Huwebes, Mayo 23, 2024

May 23, 2024

PANALANGIN NG BAYAN
Ikapitong Linggo sa Karaniwang Panahon
Huwebes

Manalangin tayo ngayon sa Diyos Ama para sa kaliwanagan ng ating isip at diwa habang ating inilalahad sa kanya ang mga pangangailangan ng hindi buo at hiwa-hiwalay na daigdig.

Panginoon, dinggin Mo ang aming panalangin.
o kaya
Ama, umaasa kami sa Iyo.

Ang banal na sambayanan ng Diyos nawa’y manatiling matatag sa pakikibaka laban sa iba’t ibang kasamaan, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang lahat ng mga tao nawa’y patuloy na magsumikap sa pagharap sa mga pagsubok at pagdurusa, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang ating mga ari-arian nawa’y huwag nating hayaang umakay sa atin sa kawalan, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga maysakit nawa’y makatagpo ng lahat at kasiyahan mula sa mga nag-aaruga sa kanila, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang ating mga mahal na yumao nawa’y makatagpo ng walang hanggang kapahingahan, manalangin tayo sa Panginoon.

Makapangyarihang Ama, humihingi ng katapangan sa pananampalataya ang bayang iyong tinawag na sumunod sa iyong Anak na inilalahad ang kanilang pangangailangan sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 4 comments… read them below or add one }

Reynald Perez May 26, 2021 at 4:02 pm

PAGNINILAY: Ang Huwebes pagkatapos ng Linggo ng Pentekostes ay ipinagdiriwang na Kapistahan ng ating Panginoong Hesukristo, ang Dakila at Walang Hanggang Pari. Ipinapahayag ng Salmo na si Hesus ay ang pari magpakailanman ayon sa linya ni Melquisedec. At sinasabi ng manunulat ng Sulat sa mga Hebreo sa Unang Pagbasa na siya ang naghahandog ng mas higit pang alay kaysa sa mga saserdote ng mga Hudyo. Ang kanyang handog ang pinakaganap na pag-aalay dahil siya bilang Kordero ng Diyos at Paring walang hanggan ay naghain ng kanyang buhay sa Krus upang hindi na kailangan mag-alay pa ng pisikal na handog. At ang Ebanghelyo ay ang Huling Hapunan na kung saan si Hesus na Walang Hanggang Pari ang nagtatag ng dalawang Sakramento upang isadiwa muli ng mga Apostol: (1) Ang Eukaristiya, at (2) Ang Banal na Orden. Kaya sa Paghahapunan ng Panginoon, hindi lang niya itinatag ang Eukaristiya bilang paggunita sa kanyang Misteryong Paskwal sa pamamagitan ng pakikibahagi sa kanyang Katawan at Dugo. Itinatag din niya ang Sakramento ng Banal na Orden upang maisugo ang mga tinatawag na ‘alter Christus’ na magiging kinatawan niya sa pagsasariwa muli sa Misa bilang Paggunita sa kanyang Pagpapasakit, Pagkamatay sa Krus, at Muling Pagkabuhay. Kaya ang bunga ng mga ito ay ang ating kaligtasan, pagkakaisa dahil sa Diyos na nagmamahal, at panibagong pagkakataon araw-araw upang maging makabuluhan ang ating mga buhay.

Mga kapatid, ang ating Panginoong Hesukristo ay ang Walang Hanggang Pari. Inialay niya ang kanyang Buhay sa Krus bilang pagganap sa plano ng Diyos para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Ngunit dahil alam niya ang tao ay patuloy na nagkakasala at sumusuway, inihabilin niya sa Huling Hapunan na patuloy ang pagsasagawa ng Sakramento ng Eukaristiya sa pamamagitan ng pamumuno ng mga nasa Ministeryo ng mga Orden. Kaya ang bawat Misa ay ang paggunita sa Misteryong Paskwal ni Kristo at ang patuloy na paghahandog ng Simbahan para sa mga tao, kapwang namumuhay pa at yumao na. Ito ang pagdiriwang ng pag-ibig ng Diyos para sa atin. Pa’no ba natin ito susuklian? Kung tayo ay nakiisa sa Banal na Eukaristiya, iaalay natin ang ating mga panalangin at sakripisyo para sa ibang tao, at maging makabuluhan pa nito ang pagsasadiwa sa pagmamahal at paglilingkod, tiyak na makakamtan natin ang buhay na walang hanggan sa kalangitan.

Reply

Susie Lopez May 22, 2024 at 8:06 pm

Dear Bro/Sis,
Thank you so much for sharing the readings and gospel of the lord. But tomorrow’s readings is that I can’t find in the readings in the Lectionary Book I and II. Please help me find the readings. It will be a great appreciation if you can help me. Thank you so much and God Bless.

Reply

Awit at Papuri Communications May 22, 2024 at 8:40 pm

Blessed day to you!

You may refer to this liturgical guide: https://bit.ly/mondayandthursdayafterpentecost

Reply

Malou Castaneda May 22, 2024 at 10:56 pm

PAGNINILAY
Kapistahan ng Panginoong Hesukristo, Walang Hanggang at Dakilang Pari, ay isang panahon ng pagdiriwang at pagninilay para sa mga Kristiyano sa buong mundo. Ang kapistahan na ito ay ginugunita ang sakripisyo ni Hesukristo sa krus para sa pagtubos ng sangkatauhan. Bilang Walang Hanggang at Dakilang Pari, si Hesus ay nagsisilbing tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at sangkatauhan, nag-aalok ng kapatawaran at kaligtasan sa lahat ng naniniwala sa Kanya.

Sa pamamagitan ng tinapay at alak, tayo ay inaanyayahan na makibahagi sa katawan at dugo ni Kristo, na sumasagisag sa ating pagkakaisa sa Kanya at sa isa’t isa. Ito ay isang sagradong gawa ng pag-alala at pakikipag-isa, isang paraan para makaugnay tayo kay Hesus at sa isa’t isa sa malalim at makabuluhang paraan. Alalahanin natin ang pagmamahal at sakripisyo ni Hesus, at sikapin nating isabuhay ang Kanyang mga turo sa ating pang-araw-araw na buhay.

Panginoong Hesus, salamat sa regalo ng Iyong Banal na Eukaristiya. Tulungan Mo kaming laging alalahanin ang lalim ng Iyong sakripisyo,
at lumapit sa Iyo ng may pusong puno ng pagtitiwala at pagpapakumbaba. Amen.
***

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: