Lunes, Oktubre 23, 2023

October 23, 2023

PANALANGIN NG BAYAN
Ika-29 na Linggo sa Karaniwang Panahon
Lunes

May pananalig na walang maliw sa pagkalinga ng Diyos sa atin, buksan natin ang ating mga puso upang higit nating maunawaan ang mga bgay na mas dapat nating pahalagahan sa ating buhay.

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
Ama, paunlarin mo kami sa iyong pamamaraan.

Ang Santo Papa, mga obispo, mga pari, at mga relihiyoso nawa’y patuloy na ipadama ang presensya ni Kristo sa buong daigdig sa pamamagitan ng simpleng pamumuhay, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang katarungan at pagkakapantay-pantay nawa’y maisulong sa pamamagitan ng mga pagbabagong pulitikal, panlipunan, at pangkabuhayan, manalangin tayo sa Panginoon.

Tayo nawa’y maging sensitibo sa mga hindi nakaaangat sa buhay at matuto tayong magbahagi ng ating yaman sa mga dukha, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga maysakit at mga nagdurusa nawa’y makadama ng kayamanan ng presensya ng Diyos sa kanilang buhay, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga yumao nawa’y biyayaan ng awa ng Panginoon ng liwanag, kapayapaan, at kapahingahang walang hanggan, manalangin tayo sa Panginoon.

Ama naming Diyos, pinasasalamatan ka namin sa iyong napakaraming biyaya sa amin. Tulungan mo kaming may pananagutang gamitin ang aming mga ari-arian na nagmula sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 2 comments… read them below or add one }

Reynald Perez October 19, 2019 at 9:34 am

Pagninilay: Mayroon isang tanyag na kasabihan: “Money is the root of all evils.” Kung ating iintindihin ito nang mabuti, may katotohanang dala ang kasabihang iyon dahil mismo ang pera ay ginagamit upang mapuno ang pansariling interes, hindi upang tulungan ang ibang tao, lalung-lalo ang mga mahihirap. Ang Ebanghelyo natin ngayon ay isang babala ng ating Panginoong Hesukristo tungkol sa pagiging sakim hindi lang sa pera, kundi sa mga kayamanan. May isang lalaking lumapit sa kanya at hiniling kung ihahati ng kanyang kapatid ang manang ari-arian na ibinigay ng kanilang ama. Ngunit tugon sa kanya ni Hesus ay hindi naman ito isang hukom na nagdedesiyon kung paano ihahati ang lupa. At binabala ni Hesus ang lahat na mag-ingat at iwasan ang anumang uri ng kasakiman. Dito’y isinalaysay niya ang Parabula ng Mayayamang Hangal. Itong mayamang lalaki ay mayari ng isang ubasan, at nang dumating na ang ani, nakita niya na hindi kasya ang lahat ng mga ubas sa kanyang kamalig. Kaya’t nagdesisyon siya na gibain ito at gumawa ng mga mas malaki pa kaysa sa unang istruktura. Kaya’t nilagay ng mga lingkod ang mga ubas sa mga malalaking kamalig, at sila’y inutusan ng kanyang amo na magsikain at makipagsaya. Ngunit nang gabing iyon, binawi ng Diyos ang kanyang buhay. Ano nga ba ang naging kasalanan ng mayamang lalaki at bakit kaya tinuring siya na hangal? Hindi naman sa niyurakan niya ang pagkatao ng ibang tao o nagnakaw ng kayamanan mula sa ibang tao, kundi mas pinili niyang makipagsaya sa paggastos ng kanyang pera para sa pansariling katubusan, at hindi niya namasdan ang pangangailangan ng mga taong nasa paligid niya. Kaya nga minsan ang mga materyal na bagay ay ginagamit lang hindi para sa mabuting layunin, kundi para lamang sa makasariling kaganapan. Iyan ang nais itukoy ng binanggit na kasabihan sa simula pa lamang ng Pagninilay na ito. Ngunit sa panahon ngayon, masasabi ba natin na pera ba ang pinakaugat ng lahat ng kasamaan? Mga kapatid, klaro po sa mga pagkakataon na si Hesus ay hindi naman tutol sa mga taong may pera o kaya mga taong mayayaman. Hindi naman siya tutol kung gusto nating yumaman upang umahon mula sa kasalukuyang kondisyon natin sa lipunan. Subalit ang para sa kanya lamang na gamitin natin ang ating materyal na bagay hindi para maging madamot at sakim na sarili lang ang iniisip, kundi para makapagsilbi sa pag-uunlad ng mga ekonomiya at ng kabuhayan ng bawat tao. At mahalaga pa kung ang mga makamundong bagay ay hindi nagiging hadlang upang mas palalimin natin ang ating pananampalataya sa Panginoon.

Reply

Rosalinda M. Jubilado October 24, 2023 at 2:00 pm

FAITH IS SOMETHING YOU HOPE FOR AND CERTAIN OF WHAT YOU DO NOT SEE.
ang pananalig ni Abraham ang isang konkretong halimbawa ng tunay na pananalig sa Diyos.
tiyak sa puso niya na kahit patayin niya ang kanyang anak na si Isaac ay tiyak na maibabalik ng Diyos ang kanyang buhay .
tayo sa ating kapanahunan, marami ang naniniwala kay Jesus ngunit hindi nanalig sa Kanya.
naniwala sila kay Jesus , sa kanyang mga aral ngunit hindi nila mapaniwalaan na Banal na Katawan ni Jesus ang tinatanggap natin sa Banal na Eukaristiya.
na si Jesus mismo that we are recieving in the Holy Eucharist that purifies our soul into holiness
na si Jesus mismo ang nagtatag sa mga Sacramentong ito na ipinagkatiwala Niya kay San Pedro.
kaya lahat ng tumanggap, naniwala, nanalig sa Banal na Gawain ng Diyos na ipinagkatiwala Niya kay San Pedro ay tunay na tayo ay mga inapo ni Abraham
pinawalang-sala sa muling pagkabuhay ni Jesus.
kaya naman sa pagtanggap natin ng Banal na Katawan ni Jesus sa Banal na Eukaristiya ay konkretong pagpapahayag natin ng ating pananalig, pagsampalataya kay Kristo Jesus.

ngayon sa ating Bansl na Ebangelio, ipinapakita ng ating Panginoong Jesus na higit nating hangarin na makaisa natin sa katawan, ksluluwa at espiritu ang pinagmumulan ng lahat ng bagay, kayamanan, etc sa buhay natin sa munding ito.upang hindi tayo maging dukha sa paningin ng Diyos
.wala sa kayamanan ang tunay na buhay ng isang tao kundi sa ating Diyos na pinagmumulan ng buhay na ganap at kasiyasiya. Amen.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: