Miyerkules, Hulyo 27, 2022

July 27, 2022

Play

Miyerkules ng Ika-17 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Jeremias 15, 10. 16-21
Salmo 58, 2-3. 4-5a. 10-11. 17. 18

Ang D’yos ang aking takbuhan
sa araw ng kagipitan.

Mateo 13, 44-46


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Wednesday of the Seventeenth Week in Ordinary Time (Green)

UNANG PAGBASA
Jeremias 15, 10. 16-21

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Jeremias

Napakahirap ng katayuan ko! Bakit pa ba ako isinilang sa sangmaliwanag? Lagi akong may kaaway at katalo sa lupain. Hindi ako nagpautang, at hindi rin naman ako nangutang; gayunman, nilalait ako ng lahat.

“Nagsalita ka sa akin, at pinakinggan kitang mabuti. Ang mga salita mo’y aking kagalakan. Ako’y sa iyo, Panginoon, Diyos na Makapangyarihan sa lahat. Hindi ko sinayang ang panahon sa pagpapasasa sa buhay, kasama ng ibang mga tao, ni hindi ako nakigalak sa kanila. Manapa, nanatili akong nag-iisa, sapagkat may ipinagagawa ka sa akin. Kaya nga, nagpupuyos sa galit ang kalooban ko. Bakit hindi na natapos ang aking paghihirap? Bakit hindi na gumaling ang mga sugat ko? Talaga bang wala nang lunas ito? Wala ba akong tatanggapin kundi kabiguan, gaya ng isang batis na natutuyo sa tag-araw?”

Ganito ang itinugon ng Panginoon, “Kung manunumbalik ka, tatanggapin kitang muli, at ika’y muli kong gagawing alipin. Kung magsasalita ka ng bagay na may kabuluhan, at iiwasang sambitin ang anumang kasumpa-sumpa, gagawin uli kitang propeta. Babaling na muli sa iyo ang mga tao, subalit huwag kang paroroon sa kanila. Sa harapan ng mga taong ito’y gagawin kitang isang matibay na pader na tanso. Makikipaglaban sila sa iyo, ngunit hindi ka nila matatalo. Sasaiyo ako upang ika’y pangalagaan at ingatan. Ililigtas kita sa kamay ng masasama, at iingatan laban sa mararahas.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 58, 2-3. 4-5a. 10-11. 17. 18

Ang D’yos ang aking takbuhan
sa araw ng kagipitan.

Sa aking kaaway,
iligtas mo ako, Panginoong Diyos;
ingatan mo ako pag sila’y lumusob.
Sa masamang tao,
ako ay iligtas, at sa pumapatay
agawin mo ako at ipagsanggalang.

Ang D’yos ang aking takbuhan
sa araw ng kagipitan.

Sila’y nag-aabang,
pagmasdan mo yaong taong mababagsik;
nagtipo’t ang layon ako ay iligpit.
Ang dahilan nito,
di dahil sa ako’y may pagkakamali
O may pagkukulang na ako ang sanhi;
O Diyos, masdan sila at nagdudumali.

Ang D’yos ang aking takbuhan
sa araw ng kagipitan.

Ikaw, Panginoon,
ang aking malakas na tagasanggalang,
ikaw ang muog ko at aking kublihan.
Ako’y minamahal,
mahal ako ng Diyos; ako’y lalapitan
upang ipamalas ang kanyang paglupig sa mga kaaway.

Ang D’yos ang aking takbuhan
sa araw ng kagipitan.

Ngunit aawit ako.
pagkat ang taglay mo’y pambihirang lakas,
Sa tuwing umaga ang awitin ko’y pag-ibig mong wagas.

Ang D’yos ang aking takbuhan
sa araw ng kagipitan.

Pupurihin kita,
tagapagtanggol ko at aking kublihan,
Diyos kong mapagmahal.

Ang D’yos ang aking takbuhan
sa araw ng kagipitan.

ALELUYA
Juan 15, 15b

Aleluya! Aleluya!
Aking mga kaibigan,
alam na ninyo ang tanan
na mula sa Amang mahal.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 13, 44-46

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa mga tao, “Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan uli. Sa laki ng tuwa, siya’y humayo at ipinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na iyon.

“Gayun din naman, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito: may isang mangangalakal na naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makakita ng isang perlas na napakahalaga, siya’y humayo at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 3 comments… read them below or add one }

Reynald Perez July 27, 2020 at 4:25 pm

PAGNINILAY: Patuloy natin naririnig mula sa ating Panginoong Hesukristo ang mga Parabula tungkol sa Paghahari ng Diyos, ayon sa isinulat sa Ika-13 Kabanata ng Ebanghelyo ni San Mateo. Sa kasaysayan, ang kaharian ay isang lugar kung saan ito ay nasa ilalim ng sistema ng monarkiya. Ito’y pinaghaharian ng mga hari, reyna, duke, dukesa, at mga noble. Sila’y nakatira sa isang malaking palasyong binabantayan ng mga Kabalyero, at sila’y tinuturing bilang mayaman at makapangyarihan. Pero alam na po natin sa kasaysayan ay may hangganan ang kanilang pamumuno at ilang bansa ay inalis ang sistema ng monarkiya. Subalit iba ang Kaharian ng Langit, ang mismong Paghahari ng Diyos sa Sanlibutan. Tunay na hindi ito’y lingid sa kaisipan ng tao no’ng panahong iyon, pero sa pagdating ni Hesus sa Galilea, ipinahayag niya na tayo’y magsisi at sumampalataya sa Mabuting Balitang dala ang mensahe ng paghaharing iyon.

At sa 2 parabula, ang Kaharian ng Langit ay inihantulad sa isang kayamanang nakalibing sa bukid at isang perlas na may mahalagang presyo. Kung baga binenta ng 2 lalaki ang lahat ng kanilang mga ari-arian upang bilhin ang mga mahahalagang bagay na iyon. Habang tayo’y namumuhay, patuloy tayong humahangad at tumatanggap ng mga kayamanang makakapagsaya sa ating mga pangangailangan at kagustuhan ng bagay. Ngunit ang dapat bigyang pansin na ang tunay na kayamanan ay nakasalalay sa Panginoon lamang. Siya’y mismo nagsabi na mag-imbak tayo ng mga kayamanang mula sa langit. Siya’y mismong nagbigay ng mga biyayang ating hinahangad at natatanggap mula noon hanggang ngayon, kaya’t marapat lang na tayo’y sumampalataya sa kanya at maging tapat sa kanyang kalooban para sa ating lahat.

At nawa tayo’y maging mga ganap na Kristiyano upang ipalaganap at ibahagi ang Paghahari ng Diyos sa ating mga buhay dahil kung tayo ay magiging mabuting ehemplo at gagawa ng kabutihan, makakamit natin ang kayamanan ng walang hanggan sa Paraiso.

Reply

Flor July 29, 2020 at 11:00 pm

Tunay na Dinadakila ka namin PANGINOON sapagkat ikaw ang Pinakamakapangyarihan sa lahat kaya Pinupuri ka namin at Pinasasalamatan ka namin dahil sa kabila ng aming mga KAHINAAN ay Patuloy po ninyo kaming Binibigyan ng Lakas at Tapang upang Makayanan namin ang mga Pagsubok na aming na tatanggap, batid po namin PANGINNON hindi po ninyo kami PABABAYAAN sampu ng aming Pamilya at higit sa lahat ang Buong Mundo Amen

Reply

Mark Jefferson Criste May 27, 2022 at 9:38 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: