Linggo, Mayo 12, 2024

May 12, 2024

Dakilang Kapistahan ng Pag-akyat (B)

Mga Gawa 1, 1-11
Salmo 46, 2-3. 6-7. 8-9

Habang umaakyat ang D’yos,
ang tambuli’y tumutunog.

Efeso 4, 1-13
o kaya Efeso 4, 1-7. 11-13
Marcos 16, 15-20


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Solemnity of the Ascension of the Lord (White)
World Communications Sunday

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 1, 1-11

Pagbasa mula sa mga Gawa ng mga Apostol

Mahal na Teofilo:

Isinalaysay ko sa aking unang aklat ang lahat ng ginawa at itinuro ni Hesus buhat sa pasimula hanggang sa araw na siya’y umakyat sa langit. Bago siya umakyat, tinagubilinan niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga apostol na kanyang hinirang. Pagkatapos ng kanyang pagbabata, maraming ulit siyang napakita sa kanila. Sa gayon, napatunayang siya’y buhay. Napakita siya sa kanila sa loob ng apatnapung araw at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos. At samantalang siya’y kasama-sama pa nila, kanyang tinagubilinan sila: “Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. Nagbinyag nga sa tubig si Juan, ngunit di na magtatagal at bibinyagan kayo sa Espiritu Santo.”

Kaya’t nang magkasama-sama si Hesus at ang mga alagad, nagtanong ang mga ito, “Panginoon, itatatag na ba ninyong muli ang kaharian ng Israel?” Sumagot siya, “Ang mga panahon at sandali ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan, at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo’y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig.” Pagkasabi nito, siya’y iniakyat sa langit samantalang nakatingin sila sa kanya; at natakpan siya ng ulap.

Habang sila’y nakatitig sa langit, dalawang lalaking nakaputi ang biglang tumayo sa tabi nila. “Mga taga-Galilea,” sabi nila, “Bakit kayo narito’t nakatingala sa langit? Itong si Hesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad ng nakita ninyong pag-akyat niya.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 46, 2-3. 6-7. 8-9

Habang umaakyat ang D’yos,
ang tambuli’y tumutunog.

o kaya: Aleluya!

Magdiwang ang lahat ng mga nilikha,
pumalakpak kayong may awit at tuwa,
bilang pagpupuri sa Diyos na Dakila!
Ang Diyos na Poon, Kataas-taasan,
ay dakilang haring dapat katakutan,
Siya’y naghahari sa sangkatauhan.

Habang umaakyat ang D’yos,
ang tambuli’y tumutunog.

Umakyat sa trono ang Panginoong Diyos,
hatid ng tambuling malakas ang tunog;
masayang sigawan ang ipinansuob.
Purihin ang Diyos, siya ay awitan,
awitan ang hari, siya’y papurihan!

Habang umaakyat ang D’yos,
ang tambuli’y tumutunog
.

Ang Diyos, siyang hari ng lahat ng bansa,
awita’t purihin ng mga nilikha!
Maghahari siya sa lahat ng bansa,
magmula sa tronong banal at dakila.

Habang umaakyat ang D’yos,
ang tambuli’y tumutunog.

IKALAWANG PAGBASA
Efeso 4, 1-13

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso

Mga kapatid:
Ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo’y maging mapagpakumbaba, mabait, at matiyaga. Magmahalan kayo at magpaumanhinan. Pagsumikatan ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu, sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Iisa lamang ang katawan at iisa rin ang Espiritu; gayon din naman, iisa lamang ang pag-asa ninyong lahat, dulot ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. May isa lamang Panginoon, isang pananampalataya, at isang binyag, isang Diyos at Ama nating lahat. Siya’y higit sa lahat, gumagawa sa lahat, at sumasalahat.

Ang bawat isa sa ati’y binigyan ng tanging kaloob, ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Ganito ang sinasabi ng Kasulatan,
“Nang umakyat siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag, at nagbigay ng mga kaloob sa tao.”

Ano ang ibig sabihin ng “umakyat siya”? Ang ibig sabihin niyan ay bumaba muna siya rito sa lupa. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitasaan, sa kabila ng langit, upang malaganapan ng kanyang kapangyarihan ang kalahat-lahatan. At ang iba’y ginawang apostol, ang iba’y propeta, ang iba’y ebanghelista, ang iba’y pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang, sa ikauunlad ng kanyang simbahan. Sa gayon, tayong lahat ay magkakaisa sa pananampalataya at pagkakilala sa Anak ng Diyos at magiging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging-ganap ni Kristo.

Ang Salita ng Diyos.

o kaya: Maikling Pagbasa
Efeso 4, 1-7. 11-13

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso

Mga kapatid:
Ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo’y maging mapagpakumbaba, mabait, at matiyaga. Magmahalan kayo at magpaumanhinan. Pagsumikatan ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu, sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Iisa lamang ang katawan at iisa rin ang Espiritu; gayon din naman, iisa lamang ang pag-asa ninyong lahat, dulot ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. May isa lamang Panginoon, isang pananampalataya, at isang binyag, isang Diyos at Ama nating lahat. Siya’y higit sa lahat, gumagawa sa lahat, at sumasalahat.

Ang bawat isa sa ati’y binigyan ng tanging kaloob, ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Ang iba’y ginawang apostol, ang iba’y propeta, ang iba’y ebanghelista, ang iba’y pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang, sa ikauunlad ng kanyang simbahan. Sa gayon, tayong lahat ay magkakaisa sa pananampalataya at pagkakilala sa Anak ng Diyos at magiging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging-ganap ni Kristo.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Mateo 28. 19a. 20b

Aleluya! Aleluya!
Humayo’t magturo kayo
palaging kasama ako
hanggang sa wakas ng mundo.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 16, 15-20

Ang wakas ng Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon: Napakita si Hesus sa Labing-isang alagad at sinabi sa kanila, “Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang Mabuting Balita. Ang sumampalataya at mabinyagan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan: sa pangalan ko’y magpapalayas sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika; sila’y hindi maaano dumampot man ng ahas o uminom ng lason; at gagaling ang mga maysakit na mapatungan ng kanilang kamay.”

Pagkatapos magsalita sa kanila, ang Panginoong Hesus ay iniakyat sa langit, at lumuklok sa kanan ng Diyos. Humayo nga ang mga alagad at nangaral sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawaing ito. Pinatotohanan niya ang Salitang kanilang ipinangangaral sa pamamagitan ng kapangyarihang gumawa ng himala, na ipinagkaloob niya sa kanila.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 3 comments… read them below or add one }

Reynald Perez May 8, 2024 at 9:21 am

PAGNINILAY: Ipinagdiriwang natin ngayong Linggo ang Dakilang Kapistahan ng Pag-akyat sa Langit ng Panginoon. Ang itinuturing na Ika-2 Misteryo ng Luwalhati sa Santo Rosaryo ay naganap 40 araw matapos ang Muling Pagkabuhay ng Panginoon. Makikita natin sa panunulat ni San Lucas sa Unang Pagbasa na matapos muling mabuhay si Hesus at magpakita sa kanyang mga alagad ay nagpakilala siya at gumawa ng mga iilang kababalaghan sa loob ng 40 araw. Mula sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos, isinugo ni Hesus ang kanyang mga alagad na humayo at ipahayag ang Mabuting Balita sa bawat tao, upang ang lahat na sumasampalataya ay mailigtas sa pamamagitan ng Sakramento ng Binyag at Sakramento ng Pakikipagkasundo. At sila’y inatasan rin na gumawa ng mga kababalaghan sa kanyang pangalan, at ngayon ay nakikita ng tao sa pamamagitan ng mga Sakramento. Makikita natin dito na kahit patapos na ang kanyang misyon sa lupa, patuloy pa rin ang misyong ito upang ipalaganap sa buong mundo. Kaya ito ang pagkakataong isusugo niya ang mga Apostol upang ipahayag ang Mabuting Balita sa lahat ng mga bansa mula Jerusalem hanggang sa Palestina at Israel. At aabot din ang mensahe ng Diyos hanggang sa pinakahuling dako ng mundo.

Ngayong Kapistahan ng Pag-akyat ay tinatawag ding Pandaigdigang Araw ng mga Komunikasyon. Ipinapanalangin ng Simbahan na ang bawat larangan ng media ay maging tapat sa pamamahayag ng totoong balita, at hindi magkalat ng “fake news” upang manira ng kapwa tao. Sa kabila ng mga balita ng kaguluhan, karahasan, kalungkutan, at hidwaan, patuloy pa rin ang pagpapalaganap ng Mabuting Balita. At kahit anumang mangyari sa ating buhay, magiging totoo ang pangako ni Hesus na sasamahan niya tayo hanggang sa katapusan ng panahon. Kaya ang kanyang maluwalhating pag-akyat ay tanda na gaya ng pagpunta ng Ulo patungo sa kanyang Kaharian, ang Katawang kumatawan sa atin ay susunod sa kanya upang makamtan ang lugar na pinaghandaan niya sa atin.

Kaya nawa’y magkaroon tayo ng pag-asa na makakamit natin balang araw ang buhay na walang hanggan sa patuloy na pagiging saksi ng Mabuting Balita tungkol sa Paghahari ng Diyos sa ating pang-araw-araw na pamumuhay.

Reply

rROMUALDO May 8, 2024 at 4:25 pm

Sa ebanghelyong ating binasa mula sa aklat ni Marcos, tinawag tayo ng ating Panginoon upang magpakalakas ng loob at magpakalat ng Kanyang Mabuting Balita sa buong mundo. Sinabi Niya sa atin: “Pumunta kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo ang Mabuting Balita sa lahat ng nilalang.” Ito ang misyon na ibinigay Niya sa bawat isa sa atin.

Ngunit kasama sa ating pagtanggap sa misyon na ito ang pagtitiwala sa Panginoon. Hindi natin magagawa ang anumang bagay nang mag-isa, ngunit sa Kanyang tulong at biyaya, lahat ay magagawa natin. Hindi tayo dapat matakot, sapagkat ang Panginoon ay kasama natin sa bawat hakbang ng ating paglalakbay.

Isang napakalakas na pangako ang ibinigay sa atin sa ebanghelyo: “Ang mga palatandaan na sumasamang loob ay kasama ng mga sumasampalataya: sa aking pangalan, sila’y magpapalayas sa mga demonyo; magsasalita sila ng mga bagong wika; hahawakan nila ang mga ahas; at kahit uminom sila ng nakalalasong bagay, hindi ito makakasakit sa kanila.” Ito ay patunay na ang ating pananampalataya sa Panginoon ay may kapangyarihan at tagumpay.

Tayo ay tinawag upang maging mga instrumento ng pag-asa, pagmamahal, at kapayapaan sa mundong ito. Sa ating paglilingkod sa Kanya, tayo ay hinahanda para sa buhay na walang hanggan. Sa ating mga kilos at salita, hayaan nating mamalas ang liwanag ng Kanyang pag-ibig sa bawat isa.

Kaya’t mga kapatid, huwag nating kalimutan ang ating misyon. Gamitin natin ang bawat pagkakataon upang ipamalas ang pag-ibig at biyaya ng ating Panginoon. Sa pamamagitan ng Kanyang grasya, tayo ay magiging mga instrumento ng pagbabago at pag-asa sa ating mundo.

Reply

Mel Mendoza May 10, 2024 at 8:27 pm

Sa Linggong ito ay ipinagdiriwang ng ating Simbahan ang Dakilang Kapistahan ng Pag-akyat ng Panginoong Hesus sa Langit. Ang mga pagbasa ay patungkol sa witnessing, and missioning. Ito ay ang iniwan na tagubilin ni Hesus sa kanyang mga alagad mga tagubilin na umaalingawngaw hanggang sa ating kasalukuyang panahon. Magkakaroon lamang ng tunay na kabuluhan ang pakimayan sa atin ni Hesus, at ang kanyang Misteryo ng Paskuwal kung tayo ay magiging tunay na saksi ng mga iniwanan niyang pangangaral. Ang pagsasabuhay ng nakasaad sa Banal na Kasulatan na ginanap ni Hesus ay ang malaking hamon sa ating lahat na mananampalatayang Kristiyano. Kaya kaakibat ng pagiging saksi ay ang pagmimisyon na iniatas na ipalaganap sa lahat ng panig ng mundo ang Mabuting Balita ng Kaligtasan.

Ang mga pagbasa ay may himig na Evangelical at sacramental. Sa pamamagitan ng mga nakatala sa mga Gawa na ipinahahayag ni San Lucas dito kailangan ng mga mananampalataya ang katotohanan tungkol sa Salita at ito ang major task ng Espiritu ng Diyos na Siyang mangungusap sa lahat ng mga tinawag sa kanya kanyang karisma. Dadaloy ang Espiritu sa bawat isang naatasan na magpahayag ng Salita ng Diyos na siyang iniwanan ni Hesus sa mahigit tatlong taon Niyang pagmiministeryo bago ang Pag-akyat Niya sa langit. Sa aspeto ng magiging sakramental ang lahat ng nakipagsundo, ninawala kay Hesus at nagpabinyag ay hihingahan ng Espiritu bilang patunay na tayong mga binyagan ay naging kabilang sa pamilya ng Diyos Ama sa langit na nagsugo sa Espiritu.

Sa panahon natin ngayon na kung saan napakadali na lamang magpalaganap ng mga maling impormasyon o mga fake news isa ito sa napakalaking hamon na dapat mapagtatagumpayan na magapi. Pero sa kabilang banda maraming platforms sa social media na pwede ma-“take” advantage upang maging isang media evangeliser na kung saan naabot nito ang kadulo-duluhang panig ng mundo. Sa aking personal na pananaw wala ng kasing epektibo kung maipalaganap natin ang Mabuting Balita sa araw araw nating mga karanasan sa ating pakikipag-kapwa na kung saan nakikita natin ang iba’t ibang mukha ni Hesus sa ating kapwa ng Siya ay nakipamayan sa atin. Katulad ng mga unang alagad na pinagkalooban ng iba’t ibang biyaya ng paglilingkod ganun din naman tayo pinagsusumakitan at pinagsusumikapang maihatid ang katotohanan ng kaharian ng Diyos. Bilang tugon sa panawagan ng ating Papa Francisco sa synod ng sinodal na simbahan nawa’y marami tayong maakay para makasama sa isang masayang paglalakbay bilang isang simbahan patungo sa ipinangakong kaharian ng Diyos Amang nasa langit.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: