Lunes, Mayo 13, 2024

May 13, 2024

PANALANGIN NG BAYAN
Mayo 13
Birhen ng Fatima

Inihandog sa atin ng Diyos ang kapayapaan ng pakikipagkasundo sa pamamagitan ni Jesus, ang Anak ni Maria. Ipanalangin natin na manatili sa atin ang kapayapaan.

Panginoon, dinggin Mo ang aming panalangin.
o kaya
Diyos ng Kapayapaan, basbasan Mo kami.

Ang mga pinuno ng Simbahan, sa ilalim ng pagtangkilik ng Birhen ng Fatima, nawa’y higit na mailapit ang Bayan ng Diyos kay Kristo at sa isa’t isa, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga pinuno sa buong mundo nawa’y patnubayan ni Maria, ang Birhen ng Fatima, sa kanilang pagsisikap na magkaroon ng pangmatagalang kapayapaan ang mga bansa, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga Kristiyanong pamayanan nawa’y magsikap na makamit ang kapayapaan ni Kristo sa pamamagitan ng pagpapakita ng pagmamahal at malasakit sa isa’t isa, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga nagdurusa sa mga espiritwal o pisikal na kahinaan nawa’y kahabagan ni Maria, manalangin tayo sa Panginoon.

Tayo nawa’y lukuban ng kapanyarihan ng Banal na Espiritu upang makita sa ating mundo ang handog ng kapayapaan, manalangin tayo sa Panginoon.

Ama, nalalaman namin na nagmumula sa iyo ang lahat ng mabubuting bagay. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan sa tulong ng makapangyarihang pamamagitan ni Maria. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 1 comment… read it below or add one }

Ferdy Baetiong Pariño May 13, 2022 at 9:33 am

Tunay ngang mapalad ang Birheng Maria sapagkat sa kayang sinapupunan dinala ang Panginong Hesus. Subalit si Hesus na mismo ang nagsabi na mas mapalad ang taong nakikinig ng Mabuting Balita o ng Salita ng Diyos at tinutupad ito.

Hindi sapat na may kaalaman tayo sa banal na kasulatan. Hindi sapat na nagsisimba tayo tuwing Linggo. Hindi sapat na nakikinig tayo ng ebanghelyo at homiliya. Hindi sapat na tayo ay relihiyoso. Hindi sapat kung hindi natin isinsakatuparan ang ating mga nababasa at naririnig. Para lamang tayong mga binhing inihagis sa batuhan o sa pilapil. Na pagkatapos marinig ang Salita ng Diyos ay bumabalik din sa dating masamang gawain.

Ang Salita ng Diyos ang ating pag-asa, ang ating kaligtasan, ang magbibigay sa atin ng tunay na kaligayahan at ang magdudulot sa atin kapayapaan ng isip at damdamin. Kung gagawin lamang natin itong gabay at alituntunin sa buhay ay kahit kailan ay hindi tayo mgakakamali sa ating mga desisyon at kailanma’y hindi tayo hahayaan ni Hesus na tayo ay mapahamak.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: