Lunes, Mayo 13, 2024

May 13, 2024

Paggunita sa Mahal na Birhen ng Fatima

Isaias 61, 9-11
Salmo 44, 11-12. 14-15. 16-17

O kab’yak ng hari namin,
ang payo ko’y ulinigin.

Lucas 11, 27-28


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Memorial of Our Lady of Fatima (White)

UNANG PAGBASA
Isaias 61, 9-11

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

Itong lahi ng aking bayan
ay makikilala sa lahat ng bansa,
pati anak nila’y
makikilala rin sa gitna ng madla;
sila’y kikilanling anak ng Panginoon saanman makita,
at tatawaging bayang pinagpala, hinirang ng Panginoon.
At ang Jerusalem
sa ginawang ito’y pawang malulugod,
anaki’y dalagang gayak ay pangkasal,
siya’y parang dinamtan
ng kaligtasan at pagtatagumpay.
Kung paanong ang binhi
ay tiyak na tutubo at sisibol,
gayun ang pagliligtas ng Panginoon
sa bayang kanyang hinirang.
Dahil dito, lahat ng bansa
ay magpupuri sa kanya.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 44, 11-12. 14-15. 16-17

O kab’yak ng hari namin,
ang payo ko’y ulinigin.

O kabiyak nitong hari, ang payo ko’y ulinigin;
ang lahat mong kamag-anak at ang madla ay limutin.
Sa taglay mong kagandahan ang hari ang paibigin;
siya’y iyong panginoon, marapat na iyong sundin.

O kab’yak ng hari namin,
ang payo ko’y ulinigin.

Ang prinsesa sa palasyo’y pagmasdan mo’t anong ganda;
sinulid na gintu-ginto ang niyaring damit niya.
Sa makulay niyang damit, sa hari ay pinapunta,
haharap sa haring yaong mga abay ay kasama.

O kab’yak ng hari namin,
ang payo ko’y ulinigin.

Sama-samang masasaya, ang lahat ay nagagalak
na pumasok sa palasyo at sa hari ay humarap.
Darami ang iyong supling, sa daigdig maghahari,
kapalit ng ninuno mo sa sinumang mga lahi.

O kab’yak ng hari namin,
ang payo ko’y ulinigin.

ALELUYA

Aleluya! Aleluya!
Birheng Mariang mapalad,
dapat magpuri ang lahat
sa iyo at sa ‘yong Anak.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 11, 27-28

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita si Hesus sa mga tao, may isang babaing sumigaw mula sa karamihan at nagsabi sa kanya, “Mapalad ang babaing nagdala sa inyo sa kanyang sinapupunan at nagpasuso sa inyo!” Ngunit sumagot siya, “Higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito!”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 1 comment… read it below or add one }

Ferdy Baetiong Pariño May 13, 2022 at 9:33 am

Tunay ngang mapalad ang Birheng Maria sapagkat sa kayang sinapupunan dinala ang Panginong Hesus. Subalit si Hesus na mismo ang nagsabi na mas mapalad ang taong nakikinig ng Mabuting Balita o ng Salita ng Diyos at tinutupad ito.

Hindi sapat na may kaalaman tayo sa banal na kasulatan. Hindi sapat na nagsisimba tayo tuwing Linggo. Hindi sapat na nakikinig tayo ng ebanghelyo at homiliya. Hindi sapat na tayo ay relihiyoso. Hindi sapat kung hindi natin isinsakatuparan ang ating mga nababasa at naririnig. Para lamang tayong mga binhing inihagis sa batuhan o sa pilapil. Na pagkatapos marinig ang Salita ng Diyos ay bumabalik din sa dating masamang gawain.

Ang Salita ng Diyos ang ating pag-asa, ang ating kaligtasan, ang magbibigay sa atin ng tunay na kaligayahan at ang magdudulot sa atin kapayapaan ng isip at damdamin. Kung gagawin lamang natin itong gabay at alituntunin sa buhay ay kahit kailan ay hindi tayo mgakakamali sa ating mga desisyon at kailanma’y hindi tayo hahayaan ni Hesus na tayo ay mapahamak.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: