Biyernes, Hunyo 14, 2024

June 14, 2024

Biyernes ng Ika-10 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Hari 19, 9a. 11-16
Salmo 26, 7-8a. 8b-9abk. 13-14

Sa ganda mo’t kabutihan,
kami’y iyong liwanagan.

Mateo 5, 27-32


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Friday of the Tenth Week in Ordinary Time (Green)

UNANG PAGBASA
1 Hari 19, 9a. 11-16

Pagbasa mula sa unang aklat ng mga Hari

Noong mga araw na iyon, si Elias ay sumapit sa Horeb na bundok ng Diyos. Pumasok siya sa isang yungib at doon nagpalipas ng gabi. Walang anu-ano’y nagsalita sa kanya ang Panginoon: “Lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok sa harapan ko.” Pagkasabi nito’y dumaan ang Panginoon at umihip ang napakalakas na hangin. Sumabog ang bundok at nagkadurug-durog ang mga bato sa lakas ng hangin ngunit wala sa hangin ang Panginoon. Nang tumigil ang hangin ay lumindol, ngunit wala sa lindol ang Panginoon. Pagkalipas ng lindol ay kumidlat, ngunit wala rin sa kidlat ang Panginoon. Pagkalipas ng kidlat, narinig niya ang isang banayad na tinig.

Lumabas si Elias, tinakpan ng balabal ang kanyang mukha at naghintay sa bunganga ng yungib. Narinig niya ang isang tinig na nagsabi: “Elias, bakit ka naririto?”

Sumagot siya: “Dahil po sa aking malaking pagmamalasakit para sa inyo, Panginoon, Diyos ng mga hukbo. Tinalikdan ng bayang Israel ang inyong tipan, winasak ang inyong mga dambana, pinagpapatay ang inyong mga propeta. Ako na lamang ang natitira, at hinahanap nila ako upang patayin.”

Sinabi sa kanya ng Panginoon: “Bumalik ka sa iyong dinaanan, sa ilang na patungong Damasco. Pagdating mo ng lungsod, pahiran mo ng langis si Jazael, bilang hari ng Siria, at si Jehu na anak ni Namsi bilang hari ng Israel. Pahiran mo rin ng langis si Eliseo na anak ni Safat na taga-Abel-mehola, bilang propetang hahalili sa iyo.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 26, 7-8a. 8b-9abk. 13-14

Sa ganda mo’t kabutihan,
kami’y iyong liwanagan.

O Diyos, ako’y dinggin sa aking pagtawag,
lingapin mo ako, sa aki’y mahabag.
Ang paanyaya mo’y “Lumapit sa akin.”
Huwag kang magkukubli’t kita’y hahanapin!

Sa ganda mo’t kabutihan,
kami’y iyong liwanagan.

H’wag kang magagalit, huwag mong itatakwil
akong katulong mo at iyong alipin;
Tagapagligtas ko, h’wag akong lisanin!

Sa ganda mo’t kabutihan,
kami’y iyong liwanagan.

Ako’y nananalig na bago mamatay
masasaksihan ko ang ‘yong kabutihan
na igagawad mo sa mga hinirang.
Sa Panginoong Diyos tayo’y magtiwala!
Ating patatagin ang paniniwala;
tayo ay umasa sa kanyang kalinga!

Sa ganda mo’t kabutihan,
kami’y iyong liwanagan.

ALELUYA
Filipos 2, 15d. 16a

Aleluya! Aleluya!
Sa daigdig ay laganap
liwanag na sumisikat
Salitang buhay ng lahat.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 5, 27-32

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Narinig ninyo na noong una’y iniutos sa mga tao, ‘Huwag kang makikiapid.’ Ngunit ngayo’y sinasabi ko sa inyo: ang sinumang tumingin nang may mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya’y nakiapid na siya sa babaing iyon. Kung ang mata mo ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo at itapon! Sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impiyerno. Kung ang iyong kamay ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo at itapon! Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impiyerno.

“Sinabi rin naman, ‘Kapag pinahiwalay ng lalaki ang kanyang asawa, ito’y dapat niyang bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay.’ Ngunit ngayo’y sinasabi ko sa inyo: kapag pinahiwalay ng isang lalaki ang kanyang asawa nang hindi naman ito nangangalunya, at ito’y nag-asawang muli, ang lalaking iyo’y nagkasala – itinulak niya ang kanyang asawa sa pangangalunya. At sinumang mag-asawa sa babaing hiniwalayan ay nangangalunya.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 4 comments… read them below or add one }

ruel arcega June 9, 2022 at 6:55 am

Muli sa bahagi ng sermon ni Hesus para sa may asawa, na pinahahalagahan ni Hesus ang kabanalan ng kasal at gayon din ang dignidad ng lalaki at babae sa sakramento ng kasal. Nakahit sila’y pinag-isa sa sakramento ng kasal ang dignidad nang tao ay pinahahalagahan pa rin. Anu ang ugat ng pagkakalunya ng tao sa loob ng mag-asawa. ay nasa hindi paggalang sa dignidad na isang babae. Kaya’t higit na pinalalim ang ugnayan ng mag-asawa upang hindi ito magkalunya na respetuhin mo ang iyong pagkatao. Sino ang nag-isip ng masama sa kanyang kapwa. Sino nag isip ng kahalayan sa kanyang kapwa. Napa makapanyarihan ang isip ng tao. Kaya’t pinaalahan tayo ni Hesus na pabanlin natin ang ating isip sa pamamagitan ng kahalagahan ng pagkato. Dahil kung banal ng dignidad ng tao hindi mo ito pag-iisipan ng masama at kung malinis ang isip mo hindi ka gagawa ng kakapahamak mo. At sa ganun ang kabanalan ng mag asawa ay maipapakita ng mag-asawa.

Reply

Reynald David Perez June 9, 2022 at 2:40 pm

PAGNINILAY: Ang Unang Pagbasa natin ngayon ay isang pamilyar at magandang kwento ng pagkikilala sa Diyos. Si Elias ay nagsipunta sa Bundok ng Horeb dahil sa banta ng pagpapatay sa kanya nina Haring Acab at Reyna Jezebel. Ito’y sapagkat nanalo siya sa hamon sa Bundok ng Carmel, at pinatunayan sa bayang Israel na ang tunay na Diyos ay ang Diyos ng kanilang mga ninuno na sina Abraham, Isaac, at Jacob. Kaya nang marinig niya ang masamang balak ng hari at reyna, siya’y nagsilikas patungo sa Bundok ng Horeb (o mas kilala bilang Bundok ng Sinai). Siya’y sumilong sa loob ng isang yungib, ngunit tinawag siya ng Panginoon na lumabas at hanapin siya. Hindi niya nakita ang Panginoon sa hangin, lindol, o apoy. Subalit nakilala niya ang Diyos sa pamamagitan ng isang munting tinig na bumubulong sa kanya. At nang sabihin ni Elias sa Panginoon ang kanyang hinanakit sa bayang Israel, pinagpunta siya sa isang ilang malapit sa Damasco, at ipaghirang niya ng langis si Jazael bilang hari ng Saria, Jehu bilang hari ng Israel, at si Eliseo bilang tagasunod at kahalili niya sa ministeryong ito.

Ang Ebanghelyo natin ngayon ay bahagi ng Pagpapangaral ng ating Panginoong Hesukristo sa Kabundukan. Tandaan po natin na ang isang layunin ng panunulat ni San Mateo ay upang ipakilala si Hesukristo bilang katuparan ng buong Kautusan at ng mga propeta. Dalawang bagay ang ipinaalala ng Panginoon, na siya namang pinabago niya dahil ito’y nakasaad na sa ika-6 at ika-9 utos ng Diyos Ama: ang pakikiapid at dioborsyo. Ang simpleng pagtingin pala sa babae na may kasamang mahalay na pagnanasa ay tinuturing na pakikiapid. Sa totoo po, normal lang sa isang lalaki na tumingin sa kagandahan ng isang babae, at hindi naman po masama iyon. Sa ganyang paraan, normal din sa isang babae na tumingin sa kagwapuhan ng isang lalaki, at hindi rin naman po masama iyon. Ang nais ipaalala sa atin ni Hesus na ang dapat pagturing natin sa buhay ng ibang tao, lalung-lalo ang pakikipagrelasyon sa isang tao may ibang kasarian, ay maging sagrado na puno ng paggalang sa katauhan ng bawat isa. Ang masamang pagnanasa ay isang kasalanan sa mata ng ating Panginoong Diyos, at ito’y nabibilang sa turo ng ating Simbahan bilang paglalabag sa ika-6 na utos. Kaya hindi lang po ang paglabag sa ika-9 na utos sa pamamagitan ng panloloko ng isang asawa sa kapwa nitong asawa ang mapapabilang bilang nangangalunya, kundi pati na rin ang pagkaroon ng mahalay na pagnanasa sa isang tao na parang tingin sa kanila ay mga bagay. Lahat tayo ay tinatawag na Diyos na ipagtanggol ang buhay ng bawat tao, sapagkat ang buhay na biyaya ng Diyos ay sagrado at dapat itong pangalagahan para sa isang mabuting kinabukasan.

Ang isa pang turo ni Hesus sa Ebanghelyo ay tungkol sa diborsyo. Sinasabi ng lumang utos na ang sinumang nais hiwalayan nang buo ang kanyang asawa, ito’y dapat bigyan ng kasulatan ng diborsyo. Ngunit sasabihin din ni Hesus sa isa pang salaysay ng pahayag na ito na dahil sa katigasan ng kanilang ulo kaya pinayagan ng Diyos sa pamamagitan ni Moises ang batas na ito. At sa 2 kwento, parehas ang pahayag ni Hesus na ang sinumang nagdiborsyo at nagpakasal ng iba (maliban kung hindi bisa ang kasal) ay nakikiapid. Kaya makikita natin ang posisyon ng Simbahan ukol sa Pagkawalang-bisa ng Kasal, Legal na Paghihiwalay, at Diborsyo. Sa lahat ng bansa, ang Pilipinas at ang Vatikano lamang ang hindi pumapayag sa Diborsyo. Kahit ito’y kinekwestiyon ng maraming tao sa ating bansa ang pagtutol ng Simbahan sa Diborsyo, malakas pa rin ang posisyon niya ukol sa kasagraduhan ng Sakramento ng Kasal. Kaya ito’y dapat magsilbing panawagan na ang buhay na biyaya ng Diyos ay dapat maging mahalaga, lalung-lalo na kung ang isang tao ay papasok sa isang relasyon sa iba pang tao. At kahit tayo pa ay pumasok sa isang relasyon, nagpakasal at nagkaroon na ng sariling pamilya, nawa ang Diyos ang maging sentro sa bawat pagmamahal natin bilang magkapamilya, magkaptid, magkamag-anak, magkaibigan, at kahit ang iba pang tao nating nakikita.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño June 10, 2022 at 9:28 am

Ano ang aral ng ebenghelyo natin ngayon?

Ang pakikiapid, pangangalunya at pagnanasa sa pita ng laman.

Ang pakiki-apid ay hindi lamang pisikal o aktwal na paggawa ng kahalayan. Kapag nakakita tayo ng isang babae o lalake na kaakit akit at tumakbo ang ating isipan sa pagnanasa sa pita ng laman ay katumbas na din ng naki-apid. Sapagkat tayo ay nagnasa sa hindi natin asawa o pag-aari. Kaya kahit hindi mo gawin ang pakiki-apid kung isinaisip mo naman ang masamang gawaing iyon ay kasalanan pa rin.

Lalo na ngayon sa makabagong panahon, ang makikita mo sa mga social media katulad ng tiktok at youtube ay mga babae at lalakeng mahahalay ang kasuotan at mga mapang akit na sayaw. Bukas din ang mga site ng pornograpiya na tila mga hayop sa kababuyan. Iwasan mo ang mga ito, lalo na kung alam mo na ikaw ay tatablan sa iyong mga mapapnuod na ganito, sisidhi lamang ang iyong pagnanasa sa laman at baka makagawa ka pa ng bagay na ikapapahamak mo na sya mong pagsisihan habang buhay.

Ang ebanghelyo ngayon ay nasasaad sa sampung utos, ikaanim at ika-syam. Ang utos na ito ay maituturing na pinakamahirap na sundin, sapagkat masarap sa pakiramdam ng isang tao ang dulot ng gawaing iyon. Subalit madiin na ipinag-uutos ito ni Hesus. Mahirap pero kaya itong gawin kung hihilingin lamang natin sa Diyos na huwag tayong ipangintulot sa tukso, kung lagi lamang tayong mananalangin na makayanan nating labanan ang pagnanasa at kahalayan. Ipanalangin din natin sa Amang Hesus na ipagkaloob sa atin ang Espiritu Santo na syang maglalayo sa atin sa paggawa ng nga bagay na ito.

Sakripisyo at pagtitiis ang hiling nman sa atin ni Hesus. Huwag puro pasarap. Ang kapalit nman ay ang katuparan ng mga pangako sa atin ni Hesus. Ikagugulat ang biyayang darating kapag napagtagumpayan mo ang tukso ng demonyo.

Reply

Malou Castaneda June 13, 2024 at 10:26 pm

PAGNINILAY:
Ang ating espirituwal na kalagayan ay higit na mahalaga kaysa sa ating pisikal na kalagayan ang mahalagang punto ng ating Panginoong Hesus. Gumamit Siya ng nakagugulat na mga pahayag na ang kasalanan ay dapat alisin. Ang kasalanan ay nagsisimula sa ating isip at puso. Ang pag-alis ng ating mata o kamay ay hindi makakapigil sa mga makasalanang pag-iisip. Nais ng Diyos ang pagsisisi – tunay na pagbabago sa ating pag-iisip at kilos – hindi penitensiya o pag-iwas sa sarili. Nais niyang magkaroon tayo ng tunay na pagsisisi. Ang ibig sabihin ng Diyos ay paghampas natin sa ugat ng mga di-banal na disposisyon, gayundin ang putulin ang mga pagkakataong maaaring magpasigla sa kanila. Dapat tayong bumaling sa Diyos para sa tulong upang makontrol ang ating mga kamay at ilayo ang ating mga mata sa kasalanan. Tanggalin ang mga gawi, libangan, relasyon, adiksyon — anuman ang nagdudulot ng kasalanan. Nawa’y gumamit tayo ng masinding hakbang at alisin ang anumang bagay na nagiging sanhi ng ating pagkakasala. Anuman ang maging halaga!

Banal na Espiritu, tulungan mo kaming maging dalisay sa isip at puso. Amen.
***

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: