Miyerkules, Abril 17, 2024

April 17, 2024

PANALANGIN NG BAYAN
Ikatlong Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay
Miyerkules

Taglay ang pagtitiwala sa pagiging bukas-loob ng Diyos Ama na naghandog sa atin ng kanyang Anak sa Eukaristiya bilang pagkain para sa ating kaluluwa, ilapit natin sa kanya ang ating mga pangangailangan.

Panginoon, dinggin Mo ang aming panalangin.
o kaya
Ama, pagpalain Mo kami sa Eukaristiya.

Ang mga pinuno ng Simbahan nawa’y magpatotoo kay Jesus na siyang Tinapay ng Buhay sa mundong nagugutom sa kahulugan, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga pinuno ng pamahalaan nawa’y aktibong makisangkot sa paghahanap ng mga katugunan sa mga pangangailangan at kapakanan ng ating mahihirap na kapatid, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga nag-aakalang hindi nila kailangan ang Diyos sa kanilang buhay nawa’y maakit na tumanggap ng Eukaristiya, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga maysakit nawa’y maranasan ang mapagmahal na presensya ni Kristo sa kanilang pagtanggap ng Eukaristiya, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga yumaong tumanggap ng Tinapay ng Buhay nawa’y magkamit ng buhay na walang hanggan, manalangin tayo sa Panginoon.

Ama naming nasa Langit, gawin mo kaming tapat na nagpapasalamat para sa handog mong Eukaristiya na siyang nagbibigay ng pag-asa at kahulugan sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 7 comments… read them below or add one }

Nielzon May 8, 2019 at 8:50 am

Sinisikap ko bang ipakalat ang pangangaral ng ating Mesiyas sa kabila ng pang-uusig na tinatanggap ng Simbahan? Tinuturing ko ba ang aking sarili bilang isang instrumento ng ebanghelisasyon? Si Hesus ba ay aking pinananaligan para sa handog na pagkaing nagbibigay buhay? O para sa mga materyal na bagay?

Reply

Melba G. De Asis May 8, 2019 at 11:33 am

May pangako ang Diyos na bibigyan Nya ng buhay na walang hanggan ang mga taong nanalig sa Kanya.

Panginoon nawa’y pagkalooban mo nag buhay na walang hanggan ang aking mga ninuno, mga magulang na nagsipanaw na dito sa mundo, gayundin kaming mga sumasampalataya at nanalig na ipagkakaloob mo sa amin ang paraiso na Iyong pangako sa Iyong mga nilalang. Amen.

Reply

Reynald Perez May 4, 2022 at 3:27 am

PAGNINILAY: Patuloy nating sinasariwa ang Muling Pagkabuhay ni Hesus ngayong Ikatlong Linggo bilang pagninilay sa diskurso tungkol sa Tinapay ng Buhay. Noong nakaraang Biyernes ay narinig natin ang pagpaparami ng tinapay at isdang nagpabusog sa higit ng 5,000 katao. Noong Lunes ay narinig natin ang paalala ni Hesus na sikapin ang pagkaing nagbibigay-buhay. At kahapon ay mismong idineklara ni Hesus ang kanyang sarili bilang Tinapay ng Buhay.

Ngayong araw na ito, patuloy itong deklarasyon ni Kristo tungkol sa kanyang sarili bilang tinapay na nagbibigay-buhay. Itong pagkakilanlan ni Hesus ay isang paanyaya ng pananampalataya, na kung saan tayong mga sumasampalataya ay hinihikayat na mas kilalanin pa natin siya nang buong pananalig. At kapag ginawa natin ito ay makikilala natin ang dakilang kalooban ng Diyos, na siya namang tinutupad ng Anak, ang ating Panginoong Hesus. At balang araw ay makakamtan natin ang buhay na walang hanggan sa katapusan ng ating mga buhay. Mga kapatid, maganda itong pahayag ni Kristo tungkol sa Tinapay ng Buhay.

Ang ating pananampalataya sa kanya ay isang paghahangad na mapabusog niya ang ating mga pagkagutom at pagkauhaw sa buhay. At makikita natin sa bawat pagdiriwang ng Eukaristiya ay pinapabusog tayo ni Hesus sa pamamagitan ng kanyang Salita at ng kanyang Katawan. ito ang biyaya ng buhay na nais niyang ipagkaloob sa atin. Ngayon naman kung tayo’y sumasampalataya na siya ang Tinapay na nagbibigay-buhay, paano kaya tayo patuloy na “nagbibigay-buhay” sa iba?

Reply

Ferdy Baetiong Pariño May 4, 2022 at 9:22 am

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa mga tao: “Ako ang pagkaing nagbibigay-buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman”

Masasabi natin na tayo ay lumalapit kay Hesus. Masasabi din natin na nananalig tayo kay Hesus. Pero sapat na ba ang mga ito? Kung tayo ay nananalig kay Hesus hindi sapat yung naniniwala lamang tayo na may Diyos, na si Hesus ang Diyos. Ang nararapat nating gawin upang makamit ang mga pangako nya para sa atin ay sundin amg kalooban nya.

Marami sa atin ang nanniniwala kay Hesus pero hindi nman nagbabago at patuloy pa din na gumagawa ng kasamaan. May mga Linggo linggo nagsisimba subalit hindi naman nagmamalasakit sa iba at hindi minamahal ang kapwa. May mga relihiyosa na tsismosa, naninirang puri, inggitera, mapamintas, mapanghusga, puro reklamo ang lumalabas sa bibig, sugarol, nanalalake o nambababae, nagnanasa sa hindi asawa o pag aari. Mayroon din nmang mga madasalin at nagsasalita ng mga galing sa bibliya pero hindi mo nakikita sa kanyang kilos.

Kapag tayo ay lumapit kay Hesus at nananalig tayo, magsisi tayo sa mga gawang sala, humingi tayo ng kapatawaran at sikapin na nating matalikura ang kasamaan upang makamit natin ang gantimpalang. buhay na walang hanggan, walang kagutuman at pagkauhaw.

Sa ating lahat na iisipin, sasabihin at gagawin at isipin muna natin kung tayo ay kalulugdan ni Hesus sa gawainh iyon. Gawin nating gabay sa pang araw araw na pamumuhay ang Salita ng Diyos at ang Mabuting Balita.

Reply

Joshua S. Valdoz April 16, 2024 at 8:50 pm

REFLECTION:
Anong uri ng tinapay si Hesus para sa atin? Pinagtitibay ni Hesus na Siya ang tinapay ng buhay na buo at permanenteng nagbibigay kasiyahan sa mga lumalapit sa Kanya at naniniwala sa Kanya. Siya ang buhay na walang hanggan na ipinangako sa sangkatauhan at ngayon ay iniaalay dito. Sa Kanya binibigyan tayo ng buhay ng Ama. Ang buhay ng Diyos, na ibinigay sa atin kay Kristo, ay nahayag sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang pananampalataya ay pagbabalik-loob at pakikipag-isa. Ang pagbabalik-loob ay pagtalikod sa pagmamataas ng isang tao, sa pagnanais na mangibabaw, sa seguridad ng isang tao, at pagpapanibago ng isip at puso.
Nagpapasalamat tayo sa Diyos para sa pang-araw-araw na tinapay na tinatanggap natin. Idinadalangin natin na hindi tayo mag-alala tungkol sa hinaharap at subukang kilalanin kung paano tayo pinapakain ng Diyos. Nawa’y tulungan tayo ng Panginoon kapag tayo ay nalilimitahan ng ating nakaraan. Kapag alam natin kung paano tayo pinagpala, nawa’y manatili tayo sa harapan ng Panginoon ng may pagtitiwala, batid kung gaano kaliit ang nararapat sa atin ngunit handang tumanggap ng Kanyang biyaya sa mga bagong paraan.

Panginoong muling nabuhay, Ikaw ang tinapay na nagpapakain sa aming kaluluwa para sa buhay na walang hanggan. Amen.
***

Reply

Bro guibz April 17, 2024 at 10:39 am

MAGNILAY: Tayo ang umaayaw sa Diyos at hindi ang Diyos ang umaayaw sa atin. Walang inayawan ang Diyos maging ang mga nagtaksil sa kanya. Kahit inayawan natin siya, isang pagpaparamdam lang na nais nating bumalik sa kanya, walang kaabog-abog niya tayong muling tatanggapin. Ang totoo ay nang sandaling iwan natin siya agad na niyang kinasabikan ang ating pagbabalik. Hindi siya nagtatampo o nanunumbat sa maling ginawa natin. Hangad niya lagi ang mailigtas niya tayo at mabigyan ng buhay.

MANALANGIN: Panginoong muling nabuhay, huwag mo hayaang tuluyang mawalay kami sa iyo dahil sa aming kataksilan.

GAWIN: Hindi ka itinaboy ng Diyos kailanman. Huwag mo ring itaboy sinuman gaano man ang laki ng atraso niya sa iyo.

Reply

Rex Barbosa April 17, 2024 at 1:05 pm

ANG MABUTING BALITA NG PANGINOON
ayon kay San Juan 6, 35-40

PAGNINILAY / ARAL ng Ebanghelyo

Napakagandang PANGAKO NG KALIGTASAN.
Madali lang kung susundin
Mahirap sa taong ayaw magkaruon ng
Buhay na Walang Hanggan.

Simple ang Kanyang pahayag:
ang LUMAPIT, MANALIG at SUMUNOD kay HESUS
ay muli niyang bubuhayin sa huling araw.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: