Linggo, Setyembre 17, 2023

September 17, 2023

Ika-24 na Linggo sa Karaniwang Panahon (A)

Sirak 27, 33 – 28, 9
Salmo 102, 1-2. 3-4. 9-10. 11-12

Ang ating mahabaging D’yos
ay nagmamagandang-loob.

Roma 14, 7-9
Mateo 18, 21-35


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Twenty-fourth Sunday in Ordinary Time (A) (Green)
Cathechist’s Day

UNANG PAGBASA
Sirak 27, 33 – 28, 9

Pagbasa mula sa aklat ni Sirak

Ang poot at pagngingitngit ay dapat ding kamuhian;
ngunit sa makasalanan, iyan ay pangkaraniwan.
Natatandaan ng Panginoon ang kasalanan ng bawat tao,
at ang mapaghiganti ay paghihigantihan din niya.
Patawarin mo ang kapwa sa kanyang pagkukulang,
at pag ikaw ay dumalangin sa Diyos, patatawarin ka rin naman.
Ang nagtatanim ng galit laban sa kapwa,
pag tumawag sa Panginoon, walang kakamtang awa.
Kung hindi ka nahahabag sa iyong kapwa,
paano mong ihihingi ng tawad ang iyong kasalanan?
Kung ikaw na tao lamang, ay nagkikimkim ng galit,
sinong magpapatawad sa iyo sa mga kasalanan mo?
Alalahanin mo ang iyong wakas at pawiin mo ang iyong galit.
Isipin mo ang kamatayan at sundin mo ang Kautusan.
Dili-dilihin mo ang Kautusan at huwag kang magalit sa kapwa;
alalahanin mo ang Tipan ng Kataas-taasan at matuto kang magpatawad.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 102, 1-2. 3-4. 9-10. 11-12

Ang ating mahabaging D’yos
ay nagmamagandang-loob.

Panginoo’y papurihan, purihin mo, kaluluwa,
ang pangalan niyang banal purihin mo sa tuwina.
Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan,
at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan.

Ang ating mahabaging D’yos
ay nagmamagandang-loob.

Ang lahat kong kasalana’y siya ang nagpapatawad,
ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat.
Sa bingit ng kamatayan ako ay inililigtas,
at pinagpapala ako sa pag-ibig niya’t habag.

Ang ating mahabaging D’yos
ay nagmamagandang-loob.

Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim;
yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim.
Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway
di na tayo siningil sa nagawang kasalanan.

Ang ating mahabaging D’yos
ay nagmamagandang-loob.

Ang agwat ng lupa’t langit, sukatin ma’y hindi kaya,
gayon ang pag-ibig ng Diyos, sa may takot sa kanya.
Ang silangan at kanluran kung gaano ang distansya
gayung-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala.

Ang ating mahabaging D’yos
ay nagmamagandang-loob.

IKALAWANG PAGBASA
Roma 14, 7-9

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma

Mga kapatid, walang sinuman sa atin ang nabubuhay o namamatay sa kanyang sarili lamang. Kung tayo’y nabubuhay, nabubuhay tayo para sa Panginoon, at kung tayo’y namamatay, namamatay tayo para sa Panginoon. Kaya nga, sa mabuhay o sa mamatay, tayo’y sa Panginoon. Sapagkat si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang maging Panginoon ng mga patay at mga buhay.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Juan 13, 34

Aleluya! Aleluya!
Bagong utos, ani Kristo,
mag-ibigan sana kayo,
katulad ng pag-ibig ko.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 18, 21-35

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, lumapit si Pedro kay Hesus at nagtanong sa kanya, “Panginoon, makailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba?” Sinagot siya ni Hesus, “Hindi ko sinasabing makapito, kundi pitumpung ulit pa nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito: ipinasiya ng isang hari na pagbayarin ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang isang may utang na sampung milyong piso. Dahil sa siya’y walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya, ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng ari-arian, upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa: ‘Bigyan pa ninyo ako ng panahon, at babayaran ko sa inyo ang lahat.’ Naawa sa kanya ang hari kaya ipinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya.

“Ngunit pagkaalis niya roon ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa lingkod na may utang na limandaang piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal, sabay wika: ‘Magbayad ka sa utang mo!’ Naglumuhod iyon at nagmakaawa sa kanya: ‘Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita.’ Ngunit hindi siya pumayag; sa halip ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa lingkod hanggang sa ito’y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa lingkod ang nangyari, sila’y labis na nagdamdam; pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya’t ipinatawag siya ng hari. ‘Ikaw – napakasama mo!’ sabi niya. ‘Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo; hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo?’ At sa galit ng hari, siya’y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking Amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 7 comments… read them below or add one }

Reynald Perez September 6, 2020 at 11:27 pm

Pagninilay: Sa ating Ebanghelyo (Mateo 18:21—19:1), itinuturo sa atin ni Hesus ang kahalagan ng pagpapatawad. Unang kanyang sinabi ay ang pagpapatawad ng pitumpu’t pitong beses. Sa Genesis 4:24, pumatay si Lamec ng isang bata dahil sinusugatan siya nito. Kaya sinabi niya na kung si Cain man ay sinaktan, pitong beses ang parusa ng gumawa, at kung siya naman ay sinaktan, pitumpu’t pitong beses ang kaparusahan. Ngunit para kay Hesus, ang bilang na ito ay hindi pisikal na sakitan, kundi pagpapatawad. Dapat buong pusong at agad patawarin natin ang taong nagsisi sa maling gawai. Tunay na dakila ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Tuwing tayo’y nagkukumpisal, inaamin natin na tayo’y mali. At napakaganda ang mensahe ng Panginoon sa pahayag ng mga pari, na tayo’y pinatawad niya. Kaya lang kung talagang pinatawad niya tayo, hindi ba dapat matuto tayong magpatawad? Ang lalaking may malaking utang sa talinghaga ay napagbigyan ng hari ng pagkakataong magbayad, pero yung lingkod na may maliit na utang sa kanya ay pinakulong at hindi pinagbigyan ng pagkakataong magbayad. Kaya nagalit ang hari, pinalaya ang lingkod ng lakaki, at pinakulong ang lalaki hanggang bayarin ang utang nito.

At totoo ang isang pahayag ni Kristo: “Kung pinapatawad ninyo ang mga nagkasala sa into, patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama” (Mateo 6:14-15). Sa ating paglalakbay sa daang ito, nawa’y taospusong magpatawad tayo gaya ng pagpapatawad ng Panginoon tuwing nagsisisi tayo sa kanya.

Reply

Jose Javier September 13, 2020 at 8:18 am

Napakalinaw po ang nais ipahayag sa atin ng Panginoon, Ang tunay kristiyano ay marunong magpatawad, dahil bilang anak ng Diyos ang lahat ay may kababaang loob.

Reply

Mary Ann Dulatre September 13, 2020 at 4:00 pm

Si Hesus at tunay na halimbawa ng pagpapatawad.. Mananalangin ako nawa ako ay maging tulad Niya sa pagpapatawad..

Reply

Flor September 13, 2020 at 11:09 pm

Salamat Po Panginoong Hesukristo Sapagkat Tinuruan Po Ninyo Kami, Kung Paano Magpatawad Sa Mga Taong Nagkasala Sa Amin, Salamat Po Panginoon Salamat. Amen

Reply

Mel Mendoza September 12, 2023 at 2:22 pm

Ang tema ng mga pagbasa at sa Mabuting Balita ayon kay San Mateo ay tungkol sa salitang “Pagpapatawad”. Pwede sabihin na inuutusan tayo ng Panginoon na magpatawad. Pinatawad tayo ng Diyos dahil inaasahan na maging mapagpatawad din tayo ng higit pa sa “makapitong beses kundi pitumpung ulit pa nito”. Sa madaling salita, walang hanggang pagbibigay ng kapatawaran sa lahat ng mga naka-gawa sa atin ng masama maliit man ito o malaki.

Pero ang tanong paano mo igagawad ang kapatawaran sa isang tao na hindi naman humihingi nito sa dahilang bahagi na ito ng kanyang pagkatao? Parang mahirap itong gawin. Sa unawa ng tao hindi ito madali, pero sa panukala ng Diyos sa unang pagbasa itinuturo ni Sirak na dapat magpatawad upang tayo din naman ay patatawarin ng Diyos sa ating mga pagkakasala. Lagi nating alalahanin na ang lahat sa mundo ito ay may wakas ganun din naman dapat may wakas din ang galit na atin nararamdaman tuwing tayo ay nagagawan ng masama. Gunamgunamin natin lagi ang Kautusan na matuto tayong magpatawad. May Diyos tayong na tapat maghusga at pagsapit ng ating oras ng hangganan sa buhay na ito igagawad Niya sa atin ang kapatawaran ng ating mga nagawang kasalanan base sa kung ilang beses din tayo nagpatawad sa naka-gawa sa atin ng kamalian. Pinatawad tayo ng Diyos upang tayo din naman ay makapagpatawad.

Reply

Bro. NSP September 13, 2023 at 5:35 pm

KARUPUKAN BA ANG PAGPAPATAWAD?

Hindi na siguro bago sa atin yung mga kataga na “Ang Diyos nga nagpapatawad, ikaw pa kaya?”. Subalit sa mga pagkakataong tayo ay nilalamon ng labis na galit sa ating puso ay napapahimutok din tayo at nasasabi nating: HINDI NAMAN AKO DIYOS PARA MAGPATAWAD NG PAULIT-ULIT!

Ang ebanghelyo sa linggong ito ay nagtuturo sa atin kung paano tayo dapat magpatawad. Tinanong ni Pedro si Hesus “Panginoon, makailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba?” Sinagot siya ni Hesus, “Hindi ko sinasabing makapito, kundi pitumpung ulit pa nito. Samakatuwid, hindi lamang isa, dalawa o tatlong beses tayong dapat nagpapatawad. Tinuturuan tayo ni Hesus na maging mahabagin tulad ng Ama na laging handang tumanggap, laging handang yumakap, at laging handang magpatawad.

Kung ang Diyos nga ay nagpapatawad, hindi ba dapat tayo rin? Hindi natin maaring itanong sa iba na DIYOS BA TAYO PARA LAGING MAGPATAWAD? OO hindi tayo Diyos dahil TAO LAMANG TAYO na kanyang nilikha. Nakakahiya naman siguro sa Diyos kung tayo pang tao ang mas arogante? Nakakahiya naman siguro sa Diyos kung tayo pang tao ang mas matigas ang puso? Nakakahiya naman siguro sa Diyos kung tayo pang tao ang hindi nagpapatawad di’ba?

Mapagmahal ang Diyos sa taong mapagmahal. Maawain ang Diyos sa taong maawain. Mapagpatawad ang Diyos sa taong mapagpatawad. Hindi kailan man karupukan ang pagpapatawad sapagkat ito ay sagigag ng pagmamahal, ito’y sagisag ng awa at habag ng Diyos.

Minamahal kong bayan ng Diyos, kung lubos tayong nagpapatawad, lubos din tayong patatawarin ng Diyos. Kung lubos tayong magmahal, lubos din tayong mamahalin ng Diyos. Lubos at lagi tayong minamahal ng Diyos, Lubos at lagi tayong pinatatawad ng Diyos, sana’y maging mapagmahal at mapagpatawad din tayo sa ating mga kapwa.

(Pagninilay sa ika-24 Linggo sa Karaniwang Panahon | Taon A – Mateo 18, 21-35)

Reply

Nelson Bong Alcaraz September 17, 2023 at 7:26 am

Salamat sa DIYOS

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: