Saturday, September 30, 2023

Sabado, Setyembre 30, 2023

Paggunita kay San Jeronimo, pari at pantas ng Simbahan

Zacarias 2, 5-9. 14-15a
Jeremias 31, 10. 11-12ab. 13

Pumapatnubay na Diyos
ay Pastol na kumukupkop.

Lucas 9, 43b-45

« Basahin at Pakinggan »