Huwebes, Hunyo 22, 2023

June 22, 2023

Huwebes ng Ika-11 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

o kaya Paggunita kay San Paulino ng Nola, obispo
o kaya Paggunita kay San Juan Fisher, obispo at Santo Tomas More, mga martir

2 Corinto 11, 1-11
Salmo 110, 1-2. 3-4. 7-8

Poon, ang gawa mo’y ganap,
maaasahan at tapat.

Mateo 6, 7-15


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Thursday of the Eleventh Week in Ordinary Time (Green)

or Optional Memorial of St. Paulinus, Bishop (White)
or Optional Memorial of St. John Fisher and Thomas Moore, Martyrs (Red)

UNANG PAGBASA
2 Corinto 11, 1-11

Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto

Mga kapatid, ipagpaumanhin ninyo kung ako’y nag-uugaling hangal. Nakadarama ako ng maka-Diyos na panibugho; tulad kayo ng isang malinis na dalagang ipinakipagtipan ko sa isang lalaki, kay Kristo. Ngunit nag-aalaala akong baka malason ang inyong isipan at mailayo kayo sa tapat at dalisay na pananalig kay Kristo, tulad ni Eva na nalinlang ng ahas. Sapagkat malugod ninyong tinatanggap ang sinumang dumarating at nangangaral ng ibang Hesus kaysa ipinangaral ko. Tinatanggap ninyo ang espiritu at aral na iba sa itinuro ko sa inyo.

Palagay ko nama’y hindi ako huli sa magagaling na mga apostol na iyan. Maaaring hindi ako mahusay magsalita, ngunit hindi naman kapos sa kaalaman. Ipinakilala ko ito sa inyo sa lahat ng pagkakataon.

Ipinangaral ko sa inyo ang Mabuting Balita ngunit hindi ako humingi ng kabayaran. Ako’y nagpakaaba upang mataas kayo. Masasabi bang kasalanan ko ito? Ibang simbahan ang nagbibigay ng mga kailangan ko noon ako’y naglilingkod sa inyo; wari bang inaagawan ko sila, matulungan lamang kayo. At nang ako’y kapusin diyan, hindi ako nakabigat kaninuman sa inyo sapagkat dinalhan ako ng tulong ng mga kapatid sa Macedonia. Mula’t sapul ay iniwasan kong makabigat sa inyo sa anumang paraan at iyan ang gagawin ko habang panahon. Sa ngalan ni Kristo na sumasaakin, hindi ko ititigil ang pagmamapuring ito kahit saan diyan sa Acaya. Bakit ko ginawa ito? Dahil ba sa di ko kayo mahal? Alam ng Diyos, mahal na mahal ko kayo!

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 110, 1-2. 3-4. 7-8

Poon, ang gawa mo’y ganap,
maaasahan at tapat.

o kaya: Aleluya.

Buong puso siyang pasasalamatan,
aking pupurihin sa gitna ng bayan
kasama ng mga lingkod na hinirang.
Napakadakila ang gawa ng Diyos,
pinananabikan ng lahat ng lingkod.

Poon, ang gawa mo’y ganap,
maaasahan at tapat.

Lahat niyang gawa’y dakila at wagas,
bukod sa matuwid hindi magwawakas.
Hindi inaalis sa ating gunita,
na siya’y mabuti’t mahabaging lubha.

Poon, ang gawa mo’y ganap,
maaasahan at tapat.

Ang gawa ng Diyos, matuwid at tapat,
at maaasahan lahat niyang batas.
Ito ay lalagi at di magwawakas,
pagkat ang saliga’y totoo’y matapat.

Poon, ang gawa mo’y ganap,
maaasahan at tapat.

ALELUYA
Roma 8, 15bk

Aleluya! Aleluya!
Espiritu ng D’yos Anak
ay siyang ating tinanggap
nang D’yos Ama ay matawag.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 6, 7-15

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Sa pananalangin ninyo’y huwag kayong gagamit ng napakaraming salita gaya ng ginagawa ng mga Hentil. Ang akala nila’y pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyo silang tutularan. Sapagkat alam na ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa kanya. Ganito kayo mananalangin:

‘Ama naming nasa langit,
sambahin nawa ang pangalan mo.
Ikaw nawa ang maghari sa amin,
sundin nawa ang iyong kalooban
dito sa lupa tulad ng sa langit.
Bigyan mo kami ng pagkaing kailangan namin sa araw na ito;
at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan,
tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin.
At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok,
kundi ilayo mo kami sa Masama!
Sapagkat iyo ang kaharian at ang
kapangyarihan at ang kapurihan,
magpakailanman! Amen.’

Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 5 comments… read them below or add one }

Reynald Perez June 11, 2021 at 11:05 am

PAGNINILAY: Ang panalangin ay ang ating personal na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Maraming paraan tayong nagdadasal, kahit mula sa mga “prayer book” o kaya personal. Minsan nagdadasal tayong nag-iisa lamang o kasama ang grupo ng mga tao/buong komunidad. Subalit ang nais ipaalala sa atin ngayong Kuwaresma at sa lahat ng mga pagkakataon ang isang epektibong paraan ng panalangin. At makikita natin dito sa Ebanghelyo nang ituro sa atin ng ating Panginoong Hesukristo ang Pater Noster, o mas kilala bilang “Ama Namin”. Dati sa kultura ng mga Hudyo, dapat igalang ang pangalan ng Panginoong Diyos ayon sa nasasaad sa Ika-2 Utos. Ngayon nang dumating si Hesus, itinuro niya sa atin na tawagin natin ang Diyos bilang “Ama” sapagkat katulad ng isang tatay na nagsisikap sa isang pamilya, ang ating Panginoon ay tunay na nagbibigay sa atin ng ating mga kahilingan ayon sa kanyang kagustuhan at kalooban.

Ang Ama Namin ay isang magandang panalangin upang gawin natin sa ating personal na dasal ang ACTS: Adoration, Contrition, Thanksgiving, and Supplication. Pinupuri natin ang Diyos dahil sa kanyang dakilang presensiya sa atin, at nagpapasalamat din tayo sa mga biyayang ipinagkalooob niya sa atin at sa ibang tao. Kahit tayo ay nagkasala, tayo ay patuloy na humihingi ng kapatawaran sa kanya at ang grasyang matutong patawarin ang pagkakasala ng ibang tao laban sa atin. At sa huli ay humihiling tayo sa Panginoon ng patuloy na patnubay sa atin at ang ibang tao rin. Ganito ang isang epektibong paraan ng panalangin sa Diyos. Kaya matindi ng babala ni Hesus na huwag nating tularan ang mga pagano na kapag nagdadasal, marami tayong sinasabi at paulit-ulit.

Ang tunay na panalangin ay dapat magmula sa ating mga puso. Nawa’y manahan ang kanyang salita sa ating buhay.

Reply

John Deere June 13, 2021 at 1:02 pm

Pwede niyo pong sagutin ang mga susunod na katanungan para maliwanag po

1. Ano ang mensahe sa akin ng bible text na ito? (Bible verse na nakakuha ang atensyon mo, experience, application sa buhay)

2. Ano ang hamon ng Diyos para sa akin patungkol dito? (Ano ang dapat kong gawin? Ano ang dapat kong baguhin sa aking sarili?)

3. Paano ko mapagtatagumpayan ang hamon sa akin na ito? (Ano ang susunod kong gagawin para sa aking sarili, kapwa, at sa Diyos? Ano ang sisimulan kong gawin mula ngayon?)

Reply

Sherwin D. Yanoria June 17, 2021 at 7:01 am

Nakapagpatawad ka na ba? Marami sa mga tao ang gustong gumanti kaysa magpatawad. Ngunit ito ay taliwas sa kalooban ng Diyos. Kaya nga ang ating Panginoong Hesus ay ipinako sa krus upang matubos Niya tayo sa ating mga kasalanan. Wala naman Siyang kasalanan, ngunit Siya ang nagpakasakit sa atin. Dahil sa pagmamahal Niya sa atin. At habang Siya ay ipinapako ano ang sabi ni Hesus: ” Ama patawarin mo po sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa.” Kaya nga tularan nawa natin si Hesus. Patawarin natin ang nagkakasala sa atin.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño June 17, 2021 at 9:49 am

Bukod sa detalyadong dasal sa “Ama Namin” binigyang diin ng Hesus ang pagpaptawad. Alam mo ba kapatid na kapag ikaw ay nagpatawad ay hindi lang ito para sa Ama, ngunit para din sa iyong sarili. Kapg pinatawad mo ang kaaway mo o amg taong nakagawa sayo ng hindi maganda bukod sa kalulugdan tayo ni Hesus ay may premyo pa itong kaluwagan ng pakiramadam. Magdudulot ito sa atin ng bagong umaga, ngiti sa ating mga labi, pagkatulog ng mahimbing, mababwasan ang iniisip sa araw araw at higit sa lahat ay ang peace of mind na hindi mabibili ng kahit sinong milyonaryo. So bakit mo sasayangin ang buhay mo sa pagiging malungkot o may poot sa dibdib kung pwede nman pala nating piliin na maging masaya. Maigsi lang ang buhay kapatid at bukod sa maigsi hindi natin alam kung kelan, pwedeng mamaya, bukas sa makalawa ay bawiin ng Ama ang pinahiram na buhay satin. Kaya choose to be happy with our Father…

Reply

tammy amar June 22, 2023 at 7:24 am

ang pagdarasal Ay isang makapangyarihan sandata laban sa tukso noong ipinako Ang ating Mahal na Panginoon Hesus sa krus ang tanging dasal niya lamang sa atin ay patawarin tayo sa ating mga kasalanan sapagkat hindi alam ang mga ginawa bagkus ay sa pitong salita na kanyang sinabi masasabi pa rin na mahal tayo nang diyos Amang nasa langit kahit isang magnanakaw na kasama niya sa kalbaryo nang krus ay nagdasal rin na alalahin ako pag nasa kaharian na nang langit Hindi tayo binigo nang ating Mahal na Panginoon kahit sa kapanahonan ni Abraham kung paano ang pagiging tapat niya sa Diyos noong iaalay niya ang kanyang anak nagdasal siya kung paano labanan ang tukso ganun rin si moses kung paano ililigtas ang mga isaraelita sa kamay nang faraon katulad rin ito sa nangyari sa mga Apostoles noong dumating Ang espiritu santo para gabayan sila sa kanilang mga misyon kaya Ang pagdarasal nang mataimtim maituturing natin mabisang sandata upang labanan ang mga pagsubok na Darating sa ating buhay kaya gawin natin kausapin natin Ang Panginoon Hesus andiyan lng siya palagi para tulungan tayo dahil hindi niya tayo pababayaan.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: