Lunes, Hunyo 17, 2024

June 17, 2024

Lunes ng Ika-11 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Hari 21, 1-16
Salmo 5, 2-3. 5-6. 7

Panginoon, ako’y dinggin,
pagbigyan sa aking daing.

Mateo 5, 38-42


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Monday of the Eleventh Week in Ordinary Time (Green)

UNANG PAGBASA
1 Hari 21, 1-16

Pagbasa mula sa unang aklat ng mga Hari

Noong panahong iyon, si Nabat ay may ubasan na nasa tabi ng palasyo ni Acab, hari ng Samaria. Nagustuhan ni Acab ang ubasan, kaya’t sinabi niya kay Nabat: “Ibigay mo na sa akin ang iyong ubasan at gagawin kong taniman ng gulay pagkat malapit sa aking palasyo. Papalitan ko ng mas mainam na ubasan, o babayaran sa iyo.”

Ngunit ganito ang naging sagot ni Nabat: “Patawarin ako ng Panginoon, ngunit hindi ko po maibibigay sa inyo ang pamana sa akin ng aking mga ninuno.”

Umuwi si Acab na malungkot at masama ang loob dahil sa sagot ni Nabat. Nagkulong siya sa kanyang silid, hindi makausap at ayaw kumain. Nilapitan siya ni Reyna Jezebel at tinanong: “Ano ba ang isinasama ng loob mo at di ka makakain?”

Sumagot ang hari: “Kinausap ko si Nabat na taga-Jezreel, at inalok ko siyang papalitan o babayaran ang kanyang ubasan. Ngunit tinanggihan ako, at ang sabi’y hindi raw niya maaaring ibigay sa akin ang kanyang ubasan.”

Wika sa kanya ni Jezebel: “Halika na! Kumain ka at huwag ka nang malungkot! Ireregalo ko sa iyo ang ubasan ni Nabat.”

Gumawa ang reyna ng ilang sulat sa ngalan ng hari, tinatakan ng pantatak ng hari, at ipinadala sa mga matatanda at namumuno sa lungsod na tinitirahan ni Nabat. Ganito ang sabi niya sa sulat: “Ipag-utos ninyo ang isang pangkalahatang pag-aayuno. Patayuin ninyo si Nabat sa harapan ng karamihan. Kumuha kayo ng dalawang upahang saksi na maghaharap ng ganitong sumbong laban sa kanya: ‘Tinungayaw niya ang Diyos at ang hari.’ Pagkatapos, dalhin ninyo siya sa labas ng lungsod at batuhin hanggang mamatay.”

Tinupad ng matatanda at ng mga pinuno ng lungsod ang utos ni Jezebel. Ipinag-utos nila ang isang pangkalahatang pag-aayuno at iniharap sa madla si Nabat. Lumabas ang dalawang saksi na inupahan at siya’y pinaratangan ng ganito: “Tinungayaw ni Nabat ang Diyos at ang hari.” Kaya’t si Nabat ay inilabas ng lungsod at binato hanggang mamatay. Nagpasabi agad sila kay Jezebel: “Patay na po si Nabat na taga-Jezreel.”

Pagkatanggap ng gayong balita, nagpunta si Jezebel kay Acab at sinabi rito: “Hayan! Kunin mo na ang ubasang hindi mo mabili kay Nabat. Hindi na siya makatututol. Patay na siya.” Nang malaman ni Acab na patay na si Nabat, pumunta siya sa ubasan upang angkinin iyon.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 5, 2-3. 5-6. 7

Panginoon, ako’y dinggin,
pagbigyan sa aking daing.

Ako’y dinggin, Poon, aking Panginoon,
sana’y pakinggan mo ang aking panaghoy;
Diyos ko at hari, lingapin mo ngayon
itong tumatawag at napatutulong.

Panginoon, ako’y dinggin,
pagbigyan sa aking daing.

Ang gawang masama’y di mo kalulugdan,
ang gawaing hidwa’y di mo papayagan;
ang mga palalo’t masasamang asal,
iyong itatakwil at kasusuklaman.

Panginoon, ako’y dinggin,
pagbigyan sa aking daing.

Parurusahan mo yaong sinungaling,
pati mararahas at ang mga taksil.

Panginoon, ako’y dinggin,
pagbigyan sa aking daing.

ALELUYA
Salmo 118, 105

Aleluya! Aleluya!
Ang salita mo’y liwanag,
tanglaw sa aking paglakad,
sa paghakbang sa ‘yong landas.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 5, 38-42

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Narinig ninyo na sinabi: ‘Mata sa mata at ngipin sa ngipin.’ Ngunit ngayo’y sinasabi ko sa inyo: huwag ninyong labanan ang masamang tao. Kung may sumampal sa iyo sa kanang pisngi, iharap mo pa sa kanya ang kabila. Kung ipagsakdal ka ninuman upang makuha ang iyong baro, ibigay mo sa kanya pati ang iyong balabal. Kung sapilitang ipapasan sa iyo ng manlulupig ang kanyang dala nang isang kilometro, pasanin mo ito nang dalawang kilometro. Magbigay ka sa nanghihingi sa iyo, at huwag mong pahindian ang nanghihiram sa iyo.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 2 comments… read them below or add one }

ruel arcega June 12, 2022 at 7:06 am

“Mata sa Mata at ngipin sa ngipin” Isang batas ng mga romano, dahil ginawa ito upang pantayan ang ginawa sa iyo ng masama.. Ngunit itong kaisipan ito ay gawa ng karanasan ng mga tao nakikita sa hayop. Umiiral sa kanila ang taong nabuhay na hindi kumukilos ang puso. Ngunit si Hesus bilang tunay na tao at Diyos, kanyang ipinahayag ang isang pagkilos ng ng tao meron puso, hindi masama ang dapat ibalik sa gumawa sa iyo ng masama , sa halip ang kabutihan ang umiral sa taong may puso. Dahil sa puso ng tao ay nanahan ang Diyos. Nais ni Hesus na ipakita natin sa mundo ang mukha ng Diyos sa paggawa ng kabuthin. Huwag ang kamunduhan, Si san Antonio de Padua , nagpakita sa kanyan si Nino Hesus ay ito’y kanyang kinalong. Dahil sa puso ng santong ito ay puno ng pagmamahal ng Diyos kaya’t ipinakikita niya sa ating si Hesus.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño June 13, 2022 at 9:38 am

Ano ang aral at hamon sa atin ng ebanghelyo ngayon?

Ang kadalasang reaksyon ng tao sa kapawa nya na nakasakit sa kanya o nakagawa ng kasalanan sa kanya ay magalit at maghiganti. Ngipin sa ngipin at mata sa mata, may nalalaman pa ang tao na kapaga buhay ang inutang ay buhay din ang kabayaran. Subalit hindi ito ang nais ni Hesus na gawin natin sa mga taong nagkasala sa atin.

Kapag may sumampal sa iyong kanang pisngi ay ibigay mo pa ang kabila. Amg ibig sabihin ng talinghagang ito ay magpatawad tayo, patawarin natin ang kapatid, kaaway o kapwa natin. Sinabi pa ni Hesus na ipanalangin natin ang ating kaaway, pero hindi ipanalangin na maphamak. Sinabi din ni Hesus na mahalin natin ang ating kaaway. Kung pakikinggan ay lubhang napakahirap gawin. Pero kayanitong gawin kung uumpisahang magpatawad ng lubos, tayong mga tao ay nakakagawa din ng kasalanan sa Diyos at hinihiling natin ang kapatawaran mula sa Diyos. Kaya’t kung nais mong patawarin ka ni Hesus ay tanggalin mo ang poot sa iyong dibdib. At makakadama ka ng kapayapaan, peace of mind at wagas na kaligayahan sa piling ng Panginoon.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: