Martes, Oktubre 24, 2023

October 24, 2023

Martes ng Ika-29 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

o kaya Paggunita kay San Antonio Maria Claret, obispo

Roma 5, 12. 15b. 17-19. 20b-21
Salmo 39, 7-8a. 8b-9. 10. 17

Handa akong naririto
upang sundin ang loob mo.

Lucas 12, 35-38


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Tuesday of the Twenty-ninth Week in Ordinary Time (Green)

or Optional Memorial of St. Anthony Mary Claret, Bishop (White)

UNANG PAGBASA
Roma 5, 12. 15b. 17-19. 20b-21

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma

Mga kapatid, ang kasalana’y pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala.

Totoo ngang nagdala ng kamatayan sa marami ang pagsuway ni Adan, ngunit malaki ang kahigtan ng kagandahang-loob ng Diyos at ng kaloob na dumating sa napakarami sa pamamagitan ng isang tao – si Hesukristo. Sa pamamagitan ng isang tao – si Adan – naghari ang kamatayan dahil sa kanyang kasalanan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao – si Hesukristo – higit ang kinamtan ng mga kinahabagan nang sagana at pinawalang-sala: sila’y maghahari sa buhay. Kay laki ng kahigtan ng pagpapalang ito kaysa kasawiang iyon.

Kaya’t kung paanong nagbunga ng kaparusahan sa lahat ang kasalanan ng isang tao, ang pagkamatuwid naman ng isang tao ay nagdulot ng kapatawaran at buhay sa lahat. Sapagkat sa pagsuway ng isang tao ay marami ang naging makasalanan, gayun din naman, marami ang pawawalang-sala sa pagsunod ng isang tao.

Ngunit kung dumami man ang kasalanan, lalo namang sumagana ang kagandahang-loob ng Diyos. Kaya nga, kung paanong naghari ang kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan, gayun din naman maghahari ang kagandahan ng loob ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapawalang-sala upang kamtan ang buhay na walang hanggang sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 39, 7-8a. 8b-9. 10. 17

Handa akong naririto
upang sundin ang loob mo.

Ang mga panghandog, pati mga hain,
at mga hayop na handang sunugin
hindi mo na ibig sa dambana dalhin,
upang yaong sala’y iyong patawarin;
Sa halip, ang iyong kaloob sa akin
ay ang pandinig ko upang ika’y dinggin.

Handa akong naririto
upang sundin ang loob mo.

Kaya ang tugon ko, “Ako’y naririto;
nasa Kautusan ang mga turo mo.
Ang nais kong sundi’y iyong kalooban;
aking itatago sa puso ang aral.”

Handa akong naririto
upang sundin ang loob mo.

Ang pagliligtas mo’y aking inihayag
saanman magtipon ang ‘yong mga anak;
di ako titigil ng pagpapahayag.

Handa akong naririto
upang sundin ang loob mo.

Silang lumalapit sa iyo’y dulutan
ng ligaya’t galak na walang kapantay;
bayaang sabihing: “Ang Poon ay Dakila!”
Ng nangaghahangad maligtas na kusa.

Handa akong naririto
upang sundin ang loob mo.

ALELUYA
Lucas 21, 36

Aleluya! Aleluya!
Manalanging walang humpay
samantalang hinihintay
si Hesus na Poong mahal.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 12, 35-38

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Maging handa kayo at sindihan ang inyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga taong naghihintay sa pag-uwi ng kanilang panginoon mula sa kasalan, para pagdating niya ay mabuksan agad ang pinto. Mapalad ang mga alipin na abutang nagbabantay pagdating ng kanilang panginoon. Sinasabi ko sa inyo, maghahanda siya, padudulugin sila sa hapag, at maglilingkod sa kanila. Mapapalad sila kung maratnan niya silang handa, dumating man siya ng hatinggabi o madaling-araw siya dumating.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 4 comments… read them below or add one }

Reynald Perez October 16, 2021 at 12:41 am

PAGNINILAY: Ilang linggo na lang po at papasok po tayo sa bagong Taong Panliturhiya ng ating Simbahan. Tayo ay papasok sa Panahon ng Adbiyento, kung saan ito ang panahon ng paghahanda para sa Tatlong Pagdating ni Kristo: (1) Ang kanyang Pagkatawang-tao na ipinagdiriwang sa Pasko ng Pagsilang, (2) Ang kanyang Muling Pagpaparito sa huling araw na hindi alam ng lahat kundi ng Amang Diyos, at (3) Ang araw-araw na pagdating ng Panginoon sa misteryo at mga Sakramento.

Ang Ebanghelyo ay isang paanyaya ng paghahanda sa pagdating yaon ng Panginoon. Hinikayat ni Hesus ang kanyang mga alagad na ilawan ang kanilang lampara. Nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, niloob niyang magkaroon ng ilaw, at ito’y nangyari. Ang katuparan ng ilaw na iyon ay si Hesus, nang siya’y ipanganak sa Bethlehem bilang tanda na dumating na ang nakatakdang kaligtasan ng tao. Ito ay isang paanya na maghari ang liwanag sa buhay ng mga alagad, at itong ilaw na galing pa sa simulang nilikha ng mundo ay patuloy na sinisindi sa Simbahan hindi lang sa mga kandila ng altar, kundi sa bawat isa sa ating mananampalataya. Parang tayong mga bisitang naghihintay sa pagdating ng Ikakasal nang may sapat na paghahanda. Itong dakilang kasalan ay sumisimbolo sa buhay na walang hanggan dahil tayo ay makakasama ng Diyos sa kanyang kaluwalhatian ng buhay na walang hanggan.

Kaya habang tayo’y namumuhay, makita nawa natin ang Panginoon sa bawat senyales at misteryo ng ating buhay, lalung-lalo na sa Sakramento ng Eukaristiya na ito’y sakramental na pagtitipan natin sa kanya. At ipinaalala ni San Pablo sa atin sa Unang Pagbasa na si Hesus ang tanda ng ating kaligtasan sapagkat siya ang bagong Adan na tumupad sa kalooban ng Diyos Ama. Ito’y taliwas sa katauhan ni Adan na sinuway ang Diyos sa pagkain ng prutas mula sa punong pinagbawalan siya, na si Kristo ay naging masunurin sa kalooban ng Ama hanggang sa kanyang kamatayan sa Krus. At itong pangyayaring ito ay nagdulot ng ating kaligtasan mula sa ating pagkaalipin sa kasalanan.

Kaya’t tayong mga anak ng Diyos ay inaasahan na manatiling tapat sa kanyang presensiya habang hinihintay natin ang maligayang araw ng pagdating ni Hesukristo.

Reply

Cora Orense October 19, 2021 at 6:37 am

Sa unang pagbasa ,ay nakikita po natin natin na ang kasalan sa Di pagsunod ni Adam ang nagdulot Ng kasalanan sa lahat. Subalit sa pagkabuhay Ng ating Panginoon Jesus bilang Tao ay ipinakita nya Naman na sa pagsunod sa kalooban Ng Ama Tayo ay mapapawalang Saka at maliligtas.tunay po MGA kapatid na kapag Tayo ay nanalig sa ating Panginoon Jesus,at susunod sa kalooban Ng Ama ay makaKamit po natin ang buhay na walang hanggan.Sa atin gospel na binasa ngayon, sinasabi dito na buksan natin ang ating ilawan,. Ito po MGA kapatid ay nangangahulugan Ng paglilinis natin Ng ating puso at buhay para sa Panginoon. Sa atin pong pagsisi na nagmumula sa ating puso, at sa paghingi Ng awa at kapatawaran sa Panginoon binubuksan po natin ang ating MGA ilawan sapagkat sa pag_amin Ng ating MGA kasalanan at sa mataimtim na paghingi Ng awa Ng Diyos ipinahahayag natin sa Diyos ang ating pagnanais na susunod sa kalooban nya. At Kung atin pong itatakwil ang ating kasalanan at susunod sa nais Ng Diyos para sa atin at mananatili Tayo sa kapangyarihan nya Tayo ay maliligtas at tunay na mabubuhay Ng masagana sa awa Ng Panginoon.

Reply

Cora Galang Orense October 19, 2021 at 6:50 am

Lagi po natin tandaan MGA kapatid na Mahal po Tayo Ng Panginoon at walang kasalanan tayong Di nya Kaya mapatawad.Ang mahalaga po lamang ay simulan natin Ito sa ating MGA sarili at manalig po tayong sa awa Ng Diyos ay makaKamit natin ang tunay na buhay na bagamat Puno Ng pagsubok ay masasabi pa Rin natin buhay na walang kasing saya sa piling Ng Diyos at Ng ating MGA Mahal sa buhay. Have a nice day po MGA kapatid God bless us all po, and be safe!

Reply

Ferdy Baetionh Pariño October 19, 2021 at 9:14 am

Ang aral at hamon ng ating ebanghelyo ay “Maging Handa”.
Kapag tayo ay may okasyon sa bahay at may inaasahang bisita, lubos ang ating paghahanda, simula sa paglilinis ng bahay, pagluluto ng iba’t ibang putahe na ipapakain sa bisita, pagdedecorate ng pag-gaganapan, minsa’y inilalabas pa natin ang mga mahahaling pinggan at kubyertos, inilalatag ang pinakatatagong mamahaling alak at nagsusuot ng maganda o bagong damit.
Nawa’y ganito rin tayo kaabala at kasigasig sa paghahanda ng pagdating ng may lalang sa atin. Kung pano nilinis ng mabuti ang iyong bahay ay ganuon mo din linisin ang iyong budhi at kalooban, tanggalin mo ang inggit, poot at purong pagmamahal ang ipasok sa iyong puso, kung gaano karami ang inihahanda mo sa okasyon at sana’y ganun din karami ang iyong matulungan na kapwa lalong lalo na ang walang wala. Kung pano dinecorate ang bahay mo ay gawin mo din sa sarili mo upang ikaw ay pamarisan, iwasan mo ang pagmumura at kagaspangan ng iyong kilos. Inilabas mo ang mahahaling alak at mga kubyertos, maging ganun ka din ka generous sa mga nangangailangan. Kung paano mo paghandaan ang iyong mga bisita ay nararapata na unahin mo at triplehin ang paghahanda sa Panginoon.
Kapatid, walang nakakaalam maging ang mga anghel kung kailan at anung oras ang pagdating ni Hesus, kaya’t ang nararapat gawin ay simulan mo NGAYON. Kausapin mo sis Hesus, hindi pa huli ang lahat, magsisi ka, humingi ka ng kapatawaran, at sikaping hindi na muli makagawa ng mga makamundong bagay. Napapanahon ang Mabuting Balita, nalalapit na ang Adviento, ang paghahanda sa muli nyang pagsilang, ang Kapaskuhan. kaarawan ni Hesus yun, okasyon na mas mahalaga sa anumang okasyon sa lupa, ano nman ang regalo mo?

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: