Miyerkules, Oktubre 25, 2023

October 25, 2023

Miyerkules ng Ika-29 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Roma 6, 12-18
Salmo 123, 1-3. 4-6. 7-8

Sa pangalan ng Maykapal,
tayo ay tinutulungan.

Lucas 12, 39-48


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Wednesday of the Twenty-ninth Week in Ordinary Time (Green)

UNANG PAGBASA
Roma 6, 12-18

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma

Mga kapatid, huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang mamamatay upang hindi na kayo maalipin ng masasamang pita nito. Huwag ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay at muling binuhay at ihandog sa kanya ang buo ninyong pagkatao bilang kasangkapan ng katuwiran. Sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan, yamang kayo’y wala na sa ilalim ng kautusan kundi nasa ilalim ng kagandahang-loob ng Diyos.

Ngayon, gagawa ba tayo ng kasalanan dahil sa wala na tayo sa ilalim ng kautusan kundi nasa ilalim ng kagandahang-loob ng Diyos? Hindi! Alam ninyong kapag kayo’y napailalim kaninuman bilang alipin, alipin nga kayo ng inyong pinapanginoon – mga alipin ng kasalanan at ang bunga nito’y kamatayan, o mga alipin ng Diyos at ang bunga nito’y pagpapawalang-sala. Ngunit salamat sa Diyos sapagkat kayong dating mga alipin ng kasalanan ay naging masunurin sa aral na tinanggap ninyo. Pinalaya na kayo sa kasalanan at ngayo’y mga alipin na ng katuwiran.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 123, 1-3. 4-6. 7-8

Sa pangalan ng Maykapal,
tayo ay tinutulungan.

Ano kaya’t di pumanig sa atin ang Panginoon;
O Israel, ano kaya ang sagot sa gayong tanong?
“Kung ang Panginoong Diyos, sa amin ay di pumanig,
noong kami’y salakayin ng kaaway na malupit,
maaaring kami noon ay nilulon na nang buhay,
sa silakbo ng damdamin at matinding kagalitan.

Sa pangalan ng Maykapal,
tayo ay tinutulungan.

Maaaring kami noo’y natangay na niyong agos,
naanod sa karagata’t tuluy-tuloy na nalunod;
sa lakas ng agos noo’y nalunod nga kaming lubos.
Tayo ay magpasalamat, ang Poon ay papurihan,
pagkat tayo’y iniligtas sa malupit na kaaway.

Sa pangalan ng Maykapal,
tayo ay tinutulungan.

Ang katulad nati’y ibong sa bitag ay nakatakas;
lubos tayong nakalaya nang ang bitag ay mawasak.
Tulong nating kailangan ay sa Poon nagmumula,
pagkat itong lupa’t langit tanging siya ang lumikha.”

Sa pangalan ng Maykapal,
tayo ay tinutulungan.

ALELUYA
Mateo 24, 42a. 44

Aleluya! Aleluya!
Tayo ay laging magtanod
sapagkat di natin talos
ang pagbabalik ni Hesus.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 12, 39-48

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Tandaan ninyo ito: kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kayo ma’y dapat humanda, sapagkat darating ang Anak ng Tao sa oras na hindi ninyo inaasahan.”

Itinanong ni Pedro, “Panginoon, sinasabi po ba ninyo ang talinghagang ito para sa amin o para sa lahat?” Tumugon ang Panginoon, “Sino nga ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba siya ang pamamahalain ng kanyang panginoon sa sambahayan nito, upang magbigay sa ibang mga alipin ng kanilang pagkain sa karampatang panahon? Mapalad ang aliping iyon, kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayun pagbabalik ng kanyang panginoon. Sinasabi ko sa inyo: pamamahalain siya ng kanyang panginoon sa lahat ng ari-arian nito. Ngunit kung sabihin sa sarili ng aliping iyon, ‘Matatagalan pa bago magbalik ang aking panginoon,’ at simulan niyang bugbugin ang ibang aliping lalaki at babae, at kumain, uminom, at maglasing, darating ang panginoon ng aliping yaon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parurusahan siya ng panginoon, at isasama sa mga di-tapat.

“At ang aliping nakaaalam ng kalooban ng kanyang panginoon, ngunit hindi naghanda ni sumunod sa kalooban nito ay tatanggap ng mabigat na parusa. Ngunit ang aliping hindi nakaaalam ng kalooban ng kanyang panginoon at gumawa ng mga bagay na nararapat niyang pagdusahan ay tatanggap ng magaang parusa. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay; at ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin sa lalong maraming bagay.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 2 comments… read them below or add one }

Reynald Perez October 16, 2021 at 12:43 am

PAGNINILAY: Anim na Linggo na lang ang natitira, at tayo po ay papasok sa Panahon ng Adbiyento. Ito ay ang pasimula ng bagong Taong Panliturhiya ng ating Simbahan. Ang Adbiyento ay isang panahon ng paghahanda sa Tatlong Pagdating ng ating Panginoong Hesukristo: (1) Ang pagdiriwang ng kanyang Pagsilang sa Pasko, (2) Ang Muling Pagpaparito/Huling Paghuhukom sa katapusan ng panahon, at (3) Ang araw-araw na Pagpapahayag ng Panginoon sa misteryo at mga Sakramento.

Kaya ang Ebanghelyo ngayon ay isang paanyaya ni Hesus na tayo’y maging mga tapat at matalinong alipin, samantala ating hinihintay ang kanyang pagdating. Tayo ay inaasahang maging handa na di katulad sa lalaking hinayaang pasukan ng magnanakaw ng kanyang bahay. Ganito inilarawan ni Hesus ang kanyang pagdating na parang magnanakaw sa gabi. Ito’y nangangahulugang hindi alam kahit sinumang tao tungkol sa oras na yaon, kundi ang Diyos Ama lang ang nakakaalam at magloloob ng mga bagay sa daigdig. Ang ating buhay dito sa daigdig ay hindi kailanmang angkin natin, kundi ito’y galing sa Diyos. Tayo’y mga tagapangalaga ng buhay na ito upang tuparin ang tungkulin/misyon inatasan tayo. Ito yung espirituwal na paghahanda na dapat nating bigyan-pansin habang hinihintay natin ang muling pagpaparito ng ating Panginoong Hesukristo sa sanlibutan.

Tayo ay tinawagang maging mga tapat at matalino sa pagsasagawa ng paghahandang iyon. Ito ang paraan upang makamtan natin ang pagpapala ng langit, at iyan ay ang buhay na walang hanggan kapiling ang Panginoon at ang kanyang mga banal. Kaya hinihikayat tayo ni San Pablo sa Unang Pagbasa na tanggapin at isabuhay ang aral ng Mabuting Balita ni Hesus upang patuloy tayo’y mamuhay na nararapat at naaayon sa dakilang kalooban ng Ama na sana’y hindi tayo mamuhay sa kasalanan at maling lakad ng buhay.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño October 20, 2021 at 9:16 am

Hindi nababanggit sa kasulatan kung kailan ang muling pagbalik ni Hesus, subalit binanggit na ito ay darating sa hindi natin inaasahan, maaring mamaya, bukas, sa isang araw, sa isang buwan o sa isang taon, ang tanong ay handa ka ba?
Ano paghahanda ang kinaabalahan mo? Pag iipon ng pagkain, pagpaparami ng pera, pagkuha ng mga life insurance, pagbili ng mga ari arian? Ano nman ang naipon mo para sa iyomg kaluluwa? Ano nman naipundar mong kabutihang asal na sa palagay mong handa ka ng humarap kay Hesus. Baka nman hanggang ngayon ay nag iipon kanpa din ng poot, pagnanasa sa hindi mo asawa, katakawan, pagiging ganid, makasarili, paninira ng tao, kahalayan katulad ng panunuod ng pornograpiya, pakikiapid, pangangalunya, hindi pinatatawad ang kapatid, magnanakaw, sinungaling, mandaraya….. ano sa mga nabnggit ang iniipon mo?
Kapatid, paalala satin ang ebanghelyo ngayon, na dapat nating linisin na ang ating mga sarili, umpisahan mo sa pagsisisi, humingi ng kapatawaran, sikpaing talikuran ang kasamaan at ipamahagi ang ilan sa iyong kayamanan. Maigsi lamang ang buhay, lalo na ngayon na may kumakalat na sakit na nakakahawa at nakamamatay. Magnilay tayo at suriin ang sarili, nasan na ba ako? Mabuti ba ako? Wala ba akong nasusuway sa sampung utos? Minamahal ko ba ang aking kapwa o ang pamilya ko lanhg at sarili ang may pakialam ako? Mahal ko ba talaga ang Diyos at ipinapadama ko ito sa ibang tao? O ang mahalaga sakin ay pera lamang.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: