Lunes, Hunyo 10, 2024

June 10, 2024

Lunes ng Ika-10 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Hari 17, 1-6
Salmo 120, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8

Sa pangalan ng Maykapal,
tayo ay tinutulungan.

Mateo 5, 1-12


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Monday of the Tenth Week in Ordinary Time (II)

UNANG PAGBASA
1 Hari 17, 1-6

Pagbasa mula sa unang aklat ng mga Hari

Noong mga araw na iyon, nagsalita kay Acab si Elias na taga-Tesbi: “Isinusumpa ko, sa ngalan ng Panginoon, ang Diyos ng Israel na pinaglilingkuran ko: hindi uulan, ni hindi man lamang magkakahamog sa mga darating na taon hanggang hindi ko sinasabi.”

Pagkatapos, sinabi ng Panginoon kay Elias: “Umalis ka rito at magtago ka sa batis ng Carit, sa silangan ng Jordan. Makaiinom ka ng tubig na batis at may inutusan akong mga uwak na maghahatid sa iyo ng pagkain.”

Gayun nga ang ginawa niya: lumakad siya at nanirahan sa may batis ng Carit, sa silangan ng Jordan. Umaga’t hapon, may mga uwak na nagdadala sa kanya ng pagkain. Sa batis naman siya umiinom.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 120, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8

Sa pangalan ng Maykapal,
tayo ay tinutulungan.

Sa gawi ng bundok, tumitingin ako,
saan manggagaling ang aking saklolo?
Ang hangad kong tulong, sa Diyos magmumula,
sa Diyos na lumikha ng langit at lupa.

Sa pangalan ng Maykapal,
tayo ay tinutulungan.

Huwag sana akong bayaang mabuwal,
handang lagi siya sa pagsasanggalang.
Ang tagapagtanggol ng bayang Israel
hindi natutulog at palaging gising.

Sa pangalan ng Maykapal,
tayo ay tinutulungan.

Ang D’yos na Panginoon, siyang magbabantay,
laging nasa piling, upang magsanggalang
di ka magdaramdam sa init ng araw,
kung gabi ay di ka sasaktan ng buwan.

Sa pangalan ng Maykapal,
tayo ay tinutulungan.

Sa mga panganib, ika’y ililigtas
nitong Panginoon, siyang mag-iingat.
Saanman naroon, ikaw iingatan,
di ka maaano kahit na kailan.

Sa pangalan ng Maykapal,
tayo ay tinutulungan.

ALELUYA
Mateo 5, 12a

Aleluya! Aleluya!
Magdiwang kayo’t magsaya,
sa langit ay liligaya,
gagantimpalaan t’wina.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 5, 1-12

Ang Mabuting Balita ng Panginoong ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, nang makita ni Hesus ang napakakapal na tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya’y lumapit ang kanyang mga alagad, at sila’y tinuruan niya ng ganito:

“Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos,
sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian.
“Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat aaliwin sila ng Diyos.
“Mapalad ang mga mapagpakumbaba,
sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos.
“Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos,
sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi.
“Mapalad ang mga mahabagin,
sapagkat kahahabagan sila ng Diyos.
“Mapalad ang mga may malinis na puso,
sapagkat makikita nila ang Diyos.
“Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo,
sapagkat sila’y ituturing ng Diyos na mga anak niya.
“Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos,
sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian.
“Mapalad kayo kapag dahil sa aki’y inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayun din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 2 comments… read them below or add one }

Reynald Perez June 1, 2020 at 9:43 pm

Pagninilay: Sa Ebanghelyo (Mateo 5:1-12), inilalahad ni San Mateo ang simula ng tinatawag ng “Pangangaral sa Bundok” ni Hesus sa pamamagitan ng mga Walong Pagpapala (Beatitudes). Nang magsimula si Hesus ang kanyang pangangaral, napapansin niya ang bawat taong lumalapit upang makinig sa kanya. Dahil siya rin ay Diyos na totoo, alam niya ang mga pinagdadaanan ng bawat tao sa sanlibutan, kaya nagkatawang-tao siya at nakipamuhay sa bawat salita at kilos ng tao, ngunit ni hindi man siya’y nagkasala. Nais niya na tayo’y gawing mayaman sa larangan ng mga espirituwal na kaloob, at hindi lamang sa mga pisikal na pangangailangan. Mahirap maging dukha dahil ayaw nating iwanan ang mga materyal na bagay na magpapasaya at maitutulong sa atin. Ngunit para kay Hesus, ang pagiging dukha ay nasa anyo ng kababaang-loob, at dahil sa ganyang pagpapakumbaba ay inialay niya ang kanyang buhay sa Krus upang tayo’y mailigtas mula sa pagkaalipin ng kasalanan. Marami tayong problema sa buhay kahit sa ating sariling pamilya at relasyon sa kapwa, kaya ang tunay na magpapaligaya at magiginhawa sa atin ay tanging ang Panginoon lamang. Sa pagkarinig natin sa kanyang mga turo at pagsunod sa kanyang dakilang kalooban, nawa’y makakamtan natin ang nais niya para sa atin, at hindi lang kung anong gusto natin. Kaya nga ang tunay na pagpapala ay hindi lang ayon sa kagustuhan natin, kundi ayon sa pagiging matapat at kalugud-lugod sa tingin ng Diyos sa pamamagitan ng pananamapalataya at kababang-loob. Kaya nawa tayo’y tunay na pagpalain ng Panginoon hindi lang mga pisikal na regalo o materyal na bagay, kundi sa espirituwalidad na kanyang binibigay at itinuturo.

Reply

Malou Castaneda June 9, 2024 at 9:15 pm

PAGNINILAY:
Ang mga Beatitudes ay parang kakaiba at taliwas sa totoong karanasan sa buhay. Naranasan na ba nating magdasal nang nakaluhod at umiyak dahil walang pera – pambili ng pagkain para sa ating pamilya, pambili ng gamot para sa mahal sa buhay? Hindi tayo natutuwa sa gutom, nagluluksa buong araw at literal na mahirap. Paano natin mauunawaan ang mga Beatitudes? Sinabi ng isang Pari, ‘Nagpahayag si Jesus ng isang Diyos na gustong magpakita ng espesyal na pabor sa mga nababagabag at mahina”. Ang ating kahinaan ay lumilikha ng paraan para sa Diyos na gumawa sa ating buhay. Alam natin na kapag dumaranas tayo ng maraming problema, mas malaki ang ating pangangailangan, mas kumakapit tayo sa Diyos. At dahil dito tayo ay nagiging mapalad sa mata ng Diyos. Lumalapit tayo sa Panginoon sa ating kahirapan, sa ating gutom, sa ating kalungkutan dahil higit sa lahat sa mga panahong iyon ay alam natin na hindi tayo sapat sa sarili. Kapag maayos ang lahat, nagiging kuntento tayo at baka maisip na hindi natin kailangan ang Diyos. Sinasabi ni Hesus na: Nagsisimula ang kaligayahan sa sandaling bitawan natin ang ating pagka makasarili, pagkagapos at isuko ang ating sarili sa kalooban ng Diyos.

Panginoong Hesus, tulungan Mo kaming makita ang aming mga pagpapala sa gitna ng aming mga paghihirap. Amen.
***

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: