay araw-araw mula pagbangon hanggang pagtulog. At ang pinakatiyak na halimbawa natin ay si Hesus, na ang lahat ng paghihirap ng mundo, pati na rin ang kanyang mga personal na hirap, ay inako niya sa kanyang Krus upang matunghayan natin ang mas nakakahigit na kahulugan kung saan napupunta ang ating mga pagsisikap sa buhay, bagamat tayo ay naghihirap. At ito ang inilarawan ni San Pablo sa Ikalawang Pagbasa na dahil sa Misteryong Paskwal ni Hesus, tayo ay naging isang bagong nilalang. Kaya’t tayo rin ay inaanyayahang tularan si Hesus sa ating buhay pang-Kristiyano, na maranasan natin kung ano talaga ang realidad ng buhay ng tao, hindi naman talaga para tayo ay malubog pa sa hirap, kundi upang umahon tayo sa biyaya ng pagpapala at pagmamahal ng Diyos. At tayo nawa ay patuloy na gumawa ng mga kagandahang-loob ng kabutihan at katuwiran kahit tayo pa ay naghihirap, bilang pagtulong natin sa kapwa at magsilbing inspirasyon na gawin din ang mga bagay na ito nang buong puso.

Reply

Ronaldo C. Paningasan June 16, 2021 at 4:09 pm

bakit may ibang mga bangka na sumabay at sino ang mga nasa bangka na iyon? please po pasagot kung sino po ang may nakakaalam kailangan ko lang po salamat po…Godbless po

Reply

Delia u f June 20, 2021 at 9:27 am

Yong bangka nererepresent nya ang simbahan. At yong nasakalubong nila Jesus ay tayo po yon. Na tinatawag nya tayo. Na ung malakas n alon ay nerereperesent nya ung mga kasalanan, pag hihirap at mga pagsubok na dumadaan sa ating buhay. Which is tinatawag tayo ng Diyos na mas kumapit tayo sa ating pananampalataya sa kanya.

Reply

evelyn dela cruz June 19, 2021 at 5:32 pm

Ang mga bangka ay para sasakyan nina Hesus at kanyang mga Alagad para tumawid sa ibayo

Reply

Ronaldo C. Paningasan June 20, 2021 at 9:24 am

Amen po and Thank you po Godbless po…

Reply

evelyn dela cruz June 19, 2021 at 5:36 pm

Ang mga bangka ay sasakyan nina Hesus at kanyang 12 Apostol para tumawid sa dalampasigan patungo sa Capernaum

Reply

Sherwin D. Yanoria June 20, 2021 at 7:50 am

Nababagabag ka ba? Tunay na sa panahon ngayon ay marami ang natatakot. Di natin alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Walang nakakaalam kundi ang Diyos lamang. Kaya naway mapalitan ng tiwala ang pagkabagabag. Ang Diyos ang ating sandigan. Siya lang ang ating maaasahan. Hindi tayo maililigtas ng pera, yaman at kapangyarihan. Lahat ng ito ay para lamang sa mundong ito. Ngunit paano naman para sa ating espirituwal.Ito ang higit sa lahat na importante. Dahil ito ang may kaugnayan sa Diyos at sa atin.

Reply

David Azucenas June 15, 2024 at 6:05 pm

ang pagtawid po ni Jesus sa dagat para sa ibang mga tao ay pagbibigay po Ng pananalig at tiwala sa atin, Minsan po naman Hindi Tayo makasimba dahil po umuulan sa mga oras na iyon, pero Hindi ito naging hadlang Kay Cristo, natulog pa nga Siya sa bangka at ginising Siya! at sa pag gising Niya kinausap Niya ng mahinahon ang humahadlang sa kanila, mga Kapatid Hindi Hindi lang po sana ulan o bagyo ang ating dahilan para Hindi na Tayo magsimba o mag pugay sa kanya sapagkat pinabated po Niya sa atin sa pamamagitan Ng Gospel na ito na hangang ngayon ba naman kulang pa ang pananalig ninyo sa akin or Hindi ba kayo naniniwala sa akin? yon po ang tugon ni Jesus, mga kapated kung buong puso po nating minahal si Cristo, wala pong makakahadlang sa atin, huwag po nating isipin na dahil sa kalamidad na yan ay Hindi na Tayo pumunta sa kanyang bahay dalanginan, huwag po nating hayaang lupigin Tayo Ng kabilang panig, at tuluyan Tayong Hindi na kilalanin Ng Dios, katulad Ng sinabi Niya sa mateo 7:21-23 .sinabi ni Jesus na Hindi purkit tumawag kayo sa akin ng Panginoon, Panginoon ay akin ng diringin at makakapasok na sa kaharian Ng langit, Kon di yon lamang pong mga tao na sumasampalataya at nananalig sa kanya… kaya mga Kapatid patuloy po Tayong maglingkod sa panginoon, para meron Tayong maibahagi sa mga anak natin at sa ibang tao,..Pinupuri at pinapasalamatan ka namin Panginoon! AMEN PO!

Reply

Ely Vidal June 19, 2024 at 7:48 am

Jesus is teaching us to SLEEP IN THE MIDST OF THE STORM. Medyo mahirap Ang aral na ito ni Jesus, Ang matulog sa gitna Ng bagyo. Wala pa yatang tao na makagawa nito. But in our gospel today, Jesus literally did it, to sleep in the storm.
Here, I wanna share something, first, that God is in control of everything in our lives. Whatever storm were facing right now , personal ( financial, health, etc) or national issues ( west Philippine sea problems, corruptions,etc) everything will be ok because God is with us. He is Emmanuel. Second, we ought to believe and trust God 101percent. Kagaya Ng mga apostol, medyo may kahinaan Kung minsan Ang ating trust. Yes we believe God but sometimes we lack trust in Him. Sabi nga ni Jesus, “Bakit kayo natatakot, Wala pa ba kayong pananalig? N.B. Jesus is very particular with our trust in Him in the midst of our difficulties and storms. And third, God trusts us too. If we need to trust God 101 percent, on the other side of the coin, God trusts us 300 percent. He said in Jn. 14:12, we can do more what He did. He is confident that we can overcome everything in His Name with the guidance of the Holy Spirit. In fact, He entrusted to us His Church to continue His mission. No storm can destroy the Catholic Church because Christ is with us. He said in Matt. 28:20, “I will be with you till the end of time”.
So, learn to SLEEP IN THE MIDST OF THE STORM

Reply

drROMUALDO-sjc June 20, 2024 at 3:18 pm

Mga kapatid, ang pagbasang ito ay nagpapaalala sa atin na sa bawat bagyo ng ating buhay, kasama natin si Jesus. Huwag tayong matakot lumapit sa kanya sa pamamagitan ng panalangin at paghingi ng tulong. At higit sa lahat, tinatawagan tayo na magtiwala sa kanyang kapangyarihan at pagmamahal. Ang pananampalataya natin sa kanya ay magbibigay sa atin ng kapayapaan, kahit ano pa man ang ating pinagdadaanan.

Nawa’y lagi nating alalahanin na ang ating Panginoon ay makapangyarihan, at sa kanya, walang imposible. Tiwala tayo na sa bawat bagyo ng buhay, siya ang magpapatahimik nito at magbibigay sa atin ng kapayapaan.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: