Linggo, Hunyo 16, 2024

June 16, 2024

Ika-11 Linggo sa Karaniwang Panahon (B)

Ezekiel 17, 22-24
Salmo 91, 2-3. 13-14. 15-16

Totoong kalugud-lugod
ang magpasalamat sa D’yos.

2 Corinto 5, 6-10
Marcos 4, 26-34


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Eleventh Sunday in Ordinary Time (Green)

UNANG PAGBASA
Ezekiel 17, 22-24

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Ezekiel

Ito nga ang ipinasasabi ng Panginoon, “Kukuha ako ng isang usbong ng sedro at aking iaayos. Ang kukunin ko’y yaong pinakamura ng pinakamataas na sanga. Itatanim ko ito sa isang mataas na bundok, sa pinakamataas na bundok ng Israel upang lumago at mamungang mabuti at maging isang kahanga-hangang sedro. Sa gayun, lahat ng uri ng hayop ay makapaninirahan sa ilalim nito. Ang mga ibon nama’y makapamumugad sa mga sanga nito. Kung magkagayon, malalaman ng lahat ng punongkahoy na mapabababa ko ang mataas na kahoy at maitataas ko yaong mababa; na matutuyo ko ang sariwang kahoy at mapananariwa ko yaong tuyong punongkahoy. Akong Panginoon ang nagsasabi nito at ito’y gagawin ko.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 91, 2-3. 13-14. 15-16

Totoong kalugud-lugod
ang magpasalamat sa D’yos.

Ang magpasalamat
sa Panginoong Diyos ay mabuting bagay,
Umawit na lagi
purihin ang ngalang Kataas-taasan.
Pag-ibig n’yang wagas
ay dapat ihayag, kung bukang-liwayway,
pagsapit ng gabi
ang katapatan n’ya’y ihayag din naman.

Totoong kalugud-lugod
ang magpasalamat sa D’yos.

Katulad ng palma,
ang taong matuwid tatatag ang buhay,
parang mga sedro,
kahoy sa Libano, lalagong mainam.
Parang punongkahoy
na doon natanim sa tahanan ng Diyos,
sa banal na templo
ito ay lalago na nakalulugod.

Totoong kalugud-lugod
ang magpasalamat sa D’yos.

Tuloy ang pagbunga
kahit na ang punong ito ay tumanda,
luntia’t matatag,
at ang dahon nito ay laging sariwa.
Ito’y patotoo
na ang Panginoo’y tunay na matuwid,
Siya kong sanggalang,
matatag na batong walang bahid dungis.

Totoong kalugud-lugod
ang magpasalamat sa D’yos.

IKALAWANG PAGBASA
2 Corinto 5, 6-10

Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto

Mga kapatid, laging malakas ang aking loob. Alam ko na habang tayo’y nasa tahanang ito, ang ating katawan, hindi mapapasaatin ang tahanang galing sa Panginoon. Namumuhay ako ayon sa pananalig sa Diyos, hindi sa mga bagay, na nakikita. Malakas nga ang loob kong iwan ang katawang ito na aking tinatahanan upang manirahan sa piling ng Panginoon. Kaya naman, ang pinakananais ko ay maging kalugud-lugod sa kanya, sa tahanang ito o doon man sa langit. Sapagkat bawat isa ay haharap sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ng kaukulang ganti sa kanyang ginawa, mabuti man o masama, nang siya’y nabubuhay pa sa daigdig na ito.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA

Aleluya! Aleluya!
Salita ng D’yos ang buto
na tanim ni Hesukristo
upang tumubo sa tao.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 4, 26-34

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa mga tao, “Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang naghahasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos niyon, magpapatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain; tutubo at lalago ang binhi nang hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupa’y siyang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim: usbong muna, saka uhay na pagkatapos ay mahihitik sa mga butil. Pagkahinog ng mga butil, agad itong ipagagapas sapagkat dapat nang anihin.

“Sa ano natin ihahambing ang paghahari ng Diyos?” sabi pa ni Hesus. “Anong talinghaga ang gagamitin natin upang ilarawan ito? Tulad ito ng butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag natanim na at lumago, ito’y nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay; nagkakasanga ito nang malalabay, anupat ang mga ibon ay nakapamumugad sa mga sanga nito.”

Ang Salita’y ipinangaral ni Hesus sa kanila sa pamamagitan ng maraming talinghagang tulad nito, ayon sa makakaya ng kanilang pang-unawa. Hindi siya nangaral sa kanila nang hindi gumagamit ng talinghaga; ngunit ipinaliwanag niya nang sarilinan sa kanyang mga alagad ang lahat ng bagay.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 6 comments… read them below or add one }

Reynald Perez June 8, 2021 at 10:17 am

PAGNINILAY: Matapos natin ipagdiwang ang mga misteryo ng pananampalataya sa mga pagdiriwang ng Banal na Santatlo, Kabanal-banalang Katawan at Dugo ng Panginoon, at ang Kamahal-mahalang Puso ni Hesus, muling bumabalik tayo sa Karaniwang Panahon para sa mga araw ng Linggo. At ito ay isang napakahabang paglalakbay hanggang Dakilang Kapistahan ng Pagkahari ni Hesukristo, na siyang hudyat ng katapusan ng Taong Panliturhiya ng Simbahan. Bagamat karaniwan lang ang pag-alala sa Ministeryong Pampubliko ni Kristo, ekstraordinaryo naman ang pag-ibig ng Diyos na nakikita sa mga pangangaral at kababalaghan ni Kristo.

Ang mga Pagbasa ngayon ay nagpapahayag sa Diyos na nagbibigay ng mga kabutihang-loob at kagandahang-loob sa atin batay sa kanyang oras at ayon sa kanyang kalooban, At ang ginamit ng mga larawan sa mga Pagbasa ay pagtatanim, na ang Diyos ay nagtatanim upang umusbong ang mga halaman/puno. Ganito ang narinig natin sa Unang Pagbasa & Ebanghelyo, nang ang isang butil itinanim ay nagkakaroon ng oras at panahon para tumubo, nang sa gayon ay magiging pugad-tirahan ang mga ito para sa mga ibon. Kaya sinasabi ni Salmista na ganito ang mga matutuwid na uusbong katulad ng luntiang sedro ng Libano, dahil sila ay itinanim sa puso ng Panginoon. Kaya ang ating pagiging matuwid at kalugud-lugod sa Diyos ay nangangahulugang tayo rin ay may partisipasyon sa plano ng Diyos. Tayo ay inaanyayahang maging mapaghintay, magtiwala, at patuloy na mamunga para sa ikauunlad ng pagkatao ng bawat isa sa Panginoon.

Minsan may mga bagay na gusto natin, pero parang ang tagal ng ating pagtitiis at paghihintay dahil na sa dagok ng hirap ng ating sitwasyon sa buhay. Subalit ang Diyos ay hindi kailanma’y napapagod na itugon ang kahilingan ng bawat isa, kahit ito ma’y tumagal sa habang panahon. At malay natin, ang kanyang binibigay ay mas higit pa kaysa sa ating hinihiling. Kaya sinasabi ni San Pablo na mamuhay tayo sa pananampalataya, at hindi lang sa mga materyal na bagay na nakikita at nahahawakan. Tayo ay inaanyayahang maging malakas ang ating kalooban na maging tapat sa Panginoon, nang sa gayon ay matatagpuan niya tayong handa sa huling araw para makamtan natin ang kaligayan ng buhay na walang hanggan. Kaya kung tayo’y patuloy na naghihirap ngunit nagsusumikap, magtiwala tayo sa panahon ng Diyos, maghintay katulad ng pagiging mapaghintay niya sa atin, at patuloy na umusbong at umunlad sa pananampalataya, upang magbunga ang kagandahang-loob sa ating buhay-Kristiyano.

Reply

Ronaldo C. Paningasan June 11, 2021 at 3:46 pm

ano ang pagkakatulad ng Reading 1 at Gospel? anu ano ang mga bagay na magkakaugnay? Ano ang mga aral o turo ang tinutukoy sa mga pagbasa?

Reply

Sanna C. June 11, 2021 at 11:02 pm

Subukan kong sagutin ito. Ang pagkakatulad nila ay sa paraang inahalintulad ang ginagawa ng Diyos sa pamamagitan ng pagtatanim o ng halaman.Para bang ipinahihiwatig dito na ang lahat ay kayang gawin ng Panginoon at Siya nga itong ginawa sa kanila!… at kulang man ang ginagawa ng tao ay gagawa pa rin ang Diyos upang maisajatuparan ang kanyang plano sa tao

Reply

Leo Mabansag June 11, 2021 at 3:57 pm

Nagustuhan ko ang salitang Participasyon. Totoong masarap pakinggan na lahat na ay ginagawa ng Panginoon para sa tao. Kung hindi kikilos ang Dios ay hindi rin tayo uunlad sa totoo at tunay na kabutihan. Salamat po sa inyong pagpapahayag, Gng Reynald, mataimtim kong hihintayin ang aking mga mithiin na may patitimpi at tiyaga sa aking pangaraw-araw na dEsisyon ayon sa kalooban ng Diyos.

Reply

Sherwin D. Yanoria June 13, 2021 at 6:30 am

Kalugod-lugod ba tayo sa Diyos? Hindi natin madadaya ang ating sarili. Ngayon pa lamang ay alam na natin kung kalugod-lugod tayo o hindi. Ito ang magandang pagtuunan ng pansin. Kung paano tayo magiging kalugod-lugod at ng makapasok tayo sa kaharian ng Diyos? Pili ng Diyos ang pinagpapaliwanagan Niya tungkol sa kaharian ng Diyos. Ilan dito ay ang mga Apostoles. Kaya nga napaka palad nila kung sa lupa pa lamang ay napili na sila. Huwag sana tayong bibitaw sa pananalig natin sa Diyos. Nawa’y maipakita natin na tayo ay karapat-dapat na makapasok sa Kanyang kaharian.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño June 13, 2021 at 9:31 am

Sinabi ng Panginoon na “Mapapababa ko ang mataas na kahoy at mapapataas ko ang mababang punongkahoy, Mapapsariwa ko ang tuyong kahoy at mapapatuyo ko ang sariwang kahoy.

Mga kapatid, Humility, manatili tayong mapagkumbaba, iwasan nating maging mayabang at mapagmalaki sa buhay. Sapagkat sa isang iglap ay kaya ng Panginoon bawiin kung anu mang merong ka maging yaman, aria arian, katanyagan, mataas na posisyon sa lipunan o sa isang kompanya. Ngayong panahon ng pandemya marami ang nagpatotoo nito, dating napakalakas ng negosyo ngayon ay nagsara na, nawalan ng trabaho at iba pa. Kung ikaw nman ay salat sa buhay wag mawalan ng pag -asa at kumapit lamang kay Hesus sa pamamagitan ng pnalangin at patuloy ma paggawa mg kabutihan at mananariwa ka katulad ng pangako ng Panginoon basta manalig ka lamang at wag ng mangamba.

Sa ebanghelyo nman ay ang Salita ng Diyos ng buhay ay hinalintulad sa isang binhi. Kung ano ang tinanim ay syang aanihin. Ano ba ang itinatanim natin ngayon sa puso natin? Galit sa kapatid, inggit sa kapitbahay, poot sa gobyerno, reklamo sa iba’t ibang bagay? Kasakiman, pagnanasa sa hindi mo asawa at pag aari? Matakot tayo sa Diyos dahil walang magandang kahahantungan ang iyong mga itinanim. ipunla mo sa puso’t isipan ang Salita ng Diyos at ang sampung utos, hindi ka maliligaw kapatid, …at mananariwa ka.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: