Miyerkules, Pebrero 1, 2023

February 1, 2023

Miyerkules ng Ika-4 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Hebreo 12, 4-7. 11-15
Salmo 102, 1-2. 13-14. 17-18a

Pag-ibig mo’y walang hanggan
sa bayan mong nagmamahal.

Marcos 6, 1-6


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Wednesday of the Fourth Week in Ordinary Time (Green)

UNANG PAGBASA
Hebreo 12, 4-7. 11-15

Pagbasa mula sa sulat sa Mga Hebreo

Mga kapatid, hindi pa humahantong sa pagdanak ng inyong dugo ang pakikitunggali ninyo sa kasalanan. Nalimutan na ba ninyo ang pangaral ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya – mga salitang nagpapalakas ng loob ninyo?

“Anak, huwag kang magwalang-bahala kapag itinutuwid ka ng Panginoon,
At huwag panghinaan ng loob kapag ikaw ay pinarurusahan niya.
Sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang mga iniibig niya,
At pinapalo ang itinuturing niyang anak.”

Tiisin ninyo ang lahat bilang pagtutuwid ng isang ama, sapagkat ito’y nagpapakilalang kayo’y inaari ng Diyos na kanyang mga anak. Sinong anak ang hindi itinuwid ng kanyang ama? Habang tayo’y itinutuwid hindi tayo natutuwa kundi naghihinagpis. Ngunit pagkaraan niyon, lalasap tayo ng kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay.

Kaya’t palakasin ninyo ang inyong lupaypay na katawan at tipunin ang nalalabi pang lakas! Lumakad kayo sa daang matuwid upang hindi tuluyang mapilay, kundi gumaling ang paang nalinsad.

Magpakabanal kayo at sikaping makasundo ang inyong kapwa, sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay nang ganito. Pag-ingatan ninyong huwag talikdan ninuman sa inyo ang pag-ibig ng Diyos. Ingatan ninyong huwag sumama ang sinuman sa inyo at makagulo at makahawa pa sa iba.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 102, 1-2. 13-14. 17-18a

Pag-ibig mo’y walang hanggan
sa bayan mong nagmamahal.

Panginoo’y papurihan, purihin mo, kaluluwa,
ang pangalan niyang banal purihin mo sa tuwina.
Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan,
at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan.

Pag-ibig mo’y walang hanggan
sa bayan mong nagmamahal.

Kung paano nahahabag ang ama sa anak niya
gayun siya nahahabag sa may takot sa kanya.
Alam niya na alabok, yaong ating pinagmulan,
alam niyang babalik din sa alabok kung mamatay.

Pag-ibig mo’y walang hanggan
sa bayan mong nagmamahal.

Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay tunay na walang hanggan,
sa sinuman sa kanya’y may takot at pagmamahal;
Ang matuwid niyang gawa ay wala ring katapusan.
yaong magtatamo nito’y ang tapat sa kanyang tipan.

Pag-ibig mo’y walang hanggan
sa bayan mong nagmamahal.

ALELUYA
Juan 10, 27

Aleluya! Aleluya!
Ang tinig ko’y pakikinggan
ng kabilang sa ‘king kawan,
ako’y kanilang susundan.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 6, 1-6

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, si Hesus ay nagtungo sa sariling bayan, kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng Araw ng Pamamahinga, nagturo siya sa sinagoga. Nagtaka ang maraming nakarinig sa kanya at nagtanong, “Saan niya nakuha ang lahat ng iyan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakagagawa ng mga kababalaghan? Hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria, at kapatid nina Santiago at Jose, Judas at Simon? Dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba?” At siya’y ayaw nilang kilanlin. Kaya’t sinabi ni Hesus sa kanila, “Ang propeta’y iginagalang ng lahat, liban lamang ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak, at mga kasambahay.” Hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon, maliban sa pagpapatong ng kanyang kamay sa ilang maysakit upang pagalingin ang mga ito. Nagtaka siya sapagkat hindi sila sumampalataya. At nilibot ni Hesus ang mga nayon sa paligid upang magturo.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 3 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Magno February 3, 2019 at 4:46 pm

Sinabi sa Unang Pagbasa, huwag siyang alalahanin ang kanyang anak kung babagsak siya ng Panginoon at huwag ding mawawalan ang kanyang pag-asa kapag siya ay pinarusahan dahil niluluwalhati ng Panginoon ang kanyang pagmamahal sa kabila ng itinuturing niyang tunay na anak.

Reply

Reynald Perez February 4, 2019 at 6:11 am

Pagninilay: Ang Unang Pagbasa ay isang paalala kung paanong itinutuwid ng Diyos ang sangkatauhan, kung paanong dinidisiplina ng isang ama ang kanyang mga anak. Ito ay isang panawagan na maging banal katulad ng ating Diyos Ama upang matunghayan natin ang kanyang dakilang kalooban. At kapag naging matapat tayo sa ating pamumuhay, balang araw ay makikita natin siya at makakapiling kailanman sa kanyang kaluwalhatian. Masakit naman ang naransan ni Hesus sa Ebanghelyo nang tanggihan siya ng kanyang mga sariling kababayan sa Nazaret. Tingin nila sa kanya ay isa lamang siyang karpintero at imposibleng maging Tagapagligtas. Hindi nila makikita ang kanyang katauhan bilang propeta na isinugong ipahayag ang mensahe ng Diyos. Kaya sinabi ni Kristo na walang propetang tinatanggap ng kanyang sariling bayan. Makikita dito sa pagbabalik ni Hesus sa kanyang sariling bayan ang pagbabalik sa kanyang pinagmulan bilang tanda ng pagpapakumbaba. Pumasok siya sa sinagoga upang makisabay sa pagsamba at ipahayag ang mensahe ng Diyos. Ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang sariling mga kababayan dahil mas pinahahalagahan nila ang kultura ng tsismis kaysa sa kahalagahan ng mensaheng hatid ni Kristo. Kaya nga huwag po tayong maniwala sa lahat nating naririnig ngunit suriin muna kung ito’y katanggap-tanggap ayon sa pamantayan ng Panginoon. Nawa’y tanggapin natin siya bilang tunay na kaligayahan ng ating buhay, at sundin natin ang kanyang kalooban sa pagiging saksi sa kanyang Salita.

Reply

Melba G. De Asis February 7, 2019 at 5:08 pm

Pagkapanganak natin andyan ang ating ina at ama para tayo ay mahalin, gabayan, turuan ng mabuti pero sa oras na may nagawa tayong mabigat na kasalanan tayo ay pinagsasabihan at kung kailangan ay pinapalo tayo para ipaalam sa atin na tayo ay nagkamali. Ang pagdisiplina ng magulang ay tataglayin ng isang anak hanggang sa paglaki at siyang magiging gabay niya sa kaniyang buhay upang makamtan ang tagumpay. Malalaman ng isang anak ang mga kabutihan ng magulang kapag nagtagumpay na siya at mataas na ang kaniyang narating sa buhay.

Sa panahon ngayon may mga pagkakataon na ang boses ng isang mahirap madalas ay ipinagwawalang bahala lang at mas pinakikinggan ang salita pag
mataas na tao ang nagsasalita. Ganito ang nangyari noong panahong nangangaral ang Panginoon sa kaniyang bayan dahil anak lang siya ng karpintero na itinuturing na mababa ang pagkilala ng lipunan. Hindi makapaniwala ang kanyang mga kababayan at nagtataka saan nanggagaling ang kanyang mga salita na ipinangangaral sa kanila at ang katunayan iyon ay nanggagaling mula sa Ama na nagsugo sa Kanya.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: