Linggo, Hunyo 9, 2024

June 9, 2024

Ika-10 Linggo sa Karaniwang Panahon (B)

Genesis 3, 9-15
Salmo 129, 1-2. 3-4ab. 4k-6. 7-8

Sa piling ng Poong Diyos
may pag-ibig at pagtubos
.

2 Corinto 4, 13 – 5, 1
Marcos 3, 20-35


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Tenth Sunday in Ordinary Time (Green)

UNANG PAGBASA
Genesis 3, 9-15

Pagbasa mula sa aklat ng Genesis

Pagkakain ni Adan sa bunga ng puno, tinawag siya ng Panginoon at tinanong,
“Saan ka naroon?”
“Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin; nagtago po ako sapagkat ako’y hubad,” tugon ng lalaki.
“Sinong may sabi sa iyong hubad ka?” tanong ng Diyos. “Bakit kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko?”
“Kasi, pinakain po ako ng babaing ibinigay ninyo sa akin,” tugon ng lalaki.
“Bakit mo naman ginawa iyon?” tanong ng Diyos sa babae.
“Mangyari po’y nilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain,” tugon naman niya.
At sinabi ng Panginoon sa ahas:
“Sa iyong ginawa’y may parusang dapat, na tanging ikaw lang yaong magdaranas; ikaw ay gagapang, ang hatol kong gawad, at alikabok ang pagkaing dapat. Kayo ng babae’y laging mag-aaway, binhi mo’t binhi niya’y laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan, at ang sakong niya’y ikaw ang tutuklaw.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 129, 1-2. 3-4ab. 4k-6. 7-8

Sa piling ng Poong Diyos
may pag-ibig at pagtubos.

Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko’y Panginoon,
Panginoon, ako’y dinggin pagkat ako’y tumataghoy,
dinggin mo ang pagtawag ko’t paghingi ng iyong tulong.

Sa piling ng Poong Diyos
may pag-ibig at pagtubos.

Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan,
lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan.
Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot,
pinatawad mo nga kami upang sa ‘yo ay matakot.

Sa piling ng Poong Diyos
may pag-ibig at pagtubos.

Sabik akong naghihintay sa tulong mo, Panginoon,
pagkat ako’y may tiwala sa pangako mong pagtulong.
Yaring aking pananabik, Panginoon ay higit pa,
sa serenong naghihintay ng pagsapit ng umaga.

Sa piling ng Poong Diyos
may pag-ibig at pagtubos.

Magtiwala ka, Israel, magtiwala sa iyong Diyos,
matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot,
lagi siyang nahahandang sa sinuman ay tumubos.
Ililigtas ang Israel, yaong kanyang mga hirang,
ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan.

Sa piling ng Poong Diyos
may pag-ibig at pagtubos.

IKALAWANG PAGBASA
2 Corinto 4, 13 – 5, 1

Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto

Mga kapatid, sinasabi sa Kasulatan, “Nagsasalita ako sapagkat ako’y sumasampalataya.” Bunga ng gayong diwa ng pananampalataya, nagsasalita rin ako sapagkat ako ma’y sumasampalataya. Sapagkat nalalaman kong ang Diyos na muling bumuhay sa Panginoong Hesus ang siya ring bubuhay sa akin kasama niya, at magdadala sa inyo at sa akin sa kanyang piling. Ang lahat ng pagtitiis ko ay sa kapakanan ninyo upang sa pagdami ng mga nakatanggap ng mga kaloob ng Diyos, lalo namang dumami ang magpapasalamat at magpupuri sa kanya.

Kaya’t hindi ako pinanghihinaan ng loob. Bagamat humihina ang aking katawang-lupa, patuloy namang lumalakas ang aking espiritu. Ang bahagya at panandaliang kapighatiang dinaranas ko ngayon ay magbubunga ng kaligayahang walang hanggan at walang katulad. Kaya’t ang paningin namin ay nakapako sa bagay na di nakikita, hindi sa nakikita. Sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita.

Talos natin na kapag nasira ang toldang tinatahanan natin ngayon, ang ating katawang-lupa, tayo’y may tahanan sa langit, hindi nasisira, isang tahanang ginawa ng Diyos, hindi ng tao.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Juan 12, 31b-32

Aleluya! Aleluya!
Si Kristo ay itinampok,
sa kanya tayo dumulog;
kasamaan ay natapos.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 3, 20-35

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, pag-uwi ni Hesus, muling nagkatipon ang napakaraming tao, anupat hindi man lamang makuhang kumain ni Hesus at ng kanyang mga alagad. Nang mabalitaan ito ng kanyang mga kasambahay, sila’y pumaroon upang kunin siya, sapagkat ang sabi ng mga tao, “Nasisiraan siya ng bait!”

Sinabi naman ng mga eskribang dumating mula sa Jerusalem, “Inaalihan siya ni Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Ito ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo!” Kaya’t pinapalapit ni Hesus ang mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinghaga: “Paano mangyayaring palayasin ni Satanas si Satanas?” Kapag naglaban-laban ang nasasakupan ng isang kaharian, hindi mananatili ang kahariang iyon. At kapag naglaban-laban ang magkakasambahay, hindi mananatili ang sambahayang iyon. Gayun din naman, kapag naghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili at naglaban-laban ang kanyang nasasakupan, hindi magtatagal at darating ang kanyang wakas.

“Walang makapapasok sa bahay ng isang taong malakas at makaaagaw ng kanyang ari-arian, malibang gapusin muna niya ang taong iyon. Saka pa lamang niya malolooban ang bahay na iyon.

“Tandaan ninyo ito: maaaring ipatawad sa mga tao ang lahat ng kasalanan at panlalait nila sa Diyos, ngunit ang sinumang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapatatawad. Ang kanyang kasalanan ay hindi mapapawi kailanman.” Sinabi ito ni Hesus sapagkat ang sabi ng ilan, “Inaalihan siya ng masamang espiritu.”

Dumating ang ina at mga kapatid ni Hesus. Sila’y nasa labas ng bahay at ipinatawag siya. Noon nama’y maraming taong nakaupo sa palibot ni Hesus, at may nagsabi sa kanya, “Nariyan po sa labas ang inyong ina at mga kapatid; ipinatatawag kayo.” “Sino ang aking ina at mga kapatid?” ani Hesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot niya at nagwika: “Ito ang aking ina at mga kapatid! Sapagkat ang sinumang tumatalima sa kalooban ng Diyos; ay siya kong ina at mga kapatid.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 2 comments… read them below or add one }

Reynald Perez June 4, 2024 at 8:29 am

PAGNINILAY: Matapos natin ipagdiwang ang mga misteryo ng pananampalataya sa mga pagdiriwang ng Banal na Santatlo, Kabanal-banalang Katawan at Dugo ng Panginoon, at ang Kamahal-mahalang Puso ni Hesus, muling bumabalik tayo sa Karaniwang Panahon para sa mga araw ng Linggo. At ito ay isang napakahabang paglalakbay hanggang Dakilang Kapistahan ng Pagkahari ni Hesukristo, na siyang hudyat ng katapusan ng Taong Panliturhiya ng Simbahan. Bagamat karaniwan lang ang pag-alala sa Ministeryong Pampubliko ni Kristo, ekstraordinaryo naman ang pag-ibig ng Diyos na nakikita sa mga pangangaral at kababalaghan ni Kristo.

Ipinapahayag ng ating mga Pagbasa ngayon ang kagandahan ng plano ng kaligtasan ng Panginoon. Sa simula pa lamang, nilikha tayo ng Diyos ayon sa kanyang larawan at kawangis dahil binigyan niya tayo ng karangalan mamahala sa lahat ng sangnilikha. Ngunit narinig natin sa Unang Pagbasa ang bunga ng pagkahulog ng tao bunsod ng pagsuway nina Adan at Eba sa kanyang utos na huwag kainin ang prutas na nasa Punongkahoy ng Kaalaman ng Mabuti at Masama. Bagamat hinahanap sila ng Diyos kahit sila’y nagtatago, alam ng Diyos ang kanilang nagawa. Kaya’t narinig natin ang tatlong tanong sa kanila: (1) Nasaan ka? (2) Bakit ka nagtatago? at (3) Bakit mo ginawa iyon? Makikita natin na sa tatlong tanong na ito, imbes na aminin ng ating unang magulang ay nagkasala sila, nanduro pa sila sa kung sinong umutos na kainin ang prutas na yaon. Dahil dito, nakita nga natin ang bunga ng orihinal na kasalanan, na namana pa sa mga susunod na lahi ni Adan. Subalit sa kabila ng trahedya ng pagkahulog ng tao sa kasalanan ay hindi pinabayan ng Panginoon ang sangkatauhan. Sa huling bersikulo ng pagbasa [Gen. 3:15] ay ipinangako niya na magkakatunggali sina Satanas at ang babaeng sisilang sa supling na magtatapos sa balak ng demonyo. At ito nga ang tinatawag ng mga teologo na “protoevangelion” na sa wikang Latin ay ibig sabihin ay “ang unang pahayag ng Mabuting Balita”. Dito unang ipinahayag ng Diyos ang plano ng kaligtasan para sa sangkatauhan, na ipinagkatiwala sa Birheng Mariang kalinis-linisan ang pagiging Ina na magluluwal sa Tagapagligtas ng mundo. Sa tamis ng kanyang tugon ng ‘Oo’ ay siya ang bagong Eba na hindi katulad ni Eba na sumuway sa Diyos. Bagkus, si Maria ay nagpasyang sumunod sa kalooban ng Diyos para mangyari nawa ang magandang plano para sa ating kaligtasan.

Narinig natin sa Ebanghelyo ni San Marcos ang tatlong kwento habang nangangaral si Hesus sa Capernaum, ang lungsod na kanyang kinalakihan. Makikita sa tatlong kwento na ito kung paano nanindigan si Hesus sa katotohanan tungkol sa kanyang sarili, sa kabila ng pangugutya ng kanyang mga kamag-anak na siya’y nasisiraan ng bait, at sa kabila ng pambibintang ng mga eskriba na nagpapalayas ng demonyo sa pangalan ng prinsipeng si Beelzebul. At sa huli ay nangaral siya sa isang bahay, nang dumating ang isang tao na nagsasabi nariyan ang kanyang ina at mga kapatid sa labas ng bahay [kapatid= ‘adelphoi’ na ibig sabihin “mga kamag-anak” o kaya “mga kapatid sa iba pang kamag-anak”]. Ang tugon naman ni Hesus ay ang sumusunod at tumutupad sa kalooban ng Diyos ay ang kanyang ina, kapatid, at kamag-anak. Hindi itong nangangahulugang itinataboy ni Hesus ang kanyang pamilya, kundi nais niya lamang itong palawakin na isama tayo dito kung atin ding susundin ang tawag-kabanalan na maging masunurin sa Diyos Ama. Dito makikita ang naging unang pahayag ni Hesus na matitinag din ang kaharian ni Satanas kung ang nais nito ay wasakin ang mundo sa pamamagitan ng kasamaan. Hindi hahayaan ng Diyos na ang kasalanan ay manaig hanggang sa huli, kahit na patuloy pa rin ang paglaganap nito. Ang kinakailangan natin gawin ay magkaisa sapagkat sa pagkakawatak-watak natin dahil sa mga hindi pagkaunaawan at mga alitan ay doon mas lalong sumasaya ang Diyablo. Ang pagkakaisa ng damdamin at puso ay naghahamon sa atin na lawakan pa natin ang ating pakikipagkapwa tao, sapagkat ninanais ng Diyos na tayong lahat ay magkaroon ng tungkulin at pananagutan sa bawat isa. At ang ating layunin katulad nga ng sinabi ni Hesus ay maging masunurin sa dakilang kalooban ng Diyos dahil tayo ay mga anak ng Diyos.

Napakaganda ng plano ng kaligtasan ng Diyos. Ito’y inihanda sa atin kahit alam natin ‘di tayo karapat-dapat dito dahil sa ating mga kahinaan at karupukan sa buhay. Ipinakita na ni Hesus na possible pa rin ito nang ialay ang kanyang buhay sa Krus at muling nabuhay mula sa kamatayan. Kaya magandang ang paalala ni San Pablo sa Ikalawang Pagbasa na sumapalataya at umasa sa nakalaang pangako na makapiling natin balang araw ang Panginoon sa kanyang kaningningan sa kalangitan. Kaya kung ano mang hirap at sakit ang ating dinadanas sa mundong ito, huwag tayong mahinaan ng loob sapagkat palaging kasama natin ang Diyos. Kaya nawa’y patuloy nating ihangad sa katuparan ng kaligtasan ng ating Panginoon sa pagsisikap na maging mabuti at masunurin sa mundong ito at pagtatalikod sa gawaing masama, lalo na sa mga tukso ni Satanas.

Reply

Malou Castaneda June 8, 2024 at 10:10 pm

PAGNINILAY
Bilang tao, nagkakamali tayo – nagkakasala tayo.  Kadalasan, sinusubukan nating gumawa ng mga dahilan at sisihin ang iba. Ang ating sikat na tugon ay “Ginawa ng diyablo na gawin ko ito.”  Pero ang totoo, nagkasala tayo at dapat nating aminin ang ating kasalanan at humingi ng tawad sa Diyos. Hindi tayo karapat-dapat, at hindi rin natin maaaring makamit, ang kapatawaran ng Diyos. Gayunpaman, sa pamamagitan ng buhay, kamatayan, at muling pagkabuhay ni Hesus, tayo ay pinatawad at tayo ay tinatanggap sa pamilya ng Diyos. Ang ating tugon sa mapagmahal na awa ng Diyos ay ang paggawa ng kalooban ng Diyos ng mas matapat at ipahayag ang Mabuting Balita sa iba.

Ipagdasal natin ang isa’t isa na magtiwala sa Diyos sa panahon ng kahirapan. Magtiwala tayo na anuman ang nangyayari sa ating buhay (mabuti man o mahirap), ay “kalooban ng Diyos”. Sasamahan tayo ng Diyos maniwala man tayo o hindi! Hindi tayo pababayaan ng Diyos!

Panginoong Hesus, salamat dahil ginawa Mo kaming miyembro ng Iyong pamilya. Amen.
***

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: