Huwebes, Mayo 23, 2024

May 23, 2024

Kapistahan ng Panginoong Hesukristo,
Walang Hanggang at Dakilang Pari (B)

Jeremias 31, 31-34
o kaya Hebreo 10,11-18
Salmo 110, 1b-e, 2, 3

Ika’y paring walang hanggan
katulad ni Melquisedec.

Marcos 14, 22-25


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Feast of Our Lord Jesus Christ, the Eternal High Priest (White)

UNANG PAGBASA
Jeremias 31, 31-34

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Jeremias

Sinasabi ng Panginoon, “Darating ang panahon na gagawa ako ng bagong pakikipagtipan sa Israel at sa Juda. Ito’y di gaya ng tipang ginawa ko sa kanilang mga ninuno, nang ilabas ko sila sa Egipto. Bagamat sumira sila sa kasunduan namin, nagtiyaga ako sa kanila. Ganito ang gagawin kong tipan sa Israel: Itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan; isusulat ko sa kanilang mga puso. Ako’y magiging kanilang Diyos at sila ang magiging bayan ko. Hindi na nila kailangang turuan ang isa’t isa upang makilala ang Panginoon; lahat sila, dakila’t hamak ay makakakilala sa akin, sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang maling gawain at hindi ko na gugunitain pa ang kanilang kasalanan.”

Ang Salita ng Diyos.

o kaya:
Hebreo 10, 11-18

Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo

Bawat saserdote ay nakatayong naglilingkod araw-araw at naghahandog ng iyon at iyon ding mga hain, subalit hindi makapapawi ng kasalanan ang mga haing iyon. Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog dahil sa mga kasalanan, at ito’y sapat na. Pagkatapos, lumuklok siya sa kanan ng Diyos. At naghihintay siya roon hanggang sa lubusang pasukuin sa kanya ng Diyos ang kanyang mga kaaway. Samakatuwid, sa pamamagitan ng isa lamang paghahandog ay kanyang pinapaging-banal magpakailanman ang mga nililinis niya.

Ang Espiritu Santo’y nagpapatotoo rin sa atin tungkol dito. Una’y sinabi niya,
“Ito ang aking magiging tipan sa kanila
pagdating ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon:
Iuukit ko sa kanilang puso ang aking mga utos,
at itatanim ko ang mga ito sa kanilang mga isip.”
At kanya ring sinabi pagkatapos,
“Hindi ko na aalalahanin pa ang kanilang mga kasalanan at mga kasamaan.”
Sapagkat ipinatawad na ang mga kasalanan, hindi na kailangan pang maghandog dahil sa kasalanan.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 110, 1b-e, 2, 3

Ika’y paring walang hanggan
katulad ni Melquisedec.

Sinabi ng Poon,
sa Hari ko’t Panginoon, “Maupo ka sa kanan ko. Hanggang ang kaaway mo
ay lubos na mapasuko, pagkat iyong matatalo.”

Ika’y paring walang hanggan
katulad ni Melquisedec.

Magmula sa dakong Sion,
ay palalawakin niya ang lupaing iyong sakop;
“At lahat ng kaaway mo’y
sakupin at pagharian,” gayun ang kanyang utos.

Ika’y paring walang hanggan
katulad ni Melquisedec.

Sasamahan ka ng madla,
kung dumating ang panahong lusubin ka ng kaaway;
magmula sa mga bundok,
lalabas at sasamahan ka ng mga kabataan.

Ika’y paring walang hanggan
katulad ni Melquisedec.

ALELUYA
Hebreo 5, 8-9

Aleluya! Aleluya!
Bagamat siya’y Anak ng Diyos,
natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis.
At nang maganap na niya ito, siya’y naging walang hanggang Tagapagligtas
ng lahat ng sumusunod sa kanya.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 14, 22-25

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Samantalang sila’y kumakain, dumampot ng tinapay si Hesus, at matapos magpasalamat sa Diyos ay kanyang pinaghati-hati at ibinigay sa mga alagad. “Kunin ninyo; ito ang aking katawan,” wika niya. Hinawakan niya ang kalis, at matapos magpasalamat ay ibinigay sa kanila; at uminom silang lahat. Sinabi niya, “Ito ang aking dugo ng tipan, ang dugong mabubuhos dahil sa marami. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom ng alak na mula sa ubas hanggang sa araw na inumin ko ang bagong alak sa kaharian ng Diyos.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 4 comments… read them below or add one }

Reynald Perez May 26, 2021 at 4:02 pm

PAGNINILAY: Ang Huwebes pagkatapos ng Linggo ng Pentekostes ay ipinagdiriwang na Kapistahan ng ating Panginoong Hesukristo, ang Dakila at Walang Hanggang Pari. Ipinapahayag ng Salmo na si Hesus ay ang pari magpakailanman ayon sa linya ni Melquisedec. At sinasabi ng manunulat ng Sulat sa mga Hebreo sa Unang Pagbasa na siya ang naghahandog ng mas higit pang alay kaysa sa mga saserdote ng mga Hudyo. Ang kanyang handog ang pinakaganap na pag-aalay dahil siya bilang Kordero ng Diyos at Paring walang hanggan ay naghain ng kanyang buhay sa Krus upang hindi na kailangan mag-alay pa ng pisikal na handog. At ang Ebanghelyo ay ang Huling Hapunan na kung saan si Hesus na Walang Hanggang Pari ang nagtatag ng dalawang Sakramento upang isadiwa muli ng mga Apostol: (1) Ang Eukaristiya, at (2) Ang Banal na Orden. Kaya sa Paghahapunan ng Panginoon, hindi lang niya itinatag ang Eukaristiya bilang paggunita sa kanyang Misteryong Paskwal sa pamamagitan ng pakikibahagi sa kanyang Katawan at Dugo. Itinatag din niya ang Sakramento ng Banal na Orden upang maisugo ang mga tinatawag na ‘alter Christus’ na magiging kinatawan niya sa pagsasariwa muli sa Misa bilang Paggunita sa kanyang Pagpapasakit, Pagkamatay sa Krus, at Muling Pagkabuhay. Kaya ang bunga ng mga ito ay ang ating kaligtasan, pagkakaisa dahil sa Diyos na nagmamahal, at panibagong pagkakataon araw-araw upang maging makabuluhan ang ating mga buhay.

Mga kapatid, ang ating Panginoong Hesukristo ay ang Walang Hanggang Pari. Inialay niya ang kanyang Buhay sa Krus bilang pagganap sa plano ng Diyos para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Ngunit dahil alam niya ang tao ay patuloy na nagkakasala at sumusuway, inihabilin niya sa Huling Hapunan na patuloy ang pagsasagawa ng Sakramento ng Eukaristiya sa pamamagitan ng pamumuno ng mga nasa Ministeryo ng mga Orden. Kaya ang bawat Misa ay ang paggunita sa Misteryong Paskwal ni Kristo at ang patuloy na paghahandog ng Simbahan para sa mga tao, kapwang namumuhay pa at yumao na. Ito ang pagdiriwang ng pag-ibig ng Diyos para sa atin. Pa’no ba natin ito susuklian? Kung tayo ay nakiisa sa Banal na Eukaristiya, iaalay natin ang ating mga panalangin at sakripisyo para sa ibang tao, at maging makabuluhan pa nito ang pagsasadiwa sa pagmamahal at paglilingkod, tiyak na makakamtan natin ang buhay na walang hanggan sa kalangitan.

Reply

Susie Lopez May 22, 2024 at 8:06 pm

Dear Bro/Sis,
Thank you so much for sharing the readings and gospel of the lord. But tomorrow’s readings is that I can’t find in the readings in the Lectionary Book I and II. Please help me find the readings. It will be a great appreciation if you can help me. Thank you so much and God Bless.

Reply

Awit at Papuri Communications May 22, 2024 at 8:40 pm

Blessed day to you!

You may refer to this liturgical guide: https://bit.ly/mondayandthursdayafterpentecost

Reply

Malou Castaneda May 22, 2024 at 10:56 pm

PAGNINILAY
Kapistahan ng Panginoong Hesukristo, Walang Hanggang at Dakilang Pari, ay isang panahon ng pagdiriwang at pagninilay para sa mga Kristiyano sa buong mundo. Ang kapistahan na ito ay ginugunita ang sakripisyo ni Hesukristo sa krus para sa pagtubos ng sangkatauhan. Bilang Walang Hanggang at Dakilang Pari, si Hesus ay nagsisilbing tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at sangkatauhan, nag-aalok ng kapatawaran at kaligtasan sa lahat ng naniniwala sa Kanya.

Sa pamamagitan ng tinapay at alak, tayo ay inaanyayahan na makibahagi sa katawan at dugo ni Kristo, na sumasagisag sa ating pagkakaisa sa Kanya at sa isa’t isa. Ito ay isang sagradong gawa ng pag-alala at pakikipag-isa, isang paraan para makaugnay tayo kay Hesus at sa isa’t isa sa malalim at makabuluhang paraan. Alalahanin natin ang pagmamahal at sakripisyo ni Hesus, at sikapin nating isabuhay ang Kanyang mga turo sa ating pang-araw-araw na buhay.

Panginoong Hesus, salamat sa regalo ng Iyong Banal na Eukaristiya. Tulungan Mo kaming laging alalahanin ang lalim ng Iyong sakripisyo,
at lumapit sa Iyo ng may pusong puno ng pagtitiwala at pagpapakumbaba. Amen.
***

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: