Miyerkules, Hunyo 21, 2023

June 21, 2023

Paggunita kay San Luis Gonzaga, namanata sa Diyos

2 Corinto 9, 6-11
Salmo 111, 1-2. 3-4. 9

Mapalad s’ya na may takot
sa Diyos na magandang-loob.

Mateo 6, 1-6. 16-18


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Memorial of St. Aloysius Gonzaga, Religious (White)

Mga Pagbasa mula sa
Miyerkules ng Ika-11 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

UNANG PAGBASA
2 Corinto 9, 6-11

Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto

Mga kapatid, tandaan ninyo ito: ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti, at ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Ang bawat isa’y dapat magbigay ayon sa sariling pasiya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay higit pa sa inyong pangangailangan — upang may magamit kayo sa pagkakawanggawa. Gaya nga ng sinasabi ng Kasulatan:

“Siya’y namudmod sa mga dukha;
walang hanggan ang kanyang kabutihan.”

Ang Diyos na nagbibigay ng binhing ihahasik at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang mamunga nang sagana ang inyong kabutihang loob. Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay para lalo kayong makatulong sa marami. Sa gayo’y dadami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong pagtulong na dadalhin ko sa kanila.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 111, 1-2. 3-4. 9

Mapalad s’ya na may takot
sa Diyos na magandang-loob.

o kaya: Aleluya.

Mapalad ang tao na may takot sa Diyos,
siyang sumusunod nang buong alindog.
Ang kanyang lipi’y magiging dakila,
pati mga angkan ay pinagpapala.

Mapalad s’ya na may takot
sa Diyos na magandang-loob.

Magiging sagana sa kanyang tahanan
katarungan niya’y walang katapusan.
Ang taong matuwid, may bait at habag,
kahit sa madilim taglay ay liwanag.

Mapalad s’ya na may takot
sa Diyos na magandang-loob.

Mabait na lubha, lalo sa mahirap,
ang pagiging mat’wid ay di nagwawakas.
Buong karangalan siyang itataas.

Mapalad s’ya na may takot
sa Diyos na magandang-loob.

ALELUYA
Juan 14, 23

Aleluya! Aleluya!
Ang sa aki’y nagmamahal
tutupad sa aking aral.
Ama’t ako’y mananahan.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 6, 1-6. 16-18

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo.

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang-tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Amang nasa langit.

“Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagkamaingay ito, katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo: tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos. At gagantihan ka ng iyong Amang nakakikita ng kabutihang ginagawa mo nang lihim.

“At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin nang patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang-daan, upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo: tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong Amang hindi mo nakikita, at gagantihan ka ng iyong Amang nakakikita ng kabutihang ginagawa mo nang lihim.

“Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot, tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila’y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo: tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong Amang hindi mo nakikita ang siya lamang makaaalam nito. Siya, na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo nang lihim, ang gaganti sa iyo.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 4 comments… read them below or add one }

Reynald Perez June 11, 2021 at 10:59 am

PAGNINILAY: Kung papansinin natin ang ating Ebanghelyo ngayon, ito yung Ebanghelyong binabasa tuwing Miyerkules ng Abo, ang siyang hudyat ng Panahon ng Kuwaresma. Ngayon ay naririnig natin na kahit hindi Kuwaresma o mga Mahal na Araw, ang mga aral nito ay maisabuhay natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Tatlong gawain ang mahalaga sa mga Hudyo, na kadalasa’y ginagawa rin natin kahit Kuwaresma o hindi: ang paglimos, panalangin, at pag-ayuno. Sa kabuuan ng Ebanghelyo, nagbigay ng babala si Hesus na ang paggawa natin ng mga ito ay hindi dapat magsilbing paraan upang ipagmalaki natin ang ating mga sarili. Ito yung problema na nakita ni Hesus sa mga Pariseo at eskriba na inaakala na sila na ang banal at mas matuwid kaysa sa kapwa nilang Hudyo, subalit sa loob ay mayroong pagbaba sa dignidad at katauhan ng iba.

Kaya ang paalala ng Panginoon ay kapag gumagawa tayo ng kabutihan, lalung-lalo na kapag tayo’y nagbibigay, nagdadasal, at nag-aayuno, gawin natin ito nang may buong kababaan ng puso. Ang hangarin natin sa paggawa ng mabuti ay dapat ikaluwalhati ng iba ang Diyos, at hindi ang ating mga sarili. Tayo ay tinatawag na maging ehemplo ng kagandahang-loob at ang maging katulad ng kanyang kaanyuan at katauhan sa pagpapahalaga ng tunay na kabanalan.

Reply

Sherwin D. Yanoria June 16, 2021 at 7:36 am

Mapagpakumbaba ka ba? Kadalasan ang mga tao ay naghahangad na sila ay mapuri, mapalakpakan at maparangalan. Sila ay kumikilos ayun dito lalo na kung may nakakakita, at may parangal. Ngunit hindi lahat, likas sa iba ang pagiging matulungin, may nakakakita man o wala. Kaya huwag na tayong magantay na may makakita pa sa paggawa natin ng mabuti. Ang Diyos ay naririto at hindi niya kalilimutan ang ginawa mong kabutihan. Magpakumbaba ng sa gayon ay ang Diyos ang magtataas sa iyo sa mga ginawa mong kabutihan.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño June 16, 2021 at 9:07 am

Simple lamang ang nais ipahiwatig ng Ebanghelyo ngayon, yun ay ang wag maging PAKITANG TAO. Madami ngayon na gumagawa ng mabuti at pinapakita sa social media. Mabuti nman ang kanilang ginawa pero ang hangarin nila ay hindi kalugod lugod sa Diyos. Sumikat sila at madaming humanga na tao at yun amg sinasabi ni Hesus na nakamit mo na ang gantimpala dito sa lupa. Pero kung ito ay nilihim mo lamang, ang Diyos sa langit ang magbibigay ng gantimpala sayo na hindi kayang ibigay mg tao.

Reply

tammy amar June 21, 2023 at 7:58 am

karamihan sa mga tao ngayon para sumikat dito o doon mag ba vlog sa video at ipakalat sa social media para purihin sa mga ginawa pero taliwas ito imbis na magpakita nang kabutihan iba pala Ang motibo ganun rin mga pareseyo, saduceyo noon mapagkunwari dahil sa kanilang mga kasuotan marami silang tagasunod kaya Noong nalaman nila na pumasok Ang ating Panginoon Hesus sa templo may balak na sila na masama pero nanaig pa rin Ang katotohanan dahil alam nang Panginoon Diyos na hindi sila karapt dapat maglingkod tularan po natin Ang ating Panginoon Hesus noong nagdarasal sa Diyos Amang nasa langit sa hardin Ng Eden nag iisa at walang nakakita ganun rin dapat gawin nang mga tao huwag pakitang parang malungkot pero Ang laman nang puso ay wala sa kaningningan Ng Mukha iyak dito iyak doon parang drama lang Ang lahat dapat kung maglingkod sa ating Mahal na Panginoon maging matulungin, mapagkumbaba, at mapagmahal po tayo sa isat isa upang makamit natin ang buhay na walang hanggan.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: