Sabado, Oktubre 21, 2023

October 21, 2023

Sabado ng Ika-28 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

o kaya Paggunita sa Mahal na Birheng Maria tuwing Sabado

Roma 4, 13. 15-18
Salmo 104, 6-7. 8-9. 42-43

Nasa isip ng Maykapal
ang tipan niya kailanman.

Lucas 12, 8-12


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Saturday of the Twenty-eighth Week in Ordinary Time (Green)

or Optional Memorial of the Blessed Virgin Mary on Saturday (White)

UNANG PAGBASA
Roma 4, 13. 16-18

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma

Mga kapatid, ipinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang lahi na mamanahin nila and sanlibutan, hindi dahil sa pagsunod niya sa Kautusan kundi sa kanyang pananalig sa Diyos at sa gayo’y siya’y pinawalang-sala.

Kaya nga, ang pangako ay nababatay sa pananalig upang ito’y maging isang kaloob sa lahi ni Abraham — hindi lamang sa mga sumusunod sa Kautusan kundi sa lahat ng nananalig sa Diyos, tulad niya, yamang siya ang ama nating lahat. Ganito ang nasusulat: “Ginawa kitang ama ng maraming bansa.” Ang pangakong ito ay may bisa sa harapan ng Diyos na kanyang pinanaligan, ang Diyos na bumubuhay sa mga patay at lumikha sa lahat ng bagay. Bagamat wala nang pag-asang magkaanak, nanalig pa rin si Abraham na siya’y magiging ama ng maraming bansa, ayon sa sinabi sa kanya, “Kasindami ng bituin ang magiging lahi mo.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 104, 6-7. 8-9. 42-43

Nasa isip ng Maykapal
ang tipan niya kailanman.

o kaya: Aleluya.

Ito’y nasaksihan ng mga alipi’t anak ni Abraham,
gayun din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang.
Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon, siya ang ating Diyos,
sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw, buong sansinukob.

Nasa isip ng Maykapal
ang tipan niya kailanman.

Ang tipang pangako’y laging nasa isip niya kailanman,
ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan.
Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham,
at may pangako ring ginawa kay Isaac na lingkod na mahal.

Nasa isip ng Maykapal
ang tipan niya kailanman.

Nagunita ng Diyos ang kanyang ginawang mahalagang tipan,
ang pangako niya sa tapat na lingkod niyang si Abraham.
Kaya’t ang bayan niya’y kanyang inilabas na lugod na lugod,
nang kanyang ialis, umaawit sila nang buong alindog.

Nasa isip ng Maykapal
ang tipan niya kailanman.

ALELUYA
Juan 15, 26b. 27a

Aleluya! Aleluya!
Kayo at ang Espiritu
ang s’yang magpapatotoo
tungkol sa aral ni Kristo.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 12, 8-12

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Sinasabi ko sa inyo, ang sinumang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilanlin din naman ng Anak ng Tao sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng mga anghel ng Diyos.

“Ang sinumang magsalita laban sa Anak ng Tao ay mapatatawad; ngunit ang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapatatawad.

“Kapag kayo’y dinala nila sa sinagoga, o sa harapan ng mga tagapamahala at ng mga maykapangyarihan upang litisin, huwag ninyong isipin kung paano ninyo ipagtatanggol ang sarili o kung ano ang inyong sasabihin. Sapagkat sa oras na iyon, ang Espiritu Santo ang magtuturo sa inyo kung ano ang dapat ninyong sabihin.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 2 comments… read them below or add one }

Reynald Perez October 16, 2021 at 12:22 am

PAGNINILAY: Ang Unang Pagbasa ay ang paalala ni San Pablo tungkol sa pagkakaroon ng pananampalataya sa Panginoon. Isinalaysay niya ang paglalakbay ni Abraham sa pananampalataya, na siya ay nagtiwala sa Panginoon nang may buong pananalig. Kaya naman ipinangako sa kanya na magkakaroon siya ng mga lahing kasindami ng mga bituin sa langit. Makikita rito ang tila pagpapahalaga ni Pablo sa pananampalataya. Subalit intindihin natin nang mabuti na ang pagbasa ay hindi basehan upang sabihin natin na tanging pananampalataya lamang ang makakapagligtas sa atin (Sola Fidei). Ang pinupuntirya dito ni Pablo ay ang pagkakaroon ng pananampalataya sa Diyos, na mas matatag na relasyon higit pa sa mga ritual at tradisyon. Kaya idinugtong ito ni Santiago na ang pananampalataya ay dapat isabay sa kaakibat ng mga mabubuting gawain para maging makabuluhan ang ating pagkikilala sa Panginoon. At hindi naman binabalewala ni San Pablo at Santiago ang mga debosyon natin bilang mga Katoliko. Maganda ang ating mga Tradisyon bilang pagpapahayag ng ating pananampalataya sa Diyos at sa kanyang mga Banal, ngunit mas maganda ang mga ito kung pati na rin ang ating buhay-pananampalataya ay maisasabuhay natin alinsunod sa halimbawa ng mga Banal.

Ang Ebanghelyo ngayon ay isang paalala ni Hesus tungkol sa mga biyaya ng Espiritu Santo. Sinabi niya na ang sinumang nag-aalipusta sa kanya ay mapapatawad, ngunit ang sinumang nanlalait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Ang ibig sabihin nito ay ang pagsasabuhay sa mga kaloob at bunga ng Espiritu Santo. Noong kinumpilan tayo, binigyan tayo ng kapangyarihan ng Espiritu Santo na maging mga matatag na saksi ni Kristo para sa pananampalataya. Ang ikatlong persona ng Santatlo ang siyang tagapagtanggol natin, lalung-lalo na sa mga panahon ng kagipitan at pagsubok. Kaya sinasabi ng Panginoong Hesus na kapag tayo ay ihaharap sa bingit ng maling pagbibingtang, ang Espiritu ang siyang magpapatotoo sa ating pagiging makatotoong katauhan dahil tayo ay nasa tamang pamamaraan. Nawa hayaan natin ang Espiritu Santong maging gabay at lakas natin upang kilalanin at isabuhay natin ang mga pamamalakad at mensahe ng Panginoon.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño October 16, 2021 at 11:44 am

Dinadasal natin ang Ama Namin, ang dasal na itinuro ni Hesus. Binabanggit natin doon ang “Sambahin ang ngalan mo”. Wag natin itong isawalang bahala. Sa kasalukuyang panahon ay madalas ang mga katagang “Oh My God! na sinsambit sa walang kakwenta kwentang bagay katulad lamang ng nagulat, naiinis, nasasarapan sa makamundong bagay at kung anu ano pa. Nadidinig din natin ang “Sumpa man sa Diyos” kapag nangangako o kapag may gustong patunayan sa kausap. O kaya nman ay isinasama ang pangalan ng Diyos sa mga jokes. Mga walang takot sa Diyos, hindi man ngayon pero sinabi ni Hesus na kayo ay parurusahan. Marami ng insidente o mga patotoo dito at mga kilalang nilalang pa ang nakaranas ng dahil sa pgkutya nila sa mga banal na bagay.
Igalang natin ang Panginoon, amg mga gawa ng langit at lupa, ang may gawa sayo!!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: