Huwebes, Hulyo 7, 2022

July 7, 2022

Play

Huwebes ng Ika-14 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Oseas 11, 1-4. 8k-9
Salmo 79, 2ak at 3b. 15-16

Poon kami’y ‘yong iligtas
at tanglawan ng ‘yong sinag.

Mateo 10, 7-15


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Thursday of the Fourteenth Week in Ordinary Time (Green)

UNANG PAGBASA
Oseas 11, 1-4. 8k-9

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Oseas

Ito ang sinasabi ng Panginoon
“Nang bata pa ang Israel, siya’y aking minahal na parang tunay na anak, at inilabas ko siya sa Egipto.
Ngunit habang siya’y tinatawag ko, lalo naman siyang lumalayo.
Lagi na lamang siyang naghahandog sa mga diyus-diyusan.
At nagsusunog ng kamanyang sa kanilang mga diyus-diyusan
Ako ang nagturo kay Efraim na lumakad, kinalong ko siya;
subalit hindi nila alam na ako ang nangangalaga sa kanila.
Pinatnubayan ko sila nang buong pagmamalasakit at pagmamahal;
ang katulad ko’y isang nag-aalis ng busal sa kanilang bibig,
at yumuko ako upang sila’y mapakain.
Nagtatalo ang loob ko at nanaig sa aking puso ang malasakit at awa.
Hindi ko ipadarama ang bigat ng aking poot.
Hindi ko na muling sisirain ang Efraim;
sapagkat ako’y Diyos at hindi tao, ang Banal na nasa kalagitnaan ninyo,
at hindi ako naparito upang magwasak.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 79, 2ak at 3b. 15-16

Poon kami’y ‘yong iligtas
at tanglawan ng ‘yong sinag.

Pastol ng Israel, kami ay pakinggan;
mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan.
Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas, at tubusin sa hirap!

Poon kami’y ‘yong iligtas
at tanglawan ng ‘yong sinag.

Ika’y manumbalik,
O Diyos na Dakila! Pagmasdan mo kami mula sa itaas,
at ang punong ito’y muling pagyamanin, at iyong iligtas.
Lumapit ka sana,
ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas,
yaong punong iyon na pinalago mo’t iyong pinalakas!

Poon kami’y ‘yong iligtas
at tanglawan ng ‘yong sinag.

ALELUYA
Marcos 1, 15

Aleluya! Aleluya!
Ang D’yos ay maghahari na,
talikdan ang tanang sala,
manalig sa balita n’ya.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 10, 7-15

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga apostol, “Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit nang maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga maysakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo nang walang bayad, magbigay naman kayo nang walang bayad. Huwag kayong magdala ng salapi maging ginto, pilak, o tanso – sa inyong mga lukbutan. Huwag din kayong magdala ng supot sa inyong paglalakbay, ni bihisan, pampalit na panyapak, o tungkod; sapagkat ang manggagawa ay may karapatang sa kanyang ikabubuhay.

“At saanmang bayan o nayon kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat-dapat pakituluyan, at manatili kayo roon habang kayo’y nasa lugar na iyon. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, ‘Maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito!’ Kung karapat-dapat ang mga tao sa bahay na iyon, panatilihin ninyo sa kanila ang inyong bati. Ngunit kung hindi, bawiin ninyo ito. At kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang tahanan o bayan, umalis kayo roon at ipagpag ang alikabok ng inyong mga paa. Sinasabi ko sa inyo na sa Araw ng Paghuhukom ay higit na mabigat ang ipaparusa sa mga tao sa bayang yaon kaysa dinanas ng mga taga-Sodoma at taga-Gomorra.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin. Comments are published instantly.

{ 5 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste May 27, 2022 at 9:30 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald David Perez July 6, 2022 at 1:36 am

REFLECTION: In the First Reading (Hosea 11:1-4, 8e-9), the Prophet Hosea speaks of a loving God who wills for the salvation of his people despite their sinfulness and weaknesses. The prophecy recalls the story of salvation history when the chosen people of God, Israel, were delivered from slavery in Egypt. Unfortunately this stubborn and stiff-necked people did not heed the message of the Lord carefully and faithfully, which is why they have turned their backs against him. And the Lord is not pleased with their sins, which is why in many ways he punished them. But at the same time, this God is a merciful Lord who wills the salvation of his people. And at the fullness of time, he sends in his Son, our Lord Jesus Christ, to redeem us from our sin and to teach us the proper and charitable way of life.

In the Gospel (Matthew 10:7-15), Jesus sends the Twelve Apostles on the same mission he is doing. He commands them to preach the Good News, heal the sick, raise the dead, and expel demons. He also tells them not to carry anything along the way. They are to do their mission, trusting that God will provide them. The Gospel passage may seem like addressed to the Church because to heal the sick, raise the dead, and expel demons may seem very impossible for us to do. And not all of us are dreaming to be future priests someday. Simply, Jesus is telling us that we are all part of the missionary work.

Throughout the years, the Church continues to remind us that Evangelization is not only done through proclamation, but also through witness/lifestyle. teachers teaching their students, engineers building infrastructures, doctors and nurses caring for their patients, policemen and soldiers fighting for peace, order, and security, government officials and politicians carrying out their projects for the common good of the citizens, and many more. These are wonderful examples of Evangelization. When we proclaim God’s word, we are also to live it in action. So as we journey down this road, may we all take part in spreading the Good News through words and actions. May we also provide the physical and spiritual needs to others.

Reply

Daisy Esplana July 7, 2022 at 8:57 am

Pinupuri ka namin Panginoon Hesuskristo!

Reply

Celine loveko July 7, 2022 at 1:37 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA!

Reply

Francisco Azupardo July 7, 2022 at 2:51 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesuskristo. Amen. Aleluya

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: