Huwebes, Oktubre 26, 2023

October 26, 2023

Huwebes ng Ika-29 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Roma 6, 19-23
Salmo 1, 1-2. 3. 4 at 6

Mapalad ang umaasa
sa Panginoon tuwina.

Lucas 12, 49-53


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Thursday of the Twenty-ninth Week in Ordinary Time (Green)

UNANG PAGBASA
Roma 6, 19-23

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma

Mga kapatid, nagsasalita ako sa karaniwang paraan para madali ninyong maunawaan. Kung paanong ipinailalim ninyo ang inyong sarili sa karumihan at sa kasamaang palala nang palala, ngayon nama’y ihandog ninyo ang inyong sarili sa katuwiran sa ikapagiging-banal ninyo.

Noong alipin pa kayo ng kasalanan, hindi kayo saklaw ng katuwiran. Ngunit ano nga ang napala ninyo sa mga bagay na iyon na ikinahihiya ninyo ngayon? Ang kinauuwian ng mga ito ay kamatayan. Ngunit ngayong pinalaya na kayo mula sa kasalanan at mga alipin na ng Diyos, ang natamo ninyo’y kabanalan at ang kauuwia’y buhay na walang hanggan. Sapagkat kamatayan ang kabayaraan ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Hesus na ating Panginoon.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 1, 1-2. 3. 4 at 6

Mapalad ang umaasa
sa Panginoon tuwina.

Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama,
upang sundan niya ang kanilang payo’t maling halimbawa;
hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhika’y
pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila.
Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral,
ang utos ng Poon siyang binubulay sa gabi at araw.

Mapalad ang umaasa
sa Panginoon tuwina.

Ang katulad niya’y isang punongkahoy sa tabing batisan,
sariwa ang daho’t laging namumunga sa kapanahunan,
at anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay.

Mapalad ang umaasa
sa Panginoon tuwina.

Ngunit ibang-iba ang masamang tao; ipa ang kawangis,
siya’y natatangay at naipapadpad kung hangi’y umihip.
Sa taong matuwid ay Panginoon ang s’yang mag-iingat,
ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak.

Mapalad ang umaasa
sa Panginoon tuwina.

ALELUYA
Filipos 3, 8-9

Aleluya! Aleluya!
Tana’y aking tatalikdan
upang si Kristo’y makamtan
bilang tanging pakinabang.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 12, 49-53

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa – at sana’y napagningas na ito! May isang binyag pa na dapat kong tanggapin, at nababagabag ako hangga’t hindi natutupad ito! Akala ba ninyo’y pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo: hindi kapayapaan kundi pagkakabaha-bahagi. Mula ngayon, ang limang katao sa isang sambahayan ay mababahagi: tatlo laban sa dalawa at dalawa laban sa tatlo.

Maglalaban-laban ang ama at ang anak na lalaki,
Ang ina at ang anak na babae,
At gayun din ang biyenang babae, at manugang na babae.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 5 comments… read them below or add one }

Reynald Perez October 16, 2021 at 12:49 am

PAGNINILAY: Ang Ebanghelyo ay isa sa mga kontrobersyal na pahayag ng ating Panginoong Hesukristo. Unang sinabi ni Hesus na naparito siya upang ipadala ang apoy ng lupa at ito’y magnangis na. Ang nais niyang ipahiwatig na ang apoy ay sumusimbolo sa pag-aalab na dala ng Espiritu Santo. Ito ang magpapaningning sa tao tungo sa liwanag ni Kristo. Kaya ang binyag na ninanais ni Hesus ay nagmumula sa Espiritung iyon. Minsan nga sinabi ni Santa Catalina ng Siena: “Be who God wants you to be, and you will set the world on fire.”

Tayong mga Kristiyano ay inaanayayahang maging apoy hindi lang panariwain ang init ng pag-ibig ng Diyos, kundi pati na rin ipagdala ang kanyang liwanag sa lahat, lalung-lalo ang mga nasa kadiliman dulot ng kasalanan. Ikalawang pahayag ni Hesus ay hindi siya naparito upang magbigay ng kapayapaan, kundi ang pagkbaha-bahagi. Sinasabi rin dito sa Ebanghelyo ang hidwaan ng dalawa laban sa tatlo, ama laban sa anak na lalaki, ina laban sa anak na babae, at biyenan laban sa manugang. Hindi ito nangangahulugang si Hesus ay nagsasaya dahil sa pagkawatak-watak ng mga tao, kundi ito ay nagsisilbing babala sa atin tungkol sa mga pagkakataong hindi tanggap ng ilan ang mga mensahe ng Panginoon. Kahit pinipilit ng mga mananampalataya sa mga hindi naniniwala na ilagay ang pananampalataya sa Panginoon, marami pa rin ang ayaw makinig at minsan umaabot hanggang sa punto ng pagsasalungat.

Sa kabuuan, ang gustong ipunto ng Panginoon na sa panahon ng mga ganitong pagsubok sa buhay, ang hindi matitinag ay ang pagmamhal ng Diyos sa ating lahat. Bagamat tayo’y mga tao lamang na may posibilidad na magkasala, patuloy tayong mamahalin ng Panginoon habambuhay upang tayo’y mas lumapit sa kanya. At ganun rin ang ating ituturing sa mga ibang taong nagsuway sa kanya na sana iakay natin sila sa pamamagitan ng pagmamahal tungo sa Panginoon na siyang dala ang apoy ng liwanag.

Reply

Ferdy Baetiong Parino October 21, 2021 at 9:25 am

Kung literal nating tatanggapin ang mga sinabi ni Hesus ay maguguluhan tayo at iisipin nating bakot ganuon ang dahilan ng pagparito ni Hesus.
Subalit amg nais ipabatid sa atin ng Panginoon ay ang realidad, ganito nman talaga ang utak ng karamihan sa atin. Ganito nman talaga ang kinahitnan ng dahil sa ugali ng tao, ang pagkakawatak watak. Nais din ipabatid satin ni Hesus na hindi puro pasarap lamang ang mararanasan dito sa lupa, maraming kapighatian, problema, pagsubok, alitan at pagkakaiba iba ng paniniwala sapagkat tayo ay tao lamang. Ang aral at hamon ng ebanghelyo ay anuman ang dumating na kaguluhan, gaano man kalakas ang hagupit ng unos ay manatili tayo sa kanya. Na sya lamang ang ating mattakbuhan at aasahan at wala ng iba. Ang lahat ng bagay ay may katapusan maging ang buhay natin, magpakatatag lamang tayo at magkaroon ng magandang relasyon sa Diyos at hindi tayo matitinag ng kung anumang pagsubok. Huwag kang matakot sa mangyayari sa kinabukasan, wag kang mangamba sa maraming bagay, gumawa ka lamang ng mabuti at Diyos na ang bahala sayo. Sigurado yun.

Reply

Cora Galang Orense October 21, 2021 at 10:48 am

Ngayon pong araw Oct 21,2021 sa atin pong pagbasa ay sinasabi Ng ating Panginoon Jesus na sya ay naparito upang magdala Ng apoy at nawa’y magningas Ito. Ito po MGA kapatid ay nangangahulugan na sya ay nagdala Ng nagaalab na pag big sa ating lahat at sa pamamagitan Ng banal na Espiritu Tayo ay mabinyagan sa pangalan nya. Nais Ng ating Panginoon na Tayo ay mamuhay na kawangis nya, na may pagaalab Ng pagibig Di lamang sa ating sarili kundi pati sa kapwa.Sa pamamagitan Ng ating pagsisi at pagnanais na makasunod sa Diyos Tayo ay bibiyayaan nya Ng pusong nakakaunawa sa mabuti at masama at mula duo’y sisikapin nating maging mabuti sa paningin nya, bibigyan nya Tayo Ng pusong mapagpatawad, at pusong mapagmahal na nakakakita rin Ng pangangailangan ng iba.Hindi po maiaalis na maroon pang MGA taong Di pa lubos na nakakakilala sa Diyos,at tayo bilang nakakakilala na ay dapat makitaan Ng pagibig sa lahat maging Ito man ay mananampalataya o Hindi pa.Sapagkat lahat Tayo ay Mahal Ng Diyos Ng walang pagtuturing,at sa ganun ay makikita sa atin ang pagkilos Ng banal na Espiritu. Madali nating mahihikayat ang MGA Di mananampalataya na maniwala at manalig sa Diyos Kung nakikita sa atin at mararanasan sa atin ang pag big ng Diyos.inaanyayahan po Tayo Ng Panginoon sa buhay na Puno man Ng pagsubok ay nagaalab Naman Ng pagibig nya,Kaya’t huwag po tayong matakot harapin ang bawat araw sapagkat Tayo ay may Diyos na laging nating maaasahan. Have a nice day po MGA kapatid and God bless ?

Reply

Ervi Sobrevinas October 26, 2023 at 5:12 am

Lucas 12, 49-53
This passage reflects Jesus’ teachings on the challenging consequences of following him. He speaks metaphorically of bringing “fire on the earth,” symbolizing the transformative and divisive impact of his message. Jesus acknowledges that his teachings might lead to divisions even within families, highlighting the radical nature of his message and the difficult choices his followers might face. This passage emphasizes the profound commitment required to follow Jesus and the potential conflicts that might arise as a result.

Reply

Mel Mendoza October 26, 2023 at 2:54 pm

Sa mga pagbasa sa araw na ito partikyular na sa unang bahagi ng Ebanghelyo sa simula ng mga talata “Naparito ako upang magdala ng apoy sa mundo” hindi pwede na hindi ko ito ikonekta sa naglalagablab na puso ni Hesus sa imahe ng kanyang nagniningning na puso sa “The Most Sacred of Jesus” na kung saan ramdam ko ang naguumapaw na pagmamahal Niya sa sanlibutan sa kabila ng patuloy na paglabag ng tao sa Kanyang mga Kautusan. Ang simbolo ng apoy ito ay naglilinis at naglilinang na parang ginagawa sa ginto upang lumabas ang tunay na ganda at kadalisayan nito. Ang apoy sa lumalagablab sa puso ni Hesus ay siyang panawagan sa ating lahat na maging puro tayo at maging dalisay na kapara ni Hesus tupukin nawa nito ang lahat ng mga masasama sa atin. Ang mensahe sa Mabuting Balita ay maging instrumento tayong lahat na Kanyang tagasunod na maging liwanag sa mundo na nababalot ng kadiliman. Sa pamamagitan ng ating palagiang pagsunod at pagsasabuhay ng Kanyang ipingangaral sa Banal na Kasulatan hindi nalalayo na magiging puno ang daigdig na ating ginagalawan ng liwanag na magmumula sa puso ni Hesus. Ang panawagan sa Ebanghelyo ay maging daluyan tayo ng liwanag na ito na nanggaling sa naglalagablab na pag-ibig sa atin ng Diyos.

Sa huling bahagi ng Mabuting Balita , ay tunay nga na magkakaroon ng pagkakawatak-watak ang mga tao sa mundo, sa loob ng pamilya, sa sambayan kung hindi magiging maibigin ang mga tao sa kapayaan na pilit na ipinamamahagi ng Diyos, bagkus magdudulot ito ng kaguluhan. Ang panawagan ay dapat magkaroon ang bawat isa ng paninindigan sa mga mabuting aral na atin nang napakinggan na ipingangaral ng ating simbahan. Magkakaroon lamang ng tunay na kapayapaan kung tutupad ang lahat sa panukala ng Diyos na kahit sa lumang panahon ay kanya ng ipinangaral. Sa araw araw dapat patuloy na magsaliksik, gunamgunamin, ang mga katotohanang magbibigay sa atin ng kaliwanagan, at magkaroon ng paninindigan at ibahagi sa kapwa na nagnanais din makaranas ng kapayapaan at pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo .
Magningas nawa sa ating puso ang pag-ibig at kapayapaan ng ating Panginoong Diyos. Amen!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: