Biyernes, Oktubre 20, 2023

October 20, 2023

Biyernes ng Ika-28 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Roma 4, 1-8
Salmo 31, 1-2. 5. 11

Sa ‘yong tulong at pagtubos
ako’y binigyan mong luagod.

Lucas 12, 1-7


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Friday of the Twenty-eighth Week in Ordinary Time (Green)

UNANG PAGBASA
Roma 4, 1-8

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma

Mga kapatid, tungkol naman kay Abraham na ating ninuno, ano ang masasabi natin? Ano ang kanyang karanasan tungkol sa bagay na ito? Kung siya’y pinawalang-sala dahil sa mga gawa, may ipagmamalaki siya. Ngunit wala siyang maipagmamalaki sa paningin ng Diyos, sapagkat sinabi ng Kasulatan: “Nanalig sa Diyos si Abraham. Dahil dito, siya’y pinawalang-sala ng Diyos.” Ang ibinibigay sa taong gumagawa ay hindi ibinibilang na kaloob kundi upa. Datapwat ang hindi gumagawa kundi nananalig sa Diyos na nagpapawalang-sala sa makasalanan ay pinawalang-sala dahil sa kanyang pananalig. Kaya’t tinawag ni David na mapalad ang taong pinawalang-sala nang di dahil sa mga gawa:

“Mapapalad yaong ang mga pagsuway ay ipinatawad na, at ang mga kasalana’y napawi na.

Mapalad ang tao na ang mga kasalanan ay nilimot na ng Panginoon.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 31, 1-2. 5. 11

Sa ‘yong tulong at pagtubos
ako’y binigyan mong lugod.

Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan,
at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalansang;
mapalad ang taong sa harap ng Poon ay di naparatangan
dahilan sa siya ay di nagkasala at hindi nanlinlang.

Sa ‘yong tulong at pagtubos
ako’y binigyan mong lugod.

Ako ay lumapit sa iyong harapan at sala’y inamin,
ang aking ginawang mga pagsalansang di ko inilihim;
pinagpasiyahan kong ang lahat ng ito sa iyo’y idaing,
at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin.

Sa ‘yong tulong at pagtubos
ako’y binigyan mong lugod.

Lahat ng matuwid at tapat sa Poon, magalak na lubos,
dahil sa natamo nilang kabutihang kaloob ng Diyos;
sumigaw sa galak ang lahat ng taong sa kanya’y sumunod.

Sa ‘yong tulong at pagtubos
ako’y binigyan mong lugod.

ALELUYA
Salmo 32, 22

Aleluya! Aleluya!
Diyos na maaasahan,
kami’y iyong kaawaan,
kalingain at damayan.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 12, 1-7

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, samantalang dumaragsa ang libu-libong tao, anupat nagkakatapakan sila, nagsalita muna si Hesus sa kanyang mga alagad, “Mag-ingat kayo sa lebadura ng mga Pariseo – ito’y ang pagpapaimbabaw. Walang natatago na di malalantad, at walang nalilihim na di mabubunyag. Anumang sabihin ninyo sa dilim ay maririnig sa liwanag at anumang ibulong ninyo sa mga silid ay ipagsisigawan.

“Sinabi ko sa inyo, mga kaibigan, huwag ninyong katakutan ang mga pumapatay ng katawan, at pagkatapos ay wala nang magagawa pa. Sasabihin ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katakutan: katakutan ninyo yaong pagkatapos na pumatay ay may kapangyarihan pang magbulid sa impiyerno. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ang dapat ninyong katakutan!

Hindi ba ipinagbibili sa halagang dalawang pera lamang ang limang maya? Gayunman, kahit isa sa kanila’y hindi pinababayaan ng Diyos. Maging ang buhok ninyo’y bilang na lahat. Kaya, huwag kayong matakot; higit kayong mahalaga kaysa mga maya.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 2 comments… read them below or add one }

Reynald Perez October 14, 2021 at 3:04 pm

PAGNINILAY: Ang Unang Pagbasa ay isang mahalagang paalala ni San Pablo ukol sa pananampalataya sa Panginoon. Ginamit niya na halimbawa ay si Abraham, ang ama ng pananampalataya, nang dahil sa pagtitiwala nito sa Diyos ay nagkaroon ng pangako ang mga lahi nito ay magiging kasingdami ng mga bituin sa langit. Binanggit rin niya ang pahayag ni Haring David sa Salmo ngayon, na mapalad ang taong pinapatawad ang mga kasalanan, at mapalad ang taong hindi kailanma’y nagkakasala.

Parang naniniwala si Pablo na ang tao kahit ito ay gumawa ng mga mabuting bagay o hindi ay maibabalik nang masagana dahil sa matatag na pananampalataya. Marahil ito ang pangatwiran ng mga Protestante sa ‘Sola Fidei,’ na tanging pananampalataya lamang sa Panginoon ang makakapagligtas. Pero kung titignan natin mabuti ang Kasulatan, wala namang kontradiksyon sa mga pahayag ni San Pablo at Santiago ukol sa pananampalataya at mabubuting gawain. Mula sa pagbasa kanina, ang mga gawa na hindi makakapagligtas ay mga ritwal ng mga Hudyo, kung wala talaga tayong matatag na relasyon sa ating Panginoon. Kaya pinapahalagaan pa rin ni San Pablo ang mga mabubuting gawain ng pag-ibig, katulad ng ipinapahayag ni Santiago [San. 2]. At tandaan natin na ang ating mga Tradisyon at Debosyon ay mahalaga sa pagpapahahayag ng ating pananampalataya bilang mga Katoliko. Subalit mas magiging makabuluhan pa ang ating pananampalataya kung mayroon ring mga konkretong gawain na nakakabuti at hindi nakakasama sa kapwa.

Ang Ebanghelyo ngayon ay ang paalaa ni Hesus tungkol sa katapatan sa Diyos. Unang sinabi ni Kristo na mag-ingat laban sa lebandura ng mga Pariseo at eskriba. Sa ibang salita, ito ay ang kanilang kapaimbabawan, na ating narinig sa mga Ebanghelyo ng mga nakalipas na araw. Kaya kahit sila ay banal at mataas sa labas, sa loob ay puno ng maitim budhi ang kanilang pag-uugali. Ikalawa naman ay ang paninigurado ni Kristo na hindi dapat tayo kumakalag sa buhay, kundi patuloy na kumapit sa kanya. Ito’y isang paalala na para sa Panginoon, ang ating buhay ay mahalaga sa kanyang mga mata. Kaya sinasabi niya na tuwing minamasdan natin ang mga maya na naghahanap ng mga pangangailangan nila, tayo ay pinagpala na makapagbigay ng mga ating kinakailangan sa buhay. Kaya tuwing dumadating ang mga paghihirap at pagsubok sa buhay, hindi dapat tayo matakot. Huwag din tayo matakot sa mga taong nagbabanta na pumatay, sapagkat sabi ng Panginoon na matakot tayo sa mga pumapatay ng kaluluwa. Sa madaling salita, ang kawalan ng pananampalataya ang naghihiwalay sa ating pakikipagrelasyon sa Diyos, kapwa, at sa ating sarili.

Ang dapat bigyan-pansin sa ating buhay ay ang matapat na pananamplataya sa kanya, na hindi dapat tayo mangamba sa anumang sitwasyong ating kinalalagyan ngayon. At sa ating pananmaplataya, nawa tayo ay gumawa ng kabutihan nang may kababaang-loob.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño October 15, 2021 at 9:36 am

Kanino o saan kayo natatakot?
Sa kasalukuyang panahon, napaka-ingat ng tao, may face shield may facemask, alcohol ng alcohol at iba pang health protocols, dahil natatakot sa covid19, natatakot magkasakit, natatakot sa malaking gastusin sa ospital at natatakot mamatay. Subalit hindi natatakot sa Diyos sa pagawa ng kasalanan katulad ng pagiging mkasarili, madamot, tsismosa, palamura, nangangalunya, nakikiapid, hindi pinapatawad ang kapatid at hindi tumutulong sa kapwa.
Hindi mo kailangang matakot kung ano man ang dulot ng narito sa lupa lung ikaw ay pananalig sa Diyos, sapagkat hindi tayo pababayaan ng Diyos, sinabi nga sa ebanghelyo na kung ay mga maya nga ay hindi nya pinababayaan ay tayo pa kaya na mas higit sa ibon. Ang sinasabi ni Hesus dito ay gumawa ka lamang ng mabuti at wag ka ng mangamba, dumating man ang kahit anong unos ay hindi ka iiwanan ni Hesus kung hindi mo rin sya iiwan o mananatili ang iyong matinding pananalig sa Kanya. Huwag matakot, gumawa ng mabuti, magsisi, humingi ng tawad at ang Diyos sa langit na ang bahala. Ang katakutan ay walang iba kundi si Hesus lamang.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: