Martes, Hulyo 26, 2022

July 26, 2022

Play

Paggunita kina San Joaquin at Santa Ana,
mga magulang ng Mahal na Birheng Maria

Jeremias 14, 17-22
Salmo 78, 8. 9. 11 at 13

Dahil sa ngalan mo,
Poon, iligtas mo kami ngayon.

Mateo 13, 36-43


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Memorial of Sts. Joachim and Anne
parents of the Blessed Virgin Mary (White)

Mga Pagbasa mula sa
Martes ng Ika-17 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

UNANG PAGBASA
Jeremias 14, 17-22

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Jeremias

“Jeremias, ipaalam mo sa bayan ang inyong kalungkutan;
sabihin mo, ‘Araw-gabi’y hindi na ako titigil ng pag-iyak;
sapagkat malalim ang sugat ng aking bayan, sila’y malubhang nasaktan.
Pag lumabas ako ng parang, nakikita ko ang mga nasawi sa digmaan;
pag ako’y pumunta sa mga bayan,
naroon naman ang mga taong namamatay ng gutom.
Patuloy sa paggala ang mga propeta at mga saserdote,
subalit hindi nila alam kung ano ang kanilang ginagawa.'”

Panginoon, lubusan mo na bang itinakwil ang Juda?
Napoot ka ba sa mga taga-Sion?
Bakit ganito kalubha ang parusa sa amin
anupat wala na kaming pag-asang gumaling?
Ang hanap nami’y kapayapaan ngunit nabigo kami;
inasam naming gumaling ngunit katatakutan ang dumating.
Panginoon, kinikilala namin ang aming kasamaan,
at ang pagtataksil ng aming mga magulang;
kaming lahat ay nagkasala sa iyo.
Huwag mo kaming itakwil, alang-alang sa iyong pangalan;
huwag mong itulot na mapahiya ang Jerusalem,
ang kinalalagyan ng marangal mong luklukan.
Alalahanin mo ang iyong tipan; huwag mo sana itong sirain.
Hindi makagagawa ng ulan ang diyus-diyusan ng alinmang bansa;
hindi makapagpapaambon man lamang ang sinuman sa kanila.

Panginoon, nasa iyo ang aming pag-asa sapagkat ikaw lamang ang makagagawa ng mga bagay na ito.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 78, 8. 9. 11 at 13

Dahil sa ngalan mo, Poon,
iligtas mo kami ngayon.

Huwag mong parusahan
kaming mga anak, sa pagkakasala ng aming magulang,
ikaw ay mahabag sa mga lingkod mong pag-asa’y pumanaw.

Dahil sa ngalan mo, Poon,
iligtas mo kami ngayon.

Mahabag ka sana,
kami ay tulungan, Panginoong Diyos na Tagapagligtas,
dahil sa ngalan mo, kaming nagkasala’y patawaring ganap
at ang pagpupuri sa iyo ng madla’y hindi maglilikat.

Dahil sa ngalan mo, Poon,
iligtas mo kami ngayon.

Iyong kahabagan
ang mga bilanggong kanilang hinuli, dinggin mo ang daing,
sa taglay mong lakas, iligtas mo silang takdang papatayin.
Kaming iyong lingkod,
lingkod mo kaming parang mga tupa sa iyong pastulan,
magpupuring lagi’t magpapasalamat sa iyong pangalan!

Dahil sa ngalan mo, Poon,
iligtas mo kami ngayon.

ALELUYA

Aleluya! Aleluya!
Salita ng D’yos ang buto
na tanim ni Hesukristo
upang tumubo sa tao.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 13, 36-43

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, iniwan ni Hesus ang mga tao at pumasok sa bahay. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, “Ipaliwanag po ninyo sa amin ang talinghaga tungkol sa masasamang damo sa bukid.” Ito ang tugon ni Hesus, “Ang Anak ng Tao ang naghahasik ng mabuting binhi. Ang bukid ay ang sanlibutan. Ang mga taong pinaghaharian ng Diyos ang mabuting binhi at ang mga taong pinaghaharian ng diyablo ang masasamang damo. Ang kaaway na naghasik ng mga iyon ay walang iba kundi ang diyablo. Ang pag-aani ay ang katapusan ng daigdig, at ang mga anghel ang mga tagapag-ani. Kung paanong iniipon ang mga damo at sinusunog, gayun din ang mangyaari sa katapusan ng daigdig. Susuguin ng Anak ng Tao ang kanyang mga anghel, at iipunin nila mula sa kanyang pinaghaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama, at ihahagis sa maningas na pugon. Doo’y mananangis sila at magngangalit ang kanilang ngipin. At magliliwanag na parang araw ng mga matuwid sa kaharian ng kanilang Ama. Ang may pandinig ay makinig!”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 2 comments… read them below or add one }

Reynald Perez July 4, 2020 at 12:54 am

Pagninilay: Ipinapakita ng ating mga Pagbasa na dakila ang awa at pagmamahal ng Panginoong Diyos sa atin lahat.

Isang panalangin ng panunumbat ang ipinahayag ni Propetang Jeremias sa Unang Pagbasa dahil sa matinding tagtuyot na nararanasan sa Juda. Dahil sa malaking pagkakasala ginawa ng mga tao laban sa Panginoon, tila nga ba pinabayaan niyang magdurusa ang kanyang bayan. Kaya’t siya’y nagdasal nang buong pagtitiwala na kaawaan ng Diyos ang mga taong kanyang hinirang bilang kanyang bayan. At sa kabila ng napakaraming kataksilan at kasamaang ginawa ng Israel at Juda, patuloy pa rin nahabag ang Panginoon sa pagloloob ng planong pangkaligtasan para sa ating lahat.

Ang Ebanghelyo ay ipinahahayag ang paliwanag ni Hesus tungkol sa Parabula ng mga Masasamang Damo at ang mga Trigo. Ipinaliwanag dito na katulad ng pagsusunog ng mga masasamang damo sa apoy at pag-iimbak ng mga trigo sa kamalig, ang katapusan ng sanlibutan ay ang Huling Paghuhukom ng Diyos sa mga tao. Dito tayo’y ihahatol niya hindi ayon sa mga katangian natin, kundi ayon sa mga kabutihan at pagmamahal natin sa kapwa-tao. Habang hindi pang nangyayaring iyon, may panahon pang mamuhay tayo nang masagana ayon sa paninigin, katapatan, at kalooban ng Diyos. Itinuturo niya na ang Ama ay matuwid at maawaain.

Ang Panginoon ay mapagtiiis sa atin mga pagkukulang at pagkakasala. Subalit habang tayo’y nabubuhay sa daigdig na ito, kailangan nating yakapaing buong higpit ang kanyang awa at pag-ibig sa atin upang maranasan natin ang tunay na pagbabago mula sa ating mga puso. At ganun din, kailangan natin iparamdam at ipakita ang kadakilaang iyon sa ating kapwa-tao, lalung-lalo sa mga nangangailangan at makasalanan.

Reply

Mark Jefferson Criste May 27, 2022 at 9:37 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: