Linggo, Enero 29, 2023

January 29, 2023

Ika-4 na Linggo sa Karaniwang Panahon (A)

Sofonias 2, 3; 3, 12-13
Salmo 145, 7. 8-9a. 9bk-10

Mga aba ay mapalad,
D’yos ang hari nilang lahat.

1 Corinto 1, 26-31
Mateo 5, 1-12a


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Fourth Sunday in Ordinary Time (Green)

UNANG PAGBASA
Sofonias 2, 3; 3, 12-13

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Sofonias

Hanapin ninyo ang Poon, kayong mapagpakumbaba,
kayong gumaganap ng kanyang kautusan;
hanapin ninyo ang katwiran at iyon ang inyong gawin,
baka sakaling kayo’y patawarin at iligtas sa araw ng kanyang poot.
At ang iiwan ko roon ay mga taong mapagpakumbaba,
na lalapit sa akin upang pasaklolo.
Ang natira sa Israel ay hindi na gagawa ng kasamaan
at hindi magsisinungaling ni mandaraya man.
Uunlad ang kanilang buhay at magiging panatag
at wala silang katatakutan.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 145, 7. 8-9a. 9bk-10

Mga aba ay mapalad,
D’yos ang hari nilang lahat.

o kaya: Aleluya.

Ang maaasahang lagi’y Panginoon,
panig sa naaapi, ang Diyos na hukom,
may pagkaing handa, sa nangagugutom.

Mga aba ay mapalad,
D’yos ang hari nilang lahat.

Pinalaya niya ang mga nabihag;
isinasauli, paningin ng bulag;
lahat ng inapo ay itinataas,
ang mga hinirang niya’y nililingap.

Mga aba ay mapalad,
D’yos ang hari nilang lahat.

Isinasanggalang ang mga dayuhang
sa lupain nila’y doon tumatahan;
tumutulong siya sa balo’t ulila,
masamang balangkas pinipigil niya.

Mga aba ay mapalad,
D’yos ang hari nilang lahat.

Walang hanggang Hari, ang Diyos na Poon!
Nabubuhay lagi ang Diyos mo, Sion!

Mga aba ay mapalad,
D’yos ang hari nilang lahat.

IKALAWANG PAGBASA
1 Corinto 1, 26-31

Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto

Mga kapatid, alalahanin ninyo ang inyong katayuan nang kayo’y tawagin ng Diyos. Iilan lamang sa inyo ang sa paningin ng sanlibutan ay marunong, makapangyarihan at maharlika. Subalit pinili ng Diyos ang sa palagay ng sanlibutan ay kahangalan upang hiyain ang marurunong, at ang mahihina sa turing ng sanlibutan upang hiyain ang malalakas. Pinili niya ang mga itinuturing na hamak, walang halaga, at walang kabuluhan sa sanlibutang ito upang pawalang-halaga ang itinuturing na dakila ng sanlibutan. Kaya’t walang maaaring magmalaki sa harapan ng Diyos. Sa kanya mula ang ating pakikipag-isa kay Kristo Hesus, na ginawang karunungan natin. Sa pamamagitan niya, tayo’y pinawalang-sala ng Diyos, pinapaging-banal at iniligtas. Kaya nga, tulad ng nasasabi sa Kasulatan, “Ang Panginoon ang dapat ipagmalaki ng may ibig magmalaki.”

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Mateo 5, 12a

Aleluya! Aleluya!
Magdiwang kayo’t magsaya,
sa langit ay liligaya,
gagantimpalaan t’wina.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 5, 1-12a

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, nang makita ni Hesus ang napakaraming tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya’y lumapit ang kanyang mga alagad, at sila’y tinuruan niya ng ganito:
“Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian.”
“Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat aaliwin sila ng Diyos.”
“Mapalad ang mga mapagpakumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos.”
“Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi.”
“Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos.”
“Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos.”
“Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo, sapagkat sila’y ituturing ng Diyos na mga anak niya.”
“Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian.”
“Mapalad kayo kapag dahil sa aki’y inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 4 comments… read them below or add one }

Ruben Brogada January 26, 2023 at 10:01 pm

reference for Every Sunday mass.

Reply

Reynald Perez January 27, 2023 at 4:13 am

PAGNINILAY: Magkaiba po ang “kapalaran” doon sa “pagpapala”. Alam po natin na ang Ingles ng kapalaran ay “luck”, samantala ang Ingles ng pagpapala ay “blessing”. Minsan tinatrato natin ang buhay na parang kapalaran na itinataya natin ang ating sarili sa iba’t ibang kultura. At sa tingin natin na madali lang ilarawan ang magiging kinabukasan natin. Ngunit kung tayo ay naniniwala sa pagpapala, alam natin na hindi sa lahat ng pagkakataon ay parang magtitiwala tayo sa salamangka. Kaya minsan iniisip natin ang Diyos ay parang “magician” na awtomatikong akala natin may himala. Subalit hindi ganyan ang pamamaraan ng Diyos sa pagkakaloob sa atin ng pagpapala.

Ang Ebanghelyo ngayon ay ang simula ng isang sikat na pagpapahayag ng ating Panginoong Hesus, na kung tawagin ay Pangangaral sa Bundok. Tatlong kabanata ang inilaan ni San Mateo para sa katuruan ni Hesus sa mga tao sa kabundukuan (Mateo 5-7) upang ipakilala sa atin si Kristo na bagamat Diyos ay nakisalamuha sa damdamin ng tao upang bigyang liwanag ang tunay na buhay na nais iparating ng Diyos Ama sa atin. At nagsisimula ang pangangaral na ito sa pamamagitan ng Walong Pagpapala o mas kilala bilang “Eight Beatitudes”. Dito ipinahayag ni Hesus kung sino ang mga tunay na mapalad, at ang nag-uugnay sa kanilang pagpapala ay ang katotohanang sila’y itinuturing na sawimpalad, o kaya mga naghihikahos sa buhay. Narinig natin sa Unang Pagbasa mula kay Sofonias itanong grupo ng mga tao na kung tawagin ay “anawim,” sapagkat sa kabila ng kanilang pagsubok at paghihirap, patuloy sila nagtitiwala sa Diyos at nagiging tapat sa kanya nang buong kababaang-loob. Kaya ito nga ang sinasabi ng Diyos na ititira niya sa mundong ito, na ang mga tao ay maging matuwid, mapagkumbaba sa kanyang paningin, at nagiging masunurin at matapat sa kanya. Kaya sila ang mga taong itinuturing ni Kristo na mapalad sapagkat ang kanilang kakapusan at kahirapan ay simbolo ng pagpapalang nakalaan sa kanila matapos ang kanilang pagsisikap sa kanyang kalooban. Ngunit tandaan natin na hindi taliwas ang Panginoon sa pagkakaroon ng karangalan, kapangyarihan, at kayamanan, sapagkat ito’y mga biyaya ng Diyos na inaasahan nating gamitin sa mundong ito. Subalit ang babala lang ni Hesus ay ang paggamit sa mga ito para lamang makapagsamantala sa buhay ng ibang tao at ganun na rin ang panganib ng pagtuturing natin sa mga makamundong bigay bilang kapalit ng Diyos na siyang dapat bukal ng bawat pagpapala na ating tinatanggap. Kaya ang paalala ng Panginoong Hesukristo ay ang pagiging tunay na mapalad ay siyang patuloy na magiging mapagkumbaba sa kabila ng mga tagumpay o kabiguan sa buhay.

Sa ating buhay, dapat itrato natin ito hindi bilang isang “kapalaran”, kundi bilang isang “pagpapala”. At ang pinakadakilang pagpapala ay bagong buhay na ipinagkaloob sa atin ng Diyos Ama sa pamamagitan ng kanyang Anak na si Hesukristo. Ayon kay San Pablo sa Ikalawang Pagbasa, si Kristo ay naging karunungan ng Diyos para sa ating katubusan, pagpapabanal, at pagpapanibago. Kaya ang pagtawag ng Panginoon sa atin para sa misyong iniatas niya sa atin sa mundong ito ay pagkakaroon ng isang banal na pamumuhay tungo sa kanyang pagpapala. Sa kabila ng ating kahinaan at abang katauhan ay may mas higit pa na dahilan at hantungan ng ating pagmimisyon dito sa lupa, na nais makamtan natin balang araw sa kaluwalhatian ng langit. Kaya, mga minamahal, nawa’y tunay na mamuhay tayo bilang mga mapalad na nilalang ng Diyos, na ang lahat ng ating nakamit nang biyaya at ang mga nais pa nating makamit na tagumpay ay maging isang patakaran upang patuloy tayong mamuhay nang matapat at may kababang-loob na sundin ang kanyang kalooban at maging instrumento ng kanyang pagpapala para sa ibang tao.

Reply

Liza Clanor January 28, 2023 at 5:39 pm

isang malaking pagpapala po ang pagninilay na nabasa ko Fr. Perez makakabawas ng pagod ko and makakagaan sa aking mga sariling pag kukulang bsa aking sarili at pagkukulang ko sa aking kapwa ,sa aking PAMILYA ,GOD IS GOOD look at me sabi ng pari noong linngo hehe hindi daw all the time ,sa halip ay look at me GOD IS GOOD dahil kahawig or kamukha natin ang LORD

Reply

ervi January 29, 2023 at 1:18 am

Marami na akong natanggap na pagpapala pero ni hindi ako ngpapasalamat. Marami na akong nalampasan na pagsubok pero hanggang ngayun sinusubok. Gusto kong magkasala pero iniiwas Mo ako. Mahina ang aking sarili. Pero pinapalakas Mo. Hindi ako mgsasawa kahit minsan lang ako umusal sa Iyo. Patawad dahil hindi ko maibigay ang best ko dito sa lupa. Alam Mo ang kailangan ko para maging matagumpay dito. Malapit ng sumuko ang katawan ko. Ikaw na lang ang nagpapahaba nito. Ayoko na sa ganitong hirap. Hindi masaya ang mabuhay sa lupa. Sana marating ko ang kasiyahan sa piling Mo. Sa kahariaan na kasama ang mga nagpupuri sayo. Walang kalungkutan at kapighatian. Ikaw lamang ang makakapagalis ng aking kalungkutan.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: