Martes, Abril 16, 2024

April 16, 2024

PANALANGIN NG BAYAN
Ikatlong Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay
Martes

Inaanyayahan tayo na umasa kay Jesus upang makamit ang kasiyahang maibibigay lamang ng ipinangakong Langit.

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
Jesus, tugunan mo ang lahat ng aming gutom at uhaw.

Ang Simbahan nawa’y magsikap na maihatid ang pag-ibig ni Jesus sa lahat ng taong nagugutom sa Tinapay ng Buhay, manalangin tayo sa Panginoon.

Atin nawang maunawaan na ang presensya ni Kristo sa Eukaristiya ay isang palagiang pagtawag sa atin upang ibahagi ang ating buhay sa lahat ng ating nakakadaupang-palad, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga nagtitiis ng gutom at pagkauhaw nawa’y matugunan ni Jesus na siyang ating Tinapay, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga maysakit nawa’y makakuha ng lakas sa pagtanggap sa Eukaristiya, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga pinalalakas ng Eukaristiya sa buhay na ito nawa’y muling buhayin sa huling araw, manalangin tayo sa Panginoon.

Ama naming nasa Langit, isinugo mo mula sa Langit ang iyong Anak upang maging pagkain ng aming kaluluwa at akayin kami patungo sa iyo. Marapatin mo na sa pamamagitan ng aming pananampalataya kay Jesus na Tinapay ng Buhay, kami ay laging makasama sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 6 comments… read them below or add one }

Reynald Perez April 15, 2021 at 9:58 am

PAGNINILAY: Ang Ikatlong Linggo ng Muling Pagkabuhay ni Hesus ay nakatuon sa ika-6 na kabanata ng Ebanghelyo ni San Juan na kung saan ito’y patungkol sa Diskurso ni Hesus tungkol sa kanyang sarili bilang Tinapay ng Buhay. Kahapon narinig natin kung paanong hinanap at sinundan ng mga tao si Hesus sa Capernaum. Sila’y naghahanap sa kanya dahil sa 5 tinapay at 2 isda na ipinarami noong sila’y pinakainin. At sinabi rin ni Hesus na sikapin nila ang pagkain na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ngayon ay nagtanong ang mga tao kung anong tanda ang ibibigay niya. At dito’y isinalaysay niya ang kwento kung saan pinaulan ng Diyos ang manna sa disyerto upang pakainin ang kanilang mga ninuno at hindi magutom. At ipinaliwanag ng Panginoon na ang Diyos Ama ang nagbigay ng mannang iyon, at higit pa riyan ang tinapay na bibigay sa kanila upang ang sinumang kumain ito ay hindi mamatay, kundi mabubuhay na walang hanggan. Nang hiniling nila kay Hesus ang tinapay na iyon, matuwid na idineklara niya ang kanyang sarili bilang Tinapay ng Buhay, na sinumang lumalapit ay hindi magugutom at naniniwala ay hindi mauuhaw.

Makikita rito ang pahayag ng Panginoon ng malaking pananalig sa kanya at sa Mabuting Balitang ipinangaral niya. Ganyan ang ipinamalas ni San Esteban sa Unang Pagbasa nang siya’y tumayo ng buong pananalig kay Hesus hanggang ialay niya ang kanyang buhay. Ang Unang Kristiyanong martir ay kilala sa pagtatagubilin ng kanyang buhay sa Diyos habang ipinagdasal ang kapatawaran ng kanyang mga kaaway. Ganito ang hamon sa atin ng bawat pagtitipon sa piging ng Salita at altar ng Katawan na tayo rin ay maging “Eucharistic” sa ibang tao katulad ni Hesus noong inalay niya ang kanyang buhay sa Krus at muling nabuhay upang tayo’y mailigtas at mas maging tapat sa kalooban ng Ama.

Nawa tayo rin ay maging pinagpala, pinaghatian, at pinagbahagian sa ibang tao, lalung-lalo sa mga nangangailangan ng pisikal, emosyonal, at espirituwal na gabay.

Reply

Thans April 16, 2024 at 5:02 pm

Maraming salamat po sa napakagandang pagninilay na ibinahagi ninyo. Naway lagi kayong pagpapalain ng Poong Maykapal.

Reply

Sherwin D. Yanoria April 20, 2021 at 5:57 am

Si Hesus ang pagkaing nagbibigay buhay. Ang materyal na pagkain ay panandalian lamang ang epekto nito sa ating katawan. Kayat kadalasan ay 3 beses na kumakain sa maghapon. Sa ibang may kaya kahit mga 5 0 6 dahil sila ay may kakayahang magmerienda. Ngunit si Hesus, Siya na mismo ang buhay. Kaya nga mapalad ang mga tao na nakikinabang sa Kanyang piging. Ito ay ang banal na Misa, na kung saan ang tinatanggap natin ay ang Kanyang salita at katawan. Ito ang nagsisilbing pagkain ng ating kaluluwa. Ang kayamanang hindi nananakaw at ang pagkaing nagbibigay buhay.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño April 20, 2021 at 9:21 am

Gaano ka katagal na nag fafacebook? Ilang oras ka nagyoyoutube? Alam mo bang it will just take 2 to 3 minutes of your time reading the daily gospel. Tuwing umaga uagaliin mong almusalin ang Tinapay na galing sa Diyos. Pagkaing hindi ka magugutom at mauuhaw. Gawin mong inspirasyon ang mga pagbasa at ebanghelyo sa pang araw araw na iisipin, gagawin at sasalitain and you’ll never go wrong. Maaalis ang iyong pangamba sapagkat alam mong lagi mong kasama si Hesus. Ang mga ebanghelyo ay galing mismo sa bibig ni Hesus, medyo malalim ang mga ibig sabihin, kaya kung may oras ka sa pnunuod ng netflix mgakaroon ka din ng oras na manuod ng mga online mass dahil dito ipapaliwanag ng ating mga kaparian ang sinsaad mg ebanghelyo na gagamitin natin sa pang araw araw na hamon ng buhay. Masarap makinig ng misa mga kapatid.

Reply

Malou Castaneda April 15, 2024 at 9:31 pm

PAGNINILAY
Anong uri ng tinapay si Hesus para sa atin? Pinagtitibay ni Hesus na Siya ang tinapay ng buhay na buo at permanenteng nagbibigay kasiyahan sa mga lumalapit sa Kanya at naniniwala sa Kanya. Siya ang buhay na walang hanggan na ipinangako sa sangkatauhan at ngayon ay iniaalay dito. Sa Kanya binibigyan tayo ng buhay ng Ama. Ang buhay ng Diyos, na ibinigay sa atin kay Kristo, ay nahayag sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang pananampalataya ay pagbabalik-loob at pakikipag-isa. Ang pagbabalik-loob ay pagtalikod sa pagmamataas ng isang tao, sa pagnanais na mangibabaw, sa seguridad ng isang tao, at pagpapanibago ng isip at puso.
Nagpapasalamat tayo sa Diyos para sa pang-araw-araw na tinapay na tinatanggap natin. Idinadalangin natin na hindi tayo mag-alala tungkol sa hinaharap at subukang kilalanin kung paano tayo pinapakain ng Diyos. Nawa’y tulungan tayo ng Panginoon kapag tayo ay nalilimitahan ng ating nakaraan. Kapag alam natin kung paano tayo pinagpala, nawa’y manatili tayo sa harapan ng Panginoon ng may pagtitiwala, batid kung gaano kaliit ang nararapat sa atin ngunit handang tumanggap ng Kanyang biyaya sa mga bagong paraan.

Panginoong muling nabuhay, Ikaw ang tinapay na nagpapakain sa aming kaluluwa para sa buhay na walang hanggan. Amen.
***

Reply

Joshua S. Valdoz April 16, 2024 at 12:57 pm

REFLECTION: Anong uri ng tinapay si Hesus para sa atin? Pinagtitibay ni Hesus na Siya ang tinapay ng buhay na buo at permanenteng nagbibigay kasiyahan sa mga lumalapit sa Kanya at naniniwala sa Kanya. Siya ang buhay na walang hanggan na ipinangako sa sangkatauhan at ngayon ay iniaalay dito. Sa Kanya binibigyan tayo ng buhay ng Ama. Ang buhay ng Diyos, na ibinigay sa atin kay Kristo, ay nahayag sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang pananampalataya ay pagbabalik-loob at pakikipag-isa. Ang pagbabalik-loob ay pagtalikod sa pagmamataas ng isang tao, sa pagnanais na mangibabaw, sa seguridad ng isang tao, at pagpapanibago ng isip at puso.
Nagpapasalamat tayo sa Diyos para sa pang-araw-araw na tinapay na tinatanggap natin. Idinadalangin natin na hindi tayo mag-alala tungkol sa hinaharap at subukang kilalanin kung paano tayo pinapakain ng Diyos. Nawa’y tulungan tayo ng Panginoon kapag tayo ay nalilimitahan ng ating nakaraan. Kapag alam natin kung paano tayo pinagpala, nawa’y manatili tayo sa harapan ng Panginoon ng may pagtitiwala, batid kung gaano kaliit ang nararapat sa atin ngunit handang tumanggap ng Kanyang biyaya sa mga bagong paraan.

PRAYER: Panginoong muling nabuhay, Ikaw ang tinapay na nagpapakain sa aming kaluluwa para sa buhay na walang hanggan. Amen.
***

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: