Linggo, Hulyo 30, 2023

July 30, 2023

Ika-17 Linggo sa Karaniwang Panahon (A)

1 Hari 3, 5. 7-12
Salmo 118, 57 at 72. 76-77. 127-128. 129-130.

Iniibig ko nang lubos
tanang utos mo, Poong D’yos.

Roma 8, 28-30
Mateo 13, 44-46


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Seventeenth Sunday in Ordinary Time (Green)
Fil-Mission Sunday

UNANG PAGBASA
1 Hari 3, 5. 7-12

Pagbasa mula sa unang aklat ng mga Hari

Noong mga araw na iyon, ang Panginoo’y napakita kay Solomon sa panaginip. “Ano ang ibig mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo!” wika sa kanya. Sumagot si Solomon, “Panginoon, aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking amang si David, bagaman ako’y bata pa’t walang karanasan. Pinapamuno mo ako sa iyong bayan, sa bayang ito na hindi na mabilang sa dami. Bigyan mo ako ng isang pusong maunawain at marunong kumilala ng masama at magaling. Sapagkat sino ang maaaring maghari sa bayan mong ito na napakalaki?” Ikinalugod ng Panginoon ang hiling ni Solomon. Kaya’t sinabi sa kanya: “Yamang hindi ka humiling para sa iyong sarili ng mahabang buhay, o kayamanan, o kamatayan ng iyong mga kaaway, kundi ang hiniling mo’y pagkaunawa at katalinuhang humatol, ipinagkakaloob ko sa iyo ang hiniling mo. Binibigyan kita ng karunungan na walang kapantay, maging sa mga nauna, maging sa mga susunod pa sa iyo.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 118, 57 at 72. 76-77. 127-128. 129-130.

Iniibig ko nang lubos
tanang utos mo, Poong D’yos.

Ikaw lamang, Panginoon, ang lahat sa aking buhay,
kaya ako’y nangangakong susundin ang kautusan.
Higit pa sa ginto’t pilak nitong buong sanlibutan,
ang mabuting idudulot ng bigay mong kautusan.

Iniibig ko nang lubos
tanang utos mo, Poong D’yos.

Aliwin mo sana ako niyang pag-ibig mong lubos,
katulad ng binitiwang pangako sa iyong lingkod.
Sa akin ay mahabag ka, at ako ay mabubuhay,
ang lubos kong kasiyaha’y nasa iyong kautusan.

Iniibig ko nang lubos
tanang utos mo, Poong D’yos.

Mahigit pa kaysa ginto, pag-ibig ko sa ‘yong aral,
mahigit pa kaysa gintong binuli at dinalisay.
Kaya iyang tuntunin mo ang siya kong sinusunod,
pagkat ako’y namumuhi sa anumang gawang buktot.

Iniibig ko nang lubos
tanang utos mo, Poong D’yos.

Lubos akong humahanga sa bigay mong mga turo,
iya’y aking iingata’t susundin nang buong puso,
ang liwanag ng turo mo’y nagsisilbing isang tanglaw,
nagbibigay dunong ito sa wala pang karanasan.

Iniibig ko nang lubos
tanang utos mo, Poong D’yos.

IKALAWANG PAGBASA
Roma 8, 28-30

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo
sa mga taga-Roma

Mga kapatid:
Alam nating sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa kanya, ang mga tinawag ayon sa kanyang panukala, sa kanilang ikabubuti. Sapagkat sa mula’t mula pa’y alam na ng Diyos kung sino ang sa kanya; ang mga ito’y itinalaga niyang maging tulad ng kanyang Anak, at sa gayon, naging panganay natin siya. At ang mga itinalaga niya noong una pa ay kanyang tinawag. Ang mga tinawag niya ay kanya ring pinawalang-sala, at ang kanyang mga pinawalang-sala ay kanya namang binigyan ng karangalan.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Mateo 11, 25

Aleluya! Aleluya!
Papuri sa Diyos Ama
pagkat ipinahayag n’ya
Hari s’ya ng mga aba.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 13, 44-52

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa mga tao: “Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan uli. Sa laking tuwa, siya’y humayo at ipinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na iyon.

Gayun din naman, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito: may isang mangangalakal na naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makakita ng isang perlas na napakahalaga, siya’y humayo at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon.

“Ang paghahari ng Diyos ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagis sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ay hinila ito sa pampang. At naupo ang mga tao upang pagbukud-bukirin ang mga isda: tinipon nila sa mga sisidlan ang mabubuti, ngunit itinapon ang mga walang kuwenta. Gayun din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at ihihiwalay ang mga makasalanan sa mga banal, at ihahagis ang mga makasalanan sa maningas na pugon. Doo’y mananangis sila at magngangalit ang kanilang ngipin.

“Nauunawaan na ba ninyo ang lahat ng ito?” tanong ni Hesus. “Opo,” sagot nila. At sinabi niya sa kanila, “Kaya nga, ang bawat eskriba na kumikilala sa paghahari ng Diyos ay tulad ng isang puno ng sambahayan na kumukuha ng mga bagay na bago at luma sa kanyang taguan.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

o kaya:
Mateo 13, 44-46

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa mga tao: “Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan uli. Sa laking tuwa, siya’y humayo at ipinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na iyon. “Gayun din naman, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito: may isang mangangalakal na naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makakita ng isang perlas na napakahalaga, siya’y humayo at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 11 comments… read them below or add one }

Reynald Perez July 18, 2020 at 9:03 am

Pagninilay: Matapos ikinuwento ni Hesus ang mga talinghaga tungkol sa Magsasaka, ang mga Damo sa Triguhan, ang Butil ng Mastasa, at ang Lebadura, muli siyang nagkwento ng tatlo pang talinghaga: ang kayamanang nakabaon sa bukid, ang perlas na may mahahalagang presyo, at ang lambat. Ginagamit ni Hesus ang mga talinghaga dito bilang paglalarawan sa Kaharian ng Diyos. Sinasabi natin na naririto sa ating piling ang Paghahari ng Diyos dahil sa Mabuting Balita hatid ni Hesukristo. At ang Mabuting Balitang isinasabuhay natin nang may pagmamahal, kapayapaan, at katarungan ay isang batayan upang masabing naroroon ang Paghahari ng Diyos. Habang naririto ang Paghahari niya sa atin, ang kaganapan nito ay dapat nating panabikan sa darating na oras ng kaluwalhatian. Kaya ang Kaharian ng Diyos ay isang mahalagang bagay na dapat nating inaasam sa ating buhay. Katulad nito ang isang kayamanang nakabaon sa bukid, kung saan ibinenta ng lalaki ang lahat ng kanyang ari-arian upang ipagbilhin ito. Katulad rin nito ang isang perlas nang may mahahalagang presyo, na ibinenta ng isang mangangalakal ang lahat ng ari-arian upang mapasakanya ang mahalagang perlas na iyan. At katulad rin ang Paghahari ng Diyos sa isang lambat sapagkat sa huling araw ay darating ang Anak ng Tao upang ipagpasya niya ang paghuhukom batay sa ating gawain dito sa daigdig.

Kaya makikita natin sa tatlong talinghaga ang dapat nating hangarin araw-araw, at iyan ay ang Panginoon. Alam natin na mayroon tayong mga kayamanan at mga iba’t ibang mapagkukunan at ari-arian na kailangan nating upang mamuhay pa nang habambuhay sa lupang ito. At hindi naman tinututol ni Hesus ang pagkakaroon nito, lalo na ng pera. Ngunit ang nais lang niya ipunto sa atin na sa bawat paggamit natin ng mga yamang tinatanggap natin, mas kilalanin natin ang bukal ng bawat biyaya, yaman, at ari-ariang mayroon tayo: ang Panginoon. Tularan natin si Haring Solomon sa Unang Pagbasa na sa kabila ng kanyang kapangyarihan at impluwensiya bilang Hari ng Israel, idinalangin niya na magkaroon siya ng karunungan upang mas kilalanin pa niya ang Diyos at ang mga espirituwal na bagay.

Reply

East R.T. July 25, 2020 at 7:26 pm

Kailangan ko muna hanapin ang kaharian ng Diyos! At ang lahat ng kailangan ko sa buhay na ito ay ipagkakaloob ng Panginoon!
Inaanyayahan ako ng mga talinhaga na alamin ang pinaka mahalaga, makita ang kalooban ng
Diyos! Ipagpalit ang lahat ng mga pinahahalagahan ko sa buhay pati mga ari-arian, makamtan lang kalooban ng Diyos!

Reply

Marlene Carait July 26, 2020 at 6:33 am

Meron mga bagay na makakapagpasaya sa atin. Subalit walang hanggang kaligayahan ang dulot ng kaharian ng Diyos kapag ito ang ating nakamtan. Kaya’t dito sana nakatuon ang ating pansin habgang tayo ay nabubuhay. Salamat Panginoon sa bitaya ng pagkilala sa ito. Amen

Reply

Flor July 26, 2020 at 10:03 pm

Mapalad tayo mga kapatid Sapananampalataya ni Hesus Kristo, kung saan Ibinabahagi sa atin ang Kahalagahan na siya lamang ang ating Pupurihin at Sasambahin habang narito pa tayo sa mundo. SALAMAT PO PANGINOON ??

Reply

Mel Mendoza July 25, 2023 at 2:58 pm

Sa maikling pagbasa sa ebanghelyo ni Sa Mateo may dalawang talinghaga na ipingangaral si Hesus sa mga tao na paghahambing sa paghahari ng Diyos. Una ay, Mat. 13:44 “Natatagong kayaman sa bukid; ng nasumpungan ng isang tao, at inilihim; at sa kaniyang kagalaka’y yumaong at ipinagbili ang lahat tinatangkilik, at binili ang bukid na yaon”.
Ikalawa, Mat. 13:45-46 “Ganon din naman, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong nangangalakal na humahanap ng magandang perlas, ay yumaong siya at ipinagbili ang lahat nyang tinatangkilik, at binili yaon”. Sa ating mga buhay ang dalawang talinghagang ay parehas ang pakakahulugan ito ay pagkatagpo ng dalawang lalaki ng isang buhay kay Kristo-Hesus bilang hari at Diyos ng kanilang buhay at ang mga naging desisyon na talikdan ang lahat ng kanilang mga tinatangkilik sa buhay masundan at magpasakop sa ninanais ng Diyos sa kanilang mga buhay. Ang pag-desisyon na bitawan at pagtalikod sa lahat tulad ng yaman, ari-arian, karangyaan, katanyagan, kapangyarihan at iba pang bagay na nagpapasaya sa atin ay isang sobrang hirap na pagpapasya lalo na kung ang mga ito ay pinaghirapan naman ay hindi madali. Pero kung ang pagdedesisyon na ito ay itinaas mo sa Diyos katulad ng ginawa ni Haring Solomon na sa kabila ng kanyang pagiging hari ay hiniling nya sa Diyos ang kapakanan ng Kanyang nasasakupan na itinuturi nyang tunay nyang buhay at kayamanan. Wala siyang hiningi sa Diyos na pansariling kapakanan at ikinalugod ng Diyos at ito ay ipinagkaloob sa kanya. Gayon din naman sa mga taong may kakayahan at may kapangyarihan dapat hilingin din nila at gamitin ang mga ito sa ikaluluwalhati ng Diyos. Katulad ni Haring Solomon dapat na umiral sa mga mayayaman at may kapangyarihan na hindi sila mapasailalim sa dikta ng mga kasamaan na magdadala sa kanila sa nagbabagang apoy sa impiyerno sa kabilang buhay. At nawa’y magamit nila ang rangya, at kapangyarihan ng buhay sa pamamagitan ng pagbabahaginan, kapayapaan, katanungan, upang maangkin ng lahat ang kaharian ng Diyos na ninanais ni Hesus sa lahat. Amen!

Reply

RUEL ROMUALDO July 27, 2023 at 8:54 am

Sa mga talinghagang ito, ating napagtanto ang dalawang mahahalagang aspeto ng ating buhay bilang mga alagad ni Hesus.
Una, ang kaharian ng Diyos ay isang kayamanang dapat nating hanapin at pahalagahan nang higit sa anumang bagay sa mundong ito. Ito ay ang pagmamahal, pag-unawa, at kapatawaran ng Diyos na patuloy na bumubukas ng mga pintuan ng pag-asa sa ating mga buhay.
Pangalawa, ang pagiging tapat sa Diyos ay isang mahalagang perlas na dapat nating alamin at pangalagaan. Ito ang nagbibigay sa atin ng tunay na kagalakan, kapayapaan, at kabuluhan sa ating paglalakbay.
Sa ating mga buhay, maaaring maranasan natin ang mga pagsubok at hamon. Ngunit ang Salita ng Diyos ay patuloy na nagbibigay sa atin ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Sa bawat paghahanap at pag-alaala ng kaharian ng Diyos, naghahanda tayo sa pag-akyat sa mas mataas na antas ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos.

Reply

Bro. NSP July 28, 2023 at 1:10 am

HANGGANG SAAN ANG KAYA MONG IBIGAY?

Tatlong talinhaga ang itinuturo sa atin ni Hesus sa linggong ito kung saan inihahalintulad ang kaharian ng Diyos. Ang kayamanang nakabaon sa bukid, ang perlas na may mahalagang presyo, at ang lambat.

Ang unang dalawang talinhaga ay nagbibigay sa atin ng halos magkatulad na punto. Marami sa atin ang nananatili sa kani-kanyang COMFORT ZONE. Nahihirapan tayong umusad, sumulong, at magpatuloy dahil ayaw nating bumangon mula sa mga bagay na ating nakasanayan. Kuntento na tayo sa kalagayan natin, kuntento na tayo sa sitwasyon natin, kuntento na tayo sa kung anong mayroon tayo. Subalit paano kung kuhanin sa atin ang lahat ng mayroon tayo, kapalit ng mas magandang hinaharap?

Marami sa atin ang SENTIMENTAL na tao. Makikita nating sa ebanghelyo, ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian para lamang mabili nila ang bukid kung saan may nakabaon na kayamanan, at ang perlas na may mahalagang presyo. Binitiwan nila ang maraming mahalagang ari-arian, maaring ito ay ang bahay na kanilang kinalakihan o mga gamit na bigay pa ng kanilang mga magulang. Natuto silang lumabas mula sa kanilang mga comfort zone at bumitiw sa mga bagay na mahalaga sa kanila para sa ISANG NAPAKAHALAGANG BAGAY – ANG KAHARIAN NG DIYOS.

Inaanyayahan tayong bumitiw sa mga bagay na nagbibigay sa atin ng COMFORT kung ito naman ay nagdudulot sa atin ng KASALANAN. Maraming bagay ang ating nakasanayan subalit kailangang bitiwan para sa progreso ng tunay na pagbabago. Matuto nawa tayong tumalikod sa kasalanan at sumunod sa mga utos ng Diyos. Ang pagtalikod sa kasalanan, at pagyakap sa kaharian ng Diyos.

NAATTACHED tayo sa maraming bagay na inaalok sa atin ng mundo, matuto nawa tayong MAGDETACHED upang makita natin ang higit na mahalaga, na tayo’y makabilang sa mabubuting isda na nahuli ng lambat ng Diyos at tipunin tayo sa pinakamimithi natin sa bawat pagdarasal ng Ama Namin, MAPASAAMIN ANG KAHARIAN MO!

(Pagninilay sa ika-17 Linggo sa Karaniwang Panahon | Taon A – Mateo 13, 44-52)

Reply

Jose M. Javier July 30, 2023 at 5:10 am

Sa pakakatong ito ay makikita natin kay Haring Solomon ang mapagmahal sa nasasakupan, naniniwala siya na hindi niya makakaya ng kanyang sarili ang pamumuno dahil sa kanyang pananampalataya sa Panginoo ay matutupad niya ang tunay na pagsasaayos ng kanyang nasasakupan at nakitaan natin ng pag papakimbaba ang isang Hari na tulad ni Solomon. At mararamdaman natin ang Panginoon, ang kanyang pagmamahal sa tao, gumagamit sya ng tagalaglingkod ng da gayun ay huwag tayongawalay sa kanya. Sa kasalukuyan ay madarama natin ang mga namumuno sa ating Bayan, kanaliktaran ni Haring Solomon. Alam naman natin lahat kung gaanong kalaganap ang kasamaan sa mga namumuno ngayon. Kaya’t sa ikalawang pagbasa ay alam ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Kaya’y sa pagkakatong ito ay binukod niya ang mabuti at masa MN a. The promise of Romans 8:28 that God works for our good “in all things” is reassuring. It means that no matter the circumstance, there are only two qualifiers for God to be working all things together for our good. First, He works for “the good of those who love Him.” The truth of Romans 8:28 reminds us that although sin and Satan are powerful, God is more powerful He is able to redeem and restore anything for our good and his glory. All things may not be good, but God can and will use all things for good.
For Gospel today:
The Parable of the Hidden Treasure is a well known parable of Jesus, which appears in Matthew 13:44, and illustrates the great value of the Kingdom of Heaven. It immediately precedes the parable of the Pearl, which has a similar theme. The parable has been depicted by artists such as Rembrandt. The kingdom of heaven is like treasure hidden in a field: The field is the world, but the man does not represent the believer, because we have nothing to buy this treasure with. Instead, Jesus is the man who gave all that He had to buy the field.

Reply

Alfred B. Sugayan July 30, 2023 at 8:03 am

Pànginoon Hesus, likhaìn nàwa ninyò sa amin ang ìsàn? pusong maunawain at karunungan na kumilala ng masàmà at magaling.

Reply

Alfred B. Sugayan July 30, 2023 at 8:05 am

Pànginoon Hesus, likhaìn nàwa ninyò sa amin ang ìsàng pusong maunawain at karunungan na kumilala ng masàmà at magaling.

Reply

Rosalinda m. Jubilado July 30, 2023 at 9:53 am

alam nating all good things comes from God.
all what is on earth is of God.
heaven and earth is creation of God.
air that we breath comes from Him.
lahat ng kinakain natin mula sa Kanya.
trabaho natin mula sa Kanya sapagkat all what is on heaven and earth ay Kanya.
wala tayong pagmamay-ari.
ngunit kung ano ang meron sa atin ay inaari natin.
kaya nga nalugod ang Diyos kay Solomon sapagkat of all leaders of the world si Solomon ang kumilala sa Diyos na pati ang kanyang panunungkulan ay mula sa Diyos.
kaya humingi sita ng wisdom to rule His people.
tulad ng perlas, ng kayaman, na pinanahahalagan natin ng higit pa sa buhay natin.
nakaligtaan natin kung sino ang tunay na nagmamay-ari nito.
na siya dapat ang ariin natin natin higit pa sa buhay mo, kayamanan mo na pinahahalagahan mo.
sino kung ganon?
walang iba kundi si JESUS.
THE HOLY TRINITY.
SILA ANG ATING KAYAMANAN.
kaya sa isip, salita,sa gawa natin sa araw araw SIYA ang inuuna natin.
then naisasabuhay natin ang paghahari ng Diyos na sa araw araw nating buhay lagi natin Siyang kasama.
may awareness tayo that God is with us, within us waiting na gawin natin Siyang laging UNA sa ating buhay.
kung ganon nga, every word we speak, every tongue we confess, every work we do, NAKIKITA SI JESUS.
WE CALL IT HOLINESS
AND WITHOUT HOLINESS NO ONE WILL SEE GOD..

ako po ay ulilang lubos
nagisnan kong ang mga magulang ko ay ang mga grandparents ko.
nag-asawa ako na wala na ang mga dinatnan kong magulang.
hindi ko nakalimutan.
dahil i have only God na ipinakilala sa akin ng mga magulang ko by our daily angelus na kinalakihan ko sa kanila.
i ask God, sabi ko, …
Lord wala akong alam sa pagpapalaki ng mga anak, how to raise them,
give me wisdom and knowledge to raise these children na ipinagkatiwala mo sa amin.
truly God is God of graces.
He pours all the graces that i needed kaya naman lumaki ang apat kung mga anak na kilala ang ating Diyos.
naranasan ang mga himala ng Diyos.
namumuhay sila na kasama ang Diyos
TO GOD BE ALL THE HIGHEST GLORY
AMEN..

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: