Sabado, Setyembre 16, 2023

September 16, 2023

PANALANGIN NG BAYAN
Ika-23 Linggo sa Karaniwang Panahon
Sabado

Katig sa pananalig sa Ebanghelyo na nag-uutos sa ating magtayo ng bahay espiritwal sa bato, manalangin tayo sa Ama.

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
O Diyos, aming lakas, pakinggan mo kami.

Ang Simbahan nawa’y palagiang makita bilang isang matatag at ligtas na tahanang itinindig sa matibay na pundasyong bato, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga pinuno ng mga bansa nawa’y maglingkod sa kanilang mamamayan nang may katapatan at katotohanan sa nakalilitong mundong ito, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang paghuhubog sa mga kabataan nawa’y maitatag ayon sa mga bagay na pinahahalagahan ng Kaharian, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga taong nagdurusa sa isip at pangangatawang paghihirap nawa’y manatiling matatag at mapayapa sa bato ng pananampalataya, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang ating mga mahal na yumaong kamag-anak at kaibigan nawa’y makatagpo ng kapayapaan at kaligayahan, manalangin tayo sa Panginoon.

Ama naming nasa langit, bigyan mo kami ng biyayang maunawaan kung paano nakaugnay ang aming buhay sa kabutihan, kabaitan, at katapangan ng aming kapwa upang maging bukas kami sa kanilang pangangailangan at maging matapat sa aming mga tungkulin. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 2 comments… read them below or add one }

Reynald Perez September 10, 2021 at 1:36 pm

PAGNINILAY: Ang Unang Pagbasa ay ang pagpapahayag ni San Pablo na pumarito si Hesus sa sanlibutan upang iligtas niya ang mga makasalanan. Kaya itong Misteryong Paskwal ay nagpadama ng awa sa kanya, nang siya ay magbalik-loob mula sa pang-uusig ng mga tagasunod ni Kristo patungo sa pagiging isang makapangyarihang saksi ni Kristo para sa mga mananampalatayang Kristiyano, Hudyo man o Hentil. Kaya tayo ay tinatawag na maging mapagtiis at matiyaga katulad ni Hesukristo na tumiis sa kanyang mga pagdurusa kahit sa pagkabayubay niya sa Krus, upang makamtan natin balang araw na buhay na walang hanggan. Ito ay ikakaluwalhati ng Diyos Ama,

Ang Ebanghelyo ngayon ay ang katapusan ng mga pangangaral ni Hesus sa kapatagan. Sinasabi niya na ang bawat puno ng igos na namumunga ay nagiging masagana at hindi masama ang kanyang bunga. Sinasabi ng Panginoon na kilala ang bawat puno sa kanyang mga bunga. Kaya naman kung hindi maganda ang prutas ng isang puno, ito ay isang masamang damo. Ganun din ang buhay ng tao, na kung ano ang itinatanim natin, siya naman ang ating inaani. Kaya sa pagiging matapat sa kalooban ng Diyos, kailangan natin maging marunong katulad ng mga nagtatayo ng isang bahay sa ibabaw ng bato, at hindi hangal na katulad ng mga nagtatayo ng isang bahay sa ibabaw ng buhangin. Ang bawat pagsasabuhay natin ng Salita ay kinakailangan may kaakibat na tugon.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño September 11, 2021 at 8:59 pm

Si Timoteo ay isang patunay na hindi tayo binibitawan ni Hesus. Naging makasalanan ka man ay nag iintay ng Diyos na magsisi ka at humingi ng kapatawaran, ganoon katyaga si Hesus sa bawat isa sa atin kaya’t sana ay wag din tayong bumitaw sa Kanya dahil sya lamang ang ating pag asa at wala ng iba. Kung nabubuhay ka man sa kadiliman ngayon ay huwag monh lalong ibaon ang sarili mo, sa simbahan ka tumakbo imbes na sa bisyo o anumang bagay na sa palagay kong makakalimot ng problema. Si Hesus gawin nating takbuhan at dadalin nya tayo sa liwanag.

Sa ating ebanghelyo ngayon ay marami tayong tatamaan dito, Madalas tayong tumawag sa kanya o tawagin natin si Hesus na Panginoon pero ano ang ginagawa mo!? Kung talagang nananalig ka ni si Hesus ang Panginoon ay nararapat ma sundin natin ang kanyang kalooban, sikapin natin hindi makagawa ng mga bagay na lumalabag sa sampung utos. Kung tayo naman ay nagbabasa o nakikinig ng mga Mabuting Balita ngunit hindi rin itinitanim sa ating mga puso y para tayong mga bahay na itinayo na walang pundasyon na napakadaling wasakin ng tukso.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: