Miyerkules, Oktubre 25, 2023

October 25, 2023

PANALANGIN NG BAYAN
Ika-29 Linggo sa Karaniwang Panahon
Miyerkules

Manalig tayo sa Diyos Ama habang inilalahad natin sa kanya ang ating mga pangangailangan at mga pagkabalisa sa buhay.

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
Bigyang-lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon.

Ang Simbahan nawa’y magpakita ng malalim na pananampalataya sa Diyos na nagpapatnubay sa pangdaigdigang kaganapan, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga pinuno at manggagawa ng gobyerno nawa’y maging tapat sa kanilang tungkulin at maging laging handang magbigay sulit ng kanilang gawain hindi lamang sa tao kundi lalo na sa Diyos, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga kabataan nawa’y maging matiyaga sa gawain at pag-aaral at manatiling umaasa sa isang magandang kinabukasan, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga naghihingalo nawa’y tumingin kay Kristo nang may pag-asa at nagbabalik-loob na pananalig, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga tapat na yumao nawa’y magdiwang magpakailanman sa kaganapan ng mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon.

Panginoon, sa iyong karunungan, nalalaman mo ang oras at ang araw. Huwag mo nawang hayaang maging sarado ang aming mga puso sa iyong pagdating sanhi ng aming pinagkakaabalahan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 2 comments… read them below or add one }

Reynald Perez October 16, 2021 at 12:43 am

PAGNINILAY: Anim na Linggo na lang ang natitira, at tayo po ay papasok sa Panahon ng Adbiyento. Ito ay ang pasimula ng bagong Taong Panliturhiya ng ating Simbahan. Ang Adbiyento ay isang panahon ng paghahanda sa Tatlong Pagdating ng ating Panginoong Hesukristo: (1) Ang pagdiriwang ng kanyang Pagsilang sa Pasko, (2) Ang Muling Pagpaparito/Huling Paghuhukom sa katapusan ng panahon, at (3) Ang araw-araw na Pagpapahayag ng Panginoon sa misteryo at mga Sakramento.

Kaya ang Ebanghelyo ngayon ay isang paanyaya ni Hesus na tayo’y maging mga tapat at matalinong alipin, samantala ating hinihintay ang kanyang pagdating. Tayo ay inaasahang maging handa na di katulad sa lalaking hinayaang pasukan ng magnanakaw ng kanyang bahay. Ganito inilarawan ni Hesus ang kanyang pagdating na parang magnanakaw sa gabi. Ito’y nangangahulugang hindi alam kahit sinumang tao tungkol sa oras na yaon, kundi ang Diyos Ama lang ang nakakaalam at magloloob ng mga bagay sa daigdig. Ang ating buhay dito sa daigdig ay hindi kailanmang angkin natin, kundi ito’y galing sa Diyos. Tayo’y mga tagapangalaga ng buhay na ito upang tuparin ang tungkulin/misyon inatasan tayo. Ito yung espirituwal na paghahanda na dapat nating bigyan-pansin habang hinihintay natin ang muling pagpaparito ng ating Panginoong Hesukristo sa sanlibutan.

Tayo ay tinawagang maging mga tapat at matalino sa pagsasagawa ng paghahandang iyon. Ito ang paraan upang makamtan natin ang pagpapala ng langit, at iyan ay ang buhay na walang hanggan kapiling ang Panginoon at ang kanyang mga banal. Kaya hinihikayat tayo ni San Pablo sa Unang Pagbasa na tanggapin at isabuhay ang aral ng Mabuting Balita ni Hesus upang patuloy tayo’y mamuhay na nararapat at naaayon sa dakilang kalooban ng Ama na sana’y hindi tayo mamuhay sa kasalanan at maling lakad ng buhay.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño October 20, 2021 at 9:16 am

Hindi nababanggit sa kasulatan kung kailan ang muling pagbalik ni Hesus, subalit binanggit na ito ay darating sa hindi natin inaasahan, maaring mamaya, bukas, sa isang araw, sa isang buwan o sa isang taon, ang tanong ay handa ka ba?
Ano paghahanda ang kinaabalahan mo? Pag iipon ng pagkain, pagpaparami ng pera, pagkuha ng mga life insurance, pagbili ng mga ari arian? Ano nman ang naipon mo para sa iyomg kaluluwa? Ano nman naipundar mong kabutihang asal na sa palagay mong handa ka ng humarap kay Hesus. Baka nman hanggang ngayon ay nag iipon kanpa din ng poot, pagnanasa sa hindi mo asawa, katakawan, pagiging ganid, makasarili, paninira ng tao, kahalayan katulad ng panunuod ng pornograpiya, pakikiapid, pangangalunya, hindi pinatatawad ang kapatid, magnanakaw, sinungaling, mandaraya….. ano sa mga nabnggit ang iniipon mo?
Kapatid, paalala satin ang ebanghelyo ngayon, na dapat nating linisin na ang ating mga sarili, umpisahan mo sa pagsisisi, humingi ng kapatawaran, sikpaing talikuran ang kasamaan at ipamahagi ang ilan sa iyong kayamanan. Maigsi lamang ang buhay, lalo na ngayon na may kumakalat na sakit na nakakahawa at nakamamatay. Magnilay tayo at suriin ang sarili, nasan na ba ako? Mabuti ba ako? Wala ba akong nasusuway sa sampung utos? Minamahal ko ba ang aking kapwa o ang pamilya ko lanhg at sarili ang may pakialam ako? Mahal ko ba talaga ang Diyos at ipinapadama ko ito sa ibang tao? O ang mahalaga sakin ay pera lamang.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: