Miyerkules, Hunyo 28, 2023

June 28, 2023

Paggunita kay San Ireneo, obispo at martir

Genesis 15, 1-12. 17-18
Salmo 104, 1-2. 3-4. 6-7. 8-9

Nasa isip ng Maykapal
ang tipan niya kailanman.

Mateo 7, 15-20


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Memorial of St. Irenaeus, Bishop and Martyr (Red)

Mga Pagbasa mula sa
Miyerkules ng Ika-12 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

UNANG PAGBASA
Genesis 15, 1-12. 17-18

Pagbasa mula sa aklat ng Genesis

Noong mga araw na iyon, narinig ni Abram na sinabi sa kanya ng Panginoon:
“Abram, h’wag kang matatakot ni mangangamba man,
kalasag mo ako, kita’y iingatan at ikaw ay aking gagantimpalaan.”

Ngunit sinabi ni Abram, “Panginoon, ano pong gantimpala ang ibibigay mo sa akin? Wala naman akong anak! Wala akong tagapagmana kundi si Eliezer na taga-Damasco. Hindi mo ako pinagkalooban ng anak, kaya isa kong alipin ang magmamana ng aking ari-arian.”

Sinabi ng Panginoon, “Hindi alipin ang magmamana ng iyong ari-arian; anak mo ang magmamana ng iyong ari-arian; anak mo ang magmamana.” At inilabas siya nito at sinabi sa kanya: “Masdan mo ang mga bituin! Mabibilang mo ba iyan? Ganyan karami ang magiging anak mo at apo.” Nanalig si Abram, at dahil dito’y kinalugdan siya ng Panginoon.

Sinabi pa ng Panginoon kay Abram, “Ako ang kumuha sa iyo sa Ur ng Caldea upang ibigay sa iyo ang lupaing ito.” Itinanong naman ni Abram, “Panginoon, aking Diyos, paano ko malalamang ito’y magiging akin?”

Sinabi sa kanya, “Dalhan mo ako ng isang baka, isang kambing, at isang tupa, bawat isa’y tatlong taon ang gulang. Magdala ka rin ng isang kalapati at isang batubato.” Dinala nga ni Abram ang lahat ng iyon at biniyak ang bawat isa maliban sa mga ibon. Inihanay niyang magkakatapat ang pinaghating hayop. Bumaba ang mga buwitre upang kanin ito, ngunit itinaboy sila ni Abram.

Nang kumikiling na ang araw, nakatulog nang mahimbing si Abram, at nagkaroon ng isang nakatatakot na pangitain.

Pagkalubog ng araw at laganap na ang dilim, biglang may lumitaw na palayok na umuusok, at maningas na sulo na dumaan sa pagitan ng pinatay na mga hayop. At nang araw na yaon, nakipagtipan ang Panginoon kay Abram, wika niya: “Nangangako ako na ibibigay sa lahi mo ang lupaing ito, mula sa hanggahan ng Egipto hanggang sa Ilog Eufrates.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 104, 1-2. 3-4. 6-7. 8-9

Nasa isip ng Maykapal
ang tipan niya kailanman.

o kaya: Aleluya.

Dapat na ang Diyos, itong Panginoon, ay pasalamatan,
ang kanyang ginawa sa lahat ng bansa’y dapat ipaalam.
Siya ay purihin, suubin ng awit, ating papurihan,
ang kahanga-hangang mga gawa niya’y dapat na isaysay.

Nasa isip ng Maykapal
ang tipan niya kailanman.

Tayo ay magalak yamang lahat tayo ay tunay na kanya,
ang kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila,
lahat ng may nais maglingkod sa Poon, dapat na magsaya.
Siya ay hanapin, at ang kanyang lakas ay siyang asahan,
siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan.

Nasa isip ng Maykapal
ang tipan niya kailanman.

Ito’y nasaksihan ng mga alipi’t anak ni Abraham,
gayun din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang.
Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon, siya ang ating Diyos,
sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw, buong sansinukob.

Nasa isip ng Maykapal
ang tipan niya kailanman.

Ang tipang pangako’y laging nasa isip niya kailanman,
ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan.
Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham,
at may pangako ring ginawa kay Isaac na lingkod na mahal.

Nasa isip ng Maykapal
ang tipan niya kailanman.

ALELUYA
Juan 15, 4a. 5b

Aleluya! Aleluya!
Sa Poon ay manatili
siya’y sa atin lalagi
mamungang maluwalhati.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 7, 15-20

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta; nagsisilapit sila sa inyo na animo’y tupa, ngunit ang totoo’y mababangis na asong-gubat. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Napipitas ba ang ubas sa puno ng dawag, o ang igos sa puno ng aroma? Nagbubunga ng mabuti ang bawat mabuting punongkahoy, subalit nagbubunga ng masama ang masamang punongkahoy. Hindi maaaring magbunga ng masama ang mabuting punongkahoy, ni ng mabuti ang masamang punongkahoy. Ang bawat puno na di nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at itinatapon sa apoy. Kaya nga, makikilala ninyo sa kanilang mga gawa ang mga bulaang propeta.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 4 comments… read them below or add one }

Reynald Perez June 23, 2021 at 3:21 am

PAGNINILAY: Ang Unang Pagbasa ay ang pagpapakita muli ng Diyos kay Abraham, at dito ipinahayag sa kanya ang patuloy na pangako sa patriarkiya na magiging kasingdami ng mga bituin ang kanyang mga lahi. At nag-alay rin si Abraham ng handog bilang pagpapatibay sa tipan ng pagpapala. At makikita natin dito ang tiwala at pananampalataya ni Abraham, na sundin ang lahat ng iniuutos ang Panginoon, kaya ang gantimpala.

Ang Ebanghelyo ngayon ay ang palapit na pagtatapos ng Pangangaral ni Hesus sa Bundok ayon sa pagsasalaysay ni San Mateo. Dito nagbabala ang Panginoon na mag-ingat laban sa mga huwad na propeta, ang parang mga nagkukunwaring tupa, ngunit asong-gubat ang tunay na pagkatao. Ang tanda sa pagkilala kung paano maihahambing ang tunay sa huwad ay sa pamamagitan ng mga bunga. At narinig din natin kay Hesus ang simbolo ng mga punong nagbubunga ng mabubuti at masasama. Dito natin matutunghayan kung ang tao nga na nagsasabing propeta o tagapagdala ng mensahe ng Diyos ay totoo o huwad. Ang puso ang siyang makakapagsabi kung sino ang dapat nating panindigang nagsasabing totoong saksi sa Panginooon at sa kanyang Mabuting Balita. At tayo rin ay inaanyayahang maging mga mabubuting saksi at magbunga sa ating pagpapadama ng mga magagandang aral, upang tayo ay maging mabubuting ehemplo sa iba.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño June 23, 2021 at 9:34 am

Nung nakaraang ebanghelyo ay ginamit ni Hesus ang saling “Mapagpaimbabaw”. Ito ay ang mga mapagbalatkayo, mga plastik, mga pakitang tao at ang sinabi nga ni Hesus ngayon ay mga bulaan.
Kahit tayo karaniwang tao lamang at hindi tayo nangangaral ng tungkol sa Diyos maaari pa din tayong matawag na bulaan. Kung ikaw nagsisimba tuwing Linggo pero pablabas nman ng simbahan ay hindi isinapuso ang ebanghelyo isa kang bulaan. Kung mahilig kang magpayo na sundin ang mga utos ng Diyos pero ikaw mismo ay makamundo, sinungaling at hindi nagmamahal ng Diyos at kapwa at ikaw ay isang bulaan. Kung ikaw nman ay tumutulong sa kapwa o naglilimos upang maging sikat at hangaan ng tao, ikaw ay isang bulaan. Kung ikaw ay relihiyoso, maraming ritwal sa pag alay at pagsamba sa Panginoon pero palaaway, palamura, mabisyo, tsismosa at mayabang, ikaw ay isang bulaan. Ngayon kapatid, suriin mo ang iyong sarili kung ikaw ay isang bulaan at mapagpaimbabaw o isang nais maging matuwid at gustong magkaroon ng malalim na relasyon sa Diyos.

Reply

Ma Luisa Lanting Belardo June 28, 2023 at 8:07 pm

Salamat po sa deepening ng readings ngayon.

Reply

tammy amar June 29, 2023 at 7:55 am

ito nangyari sa pareseyo na si Nicodemus bulaan maganda ang pananamit, ginagagalang nang mga tao pero hindi kaya paglingkoran ang tao at ang Diyos sa panahong ngayon marami nang nangagaral ukol sa bibliya at sa turo nang diyos ibat ibang relihiyon ang sinasamba nagpapanggap na alagad nang diyos pero ang tanging pinaplano ay Ang pera lamang hindi ang aral nang diyos kaya ang tanging babala sa atin nang Panginoon Hesus ay mag ingat dahil maraming magpakilala sa pangalan niya pero wala sa totoong buhay ang kinilang mga gawa dahil kung totoo kang mananampalataya handa tayo magsakripisyo alang alang sa ating Mahal na Panginoon Hesus.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: