Biyernes, Enero 27, 2023

January 27, 2023

Biyernes ng Ika-3 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)
o kaya Paggunita kay Santa Angela Merici, dalaga

Hebreo 10, 32-39
Salmo 36, 3-4. 5-6. 23-24. 39-40

Nasa D’yos ang kaligtasan
ng mga mat’wid at banal.

Marcos 4, 26-34


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Friday of the Third Week in Ordinary Time (Green)
or Optional Memorial of St. Angela Merici, Virgin (White)

UNANG PAGBASA
Hebreo 10, 32-39

Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo

Mga kapatid, alalahanin ninyo ang mga araw na nagdaan, kung paanong kayo’y nagbata ng matinding hirap matapos na kayo’y maliwanagan, ngunit hindi kayo nadaig. Kung minsan, kayo’y inaalipusta at pinahihirapan sa harapan ng madla, at kung minsan nama’y karamay kayo ng mga kasamahang pinahihirapan nang gayun. Dinamayan ninyo ang mga nabibilanggo, at hindi kayo nalungkot nang kayo’y agawan ng ari-arian, sapagkat alam ninyong higit na mabuti at nananatili ang kayamanang nakalaan sa inyo. Kaya’t huwag kayong mawalan ng pananalig sa Diyos, sapagkat taglay nito ang dakilang gantimpala. Kinakailangang kayo’y magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ang kanyang ipinangako.

Sapagkat,
“Kaunting panahon na lamang, hindi na magluluwat,
at ang paririto ay darating.
Ang tapat kong lingkod ay nabubuhay sa pananalig sa akin,
ngunit kung siya’y tumalikod, hindi ko kalulugdan.”

Ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod at napapahamak, kundi sa mga nananalig sa Diyos at sa gayo’y naliligtas.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 36, 3-4. 5-6. 23-24. 39-40

Nasa D’yos ang kaligtasan
ng mga mat’wid at banal.

Umasa ka sa Diyos, ang mabuti’y gawin,
at mananahan kang ligtas sa lupain.
Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan,
at ang pangarap mo’y iyong makakamtan.

Nasa D’yos ang kaligtasan
ng mga mat’wid at banal.

Ang iyong sarili’y sa Diyos mo ilagak,
pag nagtiwala ka’y tutulungang ganap;
ang kabutihan mo ay magliliwanag,
katulad ng araw kung tanghaling-tapat.

Nasa D’yos ang kaligtasan
ng mga mat’wid at banal.

Ang gabay ng tao sa kanyang paglalakad,
ay ang Panginoon, nang upang maligtas;
sa gawain niya, ang Diyos nagagalak.
Kahit na mabuwal, siya ay babangon,
pagkat ang alalay niya’y Panginoon.

Nasa D’yos ang kaligtasan
ng mga mat’wid at banal.

Ililigtas ng Diyos ang mga matuwid,
iingatan sila pag naliligalig.
Ililigtas sila’t kanyang tutulungan
laban sa masama, ipagsasanggalang;
sapagkat sa Poon nangungubling tunay.

Nasa D’yos ang kaligtasan
ng mga mat’wid at banal.

ALELUYA
Mateo 11, 25

Aleluya! Aleluya!
Papuri sa Diyos Ama
pagkat ipinahayag n’ya
Hari s’ya ng mga aba.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 4, 26-34

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa mga tao, “Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang naghahasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos niyon, magpapatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain; tutubo at lalago ang binhi nang hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupa’y siyang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim: usbong muna, saka uhay na pagkatapos ay mahihitik sa mga butil. Pagkahinog ng mga butil, agad itong ipagagapas sapagkat dapat nang anihin.”

“Sa ano natin ihahambing ang paghahari ng Diyos?” sabi pa ni Hesus. “Anong talinghaga ang gagamitin natin upang ilarawan ito? Tulad ito ng butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag natanim na at lumago, ito’y nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay; nagkakasanga ito nang malalabay, anupat ang mga ibon ay nakapamumugad sa mga sanga nito.”

Ang Salita’y ipinangaral ni Hesus sa kanila sa pamamagitan ng maraming talinghagang tulad nito, ayon sa makakaya ng kanilang pang-unawa. Hindi siya nangaral sa kanila nang hindi gumagamit ng talinghaga; ngunit ipinaliwanag niya nang sarilinan sa kanyang mga alagad ang lahat ng bagay.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 3 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Magno January 27, 2019 at 8:10 pm

Ayon sa kasabihan sa Unang Pagbasa na sa maikling panahon lang ay hindi pagkakaantala at muling darating ang mga susunod na araw. Ang tapat na kanyang lingkod ay naninirahan sa kanyang pananampalataya ngunit kung talikdan siya ay hindi siya mapapakinabangan.

Reply

Reynald Perez January 28, 2019 at 4:06 am

Pagninilay: Ang ating Ebanghelyo ay isang parabula ni Hesus tungkol sa pagtubo ng isang butil na mustasang itinanim ng isang manghahasik. Naghihintay siya hanggang paglipas nang gabi, at ito’y tumubo. Ganito ang paglalarawan sa pagiging mahinahon ng Panginoon sa atin. Bawat Kristiyano ay may tungkuling gawing makabuluhan ang kanyang buhay para sa ikabubuti ng marami. Nais ng Diyos tumubo ang butil ng kabutihan at mamunga ito sa sangkatauhan. Kaya nga mahalaga ang misyon ng Simbahan na iparangal ang Mabuting Balita ni Kristo. Nawa’y matanggap ng lahat na si Hesukristo ang Panginoon at Tagapagligtas, at isabuhay ito sa pagbibigay-saksi kay Kristo. At sa tamang panahon, tayo’y tatawagin ng Diyos na makamtan ang kanyang kaluwalhatian sa langit kung tayo’y magiging matapat sa kanyang kalooban at sundin ang kanyang mga aral.

Reply

Rosalinda m. Jubilado January 27, 2023 at 3:01 pm

sa unang pagbasa ay tinuturuan tayo na matapos tayo ay nakatanggap ng binyag at Banal na Espiritu sa kumpil sa ating Banal na Simbahang Katoliko na si Jesus mismo ang nagtatag , maging matatag tayo sa paninindigan sa ating pananampalataya at pananalig sa Banal na Santatlo.

sapagkat tunay na magdaranas tayo na mga sumusunod sa ating Panginoon ng maraming kahirapan – sa ibat ibang aspeto ng buhay.
mga persecutions, pambubuly, panlalait , tayoy pagtatawanan sa ating pagsunod sa Kanya, aalisan tayo ng mga privilege, tutuligsahin tayo sa ating pananampalataya sapagkat inuuna na natin ang Panginoon kesa sa makamundong pamumuhay, kahirapan, kakukangan, kasaganaan,(sa ating kasaganaan financially maaring malayo tayo sa Panginoon sa kawalan ng faith sa Kanya) at marami pa.
kung ang ating Panginoong Jesus ay dumanas ng sobrang kahirapan masunod lamang ang Banal na Kalooban ng Ama, tayo din hindi exempted.
need na dumanas din tayo ng ibat ibang odds sa buhay sapagkat ito ang kaparaanan ng ating Panginoon upang tayo ay UMUNLAD SA MGA GRASYA NG PANGINOON.
SA PAMAMAGITAN NG mga odds na ito na nararanasan natin, ay natututo tayong isabuhay ang ating faith kay God.
at naprapractice natin ang lahat ng mga Salita ng Diyos.
at tunay na masasabi natin na bawat pangyayari sa ating buhay ay blessings, for our advantages and opportunity na maisabuhay ang Salita ng Diyos. at sa paglapit natin sa Panginoon ay makakilos Siya sa atin.
after na mapagtagumpayan natin ang mga odds na ito sa ating buhay sa araw araw positively , masasabi natin na kahit dito se earth ay mararanasan din natin ang heavenly living.

sa ating Ebanghelyo naman ay tinuturuan tayo na sng paghahari ng Diyos ay tulad ng naghasik ng binhi sa bukid. at tulad din ng maliit na butil ng mustasa na pag itinanim ay maging pinakamalaking puno.
kung sa ating araw araw na buhay ay nasasalig o naghahasik tayo ng pananampalataya at pagtitiwala natin sa Panginoon.
– patuloy na manindigan tayo sa Kanyang mga Salita na iniukit Niya sa ating mga puso.
.- na piliin natin ang pinakahigit sa lahat ang isabuhay natin ang Kalooban ng Diyos , tiyak , nakakatiyak tayo na lalago, magkakasanga ng malabay, na pati ng lahat sa ating kapaligiran makikinabang mula sa atin,
– dahil sa bunga ng ating matibay na pananalig sa Kanya ay matitikman din ng lahat ng ating mahal sa buhay.

Ang lahat ng ito ay grasya sa atin ng Diyos sa paninindigan sa Kanyang mga Salita.
at sa ating paninindigan, dito nakakakilos ang ating Panginoon upang maranasan natin ang pagpapatubo at pagpapalago sa ating buhay pananampalataya.
ika nga Faith without action is dead. alalahanin din natin na sa pamamagitan ng pananampalataya nakapaghahari sa atin ang ating Panginoon.. Faith, and love is inseparable. God bless.po sa ating lahat.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: