Miyerkules, Hunyo 12, 2024

June 12, 2024

Miyerkules ng Ika-10 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Hari 18, 20-39
Salmo 15, 1-2a. 4. 5 at 8. 11

D’yos ko, ang aking dalangi’y
ako’y iyong tangkilikin.

Mateo 5, 17-19


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Wednesday of the Tenth Week in Ordinary Time (Green)

UNANG PAGBASA
1 Hari 18, 20-39

Pagbasa mula sa unang aklat ng mga Hari

Noong mga araw na iyon, tinipon ni Acab sa Bundok ng Carmelo ang buong bayang Israel at ang kanyang mga propeta. Lumapit si Elias at sinabi sa bayan: “Hanggang kailan pa kayo mag-aalinlangan? Kung ang Panginoon ang tunay na Diyos, siya ang sundin ninyo; at kung si Baal naman, kay Baal kayo maglingkod.” Hindi umimik ang bayan. Muling nagsalita si Elias: “Ako na lamang ang natitira sa mga propeta ng Panginoon. Samantala, may apatnaraa’t limampu ang mga propeta ni Baal. Bigyan ninyo kami ng dalawang toro. Pumili sila ng isa, katayin at ipatong sa ibabaw ng kahoy na sinalansan, ngunit hindi sisindihan. Ihahanda ko rin ang ikalawa sa ibabaw ng kahoy na sinalansan at hindi ko rin sisindihan. Tawagin ninyo ang inyong diyos at tatawagin ko naman ang Panginoon. Ang tumugon sa pamamagitan ng apoy, iyon ang tunay na Diyos.”

At sumagot ang bayan: “Sang-ayon kami!”

Sa gayun, sinabi ni Elias sa mga propeta ni Baal: “Sapagkat kayo ang marami, pumili na kayo ng isang toro at ihanda na ninyo. Pagkatapos, tawagin ninyo ang inyong diyos, ngunit huwag kayong magpaparikit ng apoy.”

Kinuha nga nila ang isa sa mga toro at inihandog. Mula sa umaga hanggang tanghali, tinawagan nila si Baal. “Baal, Baal, pakinggan mo kami,” sigaw nila, samantalang pasayaw-sayaw sa paligid ng dambana. Ngunit walang sumasagot.

Nang katanghalian na’y nilibak na sila ni Elias. Wika niya, “Lakasan pa ninyo! Alam naman ninyo ang inyong diyos! Baka may ginagawa, o may pinuntahan! O baka naman natutulog. Kaya’t kailangang gisingin!” Lalo nga nilang inilakas ang kanilang sigaw. Sinugatan ang sarili sa pamamagitan ng sibat at tabak – tulad ng kanilang kinaugalian – hanggang sa sila’y maligo sa dugo. Lumampas ang tanghali at oras na ng paghahandog ng hain ngunit wala pa ring tugon kahit ano.

Nagsalita noon si Elias sa buong bayan: “Lumapit-lapit kayo,” wika niya. At nagsilapit ang lahat. Inayos niya ang dambana roon ng Panginoon na matagal nang gumuho. Pumili siya ng labindalawang bato katumbas ng bilang ng mga lipi ni Jacob na binigyan ng Panginoon ng pangalang Israel. Ang mga bato’y ginawa niyang dambana para sa Panginoon. Pinaligiran niya iyon ng isang kanal na may lamang dalawang baldeng tubig. Isinalansan niya ang kahoy, kinatay ang toro at ipinatong sa kahoy. Pagkatapos, nag-utos siya: “Kumuha kayo ng apat na bangang tubig at ibuhos sa handog at sa kahoy.” Gayun nga ang ginawa nila. “Busan pa ninyo,” sabi ni Elias. At binusan nila. “Minsan pa,” utos uli ni Elias. Makaitlo nga nilang binusan ang handog hanggang sa umagos ang tubig sa paligid ng dambana at umapaw sa kanal.

Nang ikatlo na ng hapon na siyang oras ng paghahandog, tumayo si Elias sa harap ng dambana at nanalangin: “Panginoon, Diyos nina Abraham, Isaac at Jacob, patunayan po ninyo ngayon na talagang kayo ang Diyos ng Israel, at ako ay inyong lingkod, at ginawa ko ang lahat na ito pagkat ito ang inyong utos. Dinggin ninyo ako, Panginoon, upang matalastas ng bayang ito na kayo lamang ang Diyos at sila’y inyong pinapagbabalik-loob.”

Noon di’y nagpababa ng apoy ang Panginoon at tinupok ang handog, ang kahoy at ang mga bato at lupa sa paligid. Pati ang tubig sa kanal ay natuyo. Pagkakita sa nangyari, nagpatirapa ang buong bayan at sumigaw: “Ang Panginoon ang Diyos! Ang Panginoon lamang ang Diyos!”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 15, 1-2a. 4. 5 at 8. 11

D’yos ko, ang aking dalangi’y
ako’y iyong tangkilikin.

O Diyos, ako’y ingatan mo, ingatan ang iyong lingkod,
ang hangad ko ay maligtas kaya sa ‘yo dumudulog;
“Ika’y aking Panginoon,” ang wika ko sa aking Diyos,
“Kabutihang tinanggap ko, ay ikaw ang nagkaloob.”

D’yos ko, ang aking dalangi’y
ako’y iyong tangkilikin.

Silang bumaling sa ibang diyos, sulirani’y abut-abot,
sa pagsambang gawi nila, ako ay hindi lalahok.

D’yos ko, ang aking dalangi’y
ako’y iyong tangkilikin.

Ikaw lamang, O Poon ko, ang lahat sa aking buhay,
ako’y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan.
Nababatid ko na siya’y kasama ko oras-oras,
sa piling n’ya kailanma’y hindi ako matitinag.

D’yos ko, ang aking dalangi’y
ako’y iyong tangkilikin.

Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan,
sa piling mo’y madarama ang lubos na kagalakan;
ang tulong mo’y nagdudulot ng ligayang walang hanggan.

D’yos ko, ang aking dalangi’y
ako’y iyong tangkilikin.

ALELUYA
Salmo 24, 4b. 5a

Aleluya! Aleluya!
Panginoon, ituro mo
na ‘yong landas ay sundin ko
sa pagtahak sa totoo.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 5, 17-19

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang-bisa ang Kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako, hindi upang pawalang-bisa kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito: magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng Kautusan ay di mawawalan ng bisa hangga’t hindi nagaganap ang lahat. Kaya’t sinumang magpawalang-halaga kahit sa kaliit-liitang bahagi nito, at magturo nang gayun sa mga tao, ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng Kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 4 comments… read them below or add one }

ruel arcega June 7, 2022 at 9:12 am

Tayo ay nasa ordinaryong panahon. Ngunit kahit ito’yt ordinario panahon ang ang ebanghelyo ay inaayayahan tayo gawin natin ito special na panahon. At tinuturuan tayo ni Hesus tuparin ang utos o batas ng Diyos. at ang batas ay nasulat sa ating mga puso at doon nilagay ng Ama upang lagi natin itong maalala. Dahil ito ang utos at batas ng Diyos na siya naman sinusunod ni Hesus ay ang pag-ibig. At sinabi ni Hesus na ang pinakamahalagang utos ay ibigin ang Diyos at ibigin ang kapwa. Dahil mamawa ang lahat pero ang pag-ibig ay patuloy na umiiral dito sa lupa at gayun din sa langit. Marami batas ang mga Hudio pero ang lahat na ito ay uminog lamang sa pagsunod sa kalooban ng Ama. Kaya naparito si Hesus upang sundin nag kalooban ng Ama, at ang pagsunod sa kalooban ng AMa at ang pagmamahal ni Hesus sa Ama. Kapag mahal mo ang isang tao ang hangad mo ang kalooban niya masunod….

Reply

Ferdy Baetiong Pariño June 8, 2022 at 6:29 am

Ano ang aral at hamon ng mga pagbasa ngayon?

Sa Unang Pagbasa ay para kang nanuod ng isang pelikula na nanalo ang bida, happy ending. Hindi sinusubukan ni Elias ang Panginoon kundi sinunod lamang nya ang kautusan ng Diyos upang ang mga tao ay manumbalik ang pananampalataya sa Panginoon. Alalahanin natin palagi ang mensahe ito ng Unang Pagbasa na walang hindi mapangyayari ang Diyos, na tutuparin ng Panginoon ang kanyang pangako para sa atin basta manatili lamang ang ating pananalig sa kanya at sundin ang kalooban ng Diyos.

Ang ebanghelyo ay isinasaad ang kahalagahan ng Salita ng Diyos, matatapos at magugunaw ang lahat pero ang Salita ng Diyos ay mananatili at matutupad ang bawat mga pangungusap ni Hesus. Ang mensahe nito para sa atin ay wala tayong ibang gagawing gabay sa pang araw araw na buhay kung hindi ang Salit ng Diyos, wala tayong ibang gagawing panuntunan kundi ang Mabuting Balita na mismo sa mga bibig ng Panginoong Hesus nanggaling. Kapag isinapuso natin ang Mabuting Balita at isinagawa sa pang araw araw na buhay ay kailanman ay hindi tayo maliligaw ng landas at hindi tayo mapapahamak.

Reply

Malou Castaneda June 11, 2024 at 9:36 pm

PAGNINILAY:
Tayong mga magulang ay nagtatakda ng ilang mga patakaran sa ating mga anak, lalo na noong sila ay bata pa, hindi para pigilan sila sa kasiyahan, ngunit upang protektahan sila mula sa pinsala. Ang mga unang “tuntunin” na itinakda natin para sa ating mga anak ay pangunahing isang listahan ng mga “Huwag” dahil kailangang matutunan ng mga kabataan ang kahulugan ng “Hindi”! Ginawa ng Diyos ang parehong bagay sa atin hindi lamang sa Sampung Utos, kundi sa iba pang mga paraan. Sa ating mga nasa hustong gulang na anak, hindi na tayo nagtatakda ng mga tuntunin at regulasyon at listahan ng mga hindi at dapat gawin. Sa ating espirituwal na buhay, habang tayo ay tumatanda sa ating pananampalataya, hindi natin kailangan ang mahigpit na mga patakaran ng mga alituntunin at regulasyon, lalo na ang mga “hindi dapat”, dahil tayo ay maeenganyo ng layunin sa likod ng lahat ng mga tuntunin at regulasyon. Ang ating alalahanin ay hindi: “Ano ang dapat nating gawin para masunod ang mga kautusan at makalusot sa langit”? Ngunit sa halip, “Paano natin mas makapangyarihang maipakikita ang pagmamahal ng Diyos para sa atin at sa iba”? Sa halip na subukang gawin ang pinakaminimal upang makuha, nawa’y sikapin nating gawin ang lahat upang maisabuhay ang kaugnayan natin sa Diyos.

Panginoong Hesus, tulungan Mo kaming gabayan ng Iyong batas sa lahat ng aming ginagawa. Amen.
***

Reply

Guilbert poblite June 12, 2024 at 5:47 am

MAGNILAY: May sariling pamantayan si Hesus sa pagtupad ng mga Kautusan at turo ng mga Propeta kaya’t napagkakamalan siyang nilalabag at pinawawalang-bisa ang mga ito. Kaya’t tiniyak niya sa lahat na buo ang kanyang pagtupad sa mga ito ngunit hindi sa pamantayang itinuro sa kanila. May tatlong pamantayan si Hesus sa pagtupad sa Kautusan at turo ng mga Propeta: una, pag-ibig ang motibo ng pagtupad at hindi takot; ikalawa, kusa at galing sa puso ang pagtupad at hindi napipilitan lang dahil obligasyon; at ikatlo, hinihigitan pa kung ano ang hinihingi ng letra ng batas at hindi limitado lang nito.

MANALANGIN: Panginoon, tuparin ko nawa ang iyong mga utos nang may pag-ibig at galak sa aking puso.

GAWIN: Sumunod nang hindi napipilitan lang.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: