Huwebes, Enero 26, 2023

January 26, 2023

Paggunita kina San Timoteo at San Tito, mga obispo

2 Timoteo 1, 1-8
o kaya Tito 1, 1-5
Salmo 95, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 10

Sa lahat ay pinahayag
gawa ng Poong nagligtas.

Lucas 10, 1-9
o kaya Marcos 4, 21-25


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Memorial of Saints Timothy and Titus, bishops (White)

UNANG PAGBASA
2 Timoteo 1, 1-8

Ang simula ng ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo

Mula kay Pablo na niloob ng Diyos na maging apostol ni Kristo Hesus upang mangaral tungkol sa buhay na ipinangakong kakamtin natin kay Kristo Hesus –

Kay Timoteo na minamahal kong anak:
Sumaiyo nawa ang pagpapala, ang habag, at ang kapayapaan mula sa Diyos Ama at kay Kristo Hesus na ating Panginoon.

Nagpapasalamat ako sa Diyos na pinaglingkuran ko nang tapat – tulad ng ginawa ng aking mga ninuno – tuwing aalalahanin kita sa aking mga panalangin araw-gabi. Sabik na sabik na akong makita ka upang malubos ang aking kagalakan, lalo na kapag naaalaala ko ang iyong pagluha. Hindi ko nakakalimutan ang tapat mong pananampalataya, katulad ng pananampalataya ng iyong Lola Loida at ni Eunice na iyong ina. Natitiyak kong taglay mo pa ngayon ang pananampalatayang iyon. Dahil dito, ipinaaalaala ko sa iyo na maging masigasig ka sa pagtupad sa tungkuling tinanggap mo sa Diyos nang ipatong ko ang aking mga kamay sa ulo mo. Sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos kundi Espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, at pagpipigil sa sarili.

Kaya’t huwag mong ikahiya ang pagpapatotoo tungkol sa Panginoon o ang aking pagkabilanggo dahil sa kanya. Sa halip, makihati ka sa kahirapan dahil sa Mabuting Balita, sa tulong ng Diyos.

Ang Salita ng Diyos.

o kaya:
Tito 1, 1-5

Ang simula ng sulat ni Apostol San Pablo kay Tito

Mula kay Pablo, alipin ng Diyos at apostol ni Hesukristo.

Sinugo ako upang patibayin ang pananalig ng mga hinirang ng Diyos, palawakin ang kanilang kaalaman tungkol sa katotohanang makapaglalapit sa atin sa Diyos, at bigyan ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Bago pa lalangin ang sanlibutan, ang buhay na ito’y ipinangako na ng Diyos na hindi marunong magsinungaling. Ipinahahayag naman ito sa takdang panahon at ipinagkatiwala sa akin upang ipangaral, ayon sa utos ng Diyos na ating Tagapagligtas na si Kristo Hesus.

Kay Tito, tunay kong anak sa pananampalatayang ipinagkaloob sa ating lahat:

Sumaiyo nawa ang pagkalinga at kapayapaan mula sa Diyos Ama at sa ating Tagapagligtas na si Kristo Hesus.

Iniwan kita sa Creta upang ayusin ang mga bagay na wala pa sa ayos at pumili ng matatanda sa simbahan sa bawat bayan, ayon sa tagubilin ko sa iyo.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 95, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 10

Sa lahat ay pinahayag
gawa ng Poong nagligtas.

Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit;
Panginoo’y papurihan nitong lahat sa daigdig!

Sa lahat ay pinahayag
gawa ng Poong nagligtas.

Awitan ang Panginoon, ngalan niya ay purihin;
araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin.
Kahit saa’y ipahayag na ang Poon ay dakila,
sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa.

Sa lahat ay pinahayag
gawa ng Poong nagligtas.

Panginoon ay purihin ng lahat sa daigdigan!
purihin ang lakas niya at ang kanyang kabanalan!
Ang pagpuri ay iukol sa pangalan niyang banal.

Sa lahat ay pinahayag
gawa ng Poong nagligtas.

“Panginoo’y siyang hari,” sa daigdig ay sabihin,
“sanlibuta’y matatag na, kahit ito ay ugain;
sa paghatol sa nilikha, lahat ay pantay sa paningin.”

Sa lahat ay pinahayag
gawa ng Poong nagligtas.

ALELUYA
Lucas 4, 18

Aleluya! Aleluya!
Ikaw, Kristo ay sinugo
upang sa dukha’y magturo,
magpalaya sa bilanggo.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 10, 1-9

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang pa ng pitumpu’t dalawa. Pinauna niya sila nang dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, “Sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo! Sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong-gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot, o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kaninuman. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, ‘Maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito!’ Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sasakanila ang kapayapaan; ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan; kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo – sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo; pagalingin ninyo ang mga maysakit doon at sabihin sa bayan, ‘Nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo.’”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

o kaya:
Marcos 4, 21-25

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa mga tao, “Sinisindihan ba ang ilawan para itago sa ilalim ng takalan, o kaya’y sa ilalim ng higaan? Hindi ba upang ilagay sa talagang patungan? Walang natatago na di malalantad at lihim na di mabubunyag. Ang may pandinig ay makinig.”

At idinugtong pa niya, “Unawain ninyong mabuti ang inyong naririnig. Ang panukat na ginamit ninyo ay siya ring gagamitin sa inyo ng Diyos at higit pa. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 2 comments… read them below or add one }

SAINSPOT January 26, 2023 at 5:01 am

SHARE & SUBSCRIBE our Daily Gospel Reflection:
https://youtube.com/watch?v=r30dIO4OXXg&si=EnSIkaIECMiOmarE

Walang natatago na di malalantad at lihim na di mabubunyag.
Ayon sa ebanghelyo at sa ating katesismo CCC1039, ang bawat kilos ng ating buhay, mabuti at masama, ay mahahayag para makita ng lahat sa Huling Paghuhukom, kung gayon ito ay magbubunga ng isang bagay at isang bagay lamang para sa mga nasa Langit: ang kaluwalhatian ng Diyos at ang labis na kagalakan. Sa madaling salita, kung ihahayag ng Diyos ang bawat kasalanang nagawa natin, kasama na ang mga napatawad sa pamamagitan ng Sakramento ng Kumpisal, ipahahayag din Niya ang ating pagsisisi sa mga kasalanang iyon, ang paglilinis na tiniis natin, at ang kapatawaran na natanggap natin. Samakatuwid, ang mga bumubuo sa Komunyon ng mga Banal ay hindi titingin sa atin nang may paghatol; sa halip, luluwalhatiin nila ang Diyos sa parehong paraan na niluluwalhati natin ang Diyos at nagpapasalamat sa Kanyang saganang awa at pagpapatawad. Dapat natin laging alalahanin ang Kanyang pagpapatawad at patuloy na magalak sa katotohanang iyon. Kayat anumang klase ang ating pagkakasala, kailangang pagsisihan ito habang maaga, ihingi ng tawad at mamuhay ayon sa panuntunan at kalooban ng Diyos.

Reflect, today, upon the possibility of that glorious moment. Imagine the freedom you will experience by allowing God to share the deepest sins and the deepest virtues of your life with all who share Heaven with you. Shame will be gone. Judgment will be gone. Rejoicing and gratitude alone will remain. What a glorious moment that will be!

Aking maluwalhating Hukom, nagpapasalamat ako sa Iyong awa at pagpapatawad sa aking buhay. Nagpapasalamat ako sa pagpapalaya mo sa akin sa lahat ng kasalanan. Mangyaring patuloy na linisin ang aking kaluluwa at palayain sa mga kasalanang patuloy na umaalipin sa akin. Nawa’y hindi ko malilimutan ang lahat ng Iyong ginawa para sa akin, at nawa’y ang Iyong awa ay maging dahilan ng aking walang hanggang kagalakan at ang Iyong walang hanggang kaluwalhatian. Hesus, nagtitiwala ako sa Iyo.

Reply

Rosalinda m jubilado January 26, 2023 at 12:04 pm

sa unang mga pagbasa ay pinaalalahanin tayo ng Panginoon na manatili tayo sa ating pananampslataya na tinanggap natin sa Kanya. at nagsimula ito noong tinanggap natin ang binyag at ang Kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo.
napakahalaga ang paghahari sa atin ng Bansl na Espiritu upang mapagtagumpayan ang mundong ating ginagalawan na punong puno ng kasamaan.
kaya sabi ng ating Pangioon Jesus na mapapalad ang dumaranas sa paghihirap, persecution , pang aapi sapagkat sa pamamagitan nito ay matutuhan natin ang pagsunod ng may mga pagtitiis sa ating Panginoon.
kung titingnan natin ang buhay ng mga apostol at nang mga mananampataya noong panahon 2000 years ago pagkatapos ng pag akyat ni Jesus sa piling ng Ama ay katiting lang ang nararanasan nating pagtitiis sa paninindigan natin sa ating faith kumpara sa naranasan ng mga apostol.
kaya pinaalalahanin tayo ng may pagtitiis sa pagsunod sa ating Panginoon dahil tunay ngang may darating na kapighatihan sa Kanyang pagbabalik bilang paglilinis sa mundo at sa bawat isa sa atin.

kaya nga sa Ebangelio natin ngayon ay sinabi na walang natatago na hindi malalantad at lihim na di mabubunyag.
sa pamamagitan ng kapangyarihan kaloob sa atin ng Panginoon ang Kanyang Espiritu Santo na nakakaisa natin sa araw araw, magpatuloy tayo sa paghahayag ng ating pananampalataya, sa pamamagitan ng ating mga gawa at pagtugon sa panawagan ng Paginoon sa ating paglilingkod sa Kanya.
at tunay nga sa ating mga gawa ay magiging liwanag tayo sa iba at ang mga gawain ng ating mga kapatid na wala pa sa Panginoon, ang ksnilang buhay ay malalantad at silay namay maliliwanagan na din.
Dito natin mauunawaan na ang Salita ng Diyos ay tunay na KALIWANAGAN ng mga nasa kadiliman pa. To God ve all the Glory, Honor, Praises, Power! Amen!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: