Martes, Hunyo 11, 2024

June 11, 2024

Paggunita kay San Bernabe, apostol

Mga Gawa 11, 21b-26; 13, 1-3
Salmo 97, 1. 2-3ab, 3kd-4, 5-6

Panginoong nagliligtas
sa tanang bansa’y nahayag.

Mateo 10, 7-13


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Memorial of Saint Barnabas, Apostle

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 11, 21b-26; 13, 1-3

Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol

Noong mga araw na iyon, maraming naniwala at nanalig sa Panginoon.

Nabalitaan ito ng simbahan sa Jerusalem, kaya’t sinugo nila sa Antioquia si Bernabe. Nang dumating siya roon at makita ang pagpapala ng Diyos sa kanila, siya’y nagalak at pinagpayuhan silang lahat na manatiling tapat sa Panginoon. Mabuting tao si Bernabe, puspos ng Espiritu Santo at matibay ang pananampalataya, kaya marami siyang nadala sa Panginoon.

Nagpunta si Bernabe sa Tarso upang hanapin si Saulo, at nang kanyang matagpuan ay isinama sa Antioquia. Isang taong singkad silang nanatili roong kasa-kasama ng simbahan, at nagturo sa maraming tao. At doon sa Antioquia unang tinawag na Kristiyano ang mga alagad.

May mga propeta at mga guro sa simbahan sa Antioquia. Kabilang dito sina Bernabe, Simeon na tinaguriang Negro, Lucio na taga-Cirene, Saulo at Manaen, kababata ng tetrarkang si Herodes. Samantalang sila’y nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, “Ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo. Sila’y hinirang ko para sa tanging gawaing inilaan ko sa kanila.” Pagkatapos nilang mag-ayuno at manalangin, ipinatong nila sa dalawa ang kanilang mga kamay at sila’y pinayaon.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 97, 1. 2-3ab, 3kd-4, 5-6

Panginoong nagliligtas
sa tanang bansa’y nahayag.

Umawit ng bagong awit at sa Poon ay ialay.
pagkat yaong ginawa n’ya ay kahanga-hangang tunay!
Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan,
walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay.

Panginoong nagliligtas
sa tanang bansa’y nahayag.

Ang tagumpay niyang ito’y siya na rin ang naghayag,
sa harap ng mga bansa’y nahayag ang pagliligtas.
Ang pangako sa Israel lubos niyang tinutupad.

Panginoong nagliligtas
sa tanang bansa’y nahayag.

Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas.
Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas!
Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig;
ang Poon ay buong galak na purihin sa pag-awit!

Panginoong nagliligtas
sa tanang bansa’y nahayag.

Sa saliw ng mga lira iparinig yaong tugtog,
at ang Poon ay purihin ng tugtuging maalindog.
Tugtugin din ang trumpeta na kasaliw ang tambuli,
magkaingay sa harapan ng Poon na ating hari.

Panginoong nagliligtas
sa tanang bansa’y nahayag.

ALELUYA
Mateo 28, 19a. 20b

Aleluya! Aleluya
Humayo’t magturo kayo,
palaging kasama ako
hanggang sa wakas ng mundo.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 10, 7-13

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga apostol, “Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit nang maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga maysakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga maysakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga katengon at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo nang walang bayad, magbigay naman kayo nang walang bayad. Huwag kayong magdala ng salapi—maging ginto, pilak o tanso—sa inyong mga lukbutan. Huwag din kayong magdala ng supot sa inyong paglalakbay, ni bihisan, pampalit na panyapak, o tungkod; sapagkat ang manggagawa ay may karapatan sa kanyang ikabubuhay.

“At saanmang bayan o nayon kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat-dapat pakituluyan, at manatili kayo roon habang kayo’y nasa lugar na iyon. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, ‘Maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito!’ Kung karapat-dapat ang mga tao sa bahay na iyon, panatilihin ninyo sa kanila ang inyong bati. Ngunit kung hindi, bawiin ninyo ito.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 2 comments… read them below or add one }

Reynald Perez June 6, 2020 at 8:19 am

Pagninilay: Ipinagdiriwang natin ngayon ang Paggunita kay San Bernabe, isang apostol ni San Pablo. Narinig natin sa Unang Pagbasa kung paanong maraming naniwala sa pananampalataya kay Kristo, kaya ipinadala si Bernabe sa Jerusalem upang ipahayag sa mga tao na ipagpatuloy ang pangangaral ng Mabuting Balita. At patuloy siya sa pangangaral na si Hesus ay ang Panginoon. Isang kilalang katangian ni San Bernabe ay ang pagiging bukas palad sa mga mahihirap na miyembro ng Sambayanan ng Diyos. Siya rin ay nagsilbing kasamahan habang si San Pablo ay nangangaral sa bawat nayon ng mga Hudyo at Hentil. Ipinangaral din ni Bernabe ang Mabuting Balita hanggang Salamis, kung saan siya’y binato hanggang mamatay. Katulad ng mga Apostol at ng iba pang mga alagad ni Kristo, si San Bernabe ay isa sa mga matiyagang saksi ng Mabuting Balita. Siya’y nagsisilbing paalala na patuloy ang misyon ng Ebanghelisasyon ng ating Inang Simbahan. Ang mensahe ng Panginoon ay kinakailangang ipahayag sa bawat tao at isabuhay rin sa mga pang-araw-araw na sitwasyon. Ang mahalaga ay makilala ng lahat ang dakilang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng presensiya ni Hesukristo sa mga tanda ng Panginoon.

Reply

Malou Castaneda June 10, 2024 at 10:21 pm

PAGNINILAY
Ano ang magagawa natin na makagagawa ng pagbabago sa mundo? Hinahamon tayo na ilabas ang kabutihan ng iba sa paraan ng pagtrato natin sa kanila. Pagpapatawad. Walang gaanong pagpapatawad sa mundo ngayon. Nabubuhay tayo sa isang napakawalang patawad na lipunan. Nakikita natin ito sa paraan ng pagtsitsismis natin tungkol sa iba. Nakikita natin ito sa paraan ng ating pakikitungo sa mga nawawala sa “biyaya”. Binigyan tayo ng Panginoon ng magandang pagkakataon na maging asin at liwanag sa pamamagitan ng pagbabahagi ng Mabuting Balita ng pagpapatawad! Sa pamamagitan ng pagmamahal sa mga hindi sumasang-ayon sa atin. Posible bang mahalin ang mga taong hindi sumasang-ayon sa atin? Ito ay… kahit mahirap. Ito ay isang bagay na hinihingi ng Panginoon sa atin at kailangan nating ibahagi sa iba. Ang pagpapatawad ay nangangailangan ng malaking pananampalataya, pag-asa at pagmamahal – ang pagsasabuhay ng itinuro sa atin ni Hesus. Noong unang panahon, ang mga Kristiyano ay sikat sa buong mundo dahil sa kanilang kakayahang manalo sa kanilang mga kaaway. Paano natin naisip na nagawa nila ito? Hindi ba natin ito kayang ulitin?

Panginoong Hesus, tulungan Mo kaming mamuhay sa paraang “matitikman at makita ng iba kung gaano kabuti ang Panginoon”. Amen.
***

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: