Sabado, Setyembre 16, 2023

September 16, 2023

Paggunita kina Papa San Cornelio at Obispo San Cipriano, mga martir

1 Timoteo 1, 15-17
Salmo 112, 1-2. 3-4. 5a at 6-7

Ngalan ng D’yos ay idangal
ngayon at magpakailanman.

Lucas 6, 43-49


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Memorial of Saints Cornelius, Pope, and Cyprian, Bishop, Martyrs (Red)

Mga Pagbasa mula sa
Sabado ng Ika-23 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

UNANG PAGBASA
1 Timoteo 1, 15-17

Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo

Pinakamamahal, narito ang isang katotohanang dapat tanggapi’t paniwalaan ng lahat: si Kristo Hesus ay naparito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. At ako ang pinakamasama sa lahat. Ngunit kinahabagan ako ng Diyos upang sa nangyari sa akin ipakita ni Kristo Hesus kung gaano siya katiyaga, at maging halimbawa ito sa mga mananalig sa kanya at pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Purihin at dakilain magpakailanman ang iisang Diyos, Haring walang hanggan, walang kamatayan, at di nakikita! Amen.

Ang Salitang Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 112, 1-2. 3-4. 5a at 6-7

Ngalan ng D’yos ay idangal
ngayon at magpakailanman.

o kaya: Aleluya.

Dapat na magpuri ang mga alipin,
ang ngalan ng Poon ay dapat purihin.
Ang kanyang pangalan ay papurihan,
magmula ngayo’t magpakailanman.

Ngalan ng D’yos ay idangal
ngayon at magpakailanman.

Buhat sa silangan, hanggang sa kanluran,
ang ngalan ng Poon, pupurihing tunay.
Siya’y naghahari sa lahat ng bansa,
lampas pa sa langit ang pagkadakila.

Ngalan ng D’yos ay idangal
ngayon at magpakailanman.

Walang makatulad ang Panginoong Diyos,
na sa kalangitan doon naluluklok;
buhat sa itaas siya’y tumutunghay,
ang lupa at langit kanyang minamasdan.
Mula sa alabok ang mga mahirap,
sa pagkalugami ay itinataas.

Ngalan ng D’yos ay idangal
ngayon at magpakailanman.

ALELUYA
Juan 14, 23

Aleluya! Aleluya!
Ang sa aki’y nagmamahal
tutupad sa aking aral.
Ama’t ako’y mananahan.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 6, 43-49

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Walang mabuting punongkahoy na namumunga ng masama, at walang masamang punongkahoy na namumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat punongkahoy sa pamamagitan ng kanyang bunga. Sapagkat hindi nakapipitas ng igos sa puno ng aroma, at di rin nakapipitas ng ubas sa puno ng dawag. Ang mabuting tao ay nakapagdudulot ng mabuti sapagkat tigib ng kabutihan ang kanyang puso; ang masamang tao ay nakapagdudulot ng masama, sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Sapagkat kung ano ang bukambibig siyang laman ng dibdib.

“Tinatawag ninyo akong ‘Panginoon, Panginoon,’ ngunit hindi naman ninyo ginagawa ang sinasabi ko. Ipakikilala ko sa inyo kung kanino natutulad ang bawat lumalapit sa akin, nakikinig ng aking mga salita, at nagsasagawa ng mga ito. Katulad siya ng isang taong humukay nang malalim at sa pundasyong bato nagtayo ng bahay. Bumaha, at ang tubig ay bumugso sa bahay na iyon, ngunit hindi natinag, sapagkat matatag ang pagkakatayo. Ngunit ang nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay katulad ng isang taong nagtayo ng bahay na walang pundasyon. Bumaha, nadaanan ng tubig ang bahay na iyon at pagdaka’y bumagsak. Lubusang nawasak ang bahay na iyon!”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 2 comments… read them below or add one }

Reynald Perez September 10, 2021 at 1:36 pm

PAGNINILAY: Ang Unang Pagbasa ay ang pagpapahayag ni San Pablo na pumarito si Hesus sa sanlibutan upang iligtas niya ang mga makasalanan. Kaya itong Misteryong Paskwal ay nagpadama ng awa sa kanya, nang siya ay magbalik-loob mula sa pang-uusig ng mga tagasunod ni Kristo patungo sa pagiging isang makapangyarihang saksi ni Kristo para sa mga mananampalatayang Kristiyano, Hudyo man o Hentil. Kaya tayo ay tinatawag na maging mapagtiis at matiyaga katulad ni Hesukristo na tumiis sa kanyang mga pagdurusa kahit sa pagkabayubay niya sa Krus, upang makamtan natin balang araw na buhay na walang hanggan. Ito ay ikakaluwalhati ng Diyos Ama,

Ang Ebanghelyo ngayon ay ang katapusan ng mga pangangaral ni Hesus sa kapatagan. Sinasabi niya na ang bawat puno ng igos na namumunga ay nagiging masagana at hindi masama ang kanyang bunga. Sinasabi ng Panginoon na kilala ang bawat puno sa kanyang mga bunga. Kaya naman kung hindi maganda ang prutas ng isang puno, ito ay isang masamang damo. Ganun din ang buhay ng tao, na kung ano ang itinatanim natin, siya naman ang ating inaani. Kaya sa pagiging matapat sa kalooban ng Diyos, kailangan natin maging marunong katulad ng mga nagtatayo ng isang bahay sa ibabaw ng bato, at hindi hangal na katulad ng mga nagtatayo ng isang bahay sa ibabaw ng buhangin. Ang bawat pagsasabuhay natin ng Salita ay kinakailangan may kaakibat na tugon.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño September 11, 2021 at 8:59 pm

Si Timoteo ay isang patunay na hindi tayo binibitawan ni Hesus. Naging makasalanan ka man ay nag iintay ng Diyos na magsisi ka at humingi ng kapatawaran, ganoon katyaga si Hesus sa bawat isa sa atin kaya’t sana ay wag din tayong bumitaw sa Kanya dahil sya lamang ang ating pag asa at wala ng iba. Kung nabubuhay ka man sa kadiliman ngayon ay huwag monh lalong ibaon ang sarili mo, sa simbahan ka tumakbo imbes na sa bisyo o anumang bagay na sa palagay kong makakalimot ng problema. Si Hesus gawin nating takbuhan at dadalin nya tayo sa liwanag.

Sa ating ebanghelyo ngayon ay marami tayong tatamaan dito, Madalas tayong tumawag sa kanya o tawagin natin si Hesus na Panginoon pero ano ang ginagawa mo!? Kung talagang nananalig ka ni si Hesus ang Panginoon ay nararapat ma sundin natin ang kanyang kalooban, sikapin natin hindi makagawa ng mga bagay na lumalabag sa sampung utos. Kung tayo naman ay nagbabasa o nakikinig ng mga Mabuting Balita ngunit hindi rin itinitanim sa ating mga puso y para tayong mga bahay na itinayo na walang pundasyon na napakadaling wasakin ng tukso.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: