Miyerkules, Hulyo 6, 2022

July 6, 2022

Play

Miyerkules ng Ika-14 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)
o kaya Paggunita kay Santa Maria Goretti, dalaga at martir

Oseas 10, 1-3. 7-8. 12
Salmo 104, 2-3. 4-5. 6-7

Hanapin ang Poon lagi,
sa harap n’ya manatili.

Mateo 10, 1-7


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Wednesday of the Fourteenth Week in Ordinary Time (Green)
or Optional Memorial of St. Maria Goretti, Virgin ang Martyr (Red)

UNANG PAGBASA
Oseas 10, 1-3. 7-8. 12

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Oseas

Ang Israel ay tulad ng punong ubas na mayabong at hitik ng bunga. Habang dumarami ang kanyang bunga, dumarami naman ang itinatayo niyang dambana. Habang umuulad ang kanyang lupain ay lalo nilang pinagpapala ang mga haliging sinasamba nila. Marumi ang kanilang puso; ngayo’y dapat nilang pagdusahan ang kanilang kasamaan. Wawasakin ng Panginoon ang kanilang mga dambana, at sisirain ang mga haliging sinasamba nila.

Di magtatagal at sasabihin nila: “Wala kaming hari sapagkat hindi kami natatakot sa Panginoon. At ano ang magagawa para sa amin ng isang hari?”

Ang hari ng Samaria’y mawawalang parang bula. Wawasakin ang mga dambana sa burol ng Aven na naging dahilan ng pagkakasala ng Israel. Tutubuan ng mga tinik at dawagan ang kanilang mga dambana. Sasabihin nila sa kabundukan, “Takpan ninyo kami,” at sa kaburulan, “Tabunan ninyo kami.”

“Maghasik kayo ng katuwiran, at mag-aani kayo ng pagpapala bunga ng katapatan ninyo sa akin. Bungkalin ninyo uli ang pinabayaang lupa, sapagkat panahon na upang hanapin ang Panginoon. Lalapit siya sa inyo at pauulanan kayo ng biyaya.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 104, 2-3. 4-5. 6-7

Hanapin ang Poon lagi,
sa harap n’ya manatili.

o kaya: Aleluya.

Siya ay purihin, suubin ng awit, ating papurihan,
ang kahanga-hangang mga gawa niya’y dapat na isaysay.
Tayo ay magalak yamang lahat tayo ay tunay na kanya,
ang kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila,
lahat ng may nais maglingkod sa Poon, dapat na magsaya.

Hanapin ang Poon lagi,
sa harap n’ya manatili.

Siya ay hanapin, at ang kanyang lakas ay siyang asahan,
siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan.
Ating gunitain ang kahanga-hanga niyang mga gawa,
ang kanyang paghatol, gayun din ang kanyang ginawang himala.

Hanapin ang Poon lagi,
sa harap n’ya manatili.

Ito’y nasaksihan ng mga alipi’t anak ni Abraham,
gayun din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang.
Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon, siya ang ating Diyos,
sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw, buong sansinukob.

Hanapin ang Poon lagi,
sa harap n’ya manatili.

ALELUYA
Marcos 1, 15

Aleluya! Aleluya!
Ang D’yos ay maghahari na,
talikdan ang tanang sala,
manalig sa balita n’ya.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 10, 1-7

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, tinipon ni Hesus ang labindalawang alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Ito ang pangalan ng labindalawang apostol: si Simon na tinatawag na Pedro at si Andres na kanyang kapatid; sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo; sina Felipe at Bartolome; si Tomas, at si Mateo na publikano; si Santiago na anak ni Alfeo, at si Tadeo; si Simong makabayan at si Judas Iscariote, ang nagkanulo kay Hesus.

Ang labindalawang ito’y sinugo ni Hesus at kanyang pinagbilinan: “Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga Hentil, o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip ay hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit nang maghari ang Diyos.”

Ang Mabuting Balita ng Diyos.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin. Comments are published instantly.

{ 7 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste May 27, 2022 at 9:30 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald David Perez July 5, 2022 at 3:32 am

PAGNINILAY: Ang Unang Pagbasa ngayon ay nagpapahayag ng pagbagsak ng Israel sa kamay ng mga mababagsik na taga-Asyria. Ito’y inihambing ni Propeta Oseas sa punong ubas na itinayo at iniani nang hindi mabuti, kundi masasama. Kaya pinabayaan ng Israel ang Diyos dahil sa kanilang kasamaan, kaya’t sinasabi rito na wala silang nakikilalang hari. Noong panahong iyon, humiwalay ang dating nag-iisang Israel, kaya ang Israel sa Hilaga ay masyadong naimpluwensiya ng paganong paniniwala. Subalit hindi rito natatapos ang kwento, sapagkat gagawa ng paraan ang Diyos upang ilikas ang bayang Israel mula sa pagkaalipin ng mga taga-Asyria. Kaya ang hamon sa atin ay ang paghahasik ng kabutihan at katuwiran. Sa gayon ay aani ang pagmamahal, habag, malasakit, at katarungan mula sa Diyos tungo sa ating kapwa.

Ang Ebanghelyo ngayon ay ang pagtawag ng ating Panginoong Hesukristo sa 12 alagad. At ipinangalan niya sila bilang mga “Apostol”. Maraming tagasunod ang Panginoon, subalit tumawag siya ng 12 alagad upang maging mga Apostol. Sila ang magiging mga malapit at direktang saksi niya sa pagpapahayag ng Mabuting Balita tungkol sa Paghahari ng Diyos. Kung titignan po natin ang pinagmulang hanapbuhay ng mga Apostol, hindi sila mga hari, prinsipe, mayayaman, o pulitiko, kundi mga ordinaryong tao. Sila ay mga ordinaryong mamamayang naghahanap-buhay katulad ng pangingisda, pag-aanluwagi, pag-aaral ng batas ng Hudaismo, pag-aalsa laban sa imperyong Romano, atbp. Bagamat simple lang ang kanilang pinagmulan, pinili pa rin sila ni Hesus. Alam ng Panginoon sila ang magtatawag ng mga manghahasik para sa anihan ng Kaharian ng Diyos. At sa simbolismo ng Bibliya, ang 12 Apostol ni Kristo ay tumutupad sa 12 Tribo ng Israel sa Lumang Tipan. Ang mga Apostol ay nagsisilbing 12 tribo ng panibagong Israel: ang Simbahan. Kaya ang Simbahan ay itinatag ni Kristo sa pundasyon ng pangnagaral at Tradisyong ipinamana ng mga Apostol. Kaya katulad nila, tayo rin ay tinatawag na maging mga saksi ng pagpapahayag ng Mabuting Balita sa ating pang-araw-araw na pamumuhay.

Reply

Roy Angelo B. Villarico July 6, 2022 at 7:57 am

Sa Diyos Ang Kapurihan…Amen Alleluia Alleluia!!!

Reply

Ferdy Baetiong Pariño July 6, 2022 at 9:13 am

Dalawa ang hamon ng enanghelyo sa atin ngayon.

Ang maging apsotol at maging tupa.

Sinabi ni Hesus sa mga alagad na hanapin nila ang mga nawawalang tupa ng sambahayang Israel. Ang nawawalang tupa ay tayong mga makasalanan. Hinahanap tayo ni Hesus upang manumbalik sa kanya at magbago. Matatandaang iniwan ng Mabuting Pastol ang 99 na tupa upang hanapin ang isang naliligaw ng landas. At ng masumpungan nya ito ay nagdiwang sya. Kinalulugdan ng Diyos ang isang makasalanang tao na nagsisi at nagsusumikap na maging matuwid.

Isang hamon ay ang pagpapalaganap ng Mabuting Balita tulad ng labindalawang apostol. Kahit tayo ay pangkaraniwang tao lamang, may tungkulin tayong magpalaganap mg Salita ng Diyos tulad ng isang Pari. Napakraming paraan upang gawin natin ito. Nariyan ang tulong ng teknologiya at social media, maaari din nating umpisahang sa ating sariling pamilya o di kaya nman ay magpatotoo sa ating mga kaibigan at mga nakakasalamuha sa buhay na ito.

Reply

Celine loveko July 6, 2022 at 1:30 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA!

Reply

Francisco Azupardo July 6, 2022 at 10:57 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesuskristo. Amen. Aleluya

Reply

Guendolyn Chiong July 6, 2022 at 11:13 pm

Salamat sa DIYOS!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: