Martes, Hunyo 27, 2023

June 27, 2023

Martes ng Ika-12 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

o kaya Paggunita kay San Cirilo ng Alejandria, obispo at pantas ng Simbahan

Genesis 13, 2. 5-18
Salmo 14, 2-3ab. 3kd-4ab. 5

Sino ba ang tatanggapin
sa templo ng Poon natin?

Mateo 7, 6. 12-14


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Tuesday of the Twelfth Week in Ordinary Time (Green)
or Optional Memorial of St. Cyril of Alexandria, Bishop and Doctor of the Church (White)

UNANG PAGBASA
Genesis 13, 2. 5-18

Pagbasa mula sa aklat ng Genesis

Mayaman na noon si Abram; marami na ang kanyang mga tupa, kambing, baka, at marami na rin siyang natipong ginto at pilak.

Si Lot, na laging kasama ni Abram ay marami na ring tupa, kambing at baka. Mayroon na rin siyang sariling sambahayan at mga tauhan. Hindi sapat ang pastulan para sa mga kawan nilang dalawa, sapagkat napakarami na nilang hayop. Dahil dito, madalas mag-away ang kanilang mga tagapag-alaga. Noon, ang mga Cananeo at Perezeo ay naninirahan pa sa dakong iyon.

Kinausap ni Abram si Lot, “Hindi dapat mag-away ang mga tauhan natin, sapagkat magkamag-anak tayo. Ang mabuti’y maghiwalay tayo. Piliin mo ang dakong gusto mo, at doon ako sa kabila.”

Iginala ni Lot ang kanyang paningin at nakita niyang ang Kapatagan ng Jordan hanggang sa Zoar ay sagana sa tubig, tulad ng halamanan ng Panginoon at ng lupain ng Egipto. Noo’y hindi pa natutupok ang Sodoma at Gomorra. Kaya pinili niya ang dakong silangan sa Kapatagan ng Jordan, at naghiwalay nga sila ni Abram. Nanatili si Abram sa Canaan, samantalang si Lot ay namayan sa mga lungsod sa kapatagang malapit sa Sodoma. Sa lugar na ito’y napakasama ng mga mamamayan; namumuhay sila nang laban sa Panginoon.

Pagkaalis ni Lot, sinabi ng Panginoon kay Abram, “Tumanaw ka sa palibot mo. Ang lahat ng lupaing natatanaw mo ay ibibigay ko sa iyo, sa iyong anak at sa magiging anak niya. Walang makaaagaw niyan sa iyo. Ang iyong mga inapo ay gagawin kong sindami ng alikabok sa lupa. Libutin mo na ang buong lupain; ang lahat ng iya’y ibibigay ko sa iyo.” Lumipat nga si Abram sa Hebron, at doon tumira sa tabi ng puno ng roble sa Mamre. Nagtayo siya roon ng dambana para sa Panginoon.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 14, 2-3ab. 3kd-4ab. 5

Sino ba ang tatanggapin
sa templo ng Poon natin?

Yaong mga masunurin na sa iyo’y nakikinig,
at ang laging ginagawa’y naaayon sa matuwid,
kung mangusap ay totoo, sa lahat at bawat saglit,
yaong gawang paninira’y hindi niya naiisip.

Sino ba ang tatanggapin
sa templo ng Poon natin?

Kailanman, siya’y tapat makisama sa kapwa,
sa kaniyang kaibiga’y wala siyang maling gawa;
hindi siya nagkakalat ng di tunay na balita.
At itinatampok niya ang matapat sa lumikha.

Sino ba ang tatanggapin
sa templo ng Poon natin?

Hindi siya humihingi ng patubo sa pautang,
at kahit na anong gawi’y hindi siya masuhulan,
upang yaong walang sala’y patawan ng kasalanan.
Ang ganitong mga tao’y mag-aani ng tagumpay.

Sino ba ang tatanggapin
sa templo ng Poon natin?

ALELUYA
Juan 8, 12

Aleluya! Aleluya!
Sinabi ni Hesukristo:
“Ako ang ilaw ng mundo
at buhay ng alagad ko.”
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 7, 6. 12-14

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Huwag ninyong ibigay sa aso ang bagay na banal, sapagkat kayo’y babalingan at lalapain nila pagkatapos. Huwag ninyong ihagis sa baboy ang inyong mga perlas sapagkat yuyurakan lamang nila ang mga iyon.

“Kaya gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang kahulugan ng Kautusan ni Moises at ng turo ng mga propeta.

“Pumasok kayo sa makipot na pintuan; sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan, at ito ang dinaraan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay, at kakaunti lang ang nakasusumpong niyon.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 5 comments… read them below or add one }

Reynald Perez June 18, 2021 at 4:19 pm

PAGNINILAY: Ang Ebanghelyo ngayon ay patuloy na pangangaral ni Hesus tungkol sa pagkakamit ng biyaya ng kaligtasan. Una ay ang relasyon natin sa mga taong katunggali sa paniniwala. Sinabi ni Hesus na huwag nating ibigay sa aso ang mga banal na bagay, at pati na rin sa mga baboy ang mga perlas. Nais ipahiwatig dito ni Hesus na ang pamumuhay nating mga mananampalataya ay kinakailangang maging maingat at matatag. Hindi natin kinakailangang pilitin sa ibang tao na maniwala sa ating sinasampalatayanan kahit alam natin na ito ang pananiniwalang bigay sa atin ng Poong Maykapal. Kaya ang mas mainam na gawin ay ang pagpapanatili ng mabuting reputasyon sa pagkakaroon ng mas mabuting relasyon sa mga taong nakatunggali natin.

Ikalawa ay ang Ginintuang Aral. Ito ay pinagmulan noong panahon ng dalubhasang si Confucius nang turuan niya ang kanyang mga alagad: “Huwag ninyong gawin sa kapwa ang ayaw ninyong gawin nila sa inyo.” Sinasaad dito na huwag nating gawin ang mga bagay na ikasasama ng ibang tao, upang hindi iyan ang bumalik sa atin. Kaya ang ginawa ni Hesus ay inilahad niya ang positibong paraan: “Gawin ninyo sa kapwa ang nais nilang gawin sa inyo.” Iginiit din niya na ito ang saksi ng Kautusan at ng mga propeta sapagkat hindi pa ito nabatid ng mga Hudyo sa marami na silang batas, 613 ang bilang. Kung hindi nakakabuti ang paggawa ng masama, mas maganda na tayo ay gumawa ng mabuti sa ating kapwa.

At ang Ikatlo ay ang pagpasok sa makipot na pintuan. Tila nga ba’y mahirap itong gawin, at parang mahirap unawain na ang malawak na daan ay nagdudulot ng kapahamakan. Siguro sa bawat buhay natin ay humahanap tayo ng paraan upang maibsan ang mga problema at pagsubok. Subalit tayo ay pinaaalahanan ni Hesus na ang daan tungo sa kaligtasan ay pagpasok sa makipot na pintong iyon. Ito’y nangangahulugang hindi dapat natin tinatakasan ang naturalidad ng buhay. Sinasabi nga sa 4 na maharlikang katotohanan ng Budismo na mayroong pagdurusang laganap sa buhay. Kaya sa ating pananampalatayang Kristiyano, ang tanging paraan ng pagpasok sa pinto ay kinakailangan ng pagtiis at pagiging matiyaga ng pananampalataya sa kabila ng napakaraming paghihirap sa buhay. At habang tayo’y nagtitiis ay nawa tayo ay magsikap na patuloy na gawin ang ikakabuti sa kalooban ng ating Diyos Ama at sa ating pakikipagrelasyon sa kapwa.

Reply

Sherwin D. Yanoria June 22, 2021 at 7:15 am

Judgemental ka ba? Kung titingnan natin ang unang pagbasa at ebanghelyo, ay kailangan ng matinding desisyon. Gamit na gamit lagi natin ang pagpili. Lalo na kung minsanan, halimbawa pagbibili ng bahay, lupa at sasakyan talagang dapat pagisipan. Kahit ang pinto na papasukan. Saan ba tayo papasok sa pinto ng Diyos o sa kamunduhan? Hindi mawawala sa atin ang mag-isip, dahil sa ibinigay sa atin ng Diyos na talino at free will. Naway magamit natin ng tama ang regalo sa atin ng Diyos. Piliin natin ang kalugod-lugod sa Diyos.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño June 22, 2021 at 9:47 am

Maluwag ang pintuan at malapad ang daan, mas madali pasukan yan at mas maginhawa at masarap. Ang pinto at daan na ito ay ang kamunduhan, pagkakaroon ng karelasyon bukod sa asawa, pagnanasa sa hindi mo asawa, pandaraya, masamang bisyo, tsismisan o paninirang puri, pagmumura, paglalasing at katakawan, katamaran at pagmamalaki o pagyayabang ng yaman….. yan ang masasarap gawin, na magdudulot sayo ng kapahamakan, kalungkutan sa bandang huli at pagkasira ng pamilya at buhay na pagsisihan mo kung bakit mo ito pinasok. Mayroon din isang pinto na maliit at makitid ang daan, ito nman ang daan ng pagtitiis, pagtyatyaga, pamimigay ng yaman mo sa iba, pagmamahal sa kapwa, pagpapatawad sa kaaway at iba pang gawain na kalugod lugod sa Diyos, ano nman ang mapapala mo sa maliit na pintuang ito? Biyaya galing sa Ama, tunay na kaligayahan, peace of mind, matamis na ngiti sa mga labi araw araw, mahimbing na pagtulog, kasiyahan lalo na kapag nakatulong sa kapwa, diringgin ni Hesus ang mga kahilingan at pangakong Paraiso ng Panginoon sa kabilang buhay. Oh mga kapatid… pili na!!

Reply

ana beler June 27, 2023 at 8:32 am

amen thanks be to GOD@GLORY JESUS..salmat sa kanyang mga ARAL..TURO AT .PANALANGIN TUNAY NAPAKABUTI MG DIYOS SA ATIN..SA KABILA NG LAHAT NG ATING MGA KASALANAN AT PAGKUKULANG DI NIYA TAU PINABAYAAN..

Reply

tammy amar June 29, 2023 at 7:35 am

Ang tao kadalasan mayabang mapag mataas sagana kaya at punong puno nang biyaya pero kabaligtaran ang pangyayari kasi kung anu yaman meron siya ganun rin ka kuripot kaya kung Minsan masasabi mong binawi sa kanya ang mga biyaya madalas sabihin natin buti nga sayo dahil napakakuripot mo tingnan natin ang mahal na Panginoon Hesus walang anumang yaman ipagmalaki ginto man o pilak kahit alam natin na siya ang anak nang diyos Amang nasa langit pero ang sukli at tanging hiling niya lamang ay magmahalan tayo, magtulungan upang sa gayon ang gantingpala pala ay naghihintay lang para makamit natin Ang buhay na walang hanggan.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: