Linggo, Nobyembre 27, 2022

November 27, 2022

PANALANGIN NG BAYAN
Patnubay sa Misa
Unang Linggo ng Adbiyento (A)

Sa pagsisimula natin ng bagong taong liturhiko, idulog natin ang lahat nating kahilingan at pangangailangan sa ating masuyong Diyos pagkat Siya lamang ang nakaaalam ng totoo nating kailangan at makabubuti sa atin. Buong pananalig tayong manalangin:

Panginoon, kahabagan Mo ang Iyong bayan!

Para sa Simbahan, pamayanan ng lahat ng sumasampalataya: Nawa matuklasan niyang muli ang kayamanan ng Sakramento ng Eukaristiya at makatagpo rito ng ibayong pagkakaisa at lakas. Manalangin tayo!

Para sa Santo Papa, lahat ng Obispo, mga pari, at mga kasapi ng mga pamayanang relihiyoso: Nawa sila’ y maging inspirasyon sa lahat sa pagiging handa sa pagtanggap kay Hesus sa ating mga puso. Manalangin tayo!

Para sa lahat ng magulang at tagapagturo: Nawa maturuan nila ang kanilang mga anak at mga mag-aaral na makilala at tanggapin si Hesus sa kanilang kapwa. Manalangin tayo!

Para sa ating lahat at mga kasama sa pamayanan: Nawa sa Adbiyentong ito, malinaw nating mapaghusay ang ating mga buhay espirituwal. Manalangin tayo!

Ipanalangin natin ang ating mga pansariling kahilingan. (Manahimik sandali.) Manalangin tayo!

Panginoong Diyos, maraming salamat sa pagkakaloob Mo sa amin nitong bagong taong liturhiko. Pakinabangan nawa namin ang bawat pagkakataong mapalapit sa Iyo at maging laging handa sa pagtanggap sa Iyo sa aming buhay. Ikaw na nabubuhay at naghahari magpakailanman. Amen!

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 5 comments… read them below or add one }

Reynald Perez November 25, 2019 at 12:42 am

Pagninilay: Ngayon ay sinisimulan natin ang bagong taon sa Kalendaryong Panliturhiya ng Simbahan sa pamamagitan ng Panahon ng Adbiyento. Ang Adbiyento, na nangunguhulugang “pagdating,” ay isang panahon ng paghahanda sa Tatlong Pagdating ni Kristo: (1) Ang Kanyang Pagkatawang-tao na ipapagdiriwang natin sa darating na Pasko na Pagsilang, (2) Ang Kanyang Muling Pagbabalik sa wakas na panahon, at (3) Ang Kanyang Pagpapakita sa ating araw-araw na pamumuhay.
Sa ating Unang Pagbasa (Isaias 2:1-5), nagpahayag si Propeta Isaias ng isang orakulo tungkol sa kaganapan ng katarungan ng Diyos. Ang tanda nito ay ang pagtatampok sa Bundok ng Sion, kung saan matatagpuan ang tahanan ng Maykapal. Mula sa Jerusalem makikita natin ang Panginoon bilang isang Hukom na maghahatol sa mga bansa. Siya rin ay tanda ng katarungan at kapayapaan upang wala nang mangyaring kaguluhan pa. At sa bandang huli, hinikayat ni Isaias ang mga tao na lumakad sa liwanag ng Panginoon. Makikita natin sa propesiyang ito ni Isaias ang isang paghahanda sa Unang Pagdating ng Panginoong Hesus, na ating ipagdiwang sa darating na Kapaskuhan.
Sa ating Ebanghelyo (Mateo 24:37-44), makikita natin kung paanong hinula ng Panginoong Hesus ang mga mangyayari sa mundo bilang tanda ng katapusan. Idiniin ni Hesus ang kahalagahan ng paghahanda sa araw at oras na yaon. Aminin natin na walang nakakaalam kung kailan wawasak ang buong mundo, o kaya kailan babalik si Hesukristo upang paghukuman ang lahat ng nilalang. Ngunit hinihikayat tayo na maghanda at magbantay, sapagkat ayon nga sa sinabi ni Hesus, na ang kanyang pagpaparito ay katulad ng isang magnanakaw na pumasok sa bahay. Kaya itong Ikalawang Pagdating ni Kristo ay nagpapaalala sa atin kung paano natin haharapin ang kinabukasan. Maaaring natatakot tayo sa mga ganito klaseng mensahe at ang maraming tinatawag na “self-acclaimed” at “false prophets” na akala nila alam nila kung kailan wawasak ang daigdig. Subalit ang mensahe ng Ikalawang Pagdating ay hindi dapat magdala sa atin ng takot at pangamba, kundi magtanim sa atin ng pag-asa at pananampalataya na hindi lahat tatapos sa kamatayan. Subalit mayroon namang naghihintay sa atin na kaligayahang handog ng Diyos Ama at pati na rin ni Hesukristo: ang buhay na walang hanggan sa Kaharian ng Langit.
Kaya sa gitna ng Una at Ikalawa ay ang Ikatlong Pagdating. Ito ay ang pagkikilala natin kay Kristo sa misteryo at mga Sakramento, lalung-lalo na ang Eukaristiya. Ito yung paano natin siya mas mauunawaan sa mga karaniwang sitwasyon ng buhay. At sa Ikalawang Pagbasa (Roma 13:11-14), ipinapaalala sa atin ni San Pablo ang paglalakad sa liwanag ng Panginoon at pamumuhay sa kanyang katapatan. Ang mga bisyo at kasalanan ay kailangan nating talikdan upang masuot natin ang sandata ng birtud at kabutihan. Itong pagbasa ay naghudyat sa pagbabalik-loob ni San Agustin sa Diyos. Matapos ang isang buhay na marangya at mapang-alipusta, nakilala ni San Agustin ang Diyos at naging isang napakaimpluwensiyang dalubhasa sa larangan ng Pilosopiya at Teolohiya. At sa kanyang aklat na pinamagatang “Ang mga Kumpisal”, sinabi niya ito: “Ang banayad mong haplos ay aking naramdaman, at minimithi ko ngayon ay ang iyong kapayapaan.”
Nawa’y sa pagsisimula natin ng isang bagong taon sa Kalendaryo ng Simbahan, ating buksan ang ating puso’t isip sa mga pagpapala ng Diyos Ama upang makilala natin siya sa pamamagitan ng kanyang Bugtong Anak. Ihanda natin ang ating sarili sa 3 Pagdating ni Kristo na dala palagi ang tamis ng kabutihan na sana’y ipamalas natin sa ating kapwa.

Reply

Glicerio, Damoluan November 16, 2022 at 12:18 pm

Pagninilay Sa Mabuting Balita Mateo 24: 37-44
Noong unang panahon hindi alintala ng mga tao ang mga babala ni Noa. Inisip nila nahibang lang si Noa.
Sa halip na paghandaan nila ang darating na panganib, pinagtawanan pa nila si Noa. Kaya ng dumating ang malaki at malawakan pagbaha di nila naiwasan na sila’y anurin at tangayin. May dalawang babae na humingi ng saklolo ngunit isa lng ang nailigtas at sa ibang gawi may dalawang kalakihan ngunit isa din lng ang nakaligtas.
Dito dapat hindi natin ipagsawalang bahala ang mga babaka at salita ng Diyos. Lagi tayong maging handa sa lahat ng oras kc ang pagdating ng Panginoon ay di natin alam ang takdang oras. Ang paghahanda ay magawa lamang ito kng lubosan natin ipagtiwala sa Panginoon ang ating sarili.
Ang pagtiwala ay sa pamagitan ng ating mga ginaganap araw araw. Lagi tayong manalig sa Panginoon at magtiwala na di niya tayo pabayaan.
Sundin lamang natin ang nais ng Panginoon. Huwag tayong magmalaki, mapanglait, mapanglamang at ma[anghusga. Sa tingin natin ang iba ay makasalanan at marupok at tayo ay nasa taas. Sa isp natin tayo lang ang mahal ng Diyos. Ang Pgmamahal sa Diyos di lamang sa salita o pagkunwari na banal tayo gaya sa pagpakita sa kapwa na tayo lamang ang gumawa ng mabuti. Akayin natin sino man ang naligaw ng landas ayon sa kagustohan ng Panginoon. Buksan natin ang ating puso’t isip sa mga pagpapala ng Diyos upang karapatdapat sa kalooban ng Diyos at tayo ay handa sa pagdating ng Panginoon Kristo Hesus.

Reply

Rowena B. Tonogbanua November 26, 2022 at 2:43 pm

# Hibla : Kaya’t lagi tayong maging handa, matutu tayong lumakad sa kanyang mga landas, Mamuhay ng marangal, mamuhay tayo sa liwanag at italaga ang sarili sa pag-gawa ng mabuti.

Reply

Alfred B. Sugayan November 27, 2022 at 6:31 am

Layuan na natin ang lahat ng gawang masama at italaga ang sarili sa paggawa ng mabuti. Mamuhay tayo nang marangal at huwag gugulin ang panahon sa paglalasing at magulong pagsasaya, sa pagpapakasawa sa pita ng laman at kahalayan, sa alitan at inggitan, amen.

Reply

Arturo b Infeliz November 27, 2022 at 6:22 pm

naway sikapin natin at isapuso lagi mga turo ng panginoon, mamuhay nang naaayon sa kagustuhan niya. amen?

Reply

Leave a Comment

{ 1 trackback }Previous post:

Next post: