Sabado, Hunyo 8, 2024

June 8, 2024

Paggunita sa Kalinis-linisang Puso ng Birheng Maria

Isaias 61, 9-11
1 Samuel 2, 1. 4-5. 6-7. 8abkd

Diyos kong Tagapagligtas,
pinupuri kitang wagas.

Lucas 2, 41-51


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Memorial of the Immaculate Heart of Mary (White)

UNANG PAGBASA
Isaias 61, 9-11

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

Itong lahi ng aking bayan
ay makikilala sa lahat ng bansa,
pati anak nila’y
makikilala rin sa gitna ng madla;
sila’y kikilanling anak ng Panginoon saanman makita,
at tatawaging bayang pinagpala, hinirang ng Panginoon.
At ang Jerusalem
sa ginawang ito’y pawang malulugod,
anaki’y dalagang gayak ay pangkasal,
siya’y parang dinamtan
ng kaligtasan at pagtatagumpay.
Kung paanong ang binhi
ay tiyak na tutubo at sisibol,
gayun ang pagliligtas ng Panginoon
sa bayang kanyang hinirang.
Dahil dito, lahat ng bansa
ay magpupuri sa kanya.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
1 Samuel 2, 1. 4-5. 6-7. 8abkd

Diyos kong Tagapagligtas,
pinupuri kitang wagas.

Pinupuri ko kayo, Poon,
dahil sa kaloob ninyo sa akin.
Pinagtatawanan ko ngayon ang aking mga kaaway,
sapagkat iniligtas ninyo ako sa kadustaan.

Diyos kong Tagapagligtas,
pinupuri kitang wagas.

Nagapi ninyo ang mga makapangyarihan,
at pinalalakas ninyo ang mahihina.
Kaya, ang dating mayayaman ay nagpapaupa para mabuhay.
Masagana ngayon ang dating maralita.
Ang dating baog, nagsilang ng mga anak,
at ang maraming supling ay sa lungkot nasadlak.

Diyos kong Tagapagligtas,
pinupuri kitang wagas.

Kayo, Poon, ay may kapangyarihang magbigay o bumawi ng buhay.
Maaari ninyo kaming patayin, maaari ring buhayin.
Maaari ninyo kaming payamanin o paghirapin.
Maaari ring ibaba o itaas.

Diyos kong Tagapagligtas,
pinupuri kitang wagas.

Napadadakila ninyo kahit ang pinakaaba,
mahahango sa kahirapan kahit ang pinakadukha.
Maihahanay ninyo sila sa mga maharlika,
mabibigyan ng karangalan kahit na ang dustang-dusta.

Diyos kong Tagapagligtas,
pinupuri kitang wagas.

MABUTING BALITA
Lucas 2, 41-51

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Taun-taon, tuwing Pista ng Paskuwa, ang mga magulang ni Hesus ay pumupunta sa Jerusalem. At nang labindalawang taon na siya, pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila’y umuwi na. Nagpaiwan si Hesus sa Jerusalem ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakala ng isa na si Hesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya’y hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan, kaya’t bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang ikatlong araw, natagpuan nila si Hesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong; at ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya’y makita. Sinabi ng kanyang ina, “Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo.” Sumagot siya, “Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako’y dapat na nasa bahay ng aking Ama?” Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito.

Siya’y umuwing kasama nila sa Nazaret, at naging isang masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 4 comments… read them below or add one }

Marie morales June 2, 2024 at 9:10 pm

thank you

Reply

Reynald Perez June 6, 2024 at 8:02 am

PAGNINILAY: Matapos nating ipagdiwang ang Dakilang Kapistahan ng Kabanal-banalang Puso ni Hesus, ipinagdiriwang ng buong Simbahan ang Paggunita sa Kalinis-linisang Puso ng Mahal na Birheng Maria. Ang Puso ni Maria ay kalinis-linisan sapagkat alam natin na itinakda siya ng Diyos na ipaglihi ng walang kasalanan upang isilang sa kanyang sinapupunan ang kanyang Anak na Anak ng Diyos at ating Tagapagligtas. At si Maria ay nanatiling malinis sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya ang kanyang puso ay malinis at dalisay kahit naransan ng ating Mahal na Ina ang ilang mga pagdurusa. Ipinahayag ni Simeon ang pagtusok ng isang espada sa Puso ni Maria, upang ang mga kaisipan ng marami ay maibubunyag ng Diyos.

At narinig natin sa Ebanghelyo ang pagkawala ni Hesus at pagkatagpo nina Birhen Maria at San Jose sa kanya sa templo makalipas ang 3 araw. Sinasabi dito na nang umuwi ang Banal na Mag-anak sa Nazaret, iningatan ni Maria ang lahat ng bagay na ito at pinagnilayan ang mga ito. Makikita natin na ito yung naging katauhan ng ating Mahal na Ina sa kanyang pag-iingat sa lahat ng nangyari sa kanya at sa kanyang Anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Kahit si Kristo ay nakabayubay sa Krus, naging matapat at masunurin si Maria sa dakilang kalooban ng Diyos, na ang hantungan ng Kamatayan ni Hesus sa Krus ay kaligtasan at bagong buhay. Ipinakita rin ng Kalinis-linisang Puso ni Maria ang pagmamahal ng isang Ina sa kanyang Anak. Kaya habang nagbubuntong-hininga ang Panginoon sa Krus, itinagubilin niya sa atin si Birheng Maria bilang Inang natin lahat.

At sa ating pagdiriwang ng Paggunita na ito, inaalala natin ang ating Mahal na Ina bilang Ina ng pag-ibig. At tinuturuan niya tayo na mahalin ang mga bagay na maka-Diyos at sumailalim sa dakilang kalooban ng buong pananampalataya, pagkamasunurin, at kababaang-loob.

O Kalinis-linisang Puso ni Maria, ipanalangin mo kami!

Reply

Malou Castaneda June 8, 2024 at 6:09 am

PAGNINILAY
Ipinagdiriwang natin ngayon ang Paggunita sa Kalinis-linisang Puso ng Birheng Maria. Siya ay naninindigan para sa atin sa kanyang pantao na tugon sa banal na pag-ibig. Hindi naunawaan ni Maria si Hesus nang mawala si Hesus sa loob ng 3 araw ngunit tinanggap niya at “iningatan ang lahat ng mga bagay na ito sa kanyang puso.” Kinukuwestiyon din natin ang Diyos kung bakit nangyayari ang mga bagay-bagay at maaaring hindi tayo makahanap ng madaling sagot.

Ang pagninilay ay isang proseso kung saan naglalaan tayo ng oras upang makita kung ano ang ginagawa ng Diyos sa ating buhay.  Kung minsan nagiging abala tayo sa ating mga aktibidad kaya hindi natin napapansin ang banal na pagkilos sa ating paligid.  Nabibigo tayong magtiwala sa Diyos at makita kung paano hinahawakan ng Panginoong Hesus ang ating buhay.   Tinatalikuran pa nga natin ang Diyos at inaasahan pa rin natin na darating ang Diyos para sa atin sa paraang gusto natin.  Nakatuon tayo sa ating sarili at sa ating mga problema at hindi natin nakikita kung ano ang nais ng Diyos na gawin natin sa mga sitwasyon kung saan nanduon tayo.  Ang pagninilay ay nagbibigay-daan sa atin na magkaroon ng kamalayan sa paggalaw ng Diyos sa ating buhay. Tularan natin ang halimbawa ni Maria na nagmuni-muni at nagpahalaga sa mga ginagawa ng Diyos sa kanyang buhay at buhay ni Hesus, ang kanyang Anak. At kapag namulat tayo sa lahat ng mabubuting ginagawa ng Diyos, kailangan nating ibahagi iyon sa iba, kahit na kinukutya nila tayo sa kung ano ang “alam natin” na pagkilos ng Diyos sa ating buhay.

Kalinis-linisang Puso ni Maria, ipanalangin mo na nawa’y lagi kaming magtiwala sa Diyos at patuloy na pahalagahan ang lahat ng ginagawa ng Diyos sa ating buhay at pagkatapos ay maging handa na ibahagi ang Mabuting Balita sa iba. Amen.
***

Reply

Ervi Sobrevinas June 8, 2024 at 4:03 pm

NAGPAIWAN si Hesus. NAG-ALALA ang kanyang magulang upang hanapin siya. BINALIKAN at NATAGPUAN na kausap ang mga matatanda ng bayan.
NAGPAIWAN Siya dahil sa kalooban ng ating Ama.
NAG-ALALA ang kanyang magulang dahil sa inihabilin siya ng ating Ama sa Mahal na birheng Maria at sa kanyang amahin na kinausap ng mga anghel para ipasabi ang mabuting balita ng kaligtasan.
Binalikan dahil may naiwan, nagalala kaya may binalikan. Kailan tayo babalik sa Ama kapag may sakit na batayo. Kapag malubha na tayo. kapag mayaman na tayo o naghihirap?
NATAGPUAN na ba natin ang ating kaligtasan? Sana huwag na tayong magpaiwan sumabay tayong kasama ni Kristo at ng matagpuan natin an pagmamahal ng Ama sa tulong ng banal na Espiritu na inihabilin sa atin noong tayo ay bininyagan at kinumpilan.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: