Martes, Enero 31, 2023

January 31, 2023

Paggunita kay San Juan Bosco

Hebreo 12, 1-4
Salmo 21, 26b-27. 28 at 30. 31-32

Magpupuri kailanpaman
ang tinawag ng Maykapal.

Marcos 5, 21-43


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Memorial of St. John Bosco, Priest (White)

Mga Pagbasa mula sa
Martes ng Ika-4 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

UNANG PAGBASA
Hebreo 12, 1-4

Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo

Mga kapatid, yamang naliligid tayo ng makapal na saksi, iwaksi natin ang kasalanan, at ang anumang balakid na pumipigil sa atin, at tayo’y buong tiyagang magpatuloy sa takbuhing nasa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Hesus na siyang pinagmulan ng ating pananampalataya, at siya ring nagpapasakdal nito. Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus, at siya ngayo’y nakaluklok sa kanan ng trono ng Diyos.

Isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang paglaban ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. Hindi pa humahantong sa pagdanak ng iyong dugo ang pakikitunggali ninyo sa kasalanan.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 21, 26b-27. 28 at 30. 31-32

Magpupuri kailanpaman
ang tinawag ng Maykapal.

Sa harap ng masunuring mga lingkod mong hinirang,
ang handog na panata ko ay doon ko iaalay.
Magsasawa sa pagkain yaong mga nagdarahop,
aawit ng pagpupuri ang sa Diyos ay dudulog;
buhay nila ay uunlad, sasagana silang lubos.

Magpupuri kailanpaman
ang tinawag ng Maykapal.

Sa dakilang Panginoon, ang lahat ay magbabalik,
ang lahat ng mga lahi ay sasambang may pag-ibig.
Mangangayupapang lahat ang palalo’t mayayabang,
ang lahat ng mga tao ay yuyuko sa Maykapal,
ang narito sa daigdig na nilikhang mamamatay.

Magpupuri kailanpaman
ang tinawag ng Maykapal.

Maging lahing susunod pa ay sasamba’t maglilingkod,
at mayroong mangangaral sa kanila tungkol sa Diyos.
Sa lahat ng sisilang pa’y ganito ang ihahayag,
“sa hinirang niyang bansa ay Panginoon ang nagligtas.”

Magpupuri kailanpaman
ang tinawag ng Maykapal.

ALELUYA
Mateo 8, 17

Aleluya! Aleluya!
Inako ni Hesukristo
ang sakit ng mga tao
upang matubos n’ya tayo!
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 5, 21-43

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, muling tumawid si Hesus sa ibayo ng Lawa ng Galilea, nakasakay sa bangka. Nasa baybay pa siya ng lawa ay pinagkalipumpunan na siya ng maraming tao. Dumating ang isang lalaking nagngangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Pagkakita kay Hesus, siya’y nagpatirapa sa kanyang paanan, at ang samo: “Agaw-buhay po ang anak kong dalagita. Kung maaari, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya’y gumaling at mabuhay!” Sumama naman si Hesus. At sinundan siya ng napakaraming taong nagsisiksikan, anupa’t halos maipit na siya.

May isang babae roon na labindalawang taon nang dinudugo, at lubhang nahihirapan. Marami nang manggagamot ang tumingin sa kanya, at naubos na sa kapapagamot ang kanyang ari-arian, ngunit hindi siya napabuti kahit kaunti bagkus ay lalong lumubha. Narinig niya ang sinasabi ng mga tao tungkol kay Hesus, kaya’t nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Hesus. At hinipo niya ang damit nito. Sapagkat sinabi niya sa sarili, “Mahipo ko lang ang kanyang damit ay gagaling na ako.” Biglang tumigil ang kanyang pagdudugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman naman ni Hesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya, kaya’t bumaling siya sa mga tao at nagtanong, “Sino ang humipo sa akin?” Sumagot ang kanyang mga alagad, “Nakikita po ninyong nagsisiksikan ang napakaraming tao, bakit itinatanong ninyo kung sino ang humipo sa inyo?” Subalit patuloy na luminga-linga si Hesus, hinahanap ang humipo sa kanya. Palibhasa’y alam ng babae ang nangyari, siya’y nanginginig sa takot na lumapit kay Hesus, nagpatirapa, at ipinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Hesus, “Anak pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na’t ipanatag mo ang iyong kalooban. Lubusan ka nang magaling sa iyong karamdaman.”

Samantalang nagsasalita pa si Hesus, may ilang dumating mula sa bahay ni Jairo. “Patay na po ang anak ninyo,” sabi nila. “Bakit pa ninyo aabalahin ang Guro?” Hindi pinansin ni Hesus ang kanilang sinabi, sa halip ay sinabi sa tagapamahala, “Huwag kang mabagabag, manalig ka.” At wala siyang isinama kundi si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ng tagapamahala, nakita ni Hesus na gulung-gulo ang mga tao; may mga nananangis pa at nananaghoy. Pagpasok niya ay kanyang sinabi, “Bakit kayo nagkakagulo at nananangis? Hindi patay ang bata; natutulog lamang!” Ngunit pinagtawanan siya ng mga tao. Pinalabas niya ang lahat, maliban sa ama’t ina ng bata at sa tatlong alagad, at sila’y pumasok sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, “Talita kumi,” na ang ibig sabihi’y “Ineng, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka!” Pagdaka’y bumangon ang bata at lumakad. Siya’y labindalawang taon na. At namangha ang lahat. Mahigpit na ipinagbilin ni Hesus na huwag ipaalam ito kaninuman; at iniutos niyang bigyan ng pagkain ang bata.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 4 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Magno February 3, 2019 at 4:44 pm

Sinasabi sa atin ng Unang Pagbasa na ang mga saksi ay tapat sa kanilang tungkulin bilang mga anak ng Diyos, kaya tinatawag din tayong sumunod sa kanilang halimbawa. At ang pinakadakilang pagkatotoo ng Diyos ay si Jesukristo, ang Bugtong na Anak, na nagbigay ng kanyang buhay para sa atin sa Krus upang tayo ay maligtas mula sa ating mga kasalanan. At dahil sa pagtitiis ni Jesukristo hanggang sa katapusan, tiniyak natin na ang ating pananampalataya ay magiging malakas sa gitna ng mga taong susubukin na masaktan tayo, hangga’t mayroon tayo sa pananampalatayang ibinigay sa atin ng Panginoon. Ibinibigay sa atin ni San Marcos ang isang lubusang kasaysayan tungkol sa Anak na babae ni Jairo at ang babae na may pagdurugo. Ang dalawang himala ay nagpapakita kung paano ang isang 12-taong gulang na anak na babae ay nabuhay mula sa kamatayan at kung paano ang isang babae ay gumaling sa kanyang 12-taong gulang na pagdurugo. Sa katunayan ang bilang ‘labindalawa’ ay nangangahulugang “Manatiling positibo” at “Panatilihin ang pananampalataya”. Makikita natin sa dalawang yugto ang isang kasaysayan ng pananampalataya na ang babae ay tumago sa pamamagitan ng karamihan ng mga tao upang hawakan ang palawit ni Jesus. Sa katulad na paraan, inanyayahan ni Kristo si Jairo, ang kanyang asawa at mga kamag-anak, at ang tatlong Apostol upang magkaroon ng pananampalataya na ang batang babae ay mapagaling.

Reply

Reynald Perez February 4, 2019 at 4:54 pm

Pagninilay: Ipinakita sa Ebanghelyo ngayon ang dalawang kwento ng pagpapagaling, subalit iisang alintuntunin tungkol sa pananampalataya. Makikita dito ang bilang na “12” dahil ang anak ni Jairo na nagkasakit ay nasa 12 taong gulang, at ang babae ay dumudugo sa loob ng 12 taon. Kaya ang bilang na “12” ay sumisimbolo sa kaganapan sapagkat ang dalawang katauhan ay naranasan ang pagpapagaling ni Hesus. At binibigyang-diin dito ang pananampalataya nina Jairo at ang babae na nagdulot sa mga paghihilom na iyon. Malaki ang pananalig ng tao sa Diyos sa paghahangad ng kagalingan sa kanilang mga sakit, pati na rin ang paghilom ng mga kamag-anak nilang may sakit sa balat o damdamin. At makikita natin ang Panginoon ay may kakayahang intindihin ang kahinaan ng ating katauhan upang kanyang iako ang ating mga pinagdadaanan at bigyan tayo ng kalakasan. Kaya sa ating buhay, palagi nating alalahanin na ang pananampalataya ay paniniwala sa kagandahang-loob ng Panginoong Diyos sa buhay ng bawat tao. Kaya ang Unang Pagbasa ay nagtuturo sa atin na maging tapat sa ating pananampalataya sa Panginoon, katulad ng mga sinaunang saksi na sumunod sa kanyang dakilang kalooban. Nawa tayo pa rin ay manalig sa Panginoon sa kabila ng ating mga pinagdadaanan sa buhay, at isabuhay natin ang pananampalatayang ito sa paggawa kung ano ang inuutos ng Diyos.

Reply

Aida Ramirez February 5, 2019 at 7:11 am

Salamat sa awitatpapuri at sa mga pagninilay.Higit kong nauunawaan ang Ebanghelyo kapag binabasa ko ang pagninilay.Salamat sa inyo at pagpallain tayong lahat .
Marami tayong mithiin sa buhay dito sa mundong ating ginagalawan , subalit ang pagnanais na makasama si Hesukristo pagtapos ng ating buhay dito sa mundo ay ang pinakamataas nating mithiin.
At bago pa dumating na tayo ay makasama sa kaluwalhatian ng Panginoon ay patuloy natin siyang kilalanin sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang mga salita ,unawain sa tulong ng mga pagninilay at isabuhay nating ang bawat mensahe ng ating Panginoon
God bless us all.

Reply

Melba G. De Asis February 5, 2019 at 7:26 am

Mapalad ang mga tao na buo at tapat ang pananalig sa Diyos. Si Hesus ay tapat sa kanyang pangako. Marami tayong pinagdadaanan sa buhay ngunit dapat tayo humingi sa Diyos ng kalakasan at tibay ng loob para malampasan at malabanan natin ang ating mga problema ng may ganap na tiwala at pananalig sa Diyos.

Panginoon ako’y nanalig na ipagkakaloob mo ang kagalingan ko sa lahat ng aking karamdaman at sa lahat ng may taglay na sakit. Ikaw Panginoon ang “Great Healer”, hipuin Mo po kami Panginoon at puspusin Mo kami ng Iyong kabanal banalang Ispiritu, I claimed we are all healed. Amen

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: