Huwebes, Hunyo 13, 2024

June 13, 2024

Paggunita kay San Antonio de Padua, pari at pantas ng Simbahan

1 Hari 18, 41-46
Salmo 64, 10abkd. 10e-11. 12-13

O D’yos, dapat kang awitan,
sa Sion ay papurihan.

Mateo 5, 20-26


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Memorial of St. Anthony of Padua, Priest and Doctor of the Church (White)

Mga Pagbasa mula sa
Huwebes ng Ika-10 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

UNANG PAGBASA
1 Hari 18, 41-46

Pagbasa mula sa unang aklat ng mga Hari

Noong araw na iyon, sinabi ni Elias kay Acab: “Lumakad ka na. Maaari ka nang kumain at uminom. Naririnig ko na ang lagunos ng ulan.” Samantalang si Acab ay kumakain at umiinom, umakyat si Elias sa tuluktok ng Carmelo, sumubsob sa lupa. Sinabi niya sa kanyang utusan: “Tumaas ka pa ng kaunti at tumanaw ka sa dagat.”

Umakyat nga ang utusan at tumanaw sa dagat. “Wala po akong makitang anuman,” wika ng utusan.

“Ulitin mo makapito,” utos ni Elias. Sa ikapitong pagtanaw, napasigaw ang utusan: “May nakikita po akong gapalad na ulap na pumapailanglang mula sa dagat.”

“Madali ka!” sabi ni Elias. “Sabihin mo kay Acab na singkawan ang karwahe at lumusong kaagad. Baka siya’y hindi makaalis dahil sa ulan.”

Kapagdaka’y nagdilim ang langit sa kapal ng ulap at biglang bumuhos ang malakas na ulan. Sumakay si Acab sa karwahe at nagmamadaling nagtungo sa Jezreel. Kinasihan si Elias ng kapangyarihan ng Panginoon. Inililis niya ang damit at tumakbo sa unahan ng karwahe ng hari hanggang sa pagpasok sa Jezreel.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 64, 10abkd. 10e-11. 12-13

O D’yos, dapat kang awitan,
sa Sion ay papurihan.

Umuulan sa lupain, ganito mo kinalinga,
umuunlad ang lupai’t tumataba yaong lupa;
patuloy na umaagos ang bigay mong mga batis,
sa halamang nasa lupa, ay ito ang dumidilig;
ganito ang ginawa mo na hindi mo ikinait.

O D’yos, dapat kang awitan,
sa Sion ay papurihan.

Sa binungkal na bukirin ang ulan ay masagana,
ang bukirin ay matubig, at palaging basang-basa;
sa banayad na tag-ulan ay lumambot yaong lupa,
kaya naman pati tanim ay malago at sariwa.

O D’yos, dapat kang awitan,
sa Sion ay papurihan.

Nag-aani nang marami sa tulong mong ginagawa,
at saanman magpunta ka’y masaganang-masagana.
Ang pastula’y punong-puno ng matabang mga kawan,
naghahari yaong galak sa lahat ng kaburulan.

O D’yos, dapat kang awitan,
sa Sion ay papurihan.

ALELUYA
Juan 13, 34

Aleluya! Aleluya!
Bagong utos, ani Kristo,
mag-ibigan sana kayo
katulad ng pag-ibig ko.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 5, 20-26

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Sinasabi ko sa inyo: kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga Pariseo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos.”

“Narinig ninyo na noong una’y iniutos sa mga tao, ‘Huwag kang papatay; ang sinumang makamatay ay mananagot sa hukuman.’ Ngunit ngayo’y sinasabi ko sa inyo: ang mapoot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman; ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanedrin, at sinumang magsabi sa kanyang kapatid ‘Ulol ka!’ ay mapapasaapoy ng impiyerno. Kaya’t kung naghahandog ka sa Diyos, at maalaala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos.

“Kung may magsakdal laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa kanya habang may panahon, bago ka niya iharap sa hukom. At kung hindi’y ibibigay ka niya sa hukom, na magbibigay naman sa iyo sa tanod, at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa iyo: hindi ka makalalabas doon hangga’t hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 3 comments… read them below or add one }

Group of Believer Poblite June 12, 2024 at 9:46 pm

PAGNINILAY: ang pag sunod ay higit pa Kay sa mga mamahaling handog na Hain, Hindi nalulugod ang Dios sa mga handog na Hindi nagmumula sa tunay na pusong makahilugan, nais Ng Dios ang maglinis na puso.

Ang tanda Ng kalinisan ay Hindi marunong magtanim Ng poot , Galit at hinanakit sa kanyang kapatid. Sa kalikasan Ng tao nural lang ang mainis pwd Kang magalit Peru iwasan ang mgakasala, laging tandaan dapat manatili ang pagmamahal na may mamalasakit, ganyan ang tunay na pagmamahal at Yan ang pag lalarawan Ng pagmamahal Ng dakilang Dios para sa atin.

Ang pagmamahal Ng Dios ay naglalarawan Ng pagkakaisa at pagkakasundo, ayaw Niya ang salungatan hangad Ng Espiritu ang pag dadamayan. Ayaw Ng Dios ang kaguluhan dahil maaari itong magdulot Ng pagkakabahagi at paglalaban laban na nakakasira Ng pagkakaisa.

PANALANGIN: Panginoon sumagana nawa ang pagibig mo sa aking puso at Ng magbumga ito Ng pagkakaisa at pagkakasundo. Amen

Gawain: wag Kang magtatanim Ng poot sa iyong kapatid.

Reply

Maria Annelee Sanchez Bautista June 13, 2024 at 10:32 am

Pagsunod for the sake of makasunod lang at hindi naiintindihan ang ginagawa basta makasunod para walang masabi nakakapagod at nakakasawa rin . Basta sumunod na lang sa totoo lang gaya ng sa BEC Basic Ecclesial Community nakikita natin ang mas maraming advantages . Para maging effective ang paglilingkod maraming pagdaraanan pag-aaral paghuhubpg hindi lang sugod ng sugod sige gawin na lang. Kapag naintindihan at isinapuso , its an enjoyable task naiibsan ang pagod, yan ang sinasabi na makakpasok sa kaharian dahil kapag isinama ang Diyos sa isang gawain at laging may palagiang gumagabay nagpapalakas ito ng loob para gawin ng gawain /Nasa Synodal na po tayo isa rin itong poagkakataon na tayo ay bumaba sa laylayan pakinggan hindi lamand ang nakakataas ang nasusunod sayempre Karapatan naman ng mga nasa laylayan ang pakinggan at pakinggan din ang mga naglilingkod ng mahabang panahon lalo na sa mga problema at mda balakid na nararanasan nil lalo na walang sahod at may kahirapan din sa pera syempre naman dapat naman makatanngap naman sila ng pera at suporta para makapgpatuloy kung wala silang suportang finansyal at lagi pang pinapagod alam naman natin na may limitasyon ang bawat tao Nawa sa pamamagitan ng salita ito ay magbigay ng patuloy na graysa at lakas inspirasyon sa patuloy sa paglilingkod.

Reply

Maria Annelee Sanchez Bautista June 13, 2024 at 10:37 am

Magighingmakabuluhan ang naglilingkod kapag may paghubog at patuloy na panalangin may commitment pagmamhal sa gawain ay isang masayang gawain kahit anong mga balakid umulan man baha hindi ito alintana. Suporta at pag unawa pakinggan din ang mga hinaing ito ay isang tulong para mapaayos pa ang isang gawain salamat sa Diyos sa kanyang salita

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: