Biyernes, Mayo 17, 2024

May 17, 2024

PANALANGIN NG BAYAN
Ikapitong Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay
Biyernes

Bunga ng pagkaunawang isinugo tayo sa misyong katulad ng kay San Pedro, hilingin natin sa Diyos Ama na palakasin ang ating pananampalataya.

Panginoon, dinggin Mo ang aming panalangin.
o kaya
Ama, pagpalain Mo ang iyong kawan.

Ang Santo Papa at lahat ng may katungkulan sa Simbahan nawa’y gabayan ng Banal na Espiritu, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga mag-asawa nawa’y magkaroon ng matalas na pakiramdam sa pangangailangan ng bawat isa at maging maligaya sa kanilang pagsasama, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga makasalanan nawa’y makatagpo ng pag-asa at lakas ng loob sa pagpapatawad ng Panginoon kay San Pedro, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga maysakit at nababagabag nawa’y makaranas ng presensya ng Panginoon sa gitna ng kanilang mga pagdurusa at paghihirap, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga yumaong mahal natin sa buhay nawa’y makatanggap ng liwanag, kaligayahan, at kapanatagan, manalangin tayo sa Panginoon.

Ama naming nasa Langit, isinugo mo ang iyong Anak upang iligtas ang mundo sa pamamagitan ng gawain ng iyong Simbahan. Palakasin nawa ang aming loob ng halimbawa ni San Pedro upang magsikap kami para sa paglaganap ng iyong Kaharian sa lupa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 4 comments… read them below or add one }

Reynald David Perez May 30, 2022 at 1:27 am

PAGNINILAY: Malapit na tayong matapos sa ating pagninilay sa Muling Pagkabuhay ni Hesukristo. Noong nakaraang Linggo, ipinagdiriwang natin ang kanyang Pag-akyat sa Langit. At ngayong darating na Linggo, ipagdiriwang natin ang Pentekostes, ang araw na bumaba ang Espiritu Santo sa mga Apostol.

Kaya maririnig natin sa Ebanghelyo kung paanong ipinaghahanda ni Hesus ang kanyang mga alagad para sa magiging misyon ng Simbahan. Ang tagpuan ay sa dalampasigan ng Lawa ng Tiberias matapos siyang magpakita sa kanila habang sila’y nangingisda sa Lawa. Nagkaroon ng malaking huli ng isda ang 7 alagad na nasa bangka, nakilala nila ang Panginoon, at sila’y nag-almusal. Matapos nito, tinanong ni Hesus si Simon Pedro nang 3 beses kung mahal siya nito. Kaya 3 beses sinabi ni San Pedro na lubos niyang minamahal ang Panginoon. Ito yung kabayaran at pangbawi ng Apostol noong 3 beses niyang ipinagkaila si Hesus nang ito’y idadala kay Poncio Pilato upang hatulan ng kamatayan. Bagamat naiyak si Pedro dahil naalala niya ang kanyang ginawang pagtatatwa sa kanyang Panginoon, nabatid niya na alam nito ang lahat tungkol sa kanya at sa katotohanang mahal niya ito. At pinatibay ni Hesus ang tungkulin ni San Pedro na alagaan ang mga tupa. Ito yung magiging misyon ni San Pedro bilang kauna-unahang Santo Papa ng ating mahal na Simbahang Katolika. At hinula rin ni Kristo na sa huli ng pamumuno ng Apostol sa Simbahan, siya’y ipagpapatay sa isang lugar na sinabi ng Panginoon na “hindi niya magugustuhan”.

Kaya nga n’ung una, nang si Pedro ay hatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng pagpapako sa krus, nagtago sa labas. Biglang nagpakita ang Panginoong Hesus sa kanya, at tinanong niya nito, “Quo vadis, Domine?” “Saan kayo pupunta, Panginoon?” Sagot ni Hesus, “Ako’y papunta sa Roma upang sa pangalawang pagkakataon, ako’y ipapako sa krus.” Kaya bumalik si Pedro at hiniling na siya’y ipako sa krus ng patiwarik dahil sa kababang-loob ng kanyang kahinaan, ngunit pinalakas ng Panginoong Hesus na natupad na niya ang kanyang misyon. Makikita natin ang lubos na pagkikilala ni San Pedro kay Hesus. Marami nang beses ipinatotoo ni Pedro na si Hesus ay ang Kristo at Salitang nagbibigay-buhay. At nakita natin na kahit nagkasala siya, pinatawad pa rin siya ng Panginoon dahil may malaking misyong siyang ginampanan para sa pag-uunlad ng Simbahan.

Sa totoo, ganyan ang naging buhay ng mga Apostol, na kahit pinabayaan nila ang kanilang Panginoon nang ginapit nito ang Pagpapakasakit at Pagkamatay sa Krus, nagpakita si Hesus sa kanilang nang maraming beses, at ang mensahe ng kanyang Muling Pagkabuhay ay bagong pag-asa at bagong buhay. Kaya ang Muling Pagkabuhay ay nagsilbing ugat ng pagpaparangal ng mga Apostol, at ito rin ang pinakaugat ng ating pananampalataya bilang mga Kristiyanong Katoliko. Sa kabila ng ating mga kahinaan sa buhay, nawa’y palagi nating alalahanin na mahal tayo ng Diyos, at patuloy tayo sa pagtutupad ng ating misyon dito sa lupa upang mas makilala ang Paghahari ng Diyos sa bawat isa.

Reply

Malou Castaneda May 16, 2024 at 9:14 pm

PAGBINILAY
“Mahal mo ba ako?” Ito ay isang tanong na talagang dumidiretso sa puso at mahalaga sa ating pakikipag ugnayan kay Hesus. Ito ay isang tanong sa kasalukuyan; hindi sa nakaraan; hindi kahit sa hinaharap. Ang kasalukuyan ay mahalaga, “Mahal mo ba ako?” Ito ang tanging tanong na itinatanong ni Hesus sa bawat isa sa atin na talagang mahalaga; ang tugon na humahantong sa pagpapalalim ng ating pakikipag ugnayan sa Kanya.

Mahal tayo ni Hesus at kasama natin Siya bawat segundo ng araw. Handa ba tayong isuko ang ating ilusyon sa pagkontrol sa ating buhay at ilagay ang ating kamay sa kamay ni Hesus? Mahal tayo ni Hesus at lalakad na kasama natin sa bawat hakbang ng daan. Gagabayan at palalakasin tayo ni Hesus kapag kailangan natin ng tulong sa pagharap sa buhay. Mahal mo ba ako?” Ang tanong ay naitanong na. Hinihintay ni Hesus ang ating sagot.

Panginoon muling nabuhay, nawa’y Ikaw ang iuna namin, palaging una sa lahat. Amen.
***

Reply

Joshua S. Valdoz May 17, 2024 at 6:30 am

REFLECTION:
“Mahal mo ba ako?” Ito ay isang tanong na talagang dumidiretso sa puso at mahalaga sa ating pakikipag ugnayan kay Hesus. Ito ay isang tanong sa kasalukuyan; hindi sa nakaraan; hindi kahit sa hinaharap. Ang kasalukuyan ay mahalaga, “Mahal mo ba ako?” Ito ang tanging tanong na itinatanong ni Hesus sa bawat isa sa atin na talagang mahalaga; ang tugon na humahantong sa pagpapalalim ng ating pakikipag ugnayan sa Kanya.

Mahal tayo ni Hesus at kasama natin Siya bawat segundo ng araw. Handa ba tayong isuko ang ating ilusyon sa pagkontrol sa ating buhay at ilagay ang ating kamay sa kamay ni Hesus? Mahal tayo ni Hesus at lalakad na kasama natin sa bawat hakbang ng daan. Gagabayan at palalakasin tayo ni Hesus kapag kailangan natin ng tulong sa pagharap sa buhay. Mahal mo ba ako?” Ang tanong ay naitanong na. Hinihintay ni Hesus ang ating sagot.

Panginoon muling nabuhay, nawa’y Ikaw ang iuna namin, palaging una sa lahat. Amen.

Reply

Rex Barbosa May 17, 2024 at 6:18 pm

ANG MABUTING BALITA NG PANGINOON
ayon kay San Juan 21, 15-19

PAGNINILAY / ARAL ng Ebanghelyo

Muli napaka-talinghga ng Panginoon..

Sinabi niya kay Simon Pedro
“Pakanin mo ang aking mga batang tupa.”
“Pangalagaan mo ang aking mga tupa.”
“Pakanin mo ang aking mga tupa.”

Ito’y bilin ni Hesus na maging MATIBAY NA BATO
AT ALAGAAN ANG KANYANG SIMBAHANG ITATAG.

“Ngunit pagtanda mo, IUUNAT MO ANG IYONG MGA KAMAY
at IBA ANG MAGBIBIHIS SA IYO
at DADALHIN KA KUNG SAAN HINDI MO IBIG.
sinabi niya ito UPANG IPAKILALA KUNG PAANO MAMAMATAY SI PEDRO AT SA GAYO’Y MAPARARANGALAN NIYA ANG DIYOS.”

Maaalala sa kasaysayan na si Pedro ay namatay ng pabaliktad sa Krus dahil sinabi niyang hindi siya karapatdapat na ipako sa Krus
katulad ng pagkamatay ni Hesus..
Hindi niya ibig na ipako sa Krus ng kapareho ni Hesus.
NGUNIT IBIG NIYANG IHANDOG ANG KANYANG BUHAY SA DIYOS BILANG PAGPAPARANGAL SA DIYOS,

Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Hesus, “SUMUNOD KA SA AKIN!”

TUNAY NGANG ALAGAD NI HESUS SI SIMON PEDRO
DAHIL TUMUGON SIYA SA PAANYAYA NI HESUS
NA “SUMUNOD KA SA AKIN” HANGGANG KAMATAYAN.

KAYA BA NATING GAWIN ANG HALIMBAWA NI SIMON PEDRO
BILANG MANANAMPALATAYA?

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: