Biyernes, Mayo 31, 2024

May 31, 2024

Kapistahan ng Pagdalaw ng Mahal na Birheng Maria

Sofonias 3, 14-18
o kaya Roma 12, 9-16b
Isaias 12, 2-3. 4bkd. 5-6

Kapiling n’yo ang butihing
Poong Banal ng Israel.

Lucas 1, 39-56


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Feast of the Visitation of the Blessed Virgin Mary (White)

UNANG PAGBASA
Sofonias 3, 14-18

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Sofonias

Umawit ka nang malakas, Lungsod ng Sion;
Sumigaw ka, Israel!
Magalak ka nang lubusan, Lungsod ng Jerusalem!
Ang mga nagpaparusa sa iyo ay inalis na ng Panginoon,
at itinapon niya ang inyong mga kaaway,
nasa kalagitnaan mo ang Hari ng Israel, ang Panginoon
wala nang kasawiang dapat pang katakutan.
Sa araw na yaon ay sasabihin sa Jerusalem:
“Huwag kang matakot, Sion;
huwag manghina ang iyong loob.
Nasa piling mo ang Panginoon na iyong Diyos,
parang bayaning nagtagumpay;
makikigalak siya sa iyong katuwaan,
babaguhin ka ng kanyang pag-ibig;
at siya’y masayang aawit sa laki ng kagalakan,
gaya ng nagdiriwang sa pista.”

Ang Salita ng Diyos.

o kaya:
Roma 12, 9-16b

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma

Mga kapatid, maging tunay ang inyong pag-ibig. Kasuklaman ninyo ang masama, pakaibigin ang mabuti. Mag-ibigan kayo na parang tunay na magkakapatid. Pahalagahan ninyo ang iba nang higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Magpakasipag kayo at buong pusong maglingkod sa Panginoon. Magalak kayo sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian, at laging manalangin. Tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatid. Ibukas ninyong lagi ang inyong pinto sa mga taga-ibang lugar.

Idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo – idalanging pagpalain at huwag sumpain. Makigalak kayo sa mga nagagalak, makitangis sa mga tumatangis. Magkaisa kayo ng loobin. Huwag kayong magmataas, kundi makisama sa mga aba.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Isaias 12, 2-3. 4bkd. 5-6

Kapiling n’yo ang butihing
Poong Banal ng Israel.

Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin,
tiwalang-tiwala ako at wala munti mang pangamba.
Sapagkat ang Poon ang lahat sa akin,
siya ang aking awit, ang aking kaligtasan.
Malugod kayong sasalok ng tubig
sa batis ng kaligtasan.

Kapiling n’yo ang butihing
Poong Banal ng Israel.

Magpasalamat kayo sa Poon
siya ang inyong tawagan;
Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa.
Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan.

Kapiling n’yo ang butihing
Poong Banal ng Israel.

Umawit kayo ng papuri sa Poon,
sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa,
ipinahayag ninyo ito sa buong daigdig.
Mga anak ng Sion, umawit kayo nang buong galak,
sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at
ang Banal ng Israel.”

Kapiling n’yo ang butihing
Poong Banal ng Israel.

ALELUYA
Lucas 1, 45

Aleluya! Aleluya!
Birheng Mariang mapalad,
sa pananalig mong tapat
sa D’yos na Tagapagligtas.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 1, 39-56

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Si Maria’y nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Juda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elisabet. Nang marinig ni Elisabet ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elisabet, at buong galak na sinabi, “Pinagpala ka sa mga babae, at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan! Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasasabi sa iyo ng Panginoon!”

At sinabi ni Maria,
“Ang puso ko’y nagpupuri sa Panginoon,
at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking Tagapagligtas.
Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin!
At mula ngayon, ako’y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi,
dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng Makapangyarihan —
Banal ang kanyang pangalan!
Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya, sa lahat ng sali’t saling lahi.
Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig,
pinangalat niya ang mga palalo ang isipan.
Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono,
At itinaas ang mga nasa abang kalagayan.
Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom,
at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman.
Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel,
bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang,
kay Abraham at sa kanyang lahi, magpakailanman!”

Tumira si Maria kina Elisabet nang may tatlong buwan, at saka umuwi.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 6 comments… read them below or add one }

Reynald David Perez May 30, 2022 at 12:53 am

PAGNINILAY: Ngayon ay ang katapusan ng Mayo, ang Buwan ng Flores para kay Birheng Maria, sa pagdiriwang ng kanyang Pagdalaw sa kanyang pinsang si Sta. Elisabet. At narinig natin sa Ebanghelyo ang tagpong iyon sa Ein Karem, na sinasabing halos 150 kilometro mula Nasaret. Dahil sa habang paglalakbay na iyon, madaling umalis si Maria pagkatapos ang kanyang pagsang-ayon sa kalooban ng Diyos na ibinalita ni San Gabriel Arkanghel. Dahil sa nabanggit ng anghel tungkol kay Elisabet, nagpunta siya roon upang alalayin siya sa panganganak nito, na sinasabi ng dulo ng Ebanghelyo ay nanatili roon ng tatlong buwan, na tumutukoy sa Pagsilang kay San Juan Bautista. At makikita natin dito sa pagtatagpo ng dalawang babae ang kagalakan at pag-asang hatid ng Diyos para sa kanyang bayan: Si Juan na tumalon noong makita ang pinsang Tagapaglitas sa sinapupunan ni Maria ay magsisilbing direksyon tungo sa pangagaral nito sa Ilog Jordan upang ipaghanda ang bayan ng Diyos para sa pagdating ng Manunubos sa pagpaparangal ng pagsisisi, pagbabalik-loob, at kabutihan sa bawat tao. At si Hesus naman ay ang itinakdang Mesiyas na maliligtas sa lahat mula sa kasalanan.

Ayon sa mga eksperto sa Bibliya, ang Pagdalaw ng Birheng Maria kay Elisabet ay kambal na larawan sa 2 Samuel 6:1-7, nang makita ni Haring David ang Kaban ng Tipan at tumalon sa tuwa, habang ipinapahayag kung sino siya upang dalawin ang Kaban ng Tipang nilalaman ang mga utos ng Diyos. Ganun din ang nangyari sa Ein Karem nang si San Juan Bautista ay tumalon sa tuwa, at si Sta. Elisabet naman ay nagpahayag kung sino siya upang dalawin siya ng Ina ng Panginoon. Kaya ang Birheng Maria ay ang Kaban ng Bagong Tipan sapagkat dinala niya sa kanyang sinapupunan ang katuparan ng Kautusan na si Hesukristo. At dalawang beses sinabi ni Elisabet na pinagpala si Maria sa lahat ng mga babae, dahil ito ay nakinig sa salita ng Diyos at tinupad nito.

Kaya naman ipinahayag ng Mahal na Ina ang kanyang awit ng pagpupuri sa Diyos, na kung tawagin ay “Magnificat”. Ito ay kahilera sa awit ni Ana sa 1 Samuel 2, na higit pa sa inawit ng ina ni Samuel ang papuri ni Maria sa Diyos sa pagtutupad ng kanyang pangako ng kaligtasan sa pamamagitan ng anak na isisilang sa sinapupunang kalinis-linisan. Dahil sa pagpili ng Diyos sa Mahal na Birhen na isang mababang alipin, ganun din ang paglulugod niya sa mga kabilang sa “anawim” na ang anumang ipinagkakait o hindi makamtan sa buhay ay matutugunan na sa pamamagitan ni Hesus, sa pangangaral at paggawa ng kababalaghan. Ang Magnificat ay dinadasal ng Simbahan tuwing takip-silim upang magsilbing paalala na sa paglubog ng araw sa bawat panahon, nagpapasalamat tayo sa Diyos sa mga kabutihang ipinagkaloob niya sa mga tao.

Mga kapatid, ang Kapistahang ito ay nagpapahayag ng pagdalaw ng Diyos sa kanyang bayan, nang tuparin niya ang kanyang plano para sa ating kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang Anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Nakilala siya ng Mahal na Birheng Maria at Sta. Elisabet, at ang tugon nila ay pagpupuri, pasasalamat, at pagtatanaw ng utang na loob na maging matapat palagi sa kanya. Ganun din sana tayo sa ating buhay, na kapag ang Diyos ay dumadalaw sa ating buhay, kilalanin natin siya, magpasalamat sa kanyang mga biyaya, at maging mga saksi niya araw-araw.

Reply

Cathy Cristi May 31, 2022 at 2:32 am

Pagninilay:
Happy Feast day of visitation of the blessed virgin Mary

Ang gospel po ngayon ay ang pag bisita ng mahal na ina sa kanyang pinsan na si elizabeth. Sa pangyayari po na ito pinapakita na walang imposible sa diyos. Lahat ng gusto mangyari ng diyos ay mangyayari ng naayon sa kanyang kagustuhan. At kung minsan kahit sa pinaka imposibleng pangyayari ay nagiging posible basta ito ay kalooban ng diyos.

Ang pag kikita nina maria at elizabeth ay napuno ng kasayahan sapagkat pinagkalooban sila parehas ng kasiyahan sa buhay, ito ay ang pagkalooban sila parehas ng anak at ang pangyayari din na po ito ay ang nagpapatunay na si elizabeth at maria ay tunay na pinagpala ng diyos. Una dahil si elizabeth ay matanda na at imposibleng magkaanak pero dahil sa kalooban ng diyos ay biniyayaan si elizabeth ng anak na lalaki. At ang pangalawa ang si maria na isang birhen ay boglang nagdalang tao sa pamamagitan naman ng banal na espiritu at dahil din sa kalooban ng diyos. At sa pagkakataon na ito ay parehas silang sobrang saya sa binigay ng diyos sa kanila at dito na po naisulat ang pagpupuri ng mahal na ina sa diyos.

Sa pangyayari po na ito, sa ating buhay may mga kahilingan tayo sa diyos na may mga bagay na imposibleng mangyari, pero kung ito ay kalooban ng panginoon ay walang hindi kaya ng diyos. At ipinagkakaloob ito ng panginoon kung tayo ay matyagang naghihintay sa tamang pagkakataon tulad ng nangyari kay elizabeth. Gayon din nman may mga pinagkakaloob din ang panginoon na hindi natin inaasahan pero alam ng diyos na kaya natin itong pag tagumpayan gaya ng ginawa kay maria ang kailangan lng po natin ay magtiwala na kakayanin at mapagtatagumpayan. Kung tayo ay pinagkakatiwalaan ng diyos sa isang bagay na imposible mag tiwala din tayo sa diyos na magiging posible.

At sa ganitong pangyayaring kasiyahan ng ating buhay o pagtanggap ng mga biyaya wag natin kalimutan ang magpasalamat at mag puri sa diyos sapagkat binibigyan tayo ng mga biyaya na d natin inaasahan pero lubos na pinagpapala. Tayoy magpuri sa diyos sa araw araw na biyaya a ating natatanggap na minsan sobra sobra pa sa ating hinihingi at kung minsan ay hindi din natin inaasahan na mga blessings na dumadating. Salamat po sa diyos ?

Reply

Ferdy Baetiong Pariño May 31, 2022 at 7:33 am

Ang puso ko’y nqgpupuri.. Nagpupuri sa Panginoon, nagagalak ang aking espiritu sa ngalan ng Panginoon..

Kailan huling nanalangin ng pasasalamat at papuri sa Panginoon? Hindi kailangan na makamit mo muna ang iyong hinihiling bago tayo magpuri at magpasalamat sa Panginoon. Magmula sa pinakamaliit na bagay ay pasalamatan natin ang Diyos. Nagising ka sa umaga, maging ang iyong mga mahal sa buhay ay nagising din, pagbuka smo ng gripo ay may tubig, mqy nakakain kayo sa hapag kainan kahit hindi ganun karangya, may hanapbuhay ka pa, nakapg aaral ang mga anak mo, walang mabigta na karamdaman ang pamilya mo, hindi kayo namamalimos, may bubong ang iyong tahanan at hindi ka sa ilalim ng tulay nakatira, may maayos na pamumuhay kumpara sa iba, ligtas sa mga sakuna, nakakapmasyal, may internet, may cefon at kagamitan, hindi pilay, hindi bulag pipi qt bingi…. Lahat , magpasalamat ka sa lahat! Magpuri ka! Ano man ang pinagdadaanan mo ngayon kapatid ay mas nakakahigit ka oa din sa iba.

Reply

Malou Castaneda May 30, 2024 at 10:42 am

PAGNINILAY
Ang kuwento ng pagbisita ni Birhen Maria kay Elizabeth ay nagsasabi sa kapangyarihan ng pananampalataya, kagalakan ng pagiging ina, at kahalagahan ng komunidad. Si Maria, na kakasabi pa lang ng anghel na si Gabriel na isisilang niya ang Anak ng Diyos, ay naglakbay upang bisitahin ang kanyang pinsang si Elizabeth, na mahimalang nagdadalang-tao kay Juan Bautista. Nang dumating si Maria at batiin si Elizabeth, ang sanggol sa sinapupunan ni Elizabeth ay lumukso sa tuwa, at si Elizabeth ay napuspos ng Banal na Espiritu, na ipinahayag si Maria na pinagpala sa mga kababaihan. Ito ay nagpapaalala sa atin ng kagandahan ng plano ng Diyos at ang kahalagahan ng pagsuporta sa isa’t isa sa ating mga paglalakbay sa pananampalataya. Ang buklod nina Mary at Elizabeth bilang magkamag-anak at kapwa mga magiging ina ay nagpapakita ng kapangyarihan ng komunidad at ang lakas na dulot ng pagbabahagi sa kagalakan at kalungkutan ng isa’t isa.

Pinapaalalahanan tayo ng mga pagpapalang nagmumula sa pagtitiwala sa plano ng Diyos para sa ating buhay at ang kahalagahan ng palibutan ang ating sarili ng mga kaibigan at pamilya na sumusuporta at tapat. Kung paanong sina Maria at Elizabeth ay nakatagpo ng kaaliwan at kagalakan sa presensya ng isa’t isa, nawa’y magkaroon din tayo ng lakas at pampatibay-loob sa ating mga relasyon sa isa’t isa.

Mahal na Maria na aming ina, tulungan mo kaming manampalataya sa mga pangako ng Diyos sa amin. Amen.
***

Reply

Joshua S. Valdoz May 31, 2024 at 9:45 am

REFLECTION: Ang puso ko’y nagpupuri.. Nagpupuri sa Panginoon, nagagalak ang aking espiritu sa ngalan ng Panginoon..

Kailan huling nanalangin ng pasasalamat at papuri sa Panginoon? Hindi kailangan na makamit mo muna ang iyong hinihiling bago tayo magpuri at magpasalamat sa Panginoon. Magmula sa pinakamaliit na bagay ay pasalamatan natin ang Diyos. Nagising ka sa umaga, maging ang iyong mga mahal sa buhay ay nagising din, pagbukas mo ng gripo ay may tubig, may nakakain kayo sa hapag
-kainan kahit hindi ganun karangal, may hanapbuhay ka pa, nakapag-aaral ang mga anak mo, walang mabigat na karamdaman ang pamilya mo, hindi kayo namamalimos, may bubong ang iyong tahanan at hindi ka sa ilalim ng tulay nakatira, may maayos na pamumuhay kumpara sa iba, ligtas sa mga sakuna, nakakapamasyal, may internet, may cellphone, at kagamitan, hindi pilay, hindi bulag pipi at bingi…. Lahat, magpasalamat ka sa lahat! Magpuri ka! Ano man ang pinagdadaanan mo ngayon kapatid ay mas nakakahigit ka pa din sa iba.

Reply

Celine loveko June 1, 2024 at 2:30 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: